Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2646(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0245/2017

Forhandlinger :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0125

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 48k
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter (2017/2646(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, særlig sine beslutninger af 23. oktober 2012(1), af 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland(2), af 13. marts 2014 om Rusland: domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen(3), sin henstilling af 2. april 2014, sin beslutning af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(4), af 15. januar 2015 om Rusland og navnlig Alexei Navalny-sagen(5), af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland(6), og af 24. november 2016 om sagen om Ildar Dadin, samvittighedsfange i Rusland(7),

–  der henviser til Ruslands forfatning, særlig artikel 29, som beskytter ytringsfriheden, og artikel 31, som omfatter retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, og til de internationale menneskerettighedsforpligtelser, som Rusland har påtaget sig som medlem af Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og FN,

–  der henviser til aftalen om "partnerskab for modernisering", som blev lanceret i 2010 i Rostov ved Don, og til tilsagnet fra Ruslands ledelse om at anvende retsstatsprincippet som grundlag for moderniseringen af Rusland,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som Den Russiske Føderation har tiltrådt,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

–  der henviser til sin beslutning af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim(8),

–  der henviser til Den Russiske Føderations syvende periodiske beretning, som blev behandlet af FN's Menneskerettighedskomité på dens 3136. og 3137. møde den 16. og 17. marts 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at mellem 33 000 og 93 000 mennesker den 26. marts 2017 deltog i protestmøder, -marcher og -demonstrationer mod korruption i over 80 byer i Rusland; der henviser til, at over 2 000 demonstranter er blevet anholdt af politiet i byer i hele Rusland, herunder ca. 1 000 demonstranter i Moskva; der henviser til, at oppositionspolitikeren Alexei Navalny er blevet tilbageholdt og idømt en bøde på 350 USD for at organisere forbudte protestaktioner og idømt 15 dages fængsel; der henviser til, at disse protestaktioner skønnes at være de største siden anti-Kreml-demonstrationerne i 2011 og 2012;

B.  der henviser til, at den dom for forsøg på underslæb, der er blevet afsagt af Leninsky-domstolen i Kirov (den 8. februar 2017) over den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny, har til formål at lukke munden på endnu en uafhængig politisk stemme i Den Russiske Føderation; der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at Navalny blev nægtet retten til en retfærdig rettergang, da han i 2013 blev retsforfulgt på grundlag af de samme anklager;

C.  der henviser til, at den russiske regering har indledt en strafferetlig efterforskning mod uidentificerede personer, som via internettet opfordrede til en demonstration i Moskva den 2. april 2017 og krævede, at premierminister Dmitri Medvedev skulle træde tilbage, at Rusland skulle indstille sine militære operationer i Ukraine og Syrien, at Navalny skulle frigives, og at der skulle udbetales kompensation til de aktivister, der blev tilbageholdt i forbindelse med en protestaktion i Moskva den 26. marts 2017; der henviser til, at mindst 31 personer blev anholdt den 2. april 2017 i forbindelse med protestaktioner fra oppositionens side i Moskva, og at de derefter blev tilbageholdt for "brud på den offentlige orden";

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldgyldigt medlem af Europarådet og har undertegnet FN's verdenserklæring om menneskerettighederne og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og dermed har forpligtet sig til at respektere principperne om demokrati, retsstatsprincippet samt respekt for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder; der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve sin forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

E.  der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation vækker bekymring for så vidt angår overholdelse og beskyttelse af menneskerettighederne og overholdelse af fælles demokratiske principper og retsstatsprincippet; der henviser til, at Den Russiske Føderation har ratificeret 11 ud af 18 internationale menneskerettighedstraktater;

F.  der henviser til, at straffeloven i Den Russiske Føderation er blevet ændret, og at der er blevet indført en ny artikel 212.1, som fastslår, at en person kan tiltales for at overtræde lovgivningen om offentlige forsamlinger, selv om denne ændring indebærer en begrænsning af ytrings- og forsamlingsfriheden;

G.  der henviser til, at antallet af politiske fanger i landet ifølge Memorial Human Rights Centre er vokset væsentligt i de seneste år og i 2016 nåede op på 102 personer;

1.  fordømmer de politiaktioner, der har fundet sted i Den Russiske Føderation for at forebygge og sprede fredelige demonstrationer mod korruption og for at tilbageholde hundredvis af borgere, heriblandt Alexei Navalny, hvis organisation tog initiativ til disse demonstrationer;

2.  opfordrer de russiske myndigheder til omgående at løslade Alexei Navalny og alle de fredelige demonstranter, journalister og aktivister, som er blevet tilbageholdt i forbindelse med protestmøderne mod korruption i Moskva og andre russiske byer den 26. marts og 2. april 2017, og til at frafalde alle anklager mod dem; understreger, at de russiske myndigheder bærer det fulde ansvar for de tilbageholdte personers sikkerhed og velfærd;

3.  understreger, at de domme, der er blevet afsagt, er politisk motiverede, og opfordrer indtrængende de russiske domstole til at vise, at de er uafhængige af politisk indblanding; opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for chikane mod journalister, politiske modstandere, politiske aktivister samt aktivister fra civilsamfundet, til fuldt ud at overholde deres internationale menneskerettighedsforpligtelser og til at garantere mediefriheden og forsamlingsfriheden;

4.  noterer sig det store fremmøde til protestaktionerne mod korruption overalt i Den Russiske Føderation søndag den 26. marts 2017 og navnlig den stærke mobilisering blandt unge mennesker, som slutter op om at bekæmpe korruption og et stadig mere autoritært styre i Rusland; glæder sig over, at dette engagement må betragtes som et opmuntrende tegn på øget interesse i offentlige og politiske anliggender;

5.  er dybt bekymret over, at tilbageholdelsen af Alexei Navalny er et eksempel på, at de russiske myndigheder bruger loven om offentlige forsamlinger som et redskab til hurtigt at fængsle fredelige demonstranter og derefter begår systematiske overgreb;

6.  fordømmer den vedvarende indsats, der bliver gjort for at bringe Alexei Navalny til tavshed, og støtter de bestræbelser, som hans organisation udfolder for at skabe større bevidsthed om korruption i offentlige institutioner og blandt politikere og offentligt ansatte og bekæmpe dette fænomen; er dybt foruroliget over retsafgørelsen fra februar 2017, som reelt udelukker Alexei Navalny fra det politiske liv, yderligere begrænser den politiske pluralisme i Rusland og rejser alvorlig tvivl med hensyn til retfærdigheden af de demokratiske processer i Rusland;

7.  minder om, at friheden til at deltage i fredelige forsamlinger er en rettighed og ikke et privilegium, og at denne rettighed sammen med retten til menings- og ytringsfrihed samt foreningsfriheden spiller en afgørende rolle for udviklingen og opretholdelsen af et egentligt demokratisk system; opfordrer de russiske myndigheder til fuldt ud at overholde de internationale forpligtelser, som de har påtaget sig, bl.a. inden for rammerne af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), til at opretholde rettigheder som ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger – grundlæggende rettigheder, der er forankret i landets forfatning – og til ufortøvet at frigive de fredelige demonstranter, som er blevet tilbageholdt;

8.  opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for enhver form for chikane, også i domstolsregi, over for politiske modstandere, journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Den Russiske Føderation og til under alle omstændigheder at sikre, at de er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter uhindret;

9.  mener, at adskillige retssager og retslige skridt over for medlemmer af oppositionen og ngo'er i de seneste år vækker tvivl om, hvorvidt retsinstanserne i Den Russiske Føderation er uafhængige og uvildige; opfordrer indtrængende de russiske retslige og retshåndhævende myndigheder til at udføre deres opgaver på en uvildig og uafhængig måde uden politisk indblanding;

10.  understreger, at forsamlingsfriheden i Den Russiske Føderation er sikret i henhold til artikel 31 i den russiske forfatning og i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), som Rusland har tiltrådt, hvilket forpligter de russiske myndigheder til at respektere den; opfordrer Den Russiske Føderation til at respektere retsstatsprincippet, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden;

11.  minder om vigtigheden af, at Rusland fuldt ud overholder sine internationale retlige forpligtelser som medlem af Europarådet og OSCE og de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet, der er nedfældet i EMRK og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR);

12.  opfordrer Den Russiske Føderation til at ændre den lovgivning, som på utilbørlig vis begrænser og kriminaliserer forsamlingsfriheden; fordømmer det faktum, at Den Russiske Føderation tillige i kraft af ny lovgivning fra december 2015 har givet sin forfatningsdomstol beføjelse til at omstøde domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

13.  noterer sig påstandene om korruption blandt ledende russiske politikere; opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at træffe systematiske forholdsregler over for ethvert forsøg på hvidvaskning af penge eller tilstedeværelsen af ulovlige aktiver i EU; pålægger ligeledes Parlamentets undersøgelsesudvalg om Panama-papirerne til at være særligt opmærksom på spor efter mistænkelige russiske pengestrømme via EU-baserede banker;

14.  opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at formulere en fælles politik over for Rusland, der forpligter medlemsstaterne og EU-institutionerne til et stærkt fælles budskab om betydningen af menneskerettighederne i forholdet mellem EU og Rusland og behovet for at bringe angrebene på ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i Rusland til ophør;

15.  opfordrer NF/HR og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at alle tilfælde af retsforfølgelse af politiske grunde tages under menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland, når disse genoptages, og at Ruslands repræsentanter under disse konsultationer formelt afkræves svar i hvert enkelt tilfælde; opfordrer formændene for Rådet og Kommissionen samt NF/HR til fortsat nøje at følge disse sager og tage disse spørgsmål op i forskellige sammenhænge og på møder med Rusland, samt til at orientere Parlamentet om drøftelserne med de russiske myndigheder;

16.  fordømmer terrorangrebet i Sankt Petersborg og anmoder formanden om at tilkendegive Parlamentets dybe sympati og solidaritet over for ofrene, deres familier og det russiske folk;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 13.
(2) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 150.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0253.
(4) EUT C 274 af 27.7.2016, s. 21.
(5) EUT C 300 af 18.8.2016, s. 2.
(6) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 126.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0446.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0087.

Juridisk meddelelse