Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2033(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0157/2017

Predložena besedila :

A8-0157/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0116

Sprejeta besedila
PDF 406kWORD 52k
Sreda, 5. april 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0157/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker je v členu 11(1) uredbe o ESPG navedeno, da se lahko 0,5 % tega zneska (tj. 844 620 EUR leta 2017) uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja zbirke znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E.  ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da so potrebne večja dodana vrednost, učinkovitost in zaposljivost prejemnikov sredstev ESPG kot instrumenta Unije za podporo delavcem, ki so postali presežni;

F.  ker predlagani znesek 310 000 EUR ustreza približno 0,18 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2017, kar je 70 000 EUR manj kot leta 2016;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  je zadovoljen, da je bilo v letu 2017 iz naslova tehnične pomoči ESPG zahtevanih manj sredstev kot v letu 2016; meni, da je pomembno takšne zahteve oceniti kot delež letnih zneskov, porabljenih za ESPG v prejšnjih letih, in ne le v primerjavi z največjim zneskom, ki ga je bilo mogoče porabiti v navedenem letu;

3.  priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive; pozdravlja prihodnjo objavo dveletnih poročil za leto 2017 ter poziva k javnemu in obsežnemu razširjanju teh poročil po vsej Uniji;

4.  opozarja, da mora biti posebno spletno mesto o ESPG dostopno vsem državljanom Unije; poudarja pomen večjezičnosti pri širokem obveščanju javnosti; poziva k oblikovanju uporabnikom prijaznejšega spletnega okolja in spodbuja Komisijo, naj izboljša vsebinsko vrednost svojih publikacij in avdiovizualnega gradiva, kot je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG;

5.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge za ESPG in njegovo upravljanje z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC 2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter boljše poročanje; je seznanjen s tem, da je Komisija olajšala finančne posle ESPG z vzpostavitvijo vmesnika med SFC in informacijskim sistemom Komisije za finančno upravljanje in računovodstvo; ugotavlja, da so potrebne le dodatne izpopolnitve in prilagoditve morebitnim spremembam, da bi dejansko omejili prispevek ESPG k tovrstnim odhodkom;

6.  ugotavlja, da postopek vključitve ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov SFC2014 poteka že več let in da so bili s tem povezani stroški za proračun ESPG razmeroma visoki; pozdravlja zmanjšanje stroškov v primerjavi s prejšnjimi leti, kar kaže, da je projekt dosegel stopnjo, ko so potrebni zgolj nadaljnji manjši popravki in prilagoditve;

7.  opozarja, kako pomembna sta mreženje in izmenjava informacij o ESPG za širjenje primerov najboljše prakse; zato podpira financiranje dveh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za sklad in dveh seminarjev za mreženje v zvezi z izvajanjem ESPG; pričakuje, da se bo s to izmenjavo informacij prispevalo tudi k boljšemu in podrobnejšemu poročanju o uspešnosti uporabe sredstev v državah članicah, zlasti v zvezi s stopnjo ponovnega zaposlovanja upravičencev;

8.  je seznanjen, da namerava Komisija iz razpoložljivega proračuna v okviru tehnične pomoči nameniti znesek 70 000 EUR za organizacijo dveh srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; je seznanjen tudi z načrtovano naložbo Komisije v višini 120 000 EUR, da bi spodbudila mrežno povezovanje s seminarji med državami članicami, izvajalskimi organi ESPG in socialnimi partnerji; je zadovoljen, da je bila Komisija pripravljena povabiti člane delovne skupine ESPG k sodelovanju na seminarju za mreženje v zvezi z ESPG, ki je nedavno potekal v Monsu; poziva Komisijo, naj Parlament še naprej vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(5);

9.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba okrepiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

10.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0112.
(5) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/742.)

Pravno obvestilo