Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0136(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0105

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 397kWORD 49k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών για τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις ***
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, για τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14112/2015),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 81 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0409/2015),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας που είναι προσαρτημένο στις Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση ΕΤΟ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2016 μετά το προσωρινό ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0078/2017),

1.  εγκρίνει την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55.
(2) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0260.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου