Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0156/2017

Indgivne tekster :

A8-0156/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0114

Vedtagne tekster
PDF 289kWORD 61k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 (2017/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(5),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(6),

–  der henviser til sin beslutning af 1. december 2016 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren(7),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 3. april 2017, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0156/2017),

A.  der henviser til, at denne procedure er den tredje fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode og det femte år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2018-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, er ved at blive udarbejdet på baggrund af en forhøjelse af loftet for udgiftsområde V i forhold til 2017, hvilket giver mere plads til vækst og investeringer og en fortsættelse af gennemførelsen af politikker til at opnå besparelser og forbedringer af effektiviteten;

C.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået syv prioriterede mål for 2018-budgettet, nemlig lancering af en kommunikationskampagne som forberedelse til valget i 2019, konsolidering af de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, fortsættelse af flerårige byggeprojekter, investering i digitalisering og informatisering af procedurer, fortsættelse af gennemførelse af foranstaltninger, der er nødvendige for indførelsen af irsk som et fuldgyldigt officielt sprog, analysering af de mulige konsekvenser af Brexit og fremme af miljøhensyn inden for transport;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 1 971 883 373 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2018, hvilket samlet udgør en stigning på 3,26 % i forhold til 2017-budgettet og 19,06 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020;

E.  der henviser til, at supplerende ekstraordinære investeringer for 47,6 mio. EUR er blevet foreslået af generalsekretæren for at styrke sikkerhedsprojekter, tilvejebringe acontobetalinger til byggeprojektet Adenauer og iværksætte en kommunikationskampagne som forberedelse til valget i 2019;

F.  der henviser til, at næsten 68 % af budgettet er indeks-bundne udgifter, der hovedsagelig vedrører vederlag og godtgørelser til medlemmer og personale, samt bygninger, der justeres i henhold til personalevedtægten, til sektorspecifik indeksering eller til inflationsraten;

G.  der henviser til, at Parlamentets rapport med titlen "Kvinder i Europa-Parlamentet", som blev offentliggjort den 8. marts 2017 i anledning af den internationale kvindedag, viser en skæv kønsfordeling i ledende stillinger i Parlamentet, hvor 83,3 % af stillingerne som Europa-Parlamentets vicegeneralsekretær og generaldirektører er besat af mænd og 16,7 % af kvinder, 70,2 % af Parlamentets direktørstillinger er besat af mænd og 29,8 % af kvinder og 65,9 % Parlamentets kontorchefstillinger er besat af mænd og 34,1 % af kvinder;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forpligter Unionen til at respektere den sproglige mangfoldighed og forbyder forskelsbehandling på grund af sprog, hvilket derved giver alle EU-borgere ret til at anvende et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog i deres kontakt med EU-institutionerne, der skal svare på det samme sprog;

I.  der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(8) understregede, at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

J.  der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet som den ene af budgetmyndighedens to parter i vid udstrækning afhænger af dets evne til at bringe sine egne udgifter under kontrol;

K.  der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet i vid udstrækning afhænger af dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan;

Generelle rammer

1.  understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2018, bør forblive under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at budgetoverslagene for 2018 svarer til 18,88 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2017 (19,26 %), og den laveste andel af udgiftsområde V i de seneste femten år;

2.  kræver i henhold til punkt 15 i sine beslutninger af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 og punkt 98 i sin ovennævnte beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, at metoden til opstilling af Parlamentets budget på grundlag af de nuværende behov og ikke på grundlag af et koefficientsystem anvendes første gang i forbindelse med budgetproceduren for regnskabsåret 2018; kræver, at disse anmodninger opfyldes;

3.  bemærker, at det beløb, der er afsat til ekstraordinære investeringer og udgifter i 2018, er på 47,6 mio. EUR, dvs. det samme niveau som i 2017; mener, at udgifterne til kommunikationskampagnen for 2019 bør betragtes som ekstraordinære udgifter;

4.  bemærker anmodningen om, at 75 % af bevillingerne til kommunikationskampagnen som forberedelse til valget i 2019 er blevet medtaget i det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2018, eftersom de fleste af kontrakterne vil blive undertegnet i 2018;

5.  understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering;

6.  godkender aftalen af 28. marts 2017 med Præsidiet om niveauet for budgetoverslagene for 2018; mindsker udgiftsniveauet med 18,4 mio. EUR i forhold til Præsidiets oprindelige udgangspunkt; fastsætter det samlede niveau for overslagene for 2018 til 1 953 483 373 EUR, svarende til en samlet stigning på 2,3 % i forhold til 2017-budgettet;

7.  understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at lovgive, repræsentere borgerne og kontrollere andre institutioners arbejde;

8.  fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og fremme af Unionens værdier;

9.  understreger, at besparelser i forhold til generalsekretærens forslag er nødvendige, og at alle bestræbelser på at opnå en mere effektiv og gennemsigtig anvendelse af offentlige midler på det kraftigste bør fremmes;

Gennemsigtighed og tilgængelighed

10.  glæder sig over svaret på anmodningen fra Budgetudvalget i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(9), og som blev gentaget i dets beslutning om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(10), om mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem investeringer og driftsudgifter, der vedrører Parlamentets funktion og dets vedtægtsmæssige forpligtelser (herunder leje og erhvervelser);

11.  glæder sig over oprettelsen af en arbejdsgruppe om procedurer for opstilling af overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter; bemærker, at Parlamentet har opfordret til, at der tages højde for en yderligere revision af reglerne for interne budgetprocedurer(11); understreger behovet for medlemmer af Præsidiet og Budgetudvalget at modtage relevante oplysninger om proceduren for overslaget på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer med henblik på at gøre det muligt for Præsidiet og Budgetudvalget at træffe beslutninger ud fra et samlet billede af Parlamentets budgets status og behov;

12.  gentager sin opfordring til generalsekretæren til at fremsætte et forslag om at fremlægge budgettet for den brede offentlighed i tilstrækkelig detaljeret grad og på en forståelig og brugervenlig måde på Parlamentets websted med henblik på at gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af Parlamentets aktiviteter og prioriteringer og de tilsvarende udgiftsmønstre;

13.  mener, at besøgsgrupper er et af de centrale instrumenter til at øge borgernes bevidsthed om Parlamentets aktiviteter; glæder sig over de reviderede bestemmelser om besøgsgrupper, og mener, at risikoen for uretmæssig anvendelse af midler er faldet som følge af gennemførelsen af de nye og strengere bestemmelser; anmoder i lyset af dette Præsidiet, sammen med dens Arbejdsgruppe om Informations- og Kommunikationspolitik, om at revidere bevillingerne til medlemmernes besøgsgrupper under hensyntagen til inflationsraten i de seneste år, hvilket betydeligt har øget omkostningerne til sådanne besøg; mener, at selv om disse beløb ikke er beregnet til at dække alle de udgifter, som opstår i forbindelse med besøgsgrupper, men snarere betragtes som et tilskud, kan det forhold, at den forholdsmæssige andel af de dækkede omkostninger vil blive reduceret, hvis de ikke er tilpasset inflationen, ikke ignoreres; anmoder Præsidiet om at tage hensyn til, at denne forskel i uforholdsmæssig høj grad påvirker besøgsgrupper fra mindre velstillede socioøkonomiske grupper, som har meget begrænsede egne finansielle midler;

Sikkerhed og cybersikkerhed

14.  noterer sig de igangværende foranstaltninger til at styrke Parlamentets sikkerhed med hensyn til bygninger, udstyr og personale, cybersikkerhed og kommunikationssikkerhed; anmoder generalsekretæren og Præsidiet om at gennemføre det overordnede sikkerhedskoncept med henblik på fortsat at indføre strukturelle, operationelle og kulturelle forbedringer af Parlamentets sikkerhed; gentager, at det er nødvendigt at forbedre resultaterne af de IT-tjenester, der leveres til Parlamentet, ved at investere i uddannelse af personale, men også gennem en bedre udvælgelse af kontrahenter, der er baseret på en mere omfattende evaluering af deres tjenester og IT-kapacitet;

15.  mener, at de seneste begivenheder viser, at sandsynligheden for cyberangreb er steget dramatisk, og at teknologien bag disse angreb ofte overgår cybersikkerhedsforanstaltningerne til bekæmpelse heraf; mener, at IT-værktøjer er blevet vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte til at udføre deres arbejde, men er ikke desto mindre sårbare over for sådanne angreb; glæder sig derfor over indarbejdelsen af cybersikkerhed i Parlamentets overordnede strategiske forvaltningsramme, og mener, at dette vil give institutionen mulighed for bedre at beskytte sine aktiver og oplysninger;

16.  mener, at på trods af installeringen af SECure EMail-systemet (SECEM) er Parlamentet ikke i stand til at modtage klassificerede og ikke-klassificerede briefinger fra andre institutioner; beklager, at Parlamentet ikke alene er i stand til at udvikle sit eget system for klassificerede informationer (CIS), og bemærker, at der er forhandlinger i gang med andre institutioner om dette; forventer, at disse forhandlinger vil bidrage til at indkredse de bedste midler til at sætte Parlamentet i stand til at modtage klassificerede og ikke-klassificerede briefinger; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget flere oplysninger om den seneste udvikling i disse forhandlinger inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017;

17.  glæder sig over bestræbelserne på yderligere at digitalisere og informatisere procedurerne; tilskynder i denne forbindelse til indførelse af flere muligheder for anvendelse af digital signatur i de administrative procedurer med henblik på at reducere brugen af papir og spare tid;

18.  glæder sig over undertegnelsen af et aftalememorandum mellem den belgiske regering og Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og andre institutioner i Bruxelles om sikkerhedsgodkendelse for alle eksterne kontrahenters personale, som ønsker adgang til EU's institutioner; opfordrer generalsekretæren til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udvide anvendelsen af dette aftalememorandum til tjenestemænd, parlamentariske assistenter og praktikanter for at muliggøre den nødvendige sikkerhedsverifikation forud for deres ansættelse;

Bygningspolitik

19.  minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken blev vedtaget af Præsidiet i 2010; undrer sig over, hvorfor Præsidiet har undladt at fremlægge en langsigtet strategi for Parlamentets bygninger i løbet af denne valgperiode på trods af Parlamentets tidligere beslutninger; opfordrer generalsekretæren og næstformændene til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningerne snarest muligt og inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017;

20.  gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203; anmoder i denne forbindelse om yderligere oplysninger om udvidelsen af vuggestuen i Wayenberg-Bygningen;

21.  kræver flere oplysninger om projektet vedrørende renoveringen af Paul Henri Spaak (PHS)-Bygningen, især om eventuelle udtalelser fra uafhængige eksterne kontrahenter om mulighederne for PHS-Bygningen, som har haft en kort levetid på 25 år; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget resultaterne af en sådan undersøgelse hurtigst muligt; understreger, at eksisterende bygninger ikke opfylder de statiske krav til en offentlig bygning for parlamentariske funktioner, der har højere sikkerhedskrav og skal kunne modstå eksterne chok uden at bryde sammen; kritiserer det forhold, at PHS-Bygningen ikke engang opfylder minimumsnormerne for moderne statiske krav, og noterer sig, at en række foranstaltninger allerede skulle have været truffet for at sikre dens stabilitet; opfordrer derfor indtrængende Præsidiet og Parlamentets administration til at arbejde på fremtidige løsninger for PHS-Bygningen, der sikrer tilstedeværelsen og sunde arbejdsvilkår for de tilstedeværende personer; noterer sig niveauet af bevillinger, som foreslås af generalsekretæren i 2018 til undersøgelser og forberedende projekter og arbejder og bistand til projektstyringsteamet; udtrykker sin bekymring over den mulige forvirring om de beløb, der skal bruges til undersøgelser og flytninger; opfordrer indtrængende Præsidiet og generalsekretæren til at orientere Budgetudvalget om alle efterfølgende trin og snarest muligt og senest i juli 2017 at forelægge en klar opdeling af omkostningerne; minder om, at der er behov for at gøre brug af den nyeste energieffektive arkitektur; kræver en vurdering af, hvordan renoveringen vil påvirke Enheden for Besøgende og Seminarer, tilgængeligheden af mødesalen og andre lokaler og kontorer;

22.  mener, at 2018 er et afgørende år for Konrad Adenauer (KAD)-Bygningen, da det vil markere afslutningen af arbejdet på den østlige fløj og påbegyndelse af arbejdet på den vestlige fløj; bemærker med bekymring, at det budget, der er afsat til at dække forvaltningen af dette store projekt, har måttet revideres for at styrke holdene, som følger udviklingen af byggeriet; noterer sig den igangværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets udgang (ramassage) for at bidrage til igangværende byggeprojekter; mener, at selv om dette kan være en pragmatisk løsning på at reducere rentebetalinger, er den i strid med gennemsigtigheden af byggeprojekter i Parlamentets budget og kan endda anspore til overbudgettering på visse områder;

23.  opfordrer de ansvarlige næstformænd og generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en statusrapport og overslag over afslutningen af arbejdet med KAD-Bygningen;

EMAS

24.  minder om, at Parlamentet forpligtede sig til en reduktion på 30 % pr. FTÆ af sine CO2-emissioner inden 2020 sammenlignet med 2006;

25.  finder det derfor yderst vigtigt, at Parlamentet fastlægger nye, mere udfordrende, kvantitative mål, som regelmæssigt bør måles ved hjælp af de ansvarlige tjenestegrene;

26.  minder om Parlamentets forpligtelse i forbindelse med direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, idet det "med forbehold af gældende budget- og indkøbsregler vil forpligte sig til at stille de samme krav til de bygninger, det ejer og benytter, som dem, der gælder for medlemsstaternes statslige bygninger i henhold til artikel 5 og 6" i nævnte direktiv, på grund af den store synlighed og den ledende rolle, det bør spille med hensyn til bygningers energimæssige ydeevne; understreger det presserende behov for overensstemmelse med denne erklæring ikke mindst for dets egen troværdighed i den igangværende revision af direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet;

27.  glæder sig over oprettelsen af en arbejdsgruppe om mobilitet, som bør arbejde på en integreret måde og have et klart mandat; understreger, at Parlamentet skal overholde alle former for regional gældende lovgivning på sine arbejdssteder, inklusive på dette område; opfordrer til fremme af anvendelsen af den direkte togforbindelse mellem Parlamentet i Bruxelles og lufthavnen; opfordrer de ansvarlige tjenestegrene i lyset af dette til at revurdere sammensætningen og omfanget af dens egen bilpark; opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt at oprette en incitamentsordning for at fremme brugen af cykler til strækninger mellem hjem og arbejdssted; bemærker, at en sådan ordning allerede er indført i andre institutioner, især Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg;

Kommunikationskampagne med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019

28.  hilser oplysningskampagnen velkommen som et nyttigt forsøg på at forklare formålet med Unionen og Parlamentet for borgerne; understreger imidlertid, at denne kampagne bl.a. bør have til formål at redegøre for Den Europæiske Unions rolle, Parlamentets indflydelse og dets funktioner, valget af formanden for Kommissionen og dets indvirkning på borgernes liv;

29.  bemærker, at det forberedende arbejde med oplysningskampagnen forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019 allerede skal begynde i år; glæder sig over en kortere periode på to år til kommunikationskampagnen forud for valget i forhold til perioden på tre år forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014;

30.  noterer sig, at de samlede udgifter til kommunikationskampagnen for valget i 2019 er anslået til 25 mio. EUR i 2018 og 8,33 mio. EUR i 2019 med et højere beløb til finansielle forpligtelser krævet i 2018; fremhæver betydningen af disse kommunikationskampagner, navnlig i betragtning af den nuværende situation i Unionen;

31.  mener, at Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) bør handle på grundlag af anbefalingerne fra evalueringen af kampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2014(12) og prioritere indsamlingen af data til kampagneprojekter pr. enhed på grundlag af forud fastlagte centrale indikatorer for at måle deres virkning ved omhyggeligt at behandle de underliggende årsager til den særdeles lave deltagelse ved valget i 2014;

Medlemsrelaterede spørgsmål

32.  glæder sig over det arbejde, som Parlamentets Generalsekretariat, de politiske gruppers sekretariater og medlemmernes kontorer har udført for at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat; støtter den fortsatte udvikling af de tjenester, der kan fremme medlemmernes mulighed for at føre kontrol med det arbejde, der udføres af Kommissionen og Rådet, og repræsentere borgerne;

33.  anerkender den rådgivning og forskning, som medlemmerne og udvalgene tilbydes gennem Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og temaafdelingerne; minder om, at der ved oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en midtvejsevaluering af effektiviteten af samarbejdet mellem EPRS og temaafdelingerne; minder om, at en anmodning om at foretage en sådan evaluering og forelægge resultaterne heraf for Budgetudvalget blev vedtaget på plenarmødet den 14. april 2016(13); anmoder på ny generalsekretæren om at foretage en sådan evaluering og forelægge resultaterne heraf for Budgetudvalget inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017; minder om, at denne evaluering bør indeholde forslag til, hvordan det kan sikres, at støtten fra EPRS bedre tilpasses til udviklingen i de respektive temaudvalg og ikke overlapper med deres aktiviteter eller fremmer konkurrence mellem tjenester; forventer endvidere, at evalueringen vil indeholde detaljerede oplysninger om den eksterne ekspertise, eksterne undersøgelser og ekstern bistand til Parlamentets forskningsaktiviteter, herunder antallet af og omkostningerne til undersøgelser og ekspertbistand, der leveres af Parlamentets interne og eksterne leverandører; noterer sig de fire specifikke projekter, der udvikles på mellemlang sigt i Europa-Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale bibliotek, bedre ressourcer til forskning, kilder til sammenlignende retsvidenskab og åbent bibliotek; betragter disse projekter som et middel til at forbedre støtten til både medlemmer og ansatte samt at lette adgangen til det eksterne forskningsmiljø og borgere; bemærker betydningen af disse projekter og behovet for at integrere dem i det lovgivningsmæssige arbejde, der udføres af medlemmer og ansatte;

34.  minder om den afgørelse, der blev truffet inden for rammerne af Parlamentets 2017-budgetprocedure, om at etablere en tjeneste for tolkning på internationalt tegnsprog ved alle plenarforhandlinger, og opfordrer administrationen til at gennemføre denne afgørelse uden yderligere forsinkelse;

35.  bemærker, at den nyligt reviderede forretningsorden(14) har begrænset antallet af medlemmers mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode til maksimalt tre, men er fortsat betænkelig ved de ekstra omkostninger til tolkning samt til oversættelse af udskrifterne af forklaringerne, som de giver anledning til; opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret opdeling af de omkostninger, der er forbundet med mundtlige stemmeforklaringer; mener, at der findes alternativer såsom skriftlige stemmeforklaringer samt et væld af offentlige kommunikationsfaciliteter i Parlamentets bygninger, som medlemmerne kan anvende til at redegøre for deres stemmeafgivelse; opfordrer til, som en midlertidig forholdsregel, at mundtlige stemmeforklaringer placeres i slutningen af hver dag på dagsordenen for mødeperioden efter indlæggene af et minuts varighed og andre punkter på dagsordenen;

36.  minder om, at medlemmerne er forpligtet til at underrette administrationen om enhver ændring i deres interesseerklæringer;

37.  er ikke enig i behovet for at udskifte møblerne i medlemmernes og deres assistenters kontorer i Bruxelles; mener, at de fleste af disse møbler er i god stand, og at der derfor ikke er nogen grund til at udskifte dem; mener, at inventar kun bør udskiftes, hvis der er en gyldig grund dertil;

38.  opfordrer generalsekretæren til som forberedelse til den niende valgperiode at forelægge Præsidiet en mere præcis liste over godtgørelsesberettigede udgifter i henhold til godtgørelsen for generelle udgifter; minder om princippet om mandatets uafhængighed; understreger, at det er muligt for de medlemmer, som måtte ønske det, at offentliggøre deres udgifter i henhold til godtgørelsen for generelle udgifter på deres personlige websteder; gentager sin opfordring til større gennemsigtighed vedrørende godtgørelsen af generelle udgifter, idet der bygges videre på bedste praksis fra de nationale delegationer i Parlamentet og medlemsstaterne; mener, at medlemmerne også bør kunne lægge links på Parlamentets websted til steder, hvor de for øjeblikket offentliggør deres afholdte udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter ikke bør kræve yderligere personale i Parlamentets administration;

39.  understreger, at den aktuelle budgetpost for parlamentarisk assistance er tilstrækkelig og ikke bør forhøjes ud over indekseringen af lønninger;

40.  minder om den anmodning, der blev vedtaget af plenarforsamlingen i dens ovennævnte beslutning af 14. april 2016 om Parlamentets budgetoverslag for 2017, om, at de regler, der gælder for godtgørelse af tjenesterejseudgifter i forbindelse med rejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder afholdt af akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) skulle revideres med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de regler, der er gældende for det øvrige personale, og beklager, at der indtil videre ikke er truffet foranstaltninger i denne henseende; opfordrer Præsidiet til at behandle dette spørgsmål uden yderligere forsinkelse; understreger imidlertid, at de nuværende lofter for godtgørelse af tjenesterejser for APA'er (120/140/160 EUR) ikke er blevet justeret siden 2011, og at forskellen mellem APA'er og andet personale desuden er steget til mindst 40 % som følge af indførelsen af de nye lofter, som Rådet godkendte den 9. september 2016 og indtil videre kun har anvendt for ansatte tjenestemænd pr. 10. september 2016; opfordrer derfor Præsidiet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på denne ulighed;

41.  understreger, at løsningen på denne forskel i tjenesterejseudgifter ikke indebærer en forhøjelse af budgetposten for parlamentarisk assistance;

42.  opfordrer til en gennemsigtig og hensigtsmæssig anvendelse af godtgørelsen af medlemmernes rejseudgifter og henstiller, at der skabes incitamenter til at benytte økonomiklasse, både når det gælder flytransport og jernbanetransport;

43.  opfordrer Formandskonferencen og Præsidiet til at genoverveje muligheden for, at APA'er på visse betingelser kan få lov til at ledsage medlemmerne i forbindelse med Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket flere medlemmer allerede har anmodet om; er af den opfattelse, at medlemmerne bør afgøre, om deres assistenter bør ledsage dem i forbindelse med officielle delegationsrejser, hvis rammen for godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance anvendes;

Personalerelaterede spørgsmål

44.  fremhæver i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om en gradvis reduktion af personalet med 5 % i alle institutioner, organer og agenturer i perioden mellem 2013 og 2017, at der pga. specifikke behov, som opstod i Parlamentet i 2014 og 2016, blev indgået en aftale med Rådet om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(15), ifølge hvilken foranstaltningerne vedrørende Parlamentets årlige personalereduktion skal fortsætte indtil 2019;

45.  bemærker, at mens de politiske grupper er blevet undtaget fra disse årlige foranstaltninger vedrørende personalereduktioner siden 2014(16), har forliget om 2017-budgettet medført en nedskæring af stillinger i stillingsfortegnelsen for Europa-Parlamentets Generalsekretariat på grund af Rådets manglende overholdelse af gentlemanaftalen;

46.  minder om, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper er undtaget fra målet om at reducere personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014, 2015, 2016 og 2017;

47.  mener, at tabet af 136 stillinger i Europa-Parlamentets Generalsekretariat i 2016 kan gøre det vanskeligt for Parlamentets administration at levere ydelser; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge flere oplysninger om foranstaltningerne vedrørende personalereduktioner fra sidste år og til at vurdere følgerne af budgetbeslutningerne for institutionens funktion;

48.  glæder sig i lyset af personalereduktionsforanstaltningerne over forslaget om at omdanne 50 faste AST-stillinger til 50 faste AD-stillinger, hvilket har en ubetydelig indvirkning på budgettet; bemærker endvidere forslaget om at omdanne tre midlertidige AST-stillinger til tre midlertidige AD-stillinger i formandens kabinet;

49.  opfordrer Præsidiet til at sikre, at APA'ernes sociale rettigheder og pensionsrettigheder respekteres, og at der stilles finansielle midler til rådighed, navnlig for så vidt angår de APA'er, der har været ansat af medlemmer uafbrudt i de seneste to valgperioder; anmoder i denne forbindelse administrationen om at forelægge et forslag, der tager hensyn til beslutningen om at afholde valget i 2014 tidligt, samt til den tid, der blev brugt i forbindelse med ansættelsesproceduren, ved beregningen af den 10-års ansættelsesperiode, der er fastsat i personalevedtægten;

50.  opfordrer Præsidiet til at foreslå en procedure for afskedigelse efter fælles overenskomst mellem medlemmerne og deres akkrediterede assistenter;

51.  mener, at det i en periode, hvor de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er vigtigt, at institutionerne er i stand til at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere til at imødegå de komplekse udfordringer, der venter forude, på en måde, som er forenelig med principperne om resultatbaseret budgettering;

52.  mener, at tolkning og oversættelse er af væsentlig betydning for Parlamentets funktion og anerkender kvaliteten og merværdien af de tjenesteydelser, som tolkene leverer; gentager Parlamentets holdning i ovennævnte beslutning af 14. april 2016, at generalsekretæren bør fremsætte yderligere rationaliseringsforslag, såsom udbredelse af brugen af oversættelse og tolkning efter anmodning, navnlig for de tværpolitiske grupper i Europa-Parlamentet, samt undersøge de mulige effektivitetsgevinster ved brug af de nyeste sprogteknologier som et hjælpeværktøj til tolkene og vurdere virkningerne af den ændrede ramme for fastansatte tolke for at forbedre ressourceeffektiviteten og produktiviteten;

53.  glæder sig over fortsættelsen af de foranstaltninger, som Parlamentet har truffet for at indføre irsk som et fuldgyldigt officielt sprog senest den 1. januar 2021; bemærker i denne forbindelse, at det ikke vil være nødvendigt med yderligere stillinger i 2018; anmoder ikke desto mindre generalsekretæren om at konsultere irske medlemmer om muligheden for ressourceeffektivitet uden at gå på kompromis med medlemmernes garanterede rettigheder;

54.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til at bygge videre på de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med henblik på at finde frem til andre områder, hvor backoffice-funktioner kan deles; opfordrer endvidere generalsekretæren til at iværksætte en undersøgelse af mulige synergier i backoffice-funktioner og -tjenester, som også kan opnås mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet;

Europæiske politiske partier og politiske fonde

55.  minder om, at de europæiske politiske partier og fonde bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og øge borgernes forståelse af forbindelsen mellem den politiske proces på nationalt og europæisk plan;

56.  mener, at de seneste kontroverser omkring finansieringen af visse europæiske politiske partier og visse politiske fonde har afsløret svagheder i de eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer;

57.  mener, at ikrafttrædelsen af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014(17) og (EU, Euratom) nr. 1142/2014(18) vil give mulighed for yderligere kontrolmekanismer såsom kravet om at lade sig registrere hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde; mener imidlertid, at der er plads til yderligere forbedringer af disse foranstaltninger; bemærker, at partier og fonde vil begynde at ansøge om finansiering i henhold til de nye regler i regnskabsåret 2018;

58.  fremhæver, at der er blevet identificeret en række spørgsmål med den nuværende ordning for medfinansiering, ifølge hvilken bidrag og tilskud fra Parlamentets budget for både partier og fonde ikke må overstige 85 % af de støtteberettigede udgifter, mens de resterende 15 % skal dækkes ved hjælp af egne indtægter; bemærker f.eks., at mangler i medlemskontingenter og donationer ofte opvejes af naturalydelser;

Andre spørgsmål

59.  noterer sig den fortsatte dialog mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; opfordrer til, at denne styrkes for at udvikle en bedre forståelse af bidraget fra Europa-Parlamentet og Unionen i medlemsstaterne;

60.  noterer sig anmodningen om eksterne undersøgelser og udtalelser for at støtte det arbejde, der udføres af udvalg og andre politiske organer, med at analysere de mulige konsekvenser af Brexit, herunder de budgetmæssige konsekvenser for Parlamentet; sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at kræve eksterne undersøgelser og udtalelser i stedet for at benytte sig af det rigelige udbud af forskningstjenester, der findes i Parlamentet; understreger, at indtil forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU er afsluttet, er Det Forenede Kongerige fortsat medlem af EU, og at alle de rettigheder og forpligtelser, der følger af medlemskabet, stadig er i kraft; understreger derfor, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU sandsynligvis ikke forventes at få indvirkning på Parlamentets budget for 2018;

61.  minder om sin beslutning af 20. november 2013 om placeringen af arbejdsstederne for Den Europæiske Unions institutioner(19), i hvilken man anslog omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning til at ligge mellem 156 mio. EUR og 204 mio. EUR, hvilket svarer til 10 % af Parlamentets budget; understreger, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning anslås til at være på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; fremhæver offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning, og gentager derfor sin holdning med kravet om at udarbejde en køreplan for et enkelt hjemsted;

62.  minder om ovennævnte beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017; anmoder om, at der iværksættes et samarbejde med tv-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere et europæisk mediecentrum til uddannelsesformål for unge journalister;

63.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret budgettering i hele Parlamentets administration i tråd med LEAN-ledelsestilgangen for at øge effektiviteten og kvaliteten af institutionens interne arbejde;

o
o   o

64.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2018;

65.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0475.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.
(11) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484.
(12) Deloittes undersøgelse fra december 2015.
(13) Se punkt 22 i Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 (P8_TA(2016)0132).
(14) Vedtagne tekster af 13.12.2016, P8_TA(2016)0484 – artikel 183, stk. 1).
(15) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0407.
(16) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437. Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036. Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376. Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).
(18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1142/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for så vidt angår finansiering af europæiske politiske partier (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 28).
(19) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498.

Juridisk meddelelse