Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0339(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2017

Indgivne tekster :

A8-0134/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0135

Vedtagne tekster
PDF 442kWORD 62k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Hybride mismatch med tredjelande *
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0687),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0464/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det nederlandske Førstekammer og det nederlandske Andetkammer og den svenske Riksdag om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til de øvrige bidrag forelagt af det tjekkiske Senat, det tyske Forbundsråd, det spanske parlament og den portugisiske Nationalforsamling om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(1),

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik(2),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(3),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 30. august 2016 om statsstøtte SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) fra Irland til Apple og til Kommissionens igangværende efterforskning af påstande om Luxembourgs støtte til McDonald's og Amazon,

–  der henviser til det pågående arbejde i dets undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0134/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 fastsætter en ramme for håndtering af hybride mismatch-arrangementer.
(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 fastsætter en første ramme for håndtering af hybride mismatch-arrangementer, som ikke i tilstrækkelig grad og systematisk fjerner hybride mismatch, og hvis anvendelsesområde er begrænset til Unionen.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Til grund for BEPS-initiativet ligger også erklæringen fra G20-ledernes møde i Skt. Petersborg den 5.-6. september 2013, hvori de giver udtryk for deres ønske om at sikre, at overskud beskattes der, hvor de tilgrundliggende økonomiske aktiviteter finder sted, og værdien skabes. I praksis ville dette have krævet indførelse af ensartet beskatning med skatteindtægter til medlemsstaterne efter en fordelingsnøgle. Dette mål er ikke blevet nået.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Det er nødvendigt at fastsætte regler, der fuldt ud neutraliserer virkningerne af hybride mismatch. I betragtning af, at direktiv (EU) 2016/1164 kun omfatter hybride mismatch-arrangementer, der opstår i samspillet mellem medlemsstaternes selskabsskattesystemer, udsendte Økofinrådet den 20. juni 2016 en erklæring, hvori det anmodede Kommissionen om senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2016.
(5)  Det er yderst vigtigt at fastsætte regler, der fuldt ud neutraliserer virkningerne af hybride mismatch og mismatch i forbindelse med filialer. I betragtning af, at direktiv (EU) 2016/1164 kun omfatter hybride mismatch-arrangementer, der opstår i samspillet mellem medlemsstaternes selskabsskattesystemer, udsendte Økofinrådet den 20. juni 2016 en erklæring, hvori det anmodede Kommissionen om senest i oktober 2016 at forelægge et forslag om hybride mismatch, der omfatter tredjelande, for at fastsætte regler, som er i overensstemmelse med og lige så effektive som de regler, der anbefales i OECD's BEPS-rapport om aktion 2, med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2016.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Virkningerne af hybride mismatch-arrangementer bør også overvejes ud fra udviklingslandenes synspunkt, og Unionen og dens medlemsstater bør sigte mod at støtte udviklingslandene i at håndtere sådanne virkninger.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  I betragtning af, at [det bl.a. er nævnt i betragtning 13 i direktiv (EU) 2016/1164, at] det er afgørende, at der arbejdes videre med andre hybride mismatch, f.eks. i forbindelse med faste driftssteder, er det vigtigt, at hybride mismatch, der involverer et fast driftssted, også omfattes af det nævnte direktiv.
(6)  I betragtning af, at [det bl.a. er nævnt i betragtning 13 i direktiv (EU) 2016/1164, at] det er afgørende, at der arbejdes videre med andre hybride mismatch, f.eks. i forbindelse med faste driftssteder, herunder tilsidesatte faste driftssteder, er det vigtigt, at hybride mismatch, der involverer et fast driftssted, også omfattes af det nævnte direktiv (EU) 2016/1164. I forbindelse med behandlingen af sådanne mismatch bør der tages hensyn til de anbefalede regler i OECD's oplæg til offentlig drøftelse af 22. august 2016 om BEPS-aktion 2 – mismatchstrukturer i forbindelse med filialer.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  For at skabe en samlet ramme i overensstemmelse med OECD's BEPS-rapport om hybride mismatch er det vigtigt, at direktiv (EU) 2016/1164 også indeholder regler om hybride overførsler, importerede mismatch og mismatch i forbindelse med skattesubjekter med to hjemsteder for at forhindre skattesubjekter i at udnytte de resterende smuthuller.
(7)   For at skabe en ramme, der er i overensstemmelse med og lige så effektiv som OECD's BEPS-rapport om hybride mismatch, er det vigtigt, at direktiv (EU) 2016/1164 også indeholder regler om hybride overførsler og importerede mismatch og omhandler hele spektret af dobbelte fradrag for at forhindre skattesubjekter i at udnytte de resterende smuthuller. Disse regler bør standardiseres og i videst muligt omfang koordineres mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør overveje at indføre sanktioner over for skattesubjekter, som udnytter hybride mismatch.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
(7a)   Det er nødvendigt at indføre bestemmelser for at standse brugen af forskellige regnskabsperioder for beskatningen i forskellige jurisdiktioner, hvilket resulterer i mismatch i skattemæssige resultater. Medlemsstaterne bør sikre, at skatteyderne deklarerer deres betalinger i alle involverede jurisdiktioner inden for en rimelig frist. De nationale myndigheder bør endvidere undersøge alle årsagerne til hybride mismatch og lukke eventuelle huller og forhindre aggressiv skatteplanlægning, frem for blot at forsøge at opnå et skatteprovenu.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Eftersom direktiv (EU) 2016/1164 indeholder regler vedrørende hybride mismatch mellem medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler om hybride mismatch med tredjelande i samme direktiv. Følgelig bør disse regler finde anvendelse på alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, herunder faste driftssteder for enheder, der er hjemmehørende i et tredjeland. Det er nødvendigt, at reglerne omfatter alle hybride mismatch-arrangementer, hvor mindst en af de involverede parter er et skattepligtigt selskab i en medlemsstat.
(8)  Eftersom direktiv (EU) 2016/1164 indeholder regler vedrørende hybride mismatch mellem medlemsstaterne, er det hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler om hybride mismatch med tredjelande i samme direktiv. Følgelig bør disse regler finde anvendelse på alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, herunder faste driftssteder for enheder, der er hjemmehørende i et tredjeland. Det er nødvendigt, at reglerne omfatter alle hybride mismatch eller relaterede arrangementer, hvor mindst en af de involverede parter er et skattepligtigt selskab i en medlemsstat.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Reglerne om hybride mismatch bør tackle misforhold, der er en følge af modstridende skatteregler i to (eller flere) jurisdiktioner. Disse regler bør dog ikke påvirke de generelle aspekter af skattesystemet i en jurisdiktion.
(9)  Det er vigtigt, at regler om hybride mismatch automatisk finder anvendelse, når en betaling krydser en grænse efter at være blevet fratrukket af den betalende, uden at der skal påvises et motiv for skatteundgåelse, og tackler mismatchsituationer, der skyldes dobbelt fradrag, konflikt i forbindelse med den retlige kvalificering af finansielle instrumenter, betalinger og enheder eller konflikter i forbindelse med fordeling af betalinger. Da hybride mismatch kan føre til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Mismatch i forbindelse med et fast driftssted opstår, når forskellige regler for fordeling af indtægter og udgifter mellem forskellige dele af samme enhed i det faste driftssteds jurisdiktion og i hjemstedets jurisdiktion giver anledning til et mismatch i skattemæssige resultater, herunder tilfælde, hvor der opstår et mismatch, fordi et fast driftssted tilsidesættes som følge af anvendelsen af lovgivningen i filialens jurisdiktion. Sådanne mismatchresultater kan føre til ikkebeskatning uden medregning, dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning og bør derfor elimineres. I tilfælde af tilsidesatte faste driftssteder bør den medlemsstat, hvor skattesubjektet er hjemmehørende, kræve, at skattesubjektet i sin skattepligtige indkomst medregner den indkomst, der ellers ville blive henført til det faste driftssted.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)   For at sikre, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til målet, er det vigtigt, at den kun omfatter de tilfælde, hvor der er en væsentlig risiko for, at hybride mismatch udnyttes til skatteundgåelse. Derfor bør reglerne omfatte hybride mismatch-arrangementer mellem et skattesubjekt og dets tilknyttede selskaber samt hybride mismatch, der er et resultat af et struktureret arrangement, der involverer et skattesubjekt.
udgår
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)   For at sikre, at definitionen af "tilknyttet selskab" er tilstrækkeligt dækkende i forbindelse med reglerne om hybride mismatch, bør definitionen også omfatte enheder, der i regnskabsmæssig henseende er del af samme konsoliderede koncern som skattesubjektet, selskaber, hvor skattesubjektet har en væsentlig indflydelse på ledelsen, og omvendt selskaber, som har en væsentlig indflydelse på ledelsen af skattesubjektet.
udgår
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)   Misforhold, der navnlig vedrører enheders hybride karakter, bør kun være omfattet af reglerne, hvis et af de tilknyttede selskaber som minimum har reel kontrol over de andre tilknyttede selskaber. I sådanne tilfælde bør det derfor kræves, at et tilknyttet selskab har interesser i skattesubjektet eller et andet tilknyttet selskab, eller omvendt, i form af stemmerettigheder, kapitalejerskab eller ret til at modtage udbytte på 50 % eller mere.
udgår
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  Da mismatch i forbindelse med hybride enheder, der involverer tredjelande, kan føre til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst, alt efter omstændighederne.
(15)  Da mismatch i forbindelse med hybride enheder, der involverer tredjelande, i adskillige tilfælde fører til dobbelt fradrag eller fradrag uden medregning, er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter den berørte medlemsstat enten nægter fradrag for en betaling, en udgift eller et tab eller kræver, at skattesubjektet medregner betalingen i sin skattepligtige indkomst, alt efter omstændighederne.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Hybride overførsler kan give anledning til forskelle i den skattemæssige behandling, hvis det underliggende afkast af et finansielt instrument som følge af en overførsel af dette instrument i forbindelse med et struktureret arrangement behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet. Det underliggende afkast er den indkomst, der vedrører og er afledt af det overførte instrument. Denne forskel i den skattemæssige behandling kan føre til et fradrag uden medregning eller til nedsættelse i den indeholdte skat i to forskellige jurisdiktioner samtidig. Sådanne misforhold bør der derfor rettes op på. I tilfælde af et fradrag uden medregning bør der gælde samme regler som for neutralisering af et mismatch i forbindelse med et hybridt finansielt instrument eller en hybrid enhed, der fører til fradrag uden medregning. I tilfælde af en dobbelt skattenedsættelse bør den berørte medlemsstat begrænse omfanget af skattenedsættelsen i forhold til den skattepligtige nettoindkomst, der er forbundet med det underliggende afkast.
(17)  Hybride overførsler kan give anledning til forskelle i den skattemæssige behandling, hvis det underliggende afkast af et finansielt instrument som følge af en overførsel af dette instrument behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet. Det underliggende afkast er den indkomst, der vedrører og er afledt af det overførte instrument. Denne forskel i den skattemæssige behandling kan føre til et fradrag uden medregning eller til nedsættelse i den indeholdte skat i to forskellige jurisdiktioner samtidig. Sådanne misforhold bør der derfor rettes op på. I tilfælde af et fradrag uden medregning bør der gælde samme regler som for neutralisering af et mismatch i forbindelse med et hybridt finansielt instrument eller en hybrid enhed, der fører til fradrag uden medregning. I tilfælde af en dobbelt skattenedsættelse bør den berørte medlemsstat begrænse omfanget af skattenedsættelsen i forhold til den skattepligtige nettoindkomst, der er forbundet med det underliggende afkast.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Importerede mismatch opstår, når virkningen af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument, hvorved de regler, der neutraliserer hybride mismatch, undergraves. En fradragsberettiget betaling i en medlemsstat kan bruges til at finansiere udgifter i forbindelse med et struktureret arrangement, der indebærer et hybridt mismatch mellem tredjelande. For at imødegå sådanne importerede mismatch er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter der nægtes fradrag for en betaling, hvis den tilsvarende indkomst fra denne betaling direkte eller indirekte modsvares af et fradrag, der opstår i forbindelse med et hybridt mismatch-arrangement, som giver anledning til et dobbelt fradrag eller et fradrag uden medregning mellem tredjelande.
(19)  Importerede mismatch opstår, når virkningen af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument, hvorved de regler, der neutraliserer hybride mismatch, undergraves. En fradragsberettiget betaling i en medlemsstat kan bruges til at finansiere udgifter i forbindelse med et struktureret arrangement, der indebærer et hybridt mismatch mellem tredjelande. For at imødegå sådanne importerede mismatch er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorefter der nægtes fradrag for en betaling, hvis den tilsvarende indkomst fra denne betaling direkte eller indirekte modsvares af et fradrag, der opstår i forbindelse med et hybridt mismatch- eller relateret arrangement, som giver anledning til et dobbelt fradrag eller et fradrag uden medregning mellem tredjelande.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  Målet for dette direktiv er at gøre det indre marked som helhed mere modstandsdygtigt over for hybride mismatch-arrangementer. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved, at medlemsstaterne handler hver for sig, da de nationale selskabsskattesystemer er meget forskellige, og da selvstændige tiltag fra medlemsstaternes side blot ville gentage den eksisterende fragmentering af det indre marked inden for direkte beskatning. Dette ville således blot videreføre ineffektivitet og forvridninger i samspillet mellem forskellige nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være manglende koordinering. På grund af hybride mismatch-arrangementers grænseoverskridende karakter og nødvendigheden af, at der vedtages løsninger for det indre marked som helhed, kan målet bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Direktivet fastsætter det nødvendige niveau af beskyttelse af det indre marked og sigter dermed udelukkende mod at opnå den grad af koordinering inden for Unionen, der er absolut nødvendig for at opfylde målsætningerne.
(21)  Målet for dette direktiv er at gøre det indre marked som helhed mere modstandsdygtigt over for hybride mismatch. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved, at medlemsstaterne handler hver for sig, da de nationale selskabsskattesystemer er meget forskellige, og da selvstændige tiltag fra medlemsstaternes side blot ville gentage den eksisterende fragmentering af det indre marked inden for direkte beskatning. Dette ville således blot videreføre ineffektivitet og forvridninger i samspillet mellem forskellige nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være manglende koordinering. På grund af den grænseoverskridende karakter af hybride mismatch og nødvendigheden af, at der vedtages løsninger for det indre marked som helhed, kan målet bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder overgangen fra en enhedsbaseret tilgang til en samlet tilgang til beskatning af multinationale virksomheder. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Direktivet fastsætter det nødvendige niveau af beskyttelse af det indre marked og sigter dermed udelukkende mod at opnå den grad af koordinering inden for Unionen, der er absolut nødvendig for at opfylde målsætningerne.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)
(21a)   For at sikre en klar og effektiv gennemførelse bør overensstemmelse med henstillingerne i OECD's publikation om neutralisering af virkningerne af hybride mismatch-arrangementer, aktion 2-2015 endelig rapport, fremhæves.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  Fire år efter dette direktivs ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af dets gennemførelse og aflægge rapport til Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering
(23)  Kommissionen bør foretage en evaluering af direktivets gennemførelse hvert tredje år efter dets ikrafttræden og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
(23a)   Medlemsstaterne bør pålægges at dele alle relevante oplysninger og bedste praksis med henblik på at bekæmpe skattemæssige mismatch og sikre en ensartet gennemførelse af direktiv (EU) 2016/1164.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
-1)   I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
”Artikel -9a finder også anvendelse på alle enheder, der behandles som skattemæssigt transparente af en medlemsstat”
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 4 – afsnit 3
a)   Nr. 4), litra b), tredje afsnit, affattes således:
udgår
"I forbindelse med artikel 9 forstås ved et tilknyttet selskab også en enhed, der er del af samme konsoliderede koncern i regnskabsmæssig henseende som skattesubjektet, et selskab, hvor skattesubjektet har en væsentlig indflydelse på ledelsen, eller et selskab, som har en væsentlig indflydelse på ledelsen af skattesubjektet. Hvis mismatchet omfatter en hybrid enhed, ændres definitionen af tilknyttet selskab, således at kravet om 25 % erstattes med et krav om 50 %"
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 4 – afsnit 3
aa)   I nr. 4 udgår tredje afsnit.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – indledning
"9) "hybridt mismatch": en situation mellem et skattesubjekt og et tilknyttet selskab eller et struktureret arrangement mellem parter i forskellige skattejurisdiktioner, hvor de følgende resultater skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en finansiel enhed eller forskelle i behandlingen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted:
"9) "hybridt mismatch": en situation mellem et skattesubjekt og en anden enhed, hvor de følgende resultater skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en betaling i henhold hertil eller skyldes forskelle i anerkendelsen af betalinger til en hybrid enhed eller et fast driftssted eller sådanne enheders eller driftssteders betalinger, afholdte udgifter eller lidte tab eller skyldes forskelle i anerkendelsen af en anset betaling mellem to dele af det samme skattesubjekt eller i anerkendelsen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted:
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra b
b)  der foretages et fradrag i skattegrundlaget i den jurisdiktion, som betalingen stammer fra, mens samme betaling ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("fradrag uden medregning"),
b)  der foretages et fradrag i skattegrundlaget i enhver jurisdiktion, hvor betalingen anses for at være foretaget (”betalerens jurisdiktion”), uden at den pågældende betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i nogen anden jurisdiktion, hvor betalingen anses for at være modtaget (”betalingsmodtagerens jurisdiktion”)(”fradrag uden medregning”),
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c
c)  ved forskelle i behandlingen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted, ikkebeskatning af indkomst, som stammer fra en jurisdiktion, mens den samme indkomst ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("ikkebeskatning uden medregning").
c)  ved forskelle i anerkendelsen af en handelsmæssig tilstedeværelse som et fast driftssted, ikkebeskatning af indkomst, som stammer fra en jurisdiktion, mens den samme indkomst ikke medregnes skattemæssigt i den anden jurisdiktion ("ikkebeskatning uden medregning").
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
ca)   en betaling til en hybrid enhed eller et fast driftssted, som giver anledning til fradrag uden medregning, hvor mismatchet kan henføres til forskelle i anerkendelsen af betalinger til det faste driftssted eller hybride enhed;
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 1 – litra c b (nyt)
cb)   en betaling giver anledning til fradrag uden medregning som følge af en betaling til et tilsidesat fast driftssted
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 2
Der er kun tale om et hybridt mismatch, for så vidt som den samme betaling, der fradrages, eller de samme udgifter, der pådrages, eller tab, der lides, i to jurisdiktioner overstiger den indkomst, der medregnes i begge jurisdiktioner, og som kan tilskrives samme oprindelse.
Et hybridt mismatch, der skyldes forskelle i anerkendelsen af en hybrid enheds eller et fast driftssteds betalinger, afholdte udgifter eller lidte tab eller skyldes forskelle i anerkendelsen af en anset betaling mellem to dele af samme skattesubjekt opstår kun i det omfang, det deraf følgende fradrag i den jurisdiktion, hvor betalingen har sit udspring, er modregnet i en indkomst, der ikke medregnes i begge de jurisdiktioner, hvor mismatchresultatet er opstået. Såfremt den betaling, der giver anledning til dette hybride mismatch også giver anledning til et hybridt mismatch, der skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller betaling i henhold hertil eller skyldes forskelle i anerkendelsen af betalinger til en hybrid enhed eller et fast driftssted, er der imidlertid kun tale om et hybridt mismatch, i det omfang betalingen giver anledning til et fradrag uden medregning.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 – afsnit 3 – indledning
Et hybridt mismatch omfatter også overførsel af finansielle instrumenter i forbindelse med et struktureret arrangement, der involverer et skattesubjekt, hvor det underliggende afkast af det overførte finansielle instrument skattemæssigt behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet, som er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, med følgende resultater:
Et hybridt mismatch omfatter også overførsel af finansielle instrumenter, der involverer et skattesubjekt, hvor det underliggende afkast af det overførte finansielle instrument skattemæssigt behandles som værende afledt samtidigt af mere end én af parterne i arrangementet, som er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, med følgende resultater:
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)
ba)   følgende nr. tilføjes:
"9a) "hybrid enhed": en enhed eller et arrangement, der betragtes som en person i skattemæssig henseende i henhold til lovgivningen i en jurisdiktion, og hvis indkomst eller udgift behandles som indtægt eller udgift for en eller flere andre personer i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 9 b (nyt)
bb)   følgende nr. tilføjes:
"9b) "tilsidesat fast driftssted": et arrangement, der anses for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i hovedkontorets jurisdiktion og anses ikke for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i"
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 11
11)   "struktureret arrangement": et arrangement, der indebærer et hybridt mismatch, hvor dette mismatch er prissat i vilkårene for det pågældende arrangement, eller et arrangement, der er udformet med henblik på at skabe et af resultaterne af hybride mismatch, medmindre skattesubjektet eller et tilknyttet selskab ikke med rimelighed kunne forventes at være bekendt med det hybride mismatch og ikke får del i værdien af den skattefordel, der følger af det hybride mismatch
udgår
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)
ca)   følgende nr. tilføjes:
"11a) "betalerens jurisdiktion ": den jurisdiktion, hvor en hybrid enhed eller et fast driftssted er etableret, eller hvor en betaling behandles som foretaget."
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 1
1.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling eller de samme udgifter eller tab, ydes fradraget alene i den medlemsstat, som denne betaling stammer fra, hvor udgifterne er pådraget eller tabene er lidt.
1.  I det omfang et hybridt mismatch fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling eller de samme udgifter eller tab, nægtes fradraget i den medlemsstat, der er investorens jurisdiktion.
I det omfang et hybridt mismatch, der involverer et tredjeland, fører til et dobbelt fradrag af den samme betaling, de samme udgifter eller tab, nægter den berørte medlemsstat fradrag af sådanne betalinger, udgifter eller tab, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme.
Såfremt fradraget ikke nægtes i investorens jurisdiktion skal fradraget nægtes i betalerens jurisdiktion. I det omfang, at et tredjeland er involveret, påhviler bevisbyrden for at påvise, at et fradrag er blevet nægtet af det pågældende tredjeland, skattesubjektet.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 2
2.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater fører til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat fradrag af en sådan betaling.
2.  I det omfang et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregning, skal fradraget nægtes for en sådan betaling i den medlemsstat, der er betalerens jurisdiktion. Hvis fradraget ikke nægtes i betalerens jurisdiktion, kræver den pågældende medlemsstat, at skattesubjektet medregner størrelsen af den betaling, som ellers ville føre til et mismatch i indkomsten i betalingsmodtagerens jurisdiktion.
Når et hybridt mismatch, der involverer et tredjeland, fører til fradrag uden medregning, gælder følgende:
i)   hvis betalingen stammer fra en medlemsstat, nægter denne medlemsstat at godkende fradraget, eller
ii)   hvis betalingen stammer fra et tredjeland, kræver den berørte medlemsstat, at skattesubjektet medregner denne betaling i skattegrundlaget, medmindre tredjelandet allerede har nægtet at godkende fradraget eller krævet medregning af betalingen.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 3
3.  I det omfang et hybridt mismatch mellem medlemsstater, der involverer et fast driftssted, fører til ikkebeskatning uden medregning, kræver den medlemsstat, som skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende i, at skattesubjektet medregner den indkomst, der hidrører fra det faste driftssted, i sit skattegrundlag.
3.  I det omfang et hybridt mismatch involverer indkomst fra et tilsidesat fast driftssted, som ikke er skattepligtigt i den medlemsstat, som skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende i, kræver denne medlemsstat, at skattesubjektet i sin skattepligtige indkomst medregner den indkomst, der ellers ville blive henført til det tilsidesatte faste driftssted.
I det omfang et hybridt mismatch, som involverer et fast driftssted beliggende i et tredjeland, fører til ikkebeskatning uden medregning, kræver den berørte medlemsstat, at skattesubjekt medregner den indkomst, der hidrører fra det faste driftssted i tredjelandet, i sit skattegrundlag.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)
3a.   En medlemsstat nægter at godkende fradrag for enhver betaling fra et skattesubjekt, i det omfang en sådan betaling direkte eller indirekte finansierer fradragsberettigede udgifter, der giver anledning til et hybridt mismatch gennem en transaktion eller en række transaktioner.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 4
4.  I det omfang et skattesubjekts betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, udgifter eller tab, der som følge af et hybridt mismatch er fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner uden for Unionen, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den betaling eller de udgifter eller tab, som ville være fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner.
4.  I det omfang et skattesubjekts betaling til en enhed i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, udgifter eller tab, der som følge af et hybridt mismatch er fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner uden for Unionen, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den betaling eller de udgifter eller tab, som ville være fradragsberettigede i to forskellige jurisdiktioner.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – stk. 5
5.  I det omfang den tilsvarende medregning af en fradragsberettiget betaling fra et skattesubjekt til et tilknyttet selskab i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, der som følge af et hybridt mismatch ikke medregnes i betalerens skattegrundlag, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling til et tilknyttet selskab i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den ikke-medregnede betaling.
5.  I det omfang den tilsvarende medregning af en fradragsberettiget betaling fra et skattesubjekt i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, der som følge af et hybridt mismatch ikke medregnes i betalerens skattegrundlag, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den ikke-medregnede betaling.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel -9 a (ny)
3a)   Følgende artikel tilføjes:
"Artikel -9a
Omvendte hybride mismatch
Hvis en eller flere tilknyttede ikkehjemmehørende enheder, som ejer retten til en andel af overskuddet i en hybrid enhed, som er registreret eller etableret i en medlemsstat, er beliggende i en eller flere jurisdiktioner, der behandler den hybride enhed som en skattepligtig person, anses den hybride enhed som hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, og dens indkomst beskattes, i det omfang den pågældende indkomst ikke beskattes på anden vis i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat eller i en anden jurisdiktion."
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9a – stk. 1
I det omfang et skattesubjekt, som er skattemæssigt hjemmehørende i både en medlemsstat og i et tredjeland, har betalinger, udgifter eller tab, der efter den pågældende medlemsstats og tredjelands love er fradragsberettiget i skattegrundlaget i begge jurisdiktioner, og denne betaling eller disse udgifter eller tab i skattesubjektets medlemsstat kan modsvares i skattepligtig indkomst, der ikke medregnes i tredjelandet, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for betalingen, udgifterne eller tabene, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme.
I det omfang et skattesubjekt, som er skattemæssigt hjemmehørende i både en medlemsstat og i et tredjeland, har betalinger, udgifter eller tab, der efter den pågældende medlemsstats og tredjelands love er fradragsberettiget i skattegrundlaget i begge jurisdiktioner, og denne betaling eller disse udgifter eller tab i skattesubjektets medlemsstat kan modsvares i skattepligtig indkomst, der ikke medregnes i tredjelandet, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for betalingen, udgifterne eller tabene, medmindre tredjelandet allerede har gjort det samme. Sådanne afslag på fradrag finder også anvendelse på situationer, hvor et skattesubjekt er skattemæssigt "statsløs". Bevisbyrden for at påvise, at tredjelandet har nægtet fradraget for betalingen, udgifterne eller tabet, påhviler skattesubjektet.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0408.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0457.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.

Juridisk meddelelse