Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2017

Indgivne tekster :

A8-0068/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0107

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 48k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Medicinsk udstyr ***II
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  der henviser til udtalelse af 14. februar 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0542),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0068/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 133 af 9.5.2013, s. 52.
(2) Vedtagne tekster af 2.4.2014, P7_TA(2014)0266.

Juridisk meddelelse