Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2648(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0252/2017

Debatai :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Balsavimas :

PV 06/04/2017 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0127

Priimti tekstai
PDF 252kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (2017/2648(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Bangladeše(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 2017 m. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijose(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 22 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto baigiamąsias pastabas dėl Bangladešo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 2 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl didesnių pastangų siekiant užkirsti kelią vaikų, ankstyvoms ir priverstinėms santuokoms ir jas panaikinti,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 6 d. Tarybos priimtas ES gaires dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. Pekino deklaraciją ir Pekino veiksmų programą, kurios buvo priimtos per Ketvirtąją pasaulinę konferenciją moterų klausimu ir kurias pasirašė Bangladešas, ir į 2000, 2005, 2009 ir 2014 m. atliktus periodinius vertinimus, kokia yra jų įgyvendinimo Bangladeše pažanga,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. Europos bendrijos ir Bangladešo bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi,

–  atsižvelgdamas į Bangladešo 2017 m. kovo 11 d. Vaikų santuokų ribojimo aktą ir 2014 m. rugsėjo 15 d. Vaikų santuokų prevencijos aktą,

–  atsižvelgdamas į 2015–2021 m. Bangladešo nacionalinį vaikų santuokų panaikinimo veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES ir Bangladešą sieja ilgalaikiai ryšiai, įskaitant ryšius, pagrįstus bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi; kadangi žmogaus teisių ir demokratinių principų paisymas ir propagavimas yra šalių vidaus ir tarptautinės politikos pamatas ir turi būti esminis ES išorės veiksmų aspektas;

B.  kadangi pastaraisiais mėnesiais NVO ir nepriklausoma žiniasklaida pranešė apie nemažai žmogaus teisių pažeidimų atvejų, įskaitant priverstinį dingimą, represijas prieš pilietinę visuomenę, išpuolius prieš politinius aktyvistus ir kankinimus;

C.  kadangi, pastarojo meto Jungtinių Tautų duomenimis, Bangladešui tebėra būdingas toks vaikų santuokų procentas, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje ir pats didžiausias Azijoje; kadangi Bangladeše 52 proc. mergaičių susituokia nesulaukusios 18 metų amžiaus ir 18 proc. mergaičių susituokia nesulaukusios 15 metų;

D.  kadangi Jungtinės Tautos pripažįsta, kad vaikų santuoka yra žmogaus teisių pažeidimas – vaikai negali pasirinkti ar nėra pajėgūs duoti visapusiško sutikimo ir dažnai patiria psichologines ir fizines grėsmes;

E.  kadangi Bangladešas yra viena iš 12 tikslinių šalių, kuriose vykdoma ES remiama UNFPA ir UNICEF pasaulinė vaikų santuokų panaikinimo veiksmų paspartinimo programa;

F.  kadangi Bangladešas yra Pietų Azijos smurto prieš vaikus panaikinimo iniciatyvos dalyvis ir pagal tą iniciatyvą yra priimtas regioninis vaikų santuokų panaikinimo planas;

G.  kadangi per 2014 m. vykusį mergaičių klausimams skirtą aukščiausiojo lygio susitikimą Bangladešas įsipareigojo iki 2021 m. trečdaliu sumažinti 15–18 m. mergaičių santuokų, iki 2021 m. panaikinti jaunesnių nei 15 m. vaikų santuokas ir iki 2041 m. panaikinti jaunesnių nei 18 m. vaikų santuokas;

H.  kadangi Jungtinių Tautų vystymosi programos 2015 m. Lyčių nelygybės indekse iš 159 šalių Bangladešas užėmė 119 vietą;

I.  kadangi 2017 m. vasario 27 d. Bangladešo vyriausybė priėmė Vaikų santuokų ribojimo aktą, kuriame (nors ir nustatyta, kad moterys gali tuoktis būdamos ne jaunesnio nei 18 m. amžiaus, o vyrai – nuo 21 m. amžiaus) nustatytos išimtys, daromos tam tikrais atvejais arba, gavus teismo leidimą, paisant paauglio interesų, bet nenustatyti tokie kriterijai ir amžius, nuo kurio galima sudaryti tokias santuokas; kadangi vaiko sutikimo nereikalaujama; kadangi įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 11 d., kai jį patvirtino prezidentas;

J.  kadangi dėl šio įstatymo gali išaugti piktnaudžiavimo kraičiu, seksualinio priekabiavimo, prievartavimų, išpuolių naudojant rūgštį mastas ir teisės akte būtų įteisintas prievartavimas; kadangi šis įstatymas taip pat leidžia tėvams priversti dukteris susituokti su jų prievartautojais;

K.  kadangi ES gairėse dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos dar kartą patvirtintas ES įsipareigojimas vykdant išorės žmogaus teisių politiką užtikrinti visapusišką vaiko teisių apsaugą ir jas visapusiškai propaguoti;

1.  dar kartą patvirtina, kad smerkia visas priverstines ir vaikų santuokas, seksualinę prievartą prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje;

2.  atkreipia dėmesį į Bangladešo padarytą pažangą, susijusią su pastangomis sumažinti vaikų santuokų procentą;

3.  palankiai vertina tai, kad per pastaruosius keletą metų Bangladešas priėmė kelias teisėkūros ir institucines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad šios priemonės nepakankamai arba visiškai neįgyvendinamos;

4.  labai apgailestauja dėl to, kad priimtas 2017 m. Vaikų santuokų ribojimo aktas, ir dėl tame teisės akte esančių spragų, kurios suteikia teisinį leidimą sudaryti vaikų santuoką; be to, apgailestauja, kad akte nenustatyti teisiniai kriterijai, nes tai didina piktnaudžiavimo, kuris gali plačiai paplisti, pavojų;

5.  ragina Bangladešo vyriausybę pakeisti aktą, kad būtų panaikintos spragos ir visos santuokos su vaikais būtų paskelbtos neteisėtomis;

6.  primygtinai tvirtina, kad iki tol, kol nebus panaikintos akto spragos, Bangladešo vyriausybė turi patvirtinti aiškius kriterijus, kuriais teismai, bendradarbiaudami su sveikatos ir socialinės priežiūros specialistais ir atsižvelgdami į, be kita ko, pokalbį su atitinkama mergaite nedalyvaujant šeimos nariams, turi remtis priimdami bet kokį sprendimą leisti sudaryti santuoką su nepilnamečiu;

7.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Bangladešui neseniai priimtas aktas yra žingsnis atgal, atsižvelgiant į pastangas panaikinti vaikų santuokas; primena, kad toks įstatymo sušvelninimas kenkia pačios Bangladešo vyriausybės išsikeltiems tikslams sumažinti vaikų santuokų skaičių;

8.  pripažįsta poveikį, kurį vaikų santuokos gali padaryti, įskaitant ribotas galimybes mokytis, izoliaciją, skurdą, ekonominę priklausomybę ir tarnystę, ypač mergaitėms kaimo vietovėse, ir susirūpinęs atkreipia dėmesį į didesnį prievartavimo, fizinės prievartos ir priverstinio nėštumo pavojų, kai sudaromos vaikų santuokos;

9.  susirūpinęs pažymi, kad vaikų santuokos dažnai susijusios su nepageidaujamu nėštumu ir nepilnamečių nėštumu; į tai atsižvelgdamas primena, kad svarbu moterims ir mergaitėms suteikti galimybes gauti informacijos apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, pagalbą ir saugų medicininį gydymą, įskaitant saugų ir legalų abortą;

10.  ragina Bangladešo vyriausybę vėl imtis plėtoti 2015–2021 m. nacionalinį vaikų santuokų panaikinimo veiksmų planą ir paaiškinti, kaip ji planuoja pasiekti išsikeltus tikslus ir panaikinti visas vaikų santuokas;

11.  ragina Bangladešo valdžios institucijas iš tiesų įsipareigoti pasiekti neseniai tarptautiniu mastu patvirtinus darnaus vystymosi tikslus, visų pirma siekiant sumažinti nelygybę, užtikrinti lyčių lygybę ir moterų teises;

12.  mano, kad su vaikų santuokomis galima efektyviai kovoti propaguojant žmogaus teises, skatinant žmogaus orumą ir vykdant viešąją socialinę politiką; todėl ragina Bangladešo valdžios institucijas sistemingai įtraukti bendruomenes ir pilietinę visuomenę, įskaitant NVO ir vaikų teisių organizacijas, siekiant panaikinti pagrindines vaikų santuokų priežastis Bangladeše, ir didinti informuotumą mokyklose;

13.  ragina Bangladešo valdžios institucijas pakeisti 2014 m. Užsienio aukų (savanoriškos veiklos) reguliavimo įstatymą, siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos savavališkai nekontroliuotų pilietinės visuomenės organizacijų veiklos ir kad visiems pagal tą aktą priimtiems sprendimus būtų taikoma nepriklausomos peržiūros procedūra;

14.  primygtinai ragina Bangladešo valdžios institucijas pasmerkti tebevykstančius siaubingus išpuolius prieš žodžio laisvę ir imtis veiksmų, kad būtų nedelsiant nutraukti visi smurto, priekabiavimo, bauginimo ir cenzūros veiksmai, nukreipti prieš žurnalistus, tinklaraštininkus ir pilietinę visuomenę; taip pat ragina Bangladešo valdžios institucijas atlikti nepriklausomus neteisminių žudymų, priverstinio dingimo atvejų ir pernelyg didelės jėgos panaudojimo tyrimus ir patraukti už tas veikas atsakingus asmenis atsakomybėn pagal tarptautinius standartus;

15.  ragina Komisiją ir ES delegaciją Bangladeše kelti šiuos klausimus Bangladešo valdžios institucijoms ir ragina Europos išorės veiksmų tarnybą iškelti klausimą dėl akto per kitą ES ir Bangladešo jungtinės komisijos posėdį;

16.  ragina ES panaudoti visas turimas priemones, siekiant padėti Bangladešo vyriausybei laikytis prisiimtų tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 234, 2016 6 28, p. 10.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0089.

Teisinis pranešimas