Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2233(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2017

Predkladané texty :

A8-0104/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.11

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0113

Prijaté texty
PDF 331kWORD 44k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho články 6 a 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na dohodu v zásade, ktorú Rada dosiahla 7. marca 2017, o revízii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/435 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred zverejnením návrhu Komisie(6) a z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania(7),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0104/2017),

A.  keďže Európsky parlament a Rada v roku 2014 mobilizovali rezervu na nepredvídané udalosti vo výške 3 168 233 715 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; keďže mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti zahŕňala sumu 350 miliónov EUR, kým sa nedosiahne dohoda o zaobchádzaní s platbami týkajúcimi sa osobitných nástrojov;

B.  keďže sa rozhodlo, že v období rokov 2018 – 2020 bude kompenzovaná suma 2 818 233 715 EUR a že Komisia bude vyzvaná, aby včas predložila návrh týkajúci sa zvyšnej sumy 350 miliónov EUR;

C.  keďže podľa strednodobej prognózy platieb predloženej v kontexte preskúmania/revízie VFR v polovici trvania možno v rokoch 2018 – 2020 očakávať tlak na ročné stropy platieb;

D.  keďže v návrhu rozpočtu na rok 2017 existuje v rámci stropu platieb rezerva vo výške 9,8 mld. EUR, čo umožňuje kompenzáciu celej sumy mobilizovanej v roku 2014;

1.  víta návrh Komisie predložený v rámci balíka preskúmania/revízie VFR v polovici trvania;

2.  domnieva sa, že kompenzácia celkovej sumy 2 818 233 715 EUR mobilizovanej v roku 2014 voči rezerve v rámci stropu platieb na rok 2017 umožní vyššiu flexibilitu v druhej časti VFR a pomôže predísť novej platobnej kríze;

3.  zdôrazňuje, že vylúčenie ostávajúcej sumy 350 miliónov EUR z kompenzácie potvrdzuje dlhodobú pozíciu Európskeho parlamentu, že platobné rozpočtové prostriedky na osobitné nástroje sa započítavajú nad rámec stropov VFR;

4.  víta dohodu v zásade, ktorú prijala Rada, k priloženému rozhodnutiu, ktorá je v súlade s výkladom Európskeho parlamentu;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) 7030/2017 a 7031/2017 COR1.
(4) Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 4.
(5) Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 65.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0412.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/1331.)

Právne oznámenie