Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0011(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 48k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας *
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της 9ης Δεκεμβρίου 2011(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0026/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0073/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 112 της 24.2.2012, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου