Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Aangenomen teksten
PDF 258kWORD 88k
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 maart 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0111),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0092/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 8 december 2016 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0141/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(1);

2.  neemt kennis van de verklaring van de Raad en de verklaringen van de Commissie die bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 20 mei 2015 (Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0204).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
P8_TC1-COD(2014)0059

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/821.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Raad over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

De Raad stemt er per uitzondering mee in dat aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in artikel 1, leden 4 en 5, genoemde drempels van bijlage I te wijzigen, teneinde te waarborgen dat de drempels tijdig worden vastgesteld en de doelstellingen van deze verordening worden gehaald. Met deze instemming wordt geen precedent gecreëerd voor toekomstige wetgevingsvoorstellen op handelsgebied of op het gebied van de externe betrekkingen in het algemeen.

Verklaring nr. 1 van de Commissie over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

De Commissie zal mogelijk bijkomende wetgevingsvoorstellen voorleggen voor EU-bedrijven met tin, tantaal, wolfraam of goud in hun toeleveringsketen indien zij vaststelt dat de gezamenlijke inspanningen van de EU-markt ten opzichte van de verantwoordelijke toeleveringsketen van mineralen in de wereld ontoereikend zijn om als hefboom te fungeren voor een verantwoordelijke houding van leveranciers in producentenlanden, of indien zij van mening is dat er te weinig deelname is van stroomafwaartse actoren die een regeling inzake passende zorgvuldigheid kennen welke aansluit bij de OESO-richtsnoeren.

Verklaring nr. 2 van de Commissie over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

Bij het uitoefenen van haar bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 1, lid 5, houdt de Commissie naar behoren rekening met de doelstellingen van onderhavige verordening zoals met name genoemd in de overwegingen 1, 7, 10 en 17.

Hierbij zal de Commissie in het bijzonder rekening houden met de specifieke risico's die kleven aan de exploitatie van stroomopwaartse toeleveringsketens voor goud in conflict- en hoogrisicogebieden en met de positie van kleine en micro-ondernemingen in de Unie die goud naar de EU invoeren.

Verklaring nr. 3 van de Commissie over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

In antwoord op het verzoek van het Europees Parlement om specifieke richtsnoeren is de Commissie bereid om prestatie-indicatoren te ontwikkelen voor het verantwoordelijk betrekken van conflictmineralen. Door middel van dergelijke richtsnoeren zouden bedrijven met meer dan 500 werknemers die overeenkomstig Richtlijn 2014/95/EU verplicht zijn niet-financiële informatie bekend te maken, worden aangemoedigd om specifieke informatie over producten welke tin, tantaal, wolfraam of goud bevatten, openbaar te maken.

Juridische mededeling