Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0339(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0134/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0134/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0135

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 605kWORD 65k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες *
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0687),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0464/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις άλλες συμβολές που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας και το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.38373 (2014/C) (πρώην 2014/NN) (πρώην 2014/CP), την οποία εφάρμοσε η Ιρλανδία στην Apple, καθώς και την έναρξη ερευνών της Επιτροπής σχετικά με την εικαζόμενη ενίσχυση του Λουξεμβούργου προς τις εταιρείες McDonald's και Amazon,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0134/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 προβλέπει την καθιέρωση πλαισίου με σκοπό την αντιμετώπιση των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
(4)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 προβλέπει την καθιέρωση πλαισίου με σκοπό την αντιμετώπιση των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, το οποίο δεν εξαλείφει με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, ενώ το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται στην Ένωση.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η πρωτοβουλία για τη BEPS στηρίζεται επίσης στη δήλωση των ηγετών της G20 κατά τη συνεδρίασή τους στην Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία εκφράζουν την επιθυμία τους να διασφαλίσουν τη φορολόγηση των κερδών εκεί όπου εκτελούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και παράγεται αξία. Στην πράξη, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη θέσπιση ενιαίας φορολογίας με τύπο επιμερισμού των φορολογικών εσόδων στα κράτη. Ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κανόνων για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με ολοκληρωμένο τρόπο. Εκτιμώντας ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καλύπτει μόνο τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των εταιρειών των κρατών μελών, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2016 δήλωση με την οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως τον Οκτώβριο του 2016 για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι να συνάδουν και να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους κανόνες που συνιστά η έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2016.
(5)  Κρίνεται μεγάλης σημασίας η θέσπιση κανόνων για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και στη μεταχείριση υποκαταστημάτων με ολοκληρωμένο τρόπο. Εκτιμώντας ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καλύπτει μόνο τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των εταιρειών των κρατών μελών, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2016 δήλωση με την οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως τον Οκτώβριο 2016 για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι να συνάδουν και να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους κανόνες που συνιστά η έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2016.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων θα πρέπει επίσης να εξεταστούν υπό το πρίσμα των αναπτυσσομένων χωρών, ενώ στόχος της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να είναι η παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω επιπτώσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Λαμβανομένου υπόψη ότι[, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική σκέψη (13) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 αναφέρεται ότι] είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με άλλες ασυμφωνίες ως προς τη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως αυτές που εμπλέκουν μόνιμες εγκαταστάσεις, είναι σημαντικό η εν λόγω οδηγία να καλύπτει επίσης τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων.
(6)  Λαμβανομένου υπόψη ότι[, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική σκέψη (13) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 αναφέρεται ότι] είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με άλλες ασυμφωνίες ως προς τη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως αυτές που εμπλέκουν μόνιμες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη, είναι σημαντικό και η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να καλύπτει επίσης τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ασυμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώμενοι κανόνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δημόσιας συζήτησης που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ, στις 22 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS - Δομές των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υποκαταστημάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για τη θέσπιση συνολικού πλαισίου που να συνάδει με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την BEPS όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, είναι σημαντικό η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τις υβριδικές μεταβιβάσεις, τις εισαγόμενες ασυμφωνίες και τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση διπλής έδρας, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους φορολογουμένους να εκμεταλλεύονται τυχόν κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν.
(7)  Για τη θέσπιση πλαισίου που να συνάδει με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την BEPS όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και να είναι εξίσου αποτελεσματικό, είναι σημαντικό η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τις υβριδικές μεταβιβάσεις, τις εισαγόμενες ασυμφωνίες και να εξετάζει το πλήρες φάσμα των αποτελεσμάτων διπλής έκπτωσης, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους φορολογουμένους να εκμεταλλεύονται τυχόν κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και συντονισμός των εν λόγω κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση κυρώσεων κατά των φορολογούμενων που εκμεταλλεύονται τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για την εξάλειψη της πρακτικής των χρονικών διαφορών στις φορολογικές δηλώσεις σε κάθε δικαιοδοσία, γεγονός που οδηγεί σε ασυμφωνίες στα φορολογικά αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορολογούμενοι έχουν κοινοποιήσει την πληρωμή σε όλες τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν όλες τις αιτίες των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, καλύπτοντας τα πιθανά κενά και προλαμβάνοντας τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και όχι να περιορίζονται αποκλειστικά σε προσπάθειες εξασφάλισης φορολογικών εσόδων.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Δεδομένου ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 περιλαμβάνει κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης στην εν λόγω οδηγία κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται σε φόρο επί των εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων που είναι κάτοικοι σε τρίτες χώρες. Είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη εταιρεία σε κράτος μέλος.
(8)  Δεδομένου ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 περιλαμβάνει κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης στην εν λόγω οδηγία κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται σε φόρο επί των εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων που είναι κάτοικοι σε τρίτες χώρες. Είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες ή συναφείς ρυθμίσεις στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη εταιρεία σε κράτος μέλος.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ασυμφωνιών που προκύπτουν από αλληλοσυγκρουόμενους φορολογικούς κανόνες δύο (ή περισσότερων) περιοχών δικαιοδοσίας. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος μιας περιοχής δικαιοδοσίας.
(9)  Είναι σημαντικό οι κανόνες για τις υβριδικές αναντιστοιχίες να εφαρμόζονται αυτόματα κάθε φορά που μια πληρωμή έρχεται εκτός συνόρων και έχει αφαιρεθεί στο τέλος πληρώνουν, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί το κίνητρο της φοροδιαφυγής και καταστάσεις αναντιστοιχίας που προκύπτουν από διπλές εκπτώσεις, συγκρούσεις όσον αφορά το νομικό χαρακτηρισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων, πληρωμές και οντότητες ή συγκρούσεις στην κατανομή των πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το οικείο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση συμπερίληψης της πληρωμής στο φορολογητέο του εισόδημα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση της μόνιμης εγκατάστασης προκύπτουν όταν υφίσταται ασυμφωνία φορολογικών αποτελεσμάτων επειδή οι κανόνες που ισχύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, όσον αφορά την κατανομή των εσόδων και των δαπανών μεταξύ διαφόρων τμημάτων της ίδιας οντότητας, είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους κανόνες της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου προκύπτει ασυμφωνία αποτελέσματος λόγω του ότι μια μόνιμη εγκατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη ως αποτέλεσμα εφαρμογής της νομοθεσίας που ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται το υποκατάστημα. Οι εν λόγω ασυμφωνίες αποτελέσματος ενδέχεται να οδηγούν σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση και θα πρέπει, συνεπώς, να εξαλειφθούν. Στην περίπτωση των μόνιμων εγκαταστάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη, το κράτος μέλος στο οποίο ο φορολογούμενος είναι κάτοικος θα πρέπει να υποχρεώνει τον φορολογούμενο να περιλαμβάνει στο φορολογητέο εισόδημά του, το εισόδημα το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Για τη διασφάλιση της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται μόνο οι περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος φοροαποφυγής μέσω της χρήσης ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καλύπτονται οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ του φορολογουμένου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του, καθώς και για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται σε δομημένη ρύθμιση στην οποία εμπλέκεται ένας φορολογούμενος.
διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Προκειμένου να παρασχεθεί ένας επαρκώς σφαιρικός ορισμός της «συνδεδεμένης επιχείρησης» για τους σκοπούς των κανόνων σχετικά με τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κάθε οντότητα που ανήκει στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς, κάθε επιχείρηση στην οποία ο φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή στον τομέα της διαχείρισης και, αντιστρόφως, κάθε επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουμένου.
διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Οι ασυμφωνίες που αφορούν ειδικότερα τον υβριδικό χαρακτήρα οντοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασκεί, τουλάχιστον, αποτελεσματικό έλεγχο επί των υπόλοιπων συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απαιτείται μια συνδεδεμένη επιχείρηση να ανήκει στην κατοχή του φορολογουμένου ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης, ή να έχει στην κατοχή της τον φορολογούμενο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση, μέσω συμμετοχής με δικαιώματα ψήφου, με κεφάλαιο ή με δικαίωμα είσπραξης των κερδών, σε ποσοστό 50 % ή περισσότερο.
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών οντοτήτων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες ενδέχεται να οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση καταχώρισης της πληρωμής στο οικείο φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με την περίπτωση.
(15)  Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών οντοτήτων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση καταχώρισης της πληρωμής στο οικείο φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι υβριδικές μεταβιβάσεις μπορεί να οδηγούν σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση εάν, λόγω μεταβίβασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου βάσει δομημένης ρύθμισης, η υποκείμενη απόδοση του συγκεκριμένου μέσου αντιμετωπίζεται ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης. Ως υποκείμενη απόδοση λογίζονται τα έσοδα που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο μέσο και προκύπτουν από αυτό. Αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ή σε πίστωση φόρου σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας για τον ίδιο παρακρατούμενο φόρο στην πηγή. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ασυμφωνίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σε περίπτωση έκπτωσης χωρίς καταχώριση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για την εξουδετέρωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικού χρηματοπιστωτικού μέσου ή υβριδικής οντότητας που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση. Σε περίπτωση διπλής πίστωσης φόρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να περιορίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την πίστωση φόρου κατ’ αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όσον αφορά την υποκείμενη απόδοση.
(17)  Οι υβριδικές μεταβιβάσεις μπορεί να οδηγούν σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση εάν, λόγω μεταβίβασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, η υποκείμενη απόδοση του συγκεκριμένου μέσου αντιμετωπίζεται ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης. Ως υποκείμενη απόδοση λογίζονται τα έσοδα που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο μέσο και προκύπτουν από αυτό. Αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ή σε πίστωση φόρου σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας για τον ίδιο παρακρατούμενο φόρο στην πηγή. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ασυμφωνίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σε περίπτωση έκπτωσης χωρίς καταχώριση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για την εξουδετέρωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικού χρηματοπιστωτικού μέσου ή υβριδικής οντότητας που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση. Σε περίπτωση διπλής πίστωσης φόρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να περιορίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την πίστωση φόρου κατ’ αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όσον αφορά την υποκείμενη απόδοση.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι εισαγόμενες ασυμφωνίες μετατοπίζουν την επίπτωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των μερών τρίτων χωρών στη δικαιοδοσία κράτους μέλους μέσω της χρήσης μη υβριδικού μέσου, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των κανόνων που εξουδετερώνουν τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Πληρωμή που εκπίπτει σε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών βάσει δομημένης ρύθμισης που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ τρίτων χωρών. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω εισαγόμενων ασυμφωνιών, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την έκπτωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που το αντίστοιχο εισόδημα από την πληρωμή αυτή συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με έκπτωση που προκύπτει βάσει ρύθμισης για ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικού μέσου η οποία οδηγεί σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση μεταξύ τρίτων χωρών.
(19)  Οι εισαγόμενες ασυμφωνίες μετατοπίζουν την επίπτωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των μερών τρίτων χωρών στη δικαιοδοσία κράτους μέλους μέσω της χρήσης μη υβριδικού μέσου, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των κανόνων που εξουδετερώνουν τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Πληρωμή που εκπίπτει σε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών βάσει δομημένης ρύθμισης που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ τρίτων χωρών. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω εισαγόμενων ασυμφωνιών, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την έκπτωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που το αντίστοιχο εισόδημα από την πληρωμή αυτή συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με έκπτωση που προκύπτει βάσει ρύθμισης για ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικού μέσου ή συναφή ρύθμιση η οποία οδηγεί σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση μεταξύ τρίτων χωρών.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς συνολικά έναντι των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και ότι η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις ως προς την αλληλουχία των διαφόρων εθνικών μέτρων. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Απεναντίας, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και της ανάγκης να υιοθετηθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στο να επιτύχει το αναγκαίο επίπεδο συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της.
(21)  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς συνολικά για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και ότι η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις ως προς την αλληλουχία των διαφόρων εθνικών μέτρων. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Απεναντίας, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και της ανάγκης να υιοθετηθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η μετάβαση από μια προσέγγιση χωριστής οντότητας σε μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη φορολογία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στο να επιτύχει το αναγκαίο επίπεδο συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί σαφής και αποτελεσματική εφαρμογή, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνέπεια στις συστάσεις της δημοσίευσης του ΟΟΣΑ με τίτλο «Εξουδετέρωση των επιπτώσεων των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δράση 2 - 2015 Τελική Έκθεση».
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή,
(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα και τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την καταπολέμηση των φορολογικών ασυμφωνιών και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας (EΕ) 2016/1164,
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
-1)   Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Το άρθρο -9α θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε όλες τις οντότητες οι οποίες αντιμετωπίζονται ως διαφανείς για φορολογικούς σκοπούς από κράτος μέλος»,
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 3
α)   στο σημείο 4), το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«Για τους σκοπούς του άρθρου 9, ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται επίσης η οντότητα που ανήκει στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς στον οποίο ανήκει και ο φορολογούμενος, η επιχείρηση στην οποία ο φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή στον τομέα της διαχείρισης ή η επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουμένου. Εφόσον η ασυμφωνία αφορά υβριδική οντότητα, ο ορισμός της συνδεδεμένης επιχείρησης τροποποιείται ώστε η απαίτηση του 25 τοις εκατό αντικαθίσταται από απαίτηση 50 τοις εκατό»·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 3
αα)   στο σημείο 4), το τρίτο εδάφιο διαγράφεται·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
9)  «ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογουμένου και συνδεδεμένης επιχείρησης ή η δομημένη ρύθμιση μεταξύ μερών σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή οντότητας, ή στην αντιμετώπιση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:
9)  «ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογουμένου και άλλης οντότητας, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιό του, ή είναι το αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών προς μια υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, ή πληρωμών, δαπανών ή ζημιών που βαρύνουν μια υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, ή είναι το αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση μιας τεκμαιρόμενης πληρωμής που πραγματοποιείται μεταξύ δύο τμημάτων της ίδιας φορολογούμενης οντότητας ή διαφορών στην αναγνώριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  υπάρχει έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για μια πληρωμή στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει την πηγή της η πληρωμή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («έκπτωση χωρίς καταχώριση»),
β)  υπάρχει έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για μια πληρωμή σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή («περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή») χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας προς την οποία θεωρείται ότι έχει κατευθυνθεί η πληρωμή («περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής») («έκπτωση χωρίς καταχώριση»),
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  σε περίπτωση διαφορών ως προς την αντιμετώπιση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μια περιοχή δικαιοδοσίας χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»).
γ)  σε περίπτωση διαφορών ως προς την αναγνώριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μια περιοχή δικαιοδοσίας χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»),
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   πληρωμή προς υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, εφόσον η ασυμφωνία οφείλεται σε διαφορές στην αναγνώριση των πληρωμών προς τη μόνιμη εγκατάσταση ή την υβριδική οντότητα,
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   πληρωμή που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ως αποτέλεσμα πληρωμής προς μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 2
Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων υφίσταται μόνο στον βαθμό που η ίδια εκπίπτουσα πληρωμή, οι ίδιες δαπάνες ή οι ίδιες ζημίες που προκύπτουν σε δύο περιοχές δικαιοδοσίας υπερβαίνουν το ποσό του εισοδήματος που καταχωρίζεται και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και που μπορεί να αποδοθεί στην ίδια πηγή.
Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων ως αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών, δαπανών ή ζημιών που βαρύνουν υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση ή διαφορών στην αναγνώριση τεκμαιρόμενης πληρωμής μεταξύ δύο τμημάτων της ίδιας φορολογούμενης οντότητας, υφίσταται μόνο στον βαθμό που η προκύπτουσα έκπτωση στην περιοχή δικαιοδοσίας προέλευσης συμψηφίζεται με στοιχείο που δεν καταχωρίζεται και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας μεταξύ των οποίων προέκυψε η ασυμφωνία. Ωστόσο, σε περίπτωση που η πληρωμή η οποία οδηγεί στην εν λόγω ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί επίσης και σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλεται σε διαφορές στον νομικό χαρακτηρισμό χρηματοπιστωτικού μέσου ή πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιό του, ή είναι αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών προς υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, θεωρείται ότι υφίσταται ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στον βαθμό που η πληρωμή οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνουν επίσης τη μεταβίβαση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου βάσει δομημένης ρύθμισης στην οποία εμπλέκεται φορολογούμενος, σε περίπτωση που η υποκείμενη απόδοση του μεταβιβαζόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου αντιμετωπίζεται για φορολογικούς σκοπούς ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης, που είναι για φορολογικούς σκοπούς κάτοικοι διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας, με συνέπεια να προκύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνουν επίσης τη μεταβίβαση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου στην οποία εμπλέκεται φορολογούμενος, σε περίπτωση που η υποκείμενη απόδοση του μεταβιβαζόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου αντιμετωπίζεται για φορολογικούς σκοπούς ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης, που είναι για φορολογικούς σκοπούς κάτοικοι διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας, με συνέπεια να προκύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)
βα)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«9α) «υβριδική οντότητα»: κάθε οντότητα ή ρύθμιση που θεωρείται πρόσωπο, για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας περιοχής δικαιοδοσίας και του οποίου το εισόδημα ή οι δαπάνες θεωρούνται εισόδημα ή δαπάνες ενός ή περισσότερων άλλων προσώπων σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλης περιοχής δικαιοδοσίας·»
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία (EΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 β (νέο)
ββ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«9β) «μόνιμη εγκατάσταση η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη»: οιαδήποτε ρύθμιση η οποία θεωρείται ότι οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η έδρα, και η οποία δεν θεωρείται ότι οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση·»
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 11
11)   «δομημένη ρύθμιση»: ρύθμιση που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων όπου η ασυμφωνία αποτιμάται στους όρους της ρύθμισης ή ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παράγει αποτέλεσμα ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, εκτός εάν δεν μπορούσε ευλόγως να αναμένεται ότι ο φορολογούμενος ή συνδεδεμένη επιχείρηση είχε επίγνωση της ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και δεν συμμετείχε στην αποτίμηση της αξίας του φορολογικού οφέλους που συνεπάγεται η ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.»·
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)
γα)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«11α) «δικαιοδοσία του πληρωτή»: η δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η υβριδική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση ή όπου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, η έκπτωση χορηγείται μόνο στο κράτος μέλος όπου έχει την πηγή της η πληρωμή αυτή, προκύπτουν δαπάνες ή ζημίες.
1.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στο κράτος μέλος που αποτελεί την περιοχή δικαιοδοσίας του επενδυτή.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται τρίτη χώρα οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.
Στην περίπτωση που η έκπτωση γίνει δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του επενδυτή, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή. Στο βαθμό που εμπλέκεται τρίτη χώρα, το βάρος της απόδειξης ότι δεν έγινε δεκτή από την τρίτη χώρα επωμίζεται ο φορολογούμενος.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, το κράτος μέλος του πληρωτή αρνείται την έκπτωση των εν λόγω πληρωμών.
2.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στο κράτος μέλος που αποτελεί την περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου των εν λόγω πληρωμών. Στην περίπτωση που η έκπτωση γίνει δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τον φορολογούμενο να συμπεριλάβει το ποσό της πληρωμής, που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσε σε ασυμφωνία, στο εισόδημα στην περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση:
(i)   εάν η πληρωμή έχει την πηγή της σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση ή
(ii)   εάν η πληρωμή έχει την πηγή της σε τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει την εν λόγω πληρωμή στη φορολογητέα βάση, εκτός εάν η τρίτη χώρα έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση ή έχει επιβάλει την υποχρέωση καταχώρισης της εν λόγω πληρωμής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών στην οποία εμπλέκεται μόνιμη εγκατάσταση οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, το κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.
3.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων συνεπάγεται εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη το οποίο δεν υπόκειται σε φορολόγηση στο κράτος μέλος στο οποίο ο φορολογούμενος είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς, το εν λόγω κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει το εισόδημα το οποίο διαφορετικά θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε τρίτη χώρα οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση στην τρίτη χώρα.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Τα κράτη μέλη αρνούνται την έκπτωση για οποιαδήποτε πληρωμή την οποία πραγματοποιεί φορολογούμενος, εφόσον με την εν λόγω πληρωμή χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα εκπίπτουσες δαπάνες, με αποτέλεσμα να προκύπτει, μέσω μιας συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών, ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Στον βαθμό που μια πληρωμή φορολογουμένου προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες που οφείλονται σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση, από τη φορολογητέα βάση, της εν λόγω πληρωμής του φορολογουμένου προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει αρνηθεί ήδη την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα μπορούσαν να εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας.
4.  Στον βαθμό που μια πληρωμή φορολογουμένου προς οντότητα σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες που οφείλονται σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση, από τη φορολογητέα βάση, της εν λόγω πληρωμής του φορολογουμένου προς την οντότητα σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει αρνηθεί ήδη την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα μπορούσαν να εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Στον βαθμό που η αντίστοιχη καταχώριση μιας εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενο προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή η οποία, λόγω ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν καταχωρίζεται από τον δικαιούχο της πληρωμής στην οικεία φορολογική βάση, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για την εν λόγω πληρωμή από τον φορολογούμενο προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη καταχωρισθείσα πληρωμή.
5.  Στον βαθμό που η αντίστοιχη καταχώριση μιας εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενο σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή η οποία, λόγω ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν καταχωρίζεται από τον δικαιούχο της πληρωμής στην οικεία φορολογική βάση, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για την εν λόγω πληρωμή από τον φορολογούμενο σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη καταχωρισθείσα πληρωμή.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο -9 α (νέο)
3α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο -9α
Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων
Στην περίπτωση στην οποία μία ή περισσότερες συνδεδεμένες οντότητες μη κάτοικοι που κατέχουν μερίδιο κέρδους σε υβριδική οντότητα που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, βρίσκονται σε περιοχή ή περιοχές δικαιοδοσίας που θεωρούν την υβριδική οντότητα υποκείμενη στον φόρο, η υβριδική οντότητα θεωρείται κάτοικος του εν λόγω κράτους μέλους και φορολογείται για το εισόδημά της στον βαθμό που το εισόδημα αυτό δεν φορολογείται με άλλο τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής δικαιοδοσίας.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1
Στον βαθμό που μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου που είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς τόσο σε κράτος μέλος όσο και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος του φορολογουμένου με φορολογητέο εισόδημα το οποίο δεν καταχωρίζεται στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.».
Στον βαθμό που μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου που είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς τόσο σε κράτος μέλος όσο και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος του φορολογουμένου με φορολογητέο εισόδημα το οποίο δεν καταχωρίζεται στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα. Αυτή η άρνηση έκπτωσης εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος είναι «άπατρις» για φορολογικούς σκοπούς.». Το βάρος της απόδειξης ότι η τρίτη χώρα έχει αρνηθεί την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τη δαπάνη ή τη ζημία επωμίζεται ο φορολογούμενος.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου