Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2648(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0252/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0127

Přijaté texty
PDF 334kWORD 46k
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - Štrasburk Konečné znění
Bangladéš, včetně dětských sňatků
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Bangladéši a rovněž o dětských sňatcích (2017/2648(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 18. září 2014 o porušování lidských práv v Bangladéši(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(2),

–  s ohledem na závěrečné připomínky Rady pro lidská práva OSN týkající se Bangladéše, které byly zveřejněny dne 22. března 2017,

–  s ohledem na rezoluci o posílení úsilí o předcházení dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům a odstranění takových sňatků, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne 2. července 2015,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, které přijala Rada dne 6. března 2017,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách v roce 1995 a jež Bangladéš podepsal, a na pravidelné přezkumy pokroku při jejich uplatňování v Bangladéši, které se uskutečnily v letech 2000, 2005, 2009 a 2014,

–  s ohledem na článek 16 Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem o partnerství a rozvoji z roku 2001,

–  s ohledem na bangladéšský zákon o omezení dětských sňatků, který byl přijat dne 11. března 2017, a zákon o předcházení dětským sňatkům,, který byl přijat dne 15. září 2014,

–  s ohledem na bangladéšský národní akční plán pro odstranění dětských sňatků na období 2015–2021,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Bangladéšem dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje; vzhledem k tomu, že dodržování a podpora lidských práv a demokratických zásad je jedním ze stěžejních bodů domácí a mezinárodní politiky obou stran a musí být klíčovou součástí vnější činnosti EU;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace a nezávislé sdělovací prostředky přinesly v posledních měsících zprávy o řadě případů porušení lidských práv, k nimž patřila násilná zmizení, represe vůči občanské společnosti, útoky na politické aktivisty a mučení;

C.  vzhledem k tomu, že podle posledních údajů OSN je Bangladéš i nadále jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětských sňatků na světě a s nejvyšším počtem těchto sňatků v Asii; vzhledem k tomu, že 52 % bangladéšských dívek se vdá dříve, než dosáhne věku 18 let, a 18 % dívek dříve, než dosáhne 15 let;

D.  vzhledem k tomu, že OSN považuje dětský sňatek za formu porušení lidských práv, při níž děti nemají možnost nebo nejsou schopny vyjádřit naprostý souhlas a často jim hrozí psychický a fyzický nátlak;

E.  vzhledem k tomu, že Bangladéš patří k dvanácti zemím, jimž je určen globální program Populačního fondu OSN a organizace UNICEF na urychlení opatření k odstranění dětských sňatků, který podporuje EU;

F.  vzhledem k tomu, že Bangladéš je členem jihoasijské iniciativy bojující za ukončení násilí na dětech, která přijala regionální akční plán s cílem skoncovat s dětskými sňatky;

G.  vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda se na summitu věnovaném otázce dívek (Girl Summit) v červenci 2014 zavázala, že do roku 2021 o třetinu sníží počet dívek, které se vdávají mezi 15. a 18. rokem, že do téhož roku odstraní sňatky dětí mladších 15 let a do roku 2041 skoncuje se sňatky dětí mladších 18 let;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 se Bangladéš umístil na indexu rovnosti žen a mužů, kterým Rozvojový program OSN hodnotí 159 zemí, na 119 místě;

I.  vzhledem k tomu, že dne 27. února 2017 schválila bangladéšská vláda zákon o omezení dětských sňatků, který sice zachovává hranici 18 let jako minimální věk pro vstup do manželství u dívek a 21 let u mužů, avšak zavádí výjimky pro „zvláštní případy“ nebo případy, kdy se jedná o „nejlepší zájem“ mladistvé osoby, které musí povolit soud, a nestanovuje příslušná kritéria ani minimální věk pro vstup do manželství v takových případech; vzhledem k tomu, že souhlas dítěte není nutný; vzhledem k tomu, že zákon vstoupil v platnost poté, co jej dne 11. března 2017 schválil prezident;

J.  vzhledem k tomu, že tento zákon by mohl vystupňovat zneužívání věna, sexuální obtěžování, znásilňování, útoky kyselinou a vést k legitimizaci znásilnění mladistvých; vzhledem k tomu, že zákon by mohl dát rovněž rodičům možnost nutit dceru ke sňatku s mužem, který ji znásilnil;

K.  vzhledem k tomu, že v obecných zásadách EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte je potvrzen závazek EU komplexně chránit a prosazovat práva dětí v rámci její vnější politiky lidských práv;

1.  znovu odsuzuje všechny případy nucených a dětských sňatků a sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách na celém světě;

2.  bere na vědomí pokrok, kterého Bangladéš dosáhl v úsilí o snížení míry dětských sňatků;

3.  vítá skutečnost, že v uplynulých několika letech Bangladéš přijal několik legislativních a institucionálních opatření, jejichž cílem je chránit děti; je nicméně znepokojen tím, že tato opatření jsou prováděna nedostatečně nebo nejsou prováděna vůbec;

4.  vyjadřuje hluboké politování nad přijetím zákona o omezení dětských sňatků v roce 2017 a nad nedostatky v tomto právním předpise, které poskytují zákonné oprávnění pro uzavírání dětských sňatků; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že v zákoně nejsou stanovena právní kritéria, což zvyšuje riziko možného rozsáhlého zneužívání;

5.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby zákon změnila a odstranila nedostatky a aby prohlásila sňatky dětí za nezákonné;

6.  trvá na tom, že do doby, než budou odstraněny nedostatky v uvedeném zákoně, musí bangladéšská vláda přijmout jasná kritéria, na jejichž základě a po pohovoru s dotčenou dívkou bez přítomnosti rodinných příslušníků budou soudy spolu s pracovníky zdravotní a sociální péče rozhodovat o povolení sňatku nezletilých osob;

7.  se znepokojením konstatuje, že nedávno přijatý zákon je pro Bangladéš krokem zpět v jeho úsilí o odstranění dětských sňatků; připomíná, že toto zmírnění zákona ohrožuje cíle, které si sama bangladéšská vláda stanovila pro omezení dětských sňatků;

8.  uznává dopad, který mohou mít dětské sňatky, včetně omezení přístupu ke vzdělání, izolace, chudoby, ekonomické závislosti a nevolnictví, zejména pro dívky ve venkovských oblastech, a se znepokojením konstatuje, že v dětských manželstvích je vyšší riziko znásilnění, fyzického násilí a nuceného těhotenství;

9.  s obavami konstatuje, že dětské sňatky jsou často spojeny s nechtěným těhotenstvím a těhotenstvím nezletilých matek; připomíná v tomto ohledu, že je důležité zajistit ženám a dívkám přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a jejich právech v této oblasti a k pomoci a bezpečné zdravotní péči, včetně bezpečného a legálního umělého přerušení těhotenství;

10.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby pokračovala v rozvíjení národního akčního plánu pro odstranění dětských sňatků na období 2015–2021 a vysvětlila, jak hodlá dosáhnout jeho cílů a odstranit veškeré dětské sňatky;

11.  vyzývá bangladéšské orgány, aby účinně přispívaly k dosažení cílů udržitelného rozvoje přijatých nedávno na mezinárodní úrovni, zejména s cílem snížit rozdíly a zajistit genderovou rovnost a práva žen;

12.  domnívá se, že dětské sňatky lze účinně řešit podporou lidských práv a lidské důstojnosti a prostřednictvím veřejných sociálních politik; vyzývá proto bangladéšské orgány, aby systematicky zapojovaly komunity a občanskou společnost, včetně nevládních organizací a organizací pro práva dětí, do boje proti hlavním příčinám dětských sňatků v Bangladéši a aby zvyšovaly informovanost ve školách;

13.  vyzývá v tomto ohledu bangladéšské orgány, aby změnily zákon o regulaci zahraničních darů (dobrovolné činnosti) z roku 2014 s cílem zajistit, aby činnost organizací občanské společnosti nepodléhala svévolné kontrole vlády a aby všechna rozhodnutí přijatá podle tohoto zákona podléhala nezávislému přezkumu;

14.  naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby odsoudily pokračující odsouzeníhodné činy proti svobodě projevu a zajistily okamžité ukončení veškerých projevů násilí, obtěžování, zastrašování a cenzury směřujících proti novinářům, blogerům a občanské společnosti; dále naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby nezávisle vyšetřily případy mimosoudních poprav, násilných zmizení a nadměrného použití síly a aby osoby odpovědné za tyto případy v souladu s mezinárodními normami postavily před soud;

15.  vyzývá Komisi a delegaci EU v Bangladéši, aby tyto otázky nastolily při jednáních s bangladéšskými orgány, a Evropskou službu pro vnější činnost, aby na příštím zasedání společné komise EU-Bangladéš nastolila otázku uvedeného zákona;

16.  vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů podporovala bangladéšskou vládu při dodržování jejích mezinárodních závazků v oblasti lidských práv;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.

(1) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 10.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

Právní upozornění