Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2018(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0155/2017

Indgivne tekster :

A8-0155/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0115

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 49k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, vedtaget af Kommissionen den 26. januar 2017 (COM(2017)0046),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, vedtaget af Rådet den 3. april 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 3. april 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0155/2017),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 vedrører anvendelsen af 71 524 810 EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) i forbindelse med de oversvømmelser, der fandt sted i Det Forenede Kongerige i december 2015 til januar 2016, tørke og brande i Cypern mellem oktober 2015 og juni 2016 og brande på den portugisiske ø Madeira i august 2016;

B.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 formelt er at opføre disse budgetmæssige tilpasninger på Unionens budget for 2017;

C.  der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre Unionens budget for 2017 og forhøje midlerne i artikel 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien";

D.  der henviser til, at EUSF som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

1.  understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem EUSF til de regioner, der er ramt af disse naturkatastrofer;

2.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 1/2017 som forelagt af Kommissionen;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2017;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 28.2.2017.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Juridisk meddelelse