Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2022(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2017

Predkladané texty :

A8-0156/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0114

Prijaté texty
PDF 484kWORD 54k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018 (2017/2022(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2016 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu(7),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018, ktorú odovzdal Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 3. apríla 2017 so zreteľom na článok 25 ods. 7 a článok 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na predbežný návrh rozpočtu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na články 96 a 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0156/2017),

A.  keďže tento postup je tretí úplný rozpočtový postup prebiehajúci v novom volebnom období a v piatom roku viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2018 podľa návrhu zo správy generálneho tajomníka sa zostavuje so zreteľom na zvýšenie stropu okruhu V v porovnaní s rokom 2017, čo umožňuje rast a investície, ako aj pokračovanie vo vykonávaní politík na dosiahnutie úspor a snáh o zlepšenie efektívnosti;

C.  keďže generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2018 sedem prioritných cieľov, a to: spustenie komunikačnej kampane v rámci príprav na voľby v roku 2019, konsolidácia prijatých bezpečnostných opatrení, pokračovanie viacročných projektov výstavby budov, investície do digitalizácie a komputerizácie postupov, pokračovanie vykonávania opatrení potrebných na zavedenie írskeho jazyka ako riadneho úradného jazyka, analýza možného vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (brexit) a podpora ekologického prístupu k doprave;

D.  keďže generálny tajomník navrhol v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2018 rozpočet vo výške 1 971 883 373 EUR, čo predstavuje 3,26 % zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2017 a 19,06 % okruhu V viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 VFR;

E.  keďže generálny tajomník navrhuje dodatočné mimoriadne investície vo výške 47,6 milióna EUR na posilnenie projektov v oblasti bezpečnosti, úhradu splátok v súvislosti s projektom výstavby budovy ADENAUER a spustenie komunikačnej kampane v rámci príprav na voľby na rok 2019;

F.  keďže takmer 68 % rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sú väčšinou určené na odmeny a príspevky pre poslancov a zamestnancov, ako aj na budovy, pričom sú upravené podľa služobného poriadku, na základe osobitnej odvetvovej indexácie alebo miery inflácie;

G.  keďže zo správy Európskeho parlamentu s názvom Ženy v Európskom parlamente, ktorá vyšla 8. marca 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, vyplýva rodová nerovnováha vo vedúcich funkciách v Európskom parlamente, keďže až 83,3 % miest zástupcov generálneho tajomníka a generálnych riaditeľov je obsadených mužmi a len 16,7 % ženami, 70,2 % miest riaditeľov v Európskom parlamente je obsadených mužmi a 29,8 % ženami a 65,9 % miest vedúcich oddelení Európskeho parlamentu je obsadených mužmi a 34,1 % ženami;

H.  keďže Charta základných práv Európskej únie zaväzuje Úniu rešpektovať jazykovú rozmanitosť a zakazuje diskrimináciu na základe jazyka, čo každému občanovi Únie dáva právo používať pri komunikácii s inštitúciami Únie ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov Únie, pričom tieto inštitúcie sú povinné odpovedať v tom istom jazyku;

I.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(8) zdôraznil, že rozpočet na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

J.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu vo veľkej miere závisí od jeho schopnosti dostať pod kontrolu svoje vlastné výdavky;

K.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu vo veľkej miere závisí od jeho schopnosti rozvíjať demokraciu na úrovni Únie;

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2018 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % okruhu V; poznamenáva, že úroveň odhadu rozpočtu na rok 2018 zodpovedá 18,88 %, čo je menej ako v roku 2017 (19,26 %) a druhý najnižší podiel okruhu V za posledných pätnásť rokov;

2.  v zmysle odseku 15 svojho uznesenia zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 a odseku 98 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 26. októbra 2016 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, v ktorých sa požaduje, aby sa počas rozpočtového postupu na rozpočtový rok 2018 prvýkrát použila metóda stanovovania rozpočtu Európskeho parlamentu na základe aktuálnych potrieb, a nie na základe systému koeficientov, vyzýva na splnenie uvedených požiadaviek;

3.  poznamenáva, že suma vyčlenená na mimoriadne investície a výdavky v roku 2018 je 47,6 milióna EUR, teda na rovnakej úrovni ako v roku 2017; domnieva sa, že výdavky na komunikačnú kampaň na rok 2019 by sa mali považovať za mimoriadne výdavky;

4.  konštatuje, že žiadosť o 75 % rozpočtových prostriedkov na komunikačnú kampaň v rámci príprav na voľby v roku 2019 je začlenená v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu na rok 2018, lebo väčšina zmlúv bude podpísaná v roku 2018;

5.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Európskeho parlamentu sa stanovuje podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov a podlieha ročnej indexácii;

6.  schvaľuje dohodu s Predsedníctvom o úrovni odhadu na rok 2018 z 28. marca 2017; znižuje úroveň výdavkov o 18,4 milióna EUR v porovnaní s pôvodnou pozíciou Predsedníctva; stanovuje celkovú úroveň svojho odhadu na rok 2018 na 1 953 483 373 EUR, čo zodpovedá celkovému zvýšeniu v porovnaní s rokom 2017 o 2,3 %;

7.  zdôrazňuje, že hlavné funkcie Európskeho parlamentu sú legislatívna činnosť, zastupovanie občanov a kontrola činnosti ostatných inštitúcií;

8.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri propagovaní hodnôt Únie;

9.  zdôrazňuje, že sú potrebné úspory v porovnaní s návrhom generálneho tajomníka a treba vynaložiť všetko úsilie o efektívnejšie a transparentnejšie používanie verejných prostriedkov;

Transparentnosť a zodpovednosť

10.  víta odpoveď na žiadosť Výboru pre rozpočet, z uznesenia zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017(9), zopakovanú v uznesení o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017(10), o strednodobom a dlhodobom rozpočtovom plánovaní vrátane jasného rozlišovania medzi investíciami a operačnými výdavkami súvisiacimi s fungovaním Európskeho parlamentu, ako aj s jeho štatutárnymi povinnosťami (vrátane nájmov a akvizícií);

11.  víta vytvorenie pracovnej skupiny pre postupy, ktorými sa stanovuje odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu; poznamenáva, že Európsky parlament požiadal, aby sa uvažovalo o ďalšej revízii rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o vnútorné rozpočtové postupy(11); zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa relevantné informácie týkajúce sa postupu stanovovania odhadov poskytovali členom Predsedníctva a Výboru pre rozpočet včas, zrozumiteľným spôsobom a s potrebnou mierou podrobnosti s cieľom umožniť Predsedníctvu a Výboru pre rozpočet prijímať rozhodnutia na základe komplexného obrazu o stave a potrebách rozpočtu Európskeho parlamentu;

12.  opakuje svoju výzvu generálnemu tajomníkovi, aby predložil návrh na prezentáciu rozpočtu širokej verejnosti s dostatočnou podrobnosťou a v zrozumiteľnej a používateľsky prístupnej forme na webovom sídle Európskeho parlamentu s cieľom umožniť všetkým občanom lepšie pochopiť činnosti, priority a zodpovedajúcu štruktúru výdavkov Európskeho parlamentu;

13.  považuje skupiny návštevníkov za jeden z kľúčových nástrojov pri zvyšovaní informovanosti občanov o činnostiach Európskeho parlamentu; víta revidované pravidlá pre skupiny návštevníkov a domnieva sa, že vďaka zavedeniu nových, prísnejších pravidiel sa riziko zneužitia finančných prostriedkov znížilo; v tejto súvislosti vyzýva Predsedníctvo, aby spolu s pracovnou skupinou pre informácie a komunikáciu revidovalo rozpočtové prostriedky pre skupiny návštevníkov poslancov so zohľadnením miery inflácie v posledných rokoch, ktorá viedla k zvýšeniu nákladov na takéto návštevy; domnieva sa, že aj keď uvedené sumy nie sú určené na pokrytie všetkých nákladov na skupiny návštevníkov, ale mali by sa skôr považovať za dotácie, nie je možné ignorovať skutočnosť, že podiel krytých nákladov sa zníži, ak sa príspevok neupraví podľa miery inflácie; žiada Predsedníctvo, aby vzalo do úvahy, že táto nezrovnalosť má neprimeraný vplyv na skupiny návštevníkov z menej priaznivých sociálno-ekonomických podmienok, ktorí majú len veľmi obmedzené množstvo vlastných finančných prostriedkov;

Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť

14.  berie na vedomie prebiehajúce opatrenia na posilnenie bezpečnosti Európskeho parlamentu týkajúce sa budov, vybavenia a personálu, kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie; žiada generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby pokračovali v koncepcii celkovej bezpečnosti, aby aj naďalej prinášala štrukturálne, operačné a kultúrne zlepšenia bezpečnosti Európskeho parlamentu; opakovane zdôrazňuje potrebu zvýšiť výkonnosť IT služieb poskytovaných Európskemu parlamentu investovaním do odbornej prípravy zamestnancov, ale aj lepším výberom dodávateľov na základe kvalitnejšieho posúdenia ich služieb a kapacity IT;

15.  domnieva sa, že nedávne udalosti preukazujú, že pravdepodobnosť kybernetických útokov sa výrazne zvýšila, pričom technológia použitá pri takýchto útokoch sa často vyvíja rýchlejšie ako bezpečnostné opatrenia prijímané proti nim; domnieva sa, že IT nástroje sa stali dôležitými nástrojmi pre poslancov a zamestnancov na vykonávanie ich práce, ale sú tiež náchylné na útoky; víta preto začlenenie kybernetickej bezpečnosti do celkového rámca strategického riadenia Európskeho parlamentu a domnieva sa, že inštitúcii to umožní lepšie chrániť jej majetok a informácie;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek inštalácii systému bezpečnej pošty SECure EMail (SECEM) Európsky parlament nemôže prijímať dôverné dokumenty a neutajované brífingy od ostatných inštitúcií; ľutuje, že Európsky parlament nie je schopný sám vyvinúť svoj vlastný systém utajovaných informácií (CIS) a berie na vedomie, že prebiehajú rokovania s ostatnými inštitúciami o tejto otázke; očakáva, že tieto rokovania prispejú k určeniu toho, akým najlepším spôsobom by Európsky parlament mohol dostávať dôverné a neutajované informačné brífingy; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil viac informácií o najnovšom vývoji v týchto rokovaniach pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2017;

17.  víta snahy o ďalšiu digitalizáciu a komputerizáciu postupov; v tejto súvislosti nabáda na zavedenie viacerých možností využívania zaručeného elektronického podpisu v administratívnych postupoch s cieľom obmedziť používanie papiera a ušetriť čas;

18.  víta podpis memoranda o porozumení medzi belgickou vládou a Európskym parlamentom, Radou, Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a ostatnými inštitúciami sídliacimi v Bruseli o potvrdzovaní kontrol bezpečnostných previerok pre všetkých externých dodávateľov, ktorí vstupujú do priestorov inštitúcií Únie; vyzýva generálneho tajomníka, aby zvážil vhodnosť rozšírenia uplatňovania tohto memoranda o porozumení aj na úradníkov, asistentov poslancov a stážistov s cieľom umožniť potrebné bezpečnostné previerky pred ich prijatím;

Politika v oblasti nehnuteľností

19.  pripomína, že poslednú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností prijalo Predsedníctvo v roku 2010; pýta sa, prečo Predsedníctvo nedokázalo počas tohto legislatívneho obdobia predložiť dlhodobú stratégiu budov Európskeho parlamentu napriek predchádzajúcim uzneseniam Európskeho parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka a podpredsedov, aby Výboru pre rozpočet čo najskôr predložili novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2017;

20.  opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založeného na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách; požaduje v tejto súvislosti viac informácií o rozšírení jasieľ WAYENBERG;

21.  požaduje ďalšie informácie o projekte renovácie budovy Paul Henri Spaak (PHS), osobitne akékoľvek stanoviská od nezávislých externých dodávateľov o možnostiach týkajúcich sa budovy PHS, ktorá má len 25 rokov; vyzýva generálneho tajomníka, aby čo najskôr predložil výsledky tejto štúdie Výboru pre rozpočet; zdôrazňuje, že existujúca budova nespĺňa požiadavky týkajúce sa statiky na verejnú budovu na parlamentné účely, ktorá má byť bezpečnejšia a musí byť schopná odolať vonkajším nárazom bez zrútenia; kritizuje skutočnosť, že budova PHS nespĺňa ani minimálne normy moderných požiadaviek týkajúcich sa statiky, a poznamenáva, že už bolo nutné podniknúť viaceré kroky na zaručenie jej stability; naliehavo preto vyzýva Predsedníctvo a administratívu Európskeho parlamentu, aby pracovali na budúcom riešení týkajúcom sa budovy PHS, ktorá zaistí prítomným osobám bezpečnosť a zdravé pracovné podmienky; berie na vedomie úroveň rozpočtových prostriedkov navrhnutú generálnym tajomníkom na rok 2018 na štúdie, prípravné projekty a práce a poskytnutie podpory riadiacemu tímu projektu; vyjadruje znepokojenie nad možnými nedorozumeniami v súvislosti so sumami, ktoré sa majú vynaložiť na štúdie a sťahovania; nalieha na Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby čo najskôr, ale najneskôr do júla 2017, informovali Výbor pre rozpočet o všetkých následných krokoch a poskytli jasný prehľad nákladov; pripomína, že je v každom prípade potrebné realizovať najmodernejšiu energeticky úspornú architektúru; žiada posúdenie, aký vplyv bude mať renovácia na oddelenie návštev a prednášok a na dostupnosť rokovacej sály, ako aj ostatných miestností a kancelárií;

22.  považuje rok 2018 za rozhodujúci rok pre budovu Konrada Adenauera (KAD), keďže by sa mali dokončiť práce na východnom stavenisku a mali by sa začať práce na západnom stavenisku; so znepokojením si všíma, že rozpočet pridelený na pokrytie nákladov na riadenie tohto rozsiahleho projektu sa musel revidovať s cieľom posilniť tímy, ktoré monitorujú pokračovanie prác; berie na vedomie zaužívanú prax „zberného prenosu“ (ramassage) na konci roka s cieľom prispieť na prebiehajúce stavebné projekty; domnieva sa, že hoci to je pragmatické riešenie, ktorým sa dajú znížiť platby úrokov, je to v rozpore s transparentnosťou stavebných projektov v rámci rozpočtu Európskeho parlamentu a dokonca môže podnietiť nadmerné prideľovanie zdrojov v určitých oblastiach;

23.  vyzýva zodpovedných podpredsedov a generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložili správu o pokroku týkajúcu sa budovy KAD a odhadované náklady na dokončenie prác na nej;

EMAS

24.  pripomína, že Európsky parlament sa zaviazal k zníženiu svojich emisií CO2 na ekvivalent plného pracovného času o 30 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2006;

25.  považuje preto za mimoriadne dôležité, aby si Európsky parlament stanovil nové, ambicióznejšie kvantitatívne ciele, ktoré by zodpovedné služby mali pravidelne merať;

26.  pripomína záväzok Európskeho parlamentu v súvislosti so smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, podľa ktorého sa inštitúcie „bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné rozpočtové pravidlá a pravidlá obstarávania zaviažu, že budú na budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú, uplatňovať rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky vzťahujúce sa na budovy ústredných vlád členských štátov podľa článkov 5 a 6“ uvedenej smernice, z dôvodu veľkej viditeľnosti ich budov a vedúcej úlohy, ktorú by mali zohrávať v súvislosti s energetickou hospodárnosťou týchto budov; zdôrazňuje naliehavosť dodržiavania tohto vyhlásenia, v neposlednom rade pre vlastnú vierohodnosť pri súčasných prebiehajúcich revíziách smernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energetickej efektívnosti;

27.  víta vytvorenie pracovnej skupiny pre mobilitu, ktorá by mala pracovať inkluzívne a s jasným mandátom; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí na svojich pracoviskách dodržiavať všetky platné regionálne právne predpisy vrátane tejto oblasti; prihovára sa za propagáciu využívania existujúceho priameho vlakového spojenia medzi Európskym parlamentom v Bruseli a letiskom; žiada zodpovedné služby, aby v súvislosti s tým prehodnotili zloženie a veľkosť svojich vozidlových parkov; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne vytvorilo systém stimulov na podporu využívania bicyklov pri dochádzaní do zamestnania; poznamenáva, že takýto systém je už zavedený v iných inštitúciách, konkrétne v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore;

Komunikačná kampaň v súvislosti s európskymi voľbami v roku 2019

28.  víta komunikačnú kampaň ako užitočnú snahu o vysvetlenie cieľov Únie a Európskeho parlamentu občanom; zdôrazňuje, že táto kampaň by mala byť zameraná okrem iného na vysvetlenie úlohy Európskej únie, právomocí Európskeho parlamentu, jeho funkcií vrátane voľby predsedu Komisie a jeho vplyvu na život občanov;

29.  poznamenáva, že v predstihu pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami v roku 2019 sa už tento rok majú začať prípravné práce na komunikačnej kampani; víta kratšie dvojročné predvolebné obdobie na komunikačnú kampaň v porovnaní s trojročným obdobím pred európskymi voľbami v roku 2014;

30.  berie na vedomie celkovú sumu výdavkov na komunikačnú kampaň pred voľbami v roku 2019, ktorá sa odhaduje na 25 miliónov EUR v roku 2018 a 8,33 milióna EUR v roku 2019, pričom vyšší objem záväzkov sa požaduje na rok 2018; zdôrazňuje význam takýchto komunikačných kampaní, najmä s ohľadom na súčasnú situáciu v Únii;

31.  domnieva sa, že Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (GR COMM) by malo konať na základe odporúčaní z hodnotenia európskej predvolebnej kampane v roku 2014(12) a malo by uprednostniť zhromažďovanie údajov na projekty kampane podľa oddelení na základe vopred určených kľúčových ukazovateľov s cieľom zmerať ich vplyv so starostlivým zvážením základných príčin mimoriadne nízkej účasti voličov vo voľbách v roku 2014;

Otázky týkajúce sa poslancov

32.  víta prácu sekretariátu Európskeho parlamentu, sekretariátov politických skupín a kancelárií poslancov zameranú na posilnenie postavenia poslancov v rámci ich mandátu; nabáda na pokračovanie rozvoja tých služieb, ktoré zvyšujú schopnosť poslancov kontrolovať prácu Komisie a Rady a zastupovať občanov;

33.  uznáva poradenstvo a výskum poskytované poslancom a výborom prostredníctvom výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a tematických sekcií; pripomína, že strednodobé hodnotenie účinnosti spolupráce medzi EPRS a tematickými sekciami sa ustanovilo pri vytváraní EPRS v roku 2013; pripomína, že žiadosť o uskutočnenie takéhoto hodnotenia a predloženie jeho výsledkov Výboru pre rozpočet bola schválená v pléne 14. apríla 2016(13); opätovne vyzýva generálneho tajomníka, aby pristúpil k vykonaniu tohto hodnotenia a predložil jeho výsledky Výboru pre rozpočet pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2017; pripomína, že toto hodnotenie by malo obsahovať návrhy, ako zabezpečiť, aby pomoc, ktorú EPRS poskytuje, bola lepšie prepojená s vývojom v príslušných tematických výboroch, neprekrývala sa s ich aktivitami a nepodporovala konkurenciu medzi útvarmi; očakáva tiež, že toto hodnotenie bude zahŕňať podrobné informácie o externých znaleckých posudkoch, externých štúdiách a externej podpore výskumných činností Európskeho parlamentu vrátane počtu štúdií a znaleckých posudkov zabezpečených internými službami Európskeho parlamentu a externými poskytovateľmi a súvisiacich nákladov; berie na vedomie štyri konkrétne projekty vyvíjané v strednodobom horizonte v knižnici Európskeho parlamentu, a to digitálnu knižnicu, zlepšené zdroje na výskum, zdroje porovnávacieho práva a otvorenú knižnicu; považuje uvedené projekty za prostriedok na zlepšenie podpory poslancom aj zamestnancom, ako aj na uľahčenie prístupu k externej výskumnej komunite a občanom; berie na vedomie význam uvedených projektov a potrebu začleniť ich do legislatívnej práce poslancov a zamestnancov;

34.  pripomína rozhodnutie, ktoré prijal Európsky parlament v súvislosti s rozpočtovým postupom EP na rok 2017, ktorým sa zriaďuje zavedenie tlmočníckej služby do a z medzinárodnej posunkovej reči pre všetky rozpravy v pléne, a vyzýva administratívu, aby toto rozhodnutie bezodkladne vykonala;

35.  poznamenáva, že nedávno revidovaný rokovací poriadok(14) obmedzil právo poslancov na maximálne tri ústne vysvetlenia hlasovania počas jednej plenárnej schôdze, ale naďalej vyjadruje znepokojenie nad dodatočnými nákladmi na tlmočenie a na preklad prepisov vysvetlení, ktoré sú potrebné; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil podrobný rozpis nákladov týkajúcich sa ústnych vysvetlení hlasovania; poukazuje na dostupnosť iných možností, ako sú písomné vysvetlenia hlasovania, ako aj množstvo verejných komunikačných zariadení v priestoroch Európskeho parlamentu pre poslancov, aby mohli vysvetliť svoje hlasovanie; žiada, ako prechodné opatrenie, zaradenie ústnych vysvetlení hlasovania na koniec programu každého dňa plenárnej schôdze po jednominútových vystúpeniach a ďalších bodoch programu;

36.  pripomína povinnosť poslancov informovať administratívu o akýchkoľvek zmenách v ich vyhláseniach o záujmoch;

37.  nesúhlasí, že je potrebné vymeniť nábytok v kanceláriách poslancov a ich asistentov v Bruseli; domnieva sa, že väčšina tohto nábytku je v dobrom stave, a preto neexistuje dôvod ho vymieňať; domnieva sa, že nábytok by sa mal vymieňať, len keď na to existuje opodstatnený dôvod;

38.  v rámci príprav na deviate volebné obdobie vyzýva generálneho tajomníka, aby Predsedníctvu predložil podrobnejší zoznam výdavkov, ktoré možno uhradiť v rámci príspevku na všeobecné výdavky; pripomína zásadu nezávislosti mandátu; zdôrazňuje, že poslanci, ktorí chcú, môžu zverejňovať svoje záznamy o výdavkoch z príspevku na všeobecné výdavky na svojich osobných webových stránkach; opakuje výzvu na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky, vychádzajúc z osvedčených postupov národných delegácií v Európskom parlamente a v členských štátoch; domnieva sa, že poslanci by mali byť tiež schopní poskytnúť na webovom sídle Európskeho parlamentu odkazy na miesta, kde v súčasnosti zverejňujú svoje záznamy o výdavkoch; opäť pripomína, že lepšia transparentnosť príspevku na všeobecné výdavky by si nemala vyžadovať dodatočných zamestnancov v administratíve Európskeho parlamentu;

39.  zdôrazňuje, že súčasná rozpočtová položka na asistentskú výpomoc je primeraná a nemala by sa zvyšovať nad rámec indexácie platov;

40.  pripomína požiadavku prijatú v pléne v uvedenom uznesení zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2017, aby sa pravidlá, ktorými sa riadi náhrada výdavkov na služobné cesty medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu a výdavkov vynaložených akreditovanými asistentmi poslancov, revidovali s cieľom zosúladiť ich s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na ostatných zamestnancov, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v tomto smere dodnes neprijali žiadne kroky; vyzýva Predsedníctvo, aby bez ďalšieho odkladu vyriešilo uvedený problém; pritom zdôrazňuje, že súčasné maximálne sumy náhrad výdavkov na služobné cesty pre akreditovaných asistentov poslancov (120/140/160 EUR) sa neupravovali od roku 2011 a že rozdiel medzi akreditovanými asistentmi poslancov a ostatnými zamestnancami sa po zavedení nových stropov schválených Radou 9. septembra 2016 a od 10. septembra 2016 zatiaľ uplatňovaných len na úradných zamestnancov ešte viac zvýšil na úroveň minimálne 40 %; vyzýva preto Predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia na vyriešenie uvedenej nerovnosti;

41.  zdôrazňuje, že riešenie tohto rozporu pri služobných cestách nemá viesť k zvýšeniu rozpočtového riadku týkajúceho sa výdavkov na asistentskú výpomoc;

42.  vyzýva na transparentné a primerané využívanie náhrad cestovných výdavkov poslancov a odporúča stimulovať využívanie ekonomickej triedy v prípade leteckej aj železničnej dopravy;

43.  vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby opätovne zvážili možnosť, že by akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok sprevádzali poslancov pri oficiálnych parlamentných delegáciách a služobných cestách, ako už niektorí poslanci žiadali; zastáva názor, že poslanci by mali sami rozhodovať o tom, či ich asistenti majú sprevádzať pri oficiálnych delegáciách s využitím svojho finančného krytia príspevkov pre asistentov;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

44.  v zmysle bodu 27 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 o postupom znížení počtu zamestnancov o 5 % vzťahujúcom sa na všetky inštitúcie, orgány a agentúry v rokoch 2013 až 2017 zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitné potreby, ktoré vznikli v Európskom parlamente v rokoch 2014 a 2016, sa dosiahla dohoda s Radou o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016(15), podľa ktorého majú ročné opatrenia na znižovanie počtu zamestnancov Európskeho parlamentu pokračovať až do roku 2019;

45.  konštatuje, že zatiaľ čo politické skupiny boli vyňaté z ročných opatrení znižovania počtu zamestnancov od roku 2014(16), podľa dohody zo zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2017 došlo k zníženiu počtu pracovných miest oproti plánu pracovných miest sekretariátu Európskeho parlamentu, keďže Rada nedodržala džentlmenskú dohodu;

46.  pripomína, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách je vyňatý z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s rozhodnutiami prijatými v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2014, 2015, 2016 a 2017;

47.  domnieva sa, že strata 136 pracovných miest na sekretariáte Európskeho parlamentu v roku 2016 môže spôsobiť problémy pri poskytovaní služieb zo strany administratívy Európskeho parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol viac informácií o opatreniach na zníženie počtu pracovníkov v minulom roku a aby vyhodnotil dôsledky rozpočtových rozhodnutí na fungovanie inštitúcie;

48.  víta, v súvislosti s opatreniami na znižovanie počtu zamestnancov, návrh na zmenu 50 trvalých pracovných miest funkčnej skupiny AST na 50 trvalých pracovných miest funkčnej skupiny AD, ktorý má zanedbateľný vplyv na rozpočet; berie okrem toho na vedomie návrh na zmenu troch dočasných pracovných miest funkčnej skupiny AST na tri dočasné pracovné miesta AD v kancelárii predsedu;

49.  vyzýva Predsedníctvo, aby zabezpečilo rešpektovanie sociálnych a dôchodkových práv akreditovaných asistentov poslancov a aby sa sprístupnili príslušné finančné prostriedky, najmä pokiaľ ide o asistentov, ktorí sú zamestnaní poslancami bez prerušenia po dve posledné funkčné obdobia Európskeho parlamentu; v tejto súvislosti vyzýva administratívu, aby predložila návrh, v ktorom sa pri výpočte obdobia služby 10 rokov stanoveného v služobnom poriadku vezme do úvahy rozhodnutie o skoršom konaní volieb v roku 2014, ako aj čas strávený výberovým konaním;

50.  vyzýva Predsedníctvo, aby navrhlo postup výpovede na základe vzájomného súhlasu medzi poslancami a asistentmi;

51.  domnieva sa, že v čase, keď je pravdepodobné, že finančné a ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii inštitúciám Únie, budú stále viac obmedzené, je dôležité, aby samy inštitúcie boli schopné prijímať a udržať si najkvalitnejších pracovníkov a mohli riešiť prichádzajúce zložité výzvy v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

52.  zastáva názor, že tlmočenie a preklad sú nevyhnutné pre fungovanie Európskeho parlamentu a uznáva kvalitu a pridanú hodnotu služieb poskytovaných tlmočníkmi; opätovne zdôrazňuje pozíciu Európskeho parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení zo 14. apríla 2016, že generálny tajomník by mal predložiť ďalšie racionalizačné návrhy, napríklad rozšírenie využívania prekladov a tlmočenia na požiadanie, najmä v prípade medziskupín Európskeho parlamentu, ako aj preskúmať možnosť zvýšenia efektívnosti používaním najnovších jazykových technológií ako pomocných nástrojov pre tlmočníkov, a posúdiť vplyv revidovaného rámca pre interných tlmočníkov v zlepšovaní efektívneho využívania zdrojov a produktivity;

53.  víta pokračovanie opatrení prijatých zo strany Európskeho parlamentu na zavedenie írčiny ako plnohodnotného úradného jazyka do 1. januára 2021; v tejto súvislosti poukazuje na to, že v roku 2018 budú potrebné ďalšie pracovné miesta; žiada však generálneho tajomníka, aby pokračoval v konzultáciách s írskymi poslancami o možnej racionalizácii zdrojov bez ohrozenia zaručených práv poslancov;

54.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby nadviazal na platné dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, s cieľom identifikovať ďalšie oblasti, v ktorých by sa mohli administratívne funkcie (back office) využívať spoločne; vyzýva tiež generálneho tajomníka, aby vypracoval štúdiu o tom, či je možné dosiahnuť synergie v oblasti administratívnych funkcií a služieb aj medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou;

Európske politické strany a politické nadácie

55.  pripomína, že európske politické strany a nadácie prispievajú k informovanosti o európskej politike a zlepšovaniu porozumenia občanov, pokiaľ ide o prepojenie medzi politickým procesom na vnútroštátnej a na európskej úrovni;

56.  domnieva sa, že nedávne spory týkajúce sa financovania niektorých európskych politických strán a niektorých politických nadácií odhalili nedostatky v existujúcich systémoch riadenia a kontroly;

57.  zastáva názor, že nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014(17) a (EÚ, Euratom) č. 1142/2014(18) prinesie ďalšie kontrolné mechanizmy, ako napr. požiadavku na registráciu na Úrade pre európske politické strany a politické nadácie; domnieva sa však, že existuje priestor pre ďalšie zlepšenie týchto opatrení; poznamenáva, že politické strany a nadácie na európskej úrovni sa začnú uchádzať o financovanie podľa nových pravidiel v rozpočtovom roku 2018;

58.  zdôrazňuje, že bolo identifikovaných niekoľko otázok v súvislosti so súčasným systémom spolufinancovania, v ktorom príspevky a granty z rozpočtu Európskeho parlamentu pre strany aj nadácie nemôžu presiahnuť 85 % oprávnených výdavkov, pričom zvyšných 15 % je krytých vlastnými zdrojmi; konštatuje, že napríklad chýbajúce členské príspevky a dary sú často kompenzované nepeňažnými príspevkami;

Ďalšie otázky

59.  berie na vedomie prebiehajúci dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; vyzýva v tejto súvislosti, aby sa posilnil s cieľom dosiahnuť lepšie chápanie prínosu Európskeho parlamentu a Únie v členských štátoch;

60.  berie na vedomie žiadosť o vypracovanie externých štúdií a stanovísk na podporu práce výborov a iných politických orgánov v analyzovaní možných dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (brexit) vrátane rozpočtových dôsledkov pre Európsky parlament; pýta sa, či je potrebné objednávať externé štúdie a stanoviská a či nie je lepšie využiť bohatú kapacitu interných výskumných služieb Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že do uzavretia rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z Únie ostáva Spojené kráľovstvo plným členom Únie a všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva ostávajú v platnosti; zdôrazňuje preto, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie pravdepodobne nebude mať vplyv na rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2018;

61.  pripomína svoje uznesenie z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(19), v ktorom sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadujú v rozmedzí 156 až 204 miliónov EUR, čo zodpovedá 10 % rozpočtu Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti inštitúcie sa odhaduje na 11 000 až 19 000 ton emisií CO2; zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozptýlenia v očiach verejnosti, a preto opakuje svoju pozíciu a vyzýva, aby sa vypracoval plán na zavedenie jediného sídla;

62.  pripomína svoje vyššie uvedené uznesenie zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017; žiada zavedenie spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi s cieľom vytvoriť európske mediálne centrum na účely vzdelávania mladých novinárov;

63.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby presadzovali kultúru zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti v rámci celej administratívy Európskeho parlamentu v súlade s prístupom úsporného riadenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a kvalitu vnútornej činnosti tejto inštitúcie;

o
o   o

64.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2018;

65.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0132.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0411.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0475.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2016)0132.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2016)0411.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2016)0484.
(12) Štúdia Deloitte, december 2015.
(13) Pozri bod 22 svojho uznesenia zo 14. apríla 2016 (P8_TA(2016)0132).
(14) Prijaté texty, 13.12.2016, P8_TA(2016)0484 - článok 183 ods. 1.
(15) Prijaté texty, P8_TA(2015)0407.
(16) Prijaté texty, P7_TA(2013)0437. Prijaté texty, P8_TA(2014)0036. Prijaté texty, P8_TA(2015)0376. Prijaté texty, P8_TA(2016)0411.
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií, (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).
(18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1142/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 28).
(19) Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.

Právne oznámenie