Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0156/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0114

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 612kWORD 72k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 (2017/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(5)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο ενόψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 3 Απριλίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0156/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι η τρίτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2018, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα V σε σύγκριση με το 2017, στοιχείο που επιτρέπει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις, καθώς και τη συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών για την επίτευξη εξοικονόμησης και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον προϋπολογισμό του 2018, ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει τους εξής επτά πρωταρχικούς στόχους: δρομολόγηση της επικοινωνιακής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019, παγίωση των μέτρων που ελήφθησαν στον τομέα της ασφάλειας, συνέχιση των πολυετών κτιριακών έργων, επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών, συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων που είναι αναγκαία για την εισαγωγή των Ιρλανδικών ως πλήρους επίσημης γλώσσας, ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit και ενθάρρυνση μιας οικολογικής προσέγγισης στις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 1 971 883 373 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,26 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017 και στο 19,06 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε πρόσθετες έκτακτες επενδύσεις ύψους 47,6 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση των έργων ασφάλειας, την καταβολή εμφυτευματικών δόσεων για το έργο ανέγερσης του κτιρίου ADENAUER και τη δρομολόγηση της επικοινωνιακής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 68 % του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών, που αφορούν κυρίως τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις των βουλευτών και του προσωπικού, καθώς και τα κτίρια, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ανάλογα με την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2017, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, δείχνει μια ανισορροπία μεταξύ των φύλων στις διοικητικές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το 83,3 % των θέσεων του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και των γενικών διευθυντών του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 16,7 % από γυναίκες, το 70,2 % των θέσεων διευθυντών του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 29,8 % από γυναίκες και το 65,9 % των θέσεων προϊσταμένων μονάδας του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 34,1 % από γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την υποχρέωση της Ένωσης να σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας, παρέχοντας έτσι το δικαίωμα σε κάθε πολίτη της Ένωσης να χρησιμοποιεί οιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης όταν αλληλογραφεί με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα οποία υποχρεούνται να απαντούν στην ίδια γλώσσα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(8), τόνισε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να θέτει υπό έλεγχο τις δικές του δαπάνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να προάγει τη δημοκρατία σε επίπεδο Ένωσης·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2018 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20 % του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2018 αντιστοιχεί στο 18,88 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2017 (19,26 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V τα τελευταία 15 έτη·

2.  σύμφωνα με την παράγραφο 15 του ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και την παράγραφο 98 της έκθεσής του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ζητεί να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 η μέθοδος της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι βάσει ενός συστήματος συντελεστών, ζητεί την εκπλήρωση των εν λόγω αιτημάτων·

3.  σημειώνει ότι το ποσό που προορίζεται για έκτακτες επενδύσεις και δαπάνες για το 2018 ανέρχεται σε 47,6 εκατομμύρια EUR, στο ίδιο επίπεδο με το 2017· φρονεί ότι η επικοινωνιακή εκστρατεία για το 2019 πρέπει να θεωρείται έκτακτη δαπάνη·

4.  επισημαίνει το αίτημα να συμπεριληφθεί στο προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2018 το 75 % των πιστώσεων για την επικοινωνιακή εκστρατεία για τις εκλογές του 2019, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις συμβάσεις θα υπογραφούν το 2018·

5.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

6.  επιδοκιμάζει τη συμφωνία της 28ης Μαρτίου 2017 με το Προεδρείο, σχετικά με το επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2018· μειώνει το επίπεδο των δαπανών κατά 18,4 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική θέση του Προεδρείου· ορίζει το συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2018 σε 1 953 483 373 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 2,3 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017·

7.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να νομοθετεί, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων·

8.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

9.  τονίζει ότι απαιτούνται εξοικονομήσεις σε σύγκριση με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα και ότι κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης χρήσης του δημόσιου χρήματος θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά·

Διαφάνεια και προσβασιμότητα

10.  χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών, στο ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(9), το οποίο επανέλαβε στο ψήφισμά του σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(10), όσον αφορά τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ επενδύσεων και επιχειρησιακών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένων των ενοικίων και των αγορών)·

11.  χαιρετίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τις διαδικασίες σχετικά με την κατάρτιση της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αναθεώρησης των άρθρων του Κανονισμού που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες του προϋπολογισμού(11)· υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνουν τα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία των προβλέψεων εγκαίρως και με κατανοητό τρόπο και με το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των αναγκών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

12.  καλεί εκ νέου τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού στο ευρύ κοινό, μέσω του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες και σε μορφή ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τους αντίστοιχους τύπους δαπανών·

13.  θεωρεί ότι οι ομάδες επισκεπτών αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των κανόνων για τις ομάδες επισκεπτών και θεωρεί ότι ο κίνδυνος υπεξαίρεσης κεφαλαίων έχει μειωθεί λόγω της εφαρμογής των νέων και αυστηρότερων κανόνων· μέσα από το πρίσμα αυτό, καλεί το Προεδρείο, μαζί με την ομάδα εργασίας για την πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας, να αναθεωρήσουν τις πιστώσεις για τις ομάδες επισκεπτών των βουλευτών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, που είχαν ως αποτέλεσμα αντίστοιχη αύξηση του κόστους των εν λόγω επισκέψεων· θεωρεί πως, μολονότι τα ποσά αυτά δεν προορίζονται για την κάλυψη όλων των δαπανών που βαρύνουν τις ομάδες επισκεπτών αλλά πρέπει να θεωρούνται μάλλον ως επιδότηση, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι το ποσοστό των καλυπτόμενων δαπανών θα περιοριστεί εάν το επίδομα δεν προσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό· ζητεί από το Προεδρείο να λάβει υπόψη ότι η αναντιστοιχία αυτή επηρεάζει δυσανάλογα τις ομάδες επισκεπτών από λιγότερο εύπορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένους ίδιους οικονομικούς πόρους·

Ασφάλεια και κυβερνασφάλεια

14.  λαμβάνει υπό σημείωση τα εν εξελίξει μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα κτίρια, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, την κυβερνασφάλεια και την ασφάλεια των επικοινωνιών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εφαρμόσουν τη Σφαιρική Αντίληψη για την Ασφάλεια, για να συνεχίσουν να εισάγουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του Κοινοβουλίου τόσο σε διαρθρωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση που των υπηρεσιών ΤΠ που παρέχονται στο Κοινοβούλιο, μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και καλύτερης επιλογής αντισυμβαλλομένων, με βάση μια βελτιωμένη αξιολόγηση των υπηρεσιών τους και της ικανότητάς τους στον τομέα ΤΠ·

15.  πιστεύει πως τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η πιθανότητα κυβερνεπιθέσεων έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις επιθέσεις αυτές συχνά εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα καταπολέμησής τους· θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ αποτελούν πλέον σημαντικά μέσα για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, αλλά είναι, ωστόσο, ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις· χαιρετίζει, επομένως, την ενσωμάτωση της κυβερνασφάλειας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου, και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό το θεσμικό όργανο θα μπορεί να προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πληροφορίες του·

16.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την εγκατάσταση του συστήματος SECure EMail (SECEM), το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λαμβάνει περιορισμένης χρήσης και μη διαβαθμισμένη ενημέρωση από τα άλλα θεσμικά όργανα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να αναπτύξει μόνο του το δικό του σύστημα διαβαθμισμένων πληροφοριών (CIS) και σημειώνει ότι σε σχέση με το ζήτημα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα· αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα βοηθήσουν στο να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να λαμβάνει περιορισμένη και η μη διαβαθμισμένη ενημέρωση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις αυτές, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες περαιτέρω ψηφιοποίησης και μηχανογράφησης των διαδικασιών· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την εξασφάλιση περισσότερων δυνατοτήτων χρήσης της ασφαλούς ψηφιακής υπογραφής στις διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί η χρήση χαρτιού και να εξοικονομηθεί χρόνος·

18.  χαιρετίζει την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων οργάνων με έδρα τις Βρυξέλλες, σχετικά με τους ελέγχους διαπίστευσης ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους των εξωτερικών αναδόχων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας στους μόνιμους υπαλλήλους, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους ασκούμενους, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας πριν από την πρόσληψή τους·

Κτιριακή πολιτική

19.  υπενθυμίζει ότι η πλέον πρόσφατη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010· διερωτάται, για ποιο λόγο το Προεδρείο δεν υπέβαλε μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, παρά τα προγενέστερα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιπροέδρους να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί εν προκειμένω περισσότερη ενημέρωση για την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού WAYENBERG·

21.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου Paul Henri Spaak (PHS), και ιδίως τυχόν γνωματεύσεις από εξωτερικούς αναδόχους σχετικά με τις δυνατές επιλογές για το PHS, το οποίο είχε σύντομη διάρκεια ζωής, 25 έτη· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατό· υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο κτίριο δεν πληροί τις απαιτήσεις στατικής ενός δημόσιου κτιρίου για κοινοβουλευτικά καθήκοντα, που χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια και πρέπει να αντέχει σε εξωτερικά πλήγματα χωρίς να κινδυνεύει να καταρρεύσει· επικρίνει το γεγονός ότι το κτίριο PHS δεν πληροί καν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές των σύγχρονων απαιτήσεων στατικής και σημειώνει ότι χρειάστηκε ήδη να ληφθούν διάφορα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητάς του· καλεί, συνεπώς, το Προεδρείο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να επεξεργαστούν μελλοντικές λύσεις για το κτίριο PHS, που να προστατεύουν τη ζωή και να εξασφαλίζουν υγιείς συνθήκες εργασίας για όσους βρίσκονται σε αυτό· σημειώνει το επίπεδο των πιστώσεων που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για το 2018 όσον αφορά τις μελέτες, τα προπαρασκευαστικά σχέδια και τις εργασίες, καθώς και την παροχή βοήθειας στην ομάδα διαχείρισης έργου· εκφράζει την ανησυχία του για πιθανή σύγχυση σχετικά με τα ποσά που θα δαπανηθούν σε μελέτες και μετακομίσεις· καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσουν την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με όλα τα επόμενα βήματα και να υποβάλουν σαφή κατανομή των δαπανών το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2017· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει πάντως να ακολουθηθεί η πλέον προηγμένη σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης αρχιτεκτονική· ζητεί τη διεξαγωγή αξιολόγησης σχετικά με το πώς θα επηρεάσει η ανακαίνιση τη μονάδα επισκεπτών και σεμιναρίων, τη διαθεσιμότητα της αίθουσας της ολομέλειας, και τις άλλες αίθουσες και γραφεία·

22.  θεωρεί το 2018 έτος κρίσιμης σημασίας για το κτίριο Konrad Adenauer (KAD), δεδομένου ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος των εργασιών στο ανατολικό εργοτάξιο και την έναρξη των εργασιών του δυτικού εργοταξίου· σημειώνει με ανησυχία ότι ο προϋπολογισμός που προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση αυτού του μεγάλης κλίμακας έργου χρειάστηκε να αναθεωρηθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες που παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών· σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· θεωρεί πως, μολονότι μπορεί να αποτελεί ρεαλιστική λύση για τη μείωση των πληρωμών τόκων, εντούτοις βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη διαφάνεια των κτιριακών έργων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε ακόμη και να αποτελεί κίνητρο για εγγραφή διογκωμένων πιστώσεων σε ορισμένους τομείς·

23.  καλεί τους αρμόδιους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση προόδου και προβλέψεις για την ολοκλήρωση των έργων για το κτίριο KAD·

EMAS

24.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να μειώσει, έως το 2020, τις εκπομπές CO2 του ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης κατά 30 % σε σύγκριση με το 2006·

25.  θεωρεί, επομένως, ότι έχει ύψιστη σημασία, το Κοινοβούλιο να θέσει για το ίδιο νέους, πιο φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται τακτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες·

26.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύεται, στο πλαίσιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, από τη διάταξη «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6» της εν λόγω οδηγίας, λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων του και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της συμμόρφωσης προς τη δήλωση αυτή, μεταξύ άλλων για τη δική του αξιοπιστία στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και για την ενεργειακή απόδοση·

27.  χαιρετίζει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και με σαφή εντολή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο της εφαρμοστέας περιφερειακής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας, μεταξύ άλλων και στον συγκεκριμένο τομέα· τάσσεται υπέρ της προώθησης της χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής σύνδεσης που καθιερώθηκε μεταξύ του κτιρίου του Κοινοβουλίου και του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν στο πλαίσιο αυτό τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου των αυτοκινήτων του· ζητεί από το Προεδρείο να δημιουργήσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα καθεστώς παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας· επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Επικοινωνιακή εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019

28.  χαιρετίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να εξηγηθεί στους πολίτες ποιο σκοπό εξυπηρετούν η Ένωση και το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία θα πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των πολιτών·

29.  επισημαίνει ότι, ενόψει των προσεχών ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επικοινωνιακή εκστρατεία προβλέπεται να αρχίσουν ήδη κατά το τρέχον έτος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συντομότερη, διετή προεκλογική περίοδο που καλύπτει η επικοινωνιακή εκστρατεία, σε σύγκριση με την τριετή προεκλογική περίοδο για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014·

30.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το συνολικό ποσό των δαπανών για την επικοινωνιακή εκστρατεία για τις εκλογές του 2019 εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια EUR το 2018 και 8,33 εκατομμύρια EUR το 2019, με υψηλότερο απαιτούμενο επίπεδο δημοσιονομικών δεσμεύσεων το 2018· τονίζει τη σημασία των επικοινωνιακών αυτών εκστρατειών, ιδίως δεδομένης της σημερινής κατάστασης στην Ένωση·

31.  πιστεύει ότι η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) θα πρέπει να ενεργεί με γνώμονα τις συστάσεις από την αξιολόγηση της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014(12), και να δώσει προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων για τα έργα της εκστρατείας, ανά μονάδα, βάσει προκαθορισμένων κύριων δεικτών προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2014·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές

32.  χαιρετίζει το έργο της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των γραμματειών των πολιτικών ομάδων και των γραφείων των βουλευτών, για την ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους· υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες προάγουν την ικανότητα των βουλευτών να ελέγχουν το έργο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να εκπροσωπούν τους πολίτες·

33.  σημειώνει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των τεσσάρων ειδικών έργων στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι την ψηφιακή βιβλιοθήκη, τη βελτίωση των πόρων για την έρευνα, τις συγκριτικές νομικές πηγές και την ανοικτή βιβλιοθήκη· υπενθυμίζει ότι, κατά τη σύσταση της EPRS το 2013, προβλέφθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της EPRS και των θεματικών τμημάτων· υπενθυμίζει ότι στην ψηφοφορία της ολομέλειας στις 14 Απριλίου 2016(13), εγκρίθηκε αίτημα για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης και την υποβολή των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών· ζητεί εκ νέου από τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης αυτής και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι η στήριξη που παρέχει η EPRS θα συνδέεται καλύτερα με τις εξελίξεις στις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές και δεν θα επικαλύπτει τις δραστηριότητές τους ούτε θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών· αναμένει επίσης ότι η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, τις εξωτερικές μελέτες και την εξωτερική στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τον αριθμό και το κόστος των μελετών και της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από εσωτερικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και από εξωτερικούς παρόχους· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμβουλευτική και ερευνητική υποστήριξη που παρέχουν στους βουλευτές και στις επιτροπές η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τα θεματικά τμήματα· θεωρεί ότι τα έργα αυτά αποτελούν μέσο για τη βελτίωση της υποστήριξης τόσο στους βουλευτές όσο και στο προσωπικό, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της εξωτερικής ερευνητικής κοινότητας και των πολιτών· σημειώνει τη σημασία των έργων αυτών και την ανάγκη να ενσωματωθούν στο νομοθετικό έργο που επιτελούν οι βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού·

34.  υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2017, σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσίας διερμηνείας σε διεθνή νοηματική γλώσσα, για όλες τις συζητήσεις της Ολομέλειας, και καλεί τη Διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση αυτή χωρίς άλλη καθυστέρηση·

35.  σημειώνει ότι ο πρόσφατα αναθεωρηθείς Κανονισμός(14) περιορίζει τους βουλευτές σε τρεις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου κατ’ ανώτατο όριο ανά περίοδο συνόδου, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται οι αιτιολογήσεις αυτές όσον αφορά τις ανάγκες σε διερμηνεία και τη μετάφραση των απομαγνητοφωνημένων κειμένων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των δαπανών που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου· επισημαίνει την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, καθώς και πληθώρας δυνατοτήτων δημόσιας επικοινωνίας εντός των χώρων του Κοινοβουλίου για να εξηγούν οι βουλευτές τις θέσεις τους στις ψηφοφορίες· ζητεί, ως προσωρινό μέτρο, οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου να εγγράφονται στο τέλος των εργασιών κάθε ημέρας στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας, μετά τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού και τα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης·

36.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των βουλευτών να ενημερώνουν τη διοίκηση για κάθε αλλαγή στις δηλώσεις συμφερόντων τους·

37.  δεν συμφωνεί ότι απαιτείται αλλαγή της επίπλωσης στα γραφεία των βουλευτών και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες· θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω επίπλων είναι σε καλή κατάσταση και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να αλλαχθεί· θεωρεί ότι τα έπιπλα πρέπει να αλλάζονται μόνο όταν υπάρχει βάσιμος λόγος·

38.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στο Προεδρείο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβέστερο κατάλογο των εξόδων βουλευτικής επικουρίας που καλύπτονται από την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ), και υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει ότι οι βουλευτές που το επιθυμούν μπορούν να δημοσιεύουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα κατάσταση δαπανών σε σχέση με την ΑΓΕ τους· επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από εθνικές αντιπροσωπείες στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι οι βουλευτές θα πρέπει να μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου συνδέσμους προς τις θέσεις στις οποίες δημοσιοποιούν σήμερα τις δαπάνες τους· επαναλαμβάνει ότι για τη βελτίωση της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν θα πρέπει να χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό στη διοίκηση του Κοινοβουλίου·

39.  τονίζει ότι η τρέχουσα γραμμή του προϋπολογισμού για την κοινοβουλευτική επικουρία είναι επαρκής και δεν θα πρέπει να αυξηθεί πέραν της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών·

40.  υπενθυμίζει το αίτημά του, που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2017, για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολών που σχετίζονται με μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου στα οποία υποβάλλονται διαπιστευμένοι βοηθοί των βουλευτών, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό, και λυπάται που, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί το Προεδρείο να ασχοληθεί με το ζήτημα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· υπογραμμίζει, εν τω μεταξύ, ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια επιστροφής εξόδων αποστολής για τους ΔΚΒ (120/140/160 EUR) δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2011 και ότι η διαφορά μεταξύ ΔΚΒ και λοιπού προσωπικού αυξήθηκε κατά 40 % τουλάχιστον μετά τη θέσπιση των νέων ανώτατων ορίων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και που ισχύουν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016 μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους· καλεί επομένως το Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να άρει την αυτή την ανισότητα·

41.  υπογραμμίζει ότι για την εξάλειψη της εν λόγω διαφοράς όσον αφορά τα έξοδα αποστολών δεν απαιτείται αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για την κοινοβουλευτική επικουρία·

42.  ζητεί να γίνεται με τρόπο διαφανή και ορθό η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών, και συνιστά να προωθηθεί η χρήση της οικονομικής θέσης, τόσο στις αεροπορικές όσο και στις σιδηροδρομικές μεταφορές·

43.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να επανεξετάσουν τη δυνατότητα να μπορούν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· θεωρεί ότι θα πρέπει να εναπόκειται στους βουλευτές να αποφασίζουν αν χρειάζεται να συνοδεύονται από βοηθούς τους σε επίσημες αντιπροσωπείες, κάνοντας χρήση του κονδυλίου της αποζημίωσης βουλευτικής επικουρίας τους·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

44.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για σταδιακή μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς μεταξύ 2013 και 2017, λόγω ειδικών αναγκών που ανέκυψαν στο Κοινοβούλιο το 2014 και το 2016, επετεύχθη συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(15), βάσει της οποίας τα ετήσια μέτρα μείωσης του προσωπικού του Κοινοβουλίου πρόκειται να συνεχιστούν έως το 2019·

45.  σημειώνει ότι, ενώ οι πολιτικές ομάδες έχουν εξαιρεθεί από τα εν λόγω ετήσια μέτρα μείωσης του προσωπικού που ξεκίνησαν το 2014(16), η συμφωνία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017 οδήγησε σε μείωση θέσεων στον πίνακα προσωπικού της Γραμματείας του Κοινοβουλίου λόγω μη τήρησης της συμφωνίας κυρίων από το Συμβούλιο·

46.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017·

47.  θεωρεί ότι η απώλεια 136 θέσεων από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου το 2016 μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μείωσης του προσωπικού το προηγούμενο οικονομικό έτος και να αξιολογήσει τις συνέπειες των δημοσιονομικών αποφάσεων στη λειτουργία του οργάνου·

48.  χαιρετίζει, δεδομένων των μέτρων μείωσης του προσωπικού, την πρόταση για τη μετατροπή 50 θέσεων μόνιμων υπαλλήλων AST σε 50 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD, που έχει αμελητέα επίπτωση στον προϋπολογισμό· σημειώνει, επιπλέον, την πρόταση για τη μετατροπή τριών θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AST σε τρεις θέσεις έκτακτων υπαλλήλων AD στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου·

49.  καλεί το Προεδρείο να μεριμνήσει για τον σεβασμό των κοινωνικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ΔΚΒ και για τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων, ιδίως για τους ΔΚΒ που έχουν εργαστεί για βουλευτές χωρίς διακοπή κατά τις δύο τελευταίες κοινοβουλευτικές θητείες· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη διοίκηση να υποβάλει πρόταση η οποία, στον υπολογισμό της δεκαετούς περιόδου υπηρεσίας που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, να λαμβάνει υπόψη την απόφαση για πρόωρη διεξαγωγή εκλογών το 2014 καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης·

50.  καλεί το Προεδρείο να προτείνει διαδικασία απόλυσης με κοινή συναίνεση βουλευτή και ΔΚΒ·

51.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως φαίνεται θα βαίνουν μειούμενοι, έχει σημασία τα ίδια τα θεσμικά όργανα να μπορούν να προσλαμβάνουν και να κρατούν το προσωπικό που είναι το πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος, με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

52.  θεωρεί ότι η διερμηνεία και η μετάφραση έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία του Οργάνου και αναγνωρίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχουν οι διερμηνείς· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου που διατυπώθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016, ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις εξορθολογισμού, όπως για επέκταση της χρήσης υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατ’ αίτηση, ιδίως για τις διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης για εξέταση των δυνητικών οφελών, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, από τη χρήση των πλέον πρόσφατων γλωσσικών τεχνολογιών ως βοηθήματος για τους διερμηνείς, και για αξιολόγηση του αντικτύπου του αναθεωρημένου πλαισίου για τους υπαλλήλους διερμηνείς στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και στην παραγωγικότητα·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των μέτρων που λαμβάνει το Κοινοβούλιο για την καθιέρωση των Ιρλανδικών ως πλήρους επίσημης γλώσσας από την 1η Ιανουαρίου 2021· επισημαίνει εν προκειμένω ότι δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω θέσεις το 2018· ζητεί, ωστόσο, από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να συμβουλεύεται τους Ιρλανδούς βουλευτές όσον αφορά δυνατότητες αποδοτικότερης αξιοποίησης πόρων, χωρίς να διακυβεύονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των βουλευτών·

54.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προκειμένου να εντοπίσει περαιτέρω τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει κοινή χρήση υπηρεσιών υποστήριξης· ζητεί επιπλέον από τον Γενικό Γραμματέα, να εκπονήσει μελέτη σχετικά με δυνατότητες για συνέργειες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όσον αφορά λειτουργίες και υπηρεσίες υποστήριξης·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα

55.  υπενθυμίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και βοηθούν να καταστεί πιο κατανοητή από τους πολίτες η σύνδεση μεταξύ των πολιτικών διαδικασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

56.  εκτιμά ότι η πρόσφατη πολεμική γύρω από τη χρηματοδότηση ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ορισμένων πολιτικών ιδρυμάτων κατέδειξε ανεπάρκειες στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·

57.  πιστεύει πως όταν τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014(17) και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014(18) θα καταστούν διαθέσιμοι πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου, όπως η απαίτηση καταχώρισης στην Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση· σημειώνει ότι τα κόμματα και τα ιδρύματα θα αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση με βάση τους νέους κανόνες το οικονομικό έτος 2018·

58.  τονίζει ότι εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με το τρέχον σύστημα συγχρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι εισφορές και επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για τα κόμματα και τα ιδρύματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 85 % των επιλέξιμων δαπανών και το υπόλοιπο 15 % πρέπει να καλύπτεται από ιδίους πόρους· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι τα ελλείμματα σε εισφορές μελών και δωρεές συχνά αντισταθμίζονται από εισφορές σε είδος·

Άλλα θέματα

59.  σημειώνει τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου προκειμένου να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης στα κράτη μέλη·

60.  σημειώνει το αίτημα για εξωτερικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των επιτροπών και άλλων πολιτικών οργάνων για την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων του Brexit, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών συνεπειών για το Κοινοβούλιο· διερωτάται, κατά πόσον είναι αναγκαίο να ανατίθενται εξωτερικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις αντί να γίνεται χρήση του πλούτου των ερευνητικών υπηρεσιών που διαθέτει το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι, μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρες μέλος της Ένωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση δεν αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2018·

61.  υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(19), όπου το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 156 έως 204 εκατομμύρια EUR και στο ισοδύναμο του 10 % του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω διασποράς εκτιμάται σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· υπογραμμίζει ότι η διασπορά έχει δημιουργήσει αρνητική εντύπωση στην κοινή γνώμη και επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για τη χάραξη οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα·

62.  υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017· ζητεί να αναπτυχθεί συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος μέσων για την παροχή κατάρτισης σε νέους δημοσιογράφους·

63.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, σύμφωνα με την προσέγγιση της λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθούν η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου·

o
o   o

64.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2018·

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0475.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0484.
(12) Μελέτη Deloitte, Δεκέμβριος 2015.
(13) Βλέπε: παράγραφος 22 του ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 (P8_TA(2016)0132).
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 13ης Δεκεμβρίου 2016, P8_TA(2016)0484 - άρθρο 183 παράγραφος 1 του Κανονισμού.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(17) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 28).
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου