Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2648(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0252/2017

Arutelud :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hääletused :

PV 06/04/2017 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0127

Vastuvõetud tekstid
PDF 165kWORD 51k
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Bangladesh ja lapsabielud
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Euroopa Parlamendi 6. aprilli 2017. aasta resolutsioon Bangladeshi ja lapsabielude kohta (2017/2648(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkumiste kohta Bangladeshis(1),

–  võttes arvesse oma 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärguks(2),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee 22. märtsi 2017. aasta lõppjäreldusi Bangladeshi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2. juuli 2015. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse pingutuste tugevdamist lapsabielu, varajase ja sundabielu ennetamiseks ja likvideerimiseks,

–  võttes arvesse nõukogu poolt 6. märtsil 2017 vastu võetud laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1995. aasta Pekingi deklaratsiooni ja Pekingis toimunud ÜRO 4. naiste maailmakonverentsi tegevusprogrammi, mille Bangladesh on allkirjastanud, samuti selle rakendamist Bangladeshis käsitlevaid korrapäraseid läbivaatamisi, mis toimusid aastatel 2000, 2005, 2009 ja 2014,

–  võttes arvesse naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel 2001. aastal sõlmitud partnerlust ja arengut käsitlevat koostöölepingut,

–  võttes arvesse Bangladeshi 11. märtsi 2017. aasta lapsabielu piiravat seadust ning 15. septembri 2014. aasta lapsabielu tõkestavat seadust,

–  võttes arvesse Bangladeshi riiklikku tegevuskava lapsabielude likvideerimiseks (2015–2021),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELil on Bangladeshiga pikaajalised suhted, muu hulgas partnerlust ja arengut käsitleva koostöölepingu kaudu; arvestades, et lepinguosaliste sise- ja välispoliitika rajaneb inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisele ja edendamisele ning see peab olema oluline osa ELi välistegevuses;

B.  arvestades, et viimaste kuude jooksul on valitsusvälised organisatsioonid ja sõltumatu meedia teatanud mitmetest inimõiguste rikkumistest, sealhulgas kadunuks jääma sundimine, kodanikuühiskonna mahasurumine, rünnakud poliitiliste aktivistide vastu ja piinamine;

C.  arvestades, et ÜRO hiljutiste andmete kohaselt on Bangladesh endiselt üks suurima lapsabielude osakaaluga riike maailmas ning Aasias selle poolest esikohal; arvestades, et Bangladeshis on 52 % tütarlastest abielus 18. eluaastaks ja 18 % enne 15. eluaastani jõudmist;

D.  arvestades, et ÜRO käsitab lapsabielu inimõiguste rikkumisena, mille puhul lapsel puudub valik või suutlikkus anda oma nõusolek ja millega kaasnevad sageli psüühilised ja füüsilised ohud;

E.  arvestades, et Bangladesh on üks 12 sihtriigist UNFPA-UNICEFi ülemaailmses programmis, mille abil kiirendada meetmeid lapsabielu likvideerimiseks, ning EL on selle programmi toetaja;

F.  arvestades, et Bangladesh on liitunud Lõuna-Aasia algatusega laste vastu suunatud vägivalla kaotamiseks, mille piirkondliku tegevuskava hulka kuulub lapsabielu kaotamine;

G.  arvestades, et Bangladeshi valitsus lubas 2014. aasta juulis toimunud tütarlaste-teemalisel tippkohtumisel vähendada kolmandiku võrra 15. ja 18. eluaasta vahel abielluvate tütarlaste arvu, likvideerida 2021. aastaks alla 15‑aastaste laste abielu ning 2041. aastaks alla 18‑aastaste laste abielu;

H.  arvestades, et 2015. aastal oli Bangladesh ÜRO Arenguprogrammi soolise ebavõrdsuse indeksi alusel 159 riigi seas 119. kohal;

I.  arvestades, et Bangladeshi valitsus võttis 27. veebruaril 2017 vastu lapsabielu piirava seaduse, millega jäeti vanuse alampiiriks naiste puhul 18. eluaastat ja meeste puhul 21. eluaastat, kuid nähti ette nn erijuhud või erandid nö alaealise parimates huvides kohtu loal, kuid samal ajal ei määratletud vastavaid kriteeriume ega sätestatud selliste abieludega seotud vanuse alampiiri; arvestades, et lapse nõusolekut ei nõuta; arvestades, et seadus jõustus pärast seda, kui president selle 11. märtsil 2017 heaks kiitis;

J.  arvestades, et see seadus võib järsult suurendada nn kaasavaramaksega seotud kuritarvituste, seksuaalse ahistamise juhtumite, vägistamiste ja happerünnakute arvu ning seadustada alaealisega suguühtesse astumise; arvestades, et see seadus võib võimaldada ka vanematel sundida oma tütreid abielluma nende vägistajatega;

K.  arvestades, et laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevates ELi suunistes kinnitatakse taas, et EL on oma inimõigustealases välispoliitikas pühendunud lapse õiguste terviklikule kaitsele ja edendamisele;

1.  kinnitab veel kord, et mõistab hukka sund- ja lapsabielud ning seksuaalse vägivalla naiste ja tüdrukute vastu kogu maailmas;

2.  võtab teadmiseks edusammud, mida Bangladesh on teinud lapsabielude arvu vähendamiseks;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et viimastel aastatel on Bangladesh vastu võtnud mitmed õigusakte ja institutsioonilisi meetmeid laste kaitseks; väljendab sellegipoolest muret nende meetmete ebapiisava või olematu rakendamise pärast;

4.  peab äärmiselt kahetsusväärseks lapsabielu piirava seaduse vastuvõtmist 2017. aastal ja selles seaduses sisalduvaid lünki, mis võimaldavad seadustada lapsabielu; peab kahetsusväärseks ka kriteeriumide puudumist kõnealuses seaduses, mis tekitab võimaliku ulatuslike kuritarvituste ohu;

5.  kutsub Bangladeshi valitsust üles muutma seda seadust, et likvideerida lüngad ja välistada lapsabielu;

6.  nõuab tungivalt, et kuni lünkade kõrvaldamiseni võtaks Bangladeshi valitsus vastu selged kriteeriumid, mille alusel kohtud koos tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatega, sealhulgas tuginedes asjaomase tütarlapsega ilma perekonnaliikmete juuresolekuta tehtud küsitlusele, peavad põhjendama luba alaealise abieluks;

7.  märgib murega, et hiljuti vastu võetud seadus on samm tagasi Bangladeshi pingutustes vältida lapsabielu; tuletab meelde, et selline õigusnormide leevendamine seab kahtluse alla Bangladeshi valitsuse lapsabielu vähendamise alased eesmärgid;

8.  sedastab, et lapsabielu võib piirata juurdepääsu haridusele, soodustada isoleeritust, vaesust, majanduslikku sõltuvust ja sunnitööd, eriti tütarlaste puhul maapiirkondades, ning märgib murega, et lapsabielu korral suureneb vägistamise, vägivalla ja sunnitud raseduse oht;

9.  märgib murega, et lapsabielu on sageli seotud soovimatute ja alaealiste rasedustega; tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on tagada naistele ja tütarlastele juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervist käsitlevale teabele ja õigustele, abile ja ohutule ravile, sealhulgas ohutule ja seaduslikule abordile;

10.  kutsub Bangladeshi valitsust üles viima lõpule lapsabielu likvideerimist käsitleva riikliku tegevuskava (2015–2021) väljatöötamise, ning selgitama, kuidas ta kavatseb saavutada oma eesmärgid ja likvideerida lapsabielu kõik vormid;

11.  palub Bangladeshi ametivõimudel hakata aktiivselt täitma hiljuti rahvusvahelisel tasandil vastu võetud kestliku arengu eesmärke, eelkõige selleks, et vähendada ebavõrdsust ja tagada sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused;

12.  on seisukohal, et lapsabielu probleemi saab tõhusalt lahendada inimõiguste ja inimväärikuse edendamisega ning riikliku sotsiaalpoliitika abil; nõuab seetõttu, et Bangladeshi ametivõimud kaasaksid süstemaatiliselt kogukonnad ja kodanikuühiskonna, sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid ja lasteorganisatsioonid, et võidelda lapsabielu algpõhjuste vastu Bangladeshis ning suurendada sellealast teadlikkust koolides;

13.  palub sellega seoses Bangladeshi ametivõimudel muuta 2014. aasta välismaiste annetuste (vabatahtliku tegevuse) reguleerimise seadust, tagamaks, et kodanikuühiskonna organisatsioonid ei ole valitsuse meelevaldse kontrolli all ning et kõigi selle seaduse alusel tehtud otsuste suhtes kohaldataks sõltumatut läbivaatamist;

14.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi ametivõimud mõistaksid hukka jätkuvad hirmuteod sõnavabaduse vastu ning võtaksid viivitamata meetmeid, et teha lõpp ajakirjanike, blogipidajate ja kodanikuühiskonna vastu suunatud vägivallale, tagakiusamisele, ähvardustele ja tsensuurile; nõuab tungivalt, et Bangladeshi ametivõimud teostaksid sõltumatud uurimised sunniviisiliste kadumiste, kohtuväliste hukkamiste ning ülemäärase jõu kasutamise osas ning võtaks nende tegude toimepanijad vastutusele vastavalt rahvusvahelistele normidele;

15.  kutsub komisjoni ja ELi delegatsiooni Bangladeshis üles tõstatama neid küsimusi suhtluses Bangladeshi ametivõimudega, ning Euroopa välisteenistust üles tõstatama vastuvõetud seaduse küsimust järgmisel ELi-Bangladeshi ühiskomisjoni kohtumisel;

16.  nõuab, et EL kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid, et toetada Bangladeshi valitsust tema inimõigusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 234, 28.6.2016, lk 10.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0089.

Õigusalane teave