Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2648(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0252/2017

Forhandlinger :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0127

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 47k
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Bangladesh, herunder børneægteskaber
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om Bangladesh, herunder børneægteskaber (2017/2648(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningen af 18. september 2014 om krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh(1),

–  der henviser til sin beslutning af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(2),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger af 22. marts 2017 fra FN's Menneskerettighedskommission om Bangladesh,

–  der henviser til resolutionen fra FN's Menneskerettighedsråd af 2. juli 2015 om styrkelse af indsatsen for at forebygge og afskaffe børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber,

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, der blev vedtaget af Rådet den 6. marts 2017,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet fra 1995, som blev vedtaget på den fjerde verdenskonference om kvinder og undertegnet af Bangladesh, og til de regelmæssige gennemgange af fremskridtene med gennemførelsen heraf i Bangladesh, der blev foretaget i 2000, 2005, 2009 og 2014,

–  der henviser til artikel 16 i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bangladesh om partnerskab og udvikling fra 2001,

–  der henviser til Bangladeshs lov af 11. marts 2017 om begrænsning af børneægteskaber og loven af 15. september 2014 om forbud mod børneægteskaber,

–  der henviser til Bangladeshs nationale handlingsplan for afskaffelse af børneægteskaber 2015-2021,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har haft mangeårige forbindelser med Bangladesh, bl.a. gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling; der henviser til, at respekt for og fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper understøtter parternes interne og internationale politikker og skal være et vigtigt led i EU's optræden udadtil;

B.  der henviser til, at NGO'er og uafhængige medier i de seneste måneder har rapporteret om en række menneskerettighedskrænkelser, herunder tvungne forsvindinger, undertrykkelse af civilsamfundet, overfald på politiske aktivister og tortur;

C.  der henviser til, at antallet af børneægteskaber i Bangladesh ifølge nye oplysninger fra FN fortsat er et af de højeste i verden og det højeste i Asien; der henviser til, at 52 % af pigerne i Bangladesh er gift, inden de fylder 18 år, og 18 % inden de fylder 15 år;

D.  der henviser til, at FN anerkender børneægteskaber som en krænkelse af menneskerettighederne, hvor børn ikke selv kan vælge eller ikke er i stand til at give deres fulde samtykke, og hvor de ofte udsættes for psykologiske og fysiske risici;

E.  der henviser til, at Bangladesh er et af de 12 mållande i UNFPA-UNICEF's globale program, som har til formål at fremskynde handling for at afskaffe børneægteskaber, og som støttes af EU;

F.  der henviser til, at Bangladesh er medlem af det sydasiatiske initiativ til afskaffelse af vold mod børn, som har vedtaget en regional handlingsplan for at sætte en stopper for børneægteskaber;

G.  der henviser til, at Bangladeshs regering på topmødet om piger (Girl Summit) i juli 2014 gav tilsagn om inden 2021 at reducere antallet af piger, der bliver gift mellem 15 og 18 år, at afskaffe ægteskaber, der involverer børn under 15 år inden 2021, og at sætte en stopper for ægteskaber, der involverer børn under 18 år, inden 2041;

H.  der henviser til, at Bangladesh i 2015 lå på en 119. plads ud af 159 lande, som undersøges i FN's Udviklingsprograms indeks for ulighed mellem kønnene;

I.  der henviser til, at Bangladeshs regering den 27. februar 2017 vedtog loven om begrænsning af børneægteskaber, som – selv om den bevarer minimumsalderen for indgåelse af ægteskab til 18 år for kvinder og 21 år for mænd – indfører undtagelser i "særlige tilfælde" eller "i bedste interesse" for unge med tilladelse fra domstolene, men uden at fastlægge sådanne kriterier eller fastsætte en minimumsalder for sådanne ægteskaber; der henviser til, at barnets samtykke ikke er påkrævet; der henviser til, at loven trådte i kraft efter præsidentens godkendelse den 11. marts 2017;

J.  der henviser til, at denne lov kan føre til stadig flere tilfælde af misbrug af medgift, seksuel chikane, voldtægt og syreangreb og legitimering af voldtægt; der henviser til, at den også kunne give forældre mulighed for at tvinge deres døtre til at gifte sig med dem, de er blevet voldtaget af;

K.  der henviser til, at EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder bekræfter EU's tilsagn om i sin eksterne menneskerettighedspolitik at beskytte og fremme børns rettigheder på omfattende vis;

1.  gentager sin fordømmelse af alle tilfælde af tvangsægteskaber og børneægteskaber og seksuel vold mod kvinder og piger i hele verden;

2.  noterer sig de fremskridt, som Bangladesh havde gjort i bestræbelserne på at mindske antallet af børneægteskaber;

3.  glæder sig over, at Bangladesh i de seneste år har vedtaget en række lovgivningsmæssige og institutionelle foranstaltninger med det formål at beskytte børn; er ikke desto mindre bekymret over den utilstrækkelige eller manglende gennemførelse af disse foranstaltninger;

4.  beklager dybt vedtagelsen af loven om begrænsning af børneægteskaber fra 2017 og smuthullerne i denne lovgivning, som indebærer, at børneægteskaber er tilladt i henhold til loven; beklager endvidere manglen på retlige kriterier i loven, hvilket øger risikoen for potentiel udbredt misbrug;

5.  opfordrer regeringen i Bangladesh til at ændre loven med henblik på at lukke smuthullerne og forbyde alle ægteskaber, der involverer børn;

6.  insisterer på, at indtil hullerne i loven er fjernet, skal regeringen i Bangladesh vedtage klare kriterier, på grundlag af hvilke domstolene, i samarbejde med sundheds- og plejepersonale, herunder en samtale med den pågældende pige uden andre familiemedlemmers tilstedeværelse, skal basere alle afgørelser om at tillade et ægteskab med mindreårige;

7.  bemærker med bekymring, at den nyligt vedtagne lov er et tilbageskridt for Bangladesh i landets bestræbelser på at bringe børneægteskaber til ophør; minder om, at denne lempelse af lovgivningen undergraver den bangladeshiske regerings egne mål for reduktion af antallet af børneægteskaber;

8.  anerkender den indvirkning, som børneægteskaber kan have, herunder begrænset adgang til uddannelse, isolation, fattigdom, økonomisk afhængighed og trældom, navnlig for piger i landdistrikterne, og bemærker med bekymring den øgede risiko for voldtægt, fysiske overgreb og tvungne graviditeter, der er forbundet med børneægteskaber;

9.  bemærker med bekymring, at børneægteskaber ofte er forbundet med uønsket graviditet og graviditet i en alt for tidlig alder; minder i denne forbindelse om vigtigheden af at give kvinder og piger adgang til oplysninger om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bistand og sikker lægebehandling, herunder sikker og lovlig abort;

10.  opfordrer regeringen i Bangladesh til at fortsætte udviklingen af den nationale handlingsplan for afskaffelse af børneægteskaber 2015-2021 og til at forklare, hvordan den agter at nå sine mål og afskaffe alle børneægteskaber;

11.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til effektivt at forpligte sig til at nå de nyligt internationalt vedtagne mål for bæredygtig udvikling, navnlig for at reducere uligheder og sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder;

12.  mener, at børneægteskaber kan imødegås effektivt ved at fremme menneskerettighederne og den menneskelige værdighed og offentlige sociale politikker; opfordrer derfor myndighederne i Bangladesh til systematisk at inddrage lokalsamfundene og civilsamfundet, herunder NGO'er og børneorganisationer, med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til børneægteskaber i Bangladesh og øge bevidstheden i skolerne;

13.  opfordrer i denne forbindelse myndighederne i Bangladesh til at ændre loven om regulering af udenlandske donationer (frivilligt arbejde) fra 2014 for at sikre, at det arbejde, der udføres af civilsamfundsorganisationer, ikke er underlagt vilkårlig kontrol fra regeringens side, og at alle beslutninger, der træffes i henhold til denne lov, underkastes en uafhængig revisionsproces;

14.  opfordrer indtrængende myndighederne i Bangladesh til at fordømme de fortsatte forfærdelige angreb på ytringsfriheden og til at gribe ind for at sætte en stopper for alle former for vold, chikane, intimidering og censur mod journalister, bloggere og civilsamfundet; opfordrer desuden indtrængende myndighederne i Bangladesh til at gennemføre uafhængige undersøgelser af de udenretslige henrettelser, de tvungne forsvindinger og den overdrevne magtanvendelse og til at bringe de ansvarlige for en domstol i overensstemmelse med internationale standarder;

15.  opfordrer Kommissionen og EU's delegation i Bangladesh til at tage disse spørgsmål op med myndighederne i Bangladesh og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at rejse spørgsmålet om loven på det næste møde i den fælles kommission EU-Bangladesh;

16.  opfordrer EU til at anvende alle tilgængelige instrumenter til at støtte regeringen i Bangladesh i dens bestræbelser på at overholde dens internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's optræden Udadtil, Europa-Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder og regeringen og parlamentet i Bangladesh.

(1) EUT C 234 af 28.6.2016, s. 10.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.

Juridisk meddelelse