Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0372/2016

Indgivne tekster :

A8-0372/2016

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0128

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 48k
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Engrosroamingmarkeder ***I
P8_TA(2017)0128A8-0372/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0399),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0219/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. oktober 2016(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. februar 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0372/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 34 af 2.2.2017, s. 162.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming
P8_TC1-COD(2016)0185

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/920.)

Juridisk meddelelse