11 март 2019 г.
P8_TA(2017)0107(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 122kWORD 49k
Правна информация