Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2624(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0236/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0236/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0123

Hyväksytyt tekstit
PDF 280kWORD 46k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D049280 – 2017/2624(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D049280),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa ja muutoksenhakukomiteassa 27. maaliskuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin myös olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 15. heinäkuuta 2016 hyväksymän lausunnon(3), johon sisältyy vähemmistöön jäänyt mielipide, ja EFSAn aikaisemmat lausunnot yksittäisiä muunnostapahtumia Bt11 (ilmentää Cry1Ab- ja PAT-proteiineja), 59122 (ilmentää Cry34Ab1-, Cry35Ab1 ja PAT-proteiineja), MIR604 (ilmentää mCry3A- ja PMI-proteiineja), 1507 (tuottaa Cry1F- ja PAT-proteiineja) ja GA21 (ilmentää mEPSPS-proteiinia) sisältävästä maissista,

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

Hakemus

A.  ottaa huomioon, että 1. heinäkuuta 2011 Syngenta toimitti Saksan kansalliselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille; ottaa huomioon, että hakemus kattoi myös muuntogeenisen maissin Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B.  ottaa huomioon, että 21. helmikuuta 2014 Syngenta laajensi hakemuksen soveltamisalaa kattamaan kaikki yksittäisten geenimuunnostapahtumien alayhdistelmät, jotka muodostavat maissin Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, lukuun ottamatta alayhdistelmää 1507 × 59122, joka oli jo hyväksytty komission päätöksellä 2010/432/EU(5);

C.  ottaa huomioon, että 31. maaliskuuta 2016 Syngenta päivitti hakemuksen soveltamisalaa poistamalla seuraavat neljä alayhdistelmää, jotka kuuluivat toisen hakemuksen soveltamisalaan: maissi Bt11 × GA21, maissi MIR604 × GA21, maissi Bt11 × MIR604 ja maissi Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  ottaa huomioon, että hakija ei ole toimittanut yksityiskohtaisia tietoja yhdestäkään 20 alayhdistelmästä(7);

E.  ottaa huomioon, että viisi muunnostapahtumaa sisältävän geenimuunnospakan käyttötarkoituksena on torjua maissin perhos- ja kovakuoriaistuholaisia ja lisätä glufosinaattiammoniumia tai glyfosaattia sisältävien rikkakasvien torjunta-aineiden sietokykyä(8); ottaa huomioon, että eri alayhdistelmien käyttötarkoitus on samanlainen yhdistelmistä riippuen;

EFSAn lausunto

F.  ottaa huomioon, että 26. elokuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon muuntogeenisestä maissista Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja kaikista hakemuksen soveltamisalan kattamista alayhdistelmistä; ottaa huomioon, että EFSAn lausuntoon sisältyy vähemmistöön jäänyt mielipide;

G.  ottaa huomioon, että EFSA toteaa, että yksityiskohtaisia tietoja ei ole toimitettu kaikista 20 alayhdistelmästä, joista monia ei ole edes vielä muodostettu, ja että niitä koskevia tieteellisiä tietoja ei ole pystytty saamaan kirjallisuudesta, mutta katsoo kuitenkin, että kaikkien 20 alayhdistelmän odotetaan olevan yhtä turvallisia kuin viisi muunnostapahtumaa sisältävän geenimuunnospakan mukainen maissi;

H.  ottaa huomioon, että EFSA ei pidä tarpeellisena markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa kyseisten geenimuunnostapahtumien osalta; ottaa huomioon, että EFSA ainoastaan toteaa, että seurantavaatimusta olisi harkittava proteiinin ilmentymistä koskevien uusien tietojen perusteella, jos kyseiset alayhdistelmät muodostetaan kohdennetuilla jalostustavoilla ja niitä tuodaan unioniin;

Huolenaiheet

I.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat esittäneet satoja kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana(9); ottaa huomioon, että kyseisissä huomioissa viitataan muun muassa seuraaviin seikkoihin: tietojen ja datan puuttuminen, huonosti tehdyt tutkimukset, tutkimusten puute, puuttuva näyttö tiettyjen altistumisreittien sulkemisesta, riittämätön tietopohja esimerkiksi sulavuuden osalta, erilaisten Bt-toksiiniproteiinien yhdistelmävaikutusten huomioon ottamisen puuttuminen mahdollista allergeenisuutta ja toksisuutta arvioitaessa, puutteet kenttäkokeiden koeasetelmissa ja tilastoanalyysissa, seurannan tuloksia koskevien raporttien puuttuminen, ei ole osoitettu, että tuotteella ei ole minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, ei ole tehty lisäarviointia havaituista merkittävistä tilastopoikkeamista esimerkiksi ravitsemuksellisessa koostumuksessa eikä mahdollisesta entistä korkeammasta allergeenisuudesta ole tehty immunologisia testejä;

J.  ottaa huomioon, että EFSAn GMO-lautakunnan jäsen Jean-Michel Wal esitti vähemmistöön jääneen mielipiteen(10), jossa hän totesi, että hakija ei ole toimittanut yksityiskohtaisia tietoja kyseisistä 20 alayhdistelmästä eikä myöskään ole esittänyt tyydyttäviä perusteita, joissa selitetään syyt, miksi kyseiset tiedot puuttuvat ja/tai miksi hakija katsoo, että niitä ei tarvita riskinarvioinnissa, ja että tämä on tärkein vähemmistöön jääneen mielipiteen esittämisen syy, koska ei voi olla olemassa kahdentyyppistä riskinarviointia, täydelliseen tietosarjaan perustuvaa kattavaa arviointia ja toista arviointia, jossa ei ole käytettävissä lainkaan yksityiskohtaisia tietoja ja joka perustuu olettamuksiin ja epäsuoriin päätelmiin, joita lautakunta on tehnyt niin sanotun todistusnäyttöön perustuvan lähestymistavan avulla ja ekstrapoloimalla tietoja, joita on saatu yksittäisistä muunnostapahtumista, viisi muunnostapahtumaa sisältävästä geenimuunnospakasta ja muista geenimuunnospakoista, jotka on toimitettu ja joita on arvioitu muissa hakemuksissa, ja että tämän periaatteellisen kysymyksen lisäksi tämä voi käsiteltävänä olevassa tapauksessa johtaa kuluttajien terveyttä koskevaan hallitsemattomaan riskiin tietyissä väestöryhmissä;

K.  ottaa huomioon, että tarkasti ottaen vähemmistöön jääneessä mielipiteessä ihmetellään, miksi mahdollisten kielteisten vaikutusten arvioinnissa käytettyä tietyntyyppistä ekstrapolointia ei ole määritelty tarkasti, koska perusteita, menettelyä ja luotettavuuden tasoa, joita olisi edellytettävä tällaiselta ekstrapoloinnilta, ei ole ilmoitettu eikä sen rajoituksia ole arvioitu kriittisesti eikä minkäänlaista arviointia siitä johtuvasta epävarmuudesta ole tehty esimerkiksi käyttämällä todennäköisyysperusteista analyysia, kuten suositellaan EFSAn tiedekomitean laatimassa (sisäistä testausta varten tarkistetussa) suositusluonnoksessa, joka koskee epävarmuutta EFSAn tieteellisessä arvioinnissa, koska nämä heikkoudet voivat kumota yleiset päätelmät;

L.  ottaa huomioon, että EFSAn vähemmistöön jääneessä mielipiteessä viitataan myös useisiin hakemuksen puutteisiin ja ristiriitaisiin argumentteihin, esimerkiksi siihen, että hakija toisaalta viittaa siihen, että kaikki alayhdistelmät oli tuotettu ja sen proteiinin ilmentymistasoa oli analysoitu(11), mutta toisaalta hakija ei anna mitään tietoja mistään alayhdistelmistä;

M.  ottaa huomioon, että muuntogeenisen maissin asianomaiset lajikkeet SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 and DAS-Ø15Ø7-1 ilmentävät PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia; ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 2018(12);

N.  ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi MON-ØØ621-9, siten kuin se on kuvattu hakemuksessa, ilmentää proteiinia mEPSPS, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön alainen Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus luokitteli 20. maaliskuuta 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisissä syöpää aiheuttavaksi aineeksi(13);

Menettely

O.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27. tammikuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; ottaa huomioon, että ainoastaan 10 jäsenvaltiota, joiden osuus on vain 38,43 prosenttia unionin väestöstä, äänesti lausunnon antamisen puolesta, kun taas 13 jäsenvaltiota äänesti sitä vastaan ja 4 jäsenvaltiota äänesti tyhjää; ottaa huomioon, että muutoksenhakukomiteassa 27. maaliskuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin myös olla antamatta lausuntoa;

P.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 tekemänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa sekä asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa komissio piti valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen komissio on hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komiteassa antamaa puoltavaa lausuntoa ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii; ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena(14);

Q.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen sillä perusteella, että vaikka viljelyä harjoitetaankin jonkin jäsenvaltion alueella, muuntogeenisiä organismeja kaupataan valtioiden rajojen yli, mikä tarkoittaa, että komission ehdottamaa kansallista myynti- ja käyttökieltoa ei ehkä kyettäisi panemaan täytäntöön palauttamatta maahantuontia koskevia rajatarkastuksia; ottaa huomioon, että parlamentti ei ainoastaan hylännyt lainsäädäntöehdotusta vaan myös kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja tekemään uuden;

R.  ottaa huomioon, että yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleessa jo todetaan selvästi, että ”kun komissio harkitsee, hyväksyykö se muita ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi, jotka koskevat erityisen arkoja aloja, kuten verotusta, kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristönsuojelua, se pyrkii tasapainoisen ratkaisun löytääkseen mahdollisuuksien mukaan välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti syntyvästä täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta enemmistön kannasta”(15);

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen, sillä se ei ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteen kanssa; toteaa, että kyseisenä tavoitteena on asetuksessa (EY) N:o 178/2002(16) vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda edellytykset ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen yhteydessä, samalla kun varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  katsoo erityisesti, että on asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistettujen elintarvikelainsäädännön yleisten periaatteiden vastaista hyväksyä lajikkeita, joista ei ole toimitettu turvallisuustietoja, joita ei ole edes testattu tai joita ei ole vielä edes muodostettu;

4.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa täytäntöönpanopäätökseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)EFSAn GMO-paneeli (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2016. Tieteellinen lausunto (EFSA-GMO-DE-2011-99) Syngentan hakemuksesta, joka koski maissin Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja kahdenkymmenen alayhdistelmän, joita ei ole hyväksytty aikaisemmin niiden alkuperästä riippumatta, markkinoille saattamista asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 tarkoitettuun elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontia ja valmistusta varten. EFSA Journal 2016;14(8):4567 [s. 31]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.
(4)––––––––––– – päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110)päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2015)0456)päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0040)päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0039)päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0038)päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja kyseisitä muunnostapahtumista kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0271)päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (P8_TA(2016)0272)päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (P8_TA(2016)0388)päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0389)päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (P8_TA(2016)0386)päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (P8_TA(2016)0387)päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (P8_TA(2016)0390).
(5)Komission päätös 2010/432/EU, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, muuntogeenistä maissia 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 202, 4.8.2010, s. 11).
(6)Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1685, annettu 16 päivänä syyskuuta 2016, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden sekä kahdesta tai kolmesta geeenimuunnostapahtumasta Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 muodostettujen geenimuunnosyhdistelmien markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 22).
(7)Kuten edellä mainitussa EFSAn lausunnossa todetaan (EFSA Journal 2016;14(8):4567 [s. 31]).
(8)Maissi SYN-BTØ11-1 ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia.Maissi DAS-59122-7 ilmentää Cry34Ab1- ja Cry35Ab1-proteiineja, jotka antavat suojan tiettyjä kovakuoriaisia vastaan, sekä PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia.Maissi SYN-IR6Ø4-5 ilmentää muunneltua Cry3A-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan, ja PMI-proteiinia, jota käytettiin geenitunnistimena.Maissi DAS-Ø15Ø7-1 ilmentää Cry1F-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jota käytetään geenitunnistimena ja jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia.Maissi MON-ØØØ21-9 ilmentää mEPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita.
(9)Katso EFSAn kysymysrekisteri, liite G kysymykseen numero EFSA-Q-2011-00894, joka on saatavilla osoitteessa http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (viimeinen kohta).
(10)Katso EFSAn lausunnon liite A.
(11)Hakemuksessa todetaan, että maissi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja kaikki sen alayhdistelmät niiden alkuperästä riippumatta on tuotettu periteisellä risteytyksellä (...) (kohta ii) ja proteiinin ilmentymistasoa koskevassa analyysissa vahvistetaan, että muuntogeenisen maissin yksittäisten muunnostapahtumien risteytys (...) ei johda niiden väliseen vuorovaikutukseen maisissa Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 tai näiden tapahtumien useammissa alayhdistelmissä niiden alkuperästä riippumatta (kohta x).
(12)http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13)IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20. maaliskuuta 2015 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(14)Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, joka sisälsi poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(15)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(16)EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus