Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0339(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0134/2017

Texte depuse :

A8-0134/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0135

Texte adoptate
PDF 451kWORD 62k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe *
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0687),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0464/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos, Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere celelalte contribuții prezentate de Senatul Cehiei, Bundestagul Germaniei, Parlamentul Spaniei și Parlamentul Portugaliei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2015 conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(3),

–  având în vedere Decizia Comisiei din 30 august 2016 privind ajutorul de stat SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) acordat de Irlanda societății Apple, precum și ancheta demarată de Comisie cu privire la presupusul ajutor de stat acordat de Luxemburg societăților McDonald's și Amazon,

–  având în vedere activitatea în curs a Comisiei sale de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0134/2017),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Directiva (UE) 2016/1164 prevede un cadru aplicabil tratamentelor neuniforme ale elementelor hibride.
(4)  Directiva (UE) 2016/1164 prevede primul cadru aplicabil tratamentelor neuniforme ale elementelor hibride, care nu elimină în mod cuprinzător și sistematic tratamentele neuniforme și își are domeniul de aplicare limitat la teritoriul Uniunii Europene.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   La baza inițiativei privind BEPS se află, de asemenea, declarația liderilor grupului G20 din cadrul reuniunii de la Sankt Petersburg din 5-6 septembrie 2013, prin care aceștia și-au exprimat dorința de a asigura impozitarea profiturilor acolo unde sunt desfășurate activitățile economice aducătoare de profit și unde este creată valoarea. În practică, acest lucru ar fi presupus introducerea unei impozitări unitare cu o formulă de repartizare între state a veniturilor fiscale. Acest obiectiv nu a fost îndeplinit.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Este necesar să se stabilească norme care să neutralizeze tratamentele neuniforme ale elementelor hibride într-o manieră cuprinzătoare. Având în vedere faptul că Directiva (UE) 2016/1164 vizează numai schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride care apar în interacțiunea dintre sistemele de impozitare a societăților ale statelor membre, Consiliul Ecofin a publicat o declarație la data de 20 iunie 2016 prin care solicită Comisiei să prezinte, până în octombrie 2016, o propunere privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe, cu scopul de a prevedea norme conforme cu normele recomandate în raportul OCDE privind BEPS referitor la acțiunea 2, și nu mai puțin eficiente decât acestea, în vederea ajungerii la un acord până la sfârșitul anului 2016.
(5)  Este de importanță capitală să se stabilească norme care să neutralizeze tratamentele neuniforme ale elementelor hibride și ale sucursalelor într-o manieră cuprinzătoare. Având în vedere faptul că Directiva (UE) 2016/1164 vizează numai schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride care apar în interacțiunea dintre sistemele de impozitare a societăților ale statelor membre, Consiliul Ecofin a publicat o declarație la data de 20 iunie 2016 prin care solicită Comisiei să prezinte, până în octombrie 2016, o propunere privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe, cu scopul de a prevedea norme conforme cu normele recomandate în raportul OCDE privind BEPS referitor la acțiunea 2, și nu mai puțin eficiente decât acestea, în vederea ajungerii la un acord până la sfârșitul anului 2016.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Efectele schemelor bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride ar trebui analizate și din perspectiva țărilor în curs de dezvoltare, iar Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să sprijine țările în curs de dezvoltare în combaterea acestor efecte.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Având în vedere că[, printre altele, se precizează în considerentul (13) din Directiva (UE) 2016/1164 că] este esențial să se continue lucrările cu privire la alte tratamente neuniforme ale elementelor hibride, cum sunt cele legate de sediile permanente, este fundamental ca tratamentele neuniforme ale sediilor permanente hibride să fie la rândul lor tratate de această directivă.
(6)  Având în vedere că[, printre altele, se precizează în considerentul (13) din Directiva (UE) 2016/1164 că] este esențial să se continue lucrările cu privire la alte tratamente neuniforme ale elementelor hibride, cum sunt cele legate de sediile permanente, inclusiv sediile permanente ignorate, este fundamental ca tratamentele neuniforme ale sediilor permanente hibride să fie la rândul lor tratate în Directiva (UE) 2016/1164. În abordarea unor astfel de tratamente neuniforme, ar trebui să se țină seama de normele recomandate și incluse în proiectul public de discuție al OCDE din 22 august 2016 cu privire la acțiunea 2 din pachetul BEPS - tratamentele neuniforme ale sucursalelor.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Pentru a asigura un cadru cuprinzător coerent cu raportul OCDE privind BEPS referitor la schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride, este esențial ca Directiva (UE) 2016/1164 să includă și norme privind transferurile hibride, tratamentele neuniforme importate și tratamentele neuniforme ale entităților cu dublă rezidență, pentru a nu permite contribuabililor să exploateze lacunele rămase.
(7)  Pentru a asigura un cadru care să fie coerent cu raportul OCDE privind BEPS referitor la schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride și care să nu fie mai puțin eficace decât acesta, este esențial ca Directiva (UE) 2016/1164 să includă și norme privind transferurile hibride și tratamentele neuniforme importate și să abordeze toate cazurile de dublă deducere, pentru a nu permite contribuabililor să exploateze lacunele rămase. Aceste norme ar trebui standardizate și coordonate cât mai mult posibil între statele membre. Statele membre ar trebui să aibă în vedere introducerea de sancțiuni împotriva contribuabililor care se folosesc de tratamentele neuniforme ale elementelor hibride.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Este necesar să se stabilească norme care să pună capăt utilizării decalajelor temporale în declarațiile de impunere din fiecare jurisdicție, care duce la un tratament neuniform în ceea ce privește rezultatele fiscale. Statele membre ar trebui să asigure faptul că contribuabilii declară plățile, într-o perioadă de timp rezonabilă , în toate jurisdicțiile implicate. De asemenea, autoritățile naționale ar trebui să analizeze toate motivele care stau la baza tratamentului neuniform al elementelor hibride, eliminând eventualele lacune și împiedicând planificarea fiscală agresivă, în loc să se limiteze doar la colectarea veniturilor fiscale.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Având în vedere că Directiva (UE) 2016/1164 include norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride între statele membre, este necesar să se includă în această directivă norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe. Prin urmare, aceste norme ar trebui să se aplice tuturor contribuabililor care sunt supuși impozitului pe profit într-un stat membru, inclusiv sediilor permanente ale entităților rezidente în țări terțe. Este necesar să se includă toate schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride în cadrul cărora cel puțin una dintre părțile implicate este o societate impozabilă stabilită într-un stat membru.
(8)  Având în vedere că Directiva (UE) 2016/1164 include norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride între statele membre, este necesar să se includă în această directivă norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe. Prin urmare, aceste norme ar trebui să se aplice tuturor contribuabililor care sunt supuși impozitului pe profit într-un stat membru, inclusiv sediilor permanente ale entităților rezidente în țări terțe. Este necesar să se includă toate schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride sau scheme conexe în cadrul cărora cel puțin una dintre părțile implicate este o societate impozabilă stabilită într-un stat membru.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Normele privind tratamentul neuniform al elementelor hibride ar trebui să abordeze situațiile care sunt rezultatul unor norme fiscale contradictorii din două (sau mai multe) jurisdicții. Aceste norme nu ar trebui însă să afecteze caracteristicile generale ale sistemului fiscal al unei jurisdicții.
(9)  Este esențial ca normele privind tratamentul neuniform al elementelor hibride să se aplice automat de fiecare dată când o plată transfrontalieră a fost dedusă în țara plătitorului, fără să fie necesară probarea unei intenții de evitare a sarcinilor fiscale, și să abordeze situațiile de tratament neuniform care reprezintă rezultatul unei duble deduceri, al unor diferențe în ceea ce privește calificarea juridică a instrumentelor financiare, a plăților sau a entităților sau rezultatul unor diferențe în ceea ce privește repartizarea plăților. Deoarece tratamentele neuniforme ale elementelor hibride ar putea avea drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără includere, este necesar să se stabilească norme conform cărora statul membru implicat fie refuză deducerea unei plăți sau a unor cheltuieli sau pierderi, fie impune contribuabilului să includă plata în veniturile sale impozabile.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Tratamentele neuniforme ale sediilor permanente apar atunci când diferențele dintre normele de repartizare a venitului și a cheltuielilor între diferitele părți ale aceleiași entități din jurisdicția sediului permanent și din jurisdicția de reședință conduc la un tratament neuniform al rezultatelor fiscale, incluzând cazurile în care un tratament neuniform apare ca urmare a faptului că sediul permanent nu este avut în vedere din cauza aplicării normelor valabile în jurisdicția sucursalei. Aceste tratamente neuniforme pot conduce la o neimpozitare fără includere, o dublă deducere sau o deducere fără includere și, prin urmare, ar trebui eliminate. În cazul sediilor permanente ignorate, statul membru în care contribuabilul este rezident ar trebui să oblige contribuabilul să includă în venitul său impozabil veniturile care, în caz contrar, ar fi atribuite sediului permanent.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)   Pentru a garanta proporționalitatea, este necesar să se abordeze numai cazurile în care există un risc substanțial de evitare a obligațiilor fiscale prin utilizarea tratamentelor neuniforme ale elementelor hibride. Prin urmare, este necesar să fie acoperite schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride între contribuabil și întreprinderile sale asociate și tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care rezultă dintr-un acord structurat care implică un contribuabil.
eliminat
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)   Pentru a asigura o definiție suficient de cuprinzătoare a „întreprinderilor asociate” în scopul normelor privind tratamentul neuniform al elementelor hibride, această definiție ar trebui, de asemenea, să cuprindă o entitate care face parte din același grup consolidat în scopuri contabile, o întreprindere în care contribuabilul are o influență semnificativă asupra conducerii și invers, o întreprindere care are o influență semnificativă asupra conducerii contribuabilului.
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)   Tratamentele neuniforme care sunt legate în mod particular de natura hibridă a entităților ar trebui să fie vizate numai în cazul în care una dintre întreprinderile asociate deține, cel puțin, controlul efectiv al celorlalte întreprinderi asociate. În consecință, în aceste cazuri, ar trebui să se solicite ca o întreprindere asociată să fie deținută de contribuabil sau de o altă întreprindere asociată, sau să le dețină, printr-o participare sub formă de drepturi de vot, drepturi de proprietate asupra capitalului sau de drepturi la repartizarea profitului de 50 la sută sau mai mult.
eliminat
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Deoarece tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care implică țări terțe pot avea drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără includere, este necesar să se stabilească norme conform cărora statul membru implicat fie să refuze deducerea unei plăți sau a unor cheltuieli sau pierderi, fie să impună contribuabilului să includă plata în venitul său impozabil, după caz.
(15)  Deoarece tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care implică țări terțe au, în câteva cazuri, drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără includere, este necesar să se stabilească norme conform cărora statul membru implicat fie să refuze deducerea unei plăți sau a unor cheltuieli sau pierderi, fie să impună contribuabilului să includă plata în venitul său impozabil, după caz.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  Transferurile hibride pot avea drept rezultat o diferență de tratament fiscal în cazul în care, ca urmare a unui transfer al unui instrument financiar în temeiul unui acord structurat, randamentul aferent instrumentului respectiv este considerat ca fiind obținut simultan de mai mult de una dintre părțile la acord. Randamentul aferent reprezintă venitul legat de instrumentul transferat și obținut din acesta. Această diferență de tratament fiscal poate conduce la o deducere fără includere sau la un credit fiscal în două jurisdicții diferite pentru același impozit reținut la sursă. Astfel de tratamente neuniforme ar trebui, așadar, să fie eliminate. În cazul unei deduceri fără includere ar trebui să se aplice aceleași norme ca pentru neutralizarea unui tratament neuniform al instrumentelor financiare hibride sau al entităților hibride care are drept rezultat o deducere fără includere. În cazul unui credit fiscal dublu, statul membru în cauză ar trebui să limiteze beneficiul creditului fiscal proporțional cu venitul net impozabil în ceea ce privește randamentul aferent.
(17)  Transferurile hibride pot avea drept rezultat o diferență de tratament fiscal în cazul în care, ca urmare a unui transfer al unui instrument financiar, randamentul aferent instrumentului respectiv este considerat ca fiind obținut simultan de mai mult de una dintre părțile la acord. Randamentul aferent reprezintă venitul legat de instrumentul transferat și obținut din acesta. Această diferență de tratament fiscal poate conduce la o deducere fără includere sau la un credit fiscal în două jurisdicții diferite pentru același impozit reținut la sursă. Astfel de tratamente neuniforme ar trebui, așadar, să fie eliminate. În cazul unei deduceri fără includere ar trebui să se aplice aceleași norme ca pentru neutralizarea unui tratament neuniform al instrumentelor financiare hibride sau al entităților hibride care are drept rezultat o deducere fără includere. În cazul unui credit fiscal dublu, statul membru în cauză ar trebui să limiteze beneficiul creditului fiscal proporțional cu venitul net impozabil în ceea ce privește randamentul aferent.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Tratamentele neuniforme importate deplasează efectul unui tratament neuniform al elementelor hibride între părți situate în țări terțe către jurisdicția unui stat membru prin utilizarea unui instrument nehibrid, subminând astfel eficacitatea normelor care neutralizează tratamentele neuniforme ale elementelor hibride. O plată deductibilă într-un stat membru poate fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor în temeiul unui acord structurat care implică un tratament neuniform al elementelor hibride între țări terțe. Pentru a contracara astfel de tratamente neuniforme importate, este necesară includerea unor norme care să nu permită deducerea unei plăți dacă veniturile corespunzătoare generate de plata respectivă sunt compensate, în mod direct sau indirect, cu o deducere care apare în cadrul unei scheme bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride care are drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără includere între țări terțe.
(19)  Tratamentele neuniforme importate deplasează efectul unui tratament neuniform al elementelor hibride între părți situate în țări terțe către jurisdicția unui stat membru prin utilizarea unui instrument nehibrid, subminând astfel eficacitatea normelor care neutralizează tratamentele neuniforme ale elementelor hibride. O plată deductibilă într-un stat membru poate fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor în temeiul unui acord structurat care implică un tratament neuniform al elementelor hibride între țări terțe. Pentru a contracara astfel de tratamente neuniforme importate, este necesară includerea unor norme care să nu permită deducerea unei plăți dacă veniturile corespunzătoare generate de plata respectivă sunt compensate, în mod direct sau indirect, cu o deducere care apare în cadrul unei scheme bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride sau în cadrul unei scheme conexe care are drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără includere între țări terțe.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Obiectivul prezentei directive este de a îmbunătăți reziliența pieței interne în ansamblul său la schemele bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride. Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre prin acțiuni individuale, dat fiind că sistemele naționale de impozitare a societăților sunt disparate și acțiunile independente ale statelor membre nu ar face decât să reproducă fragmentarea actuală a pieței interne în domeniul impozitării directe. Astfel, lipsa de eficacitate și denaturările apărute în interacțiunea dintre măsuri naționale diferite ar persista. Ar apărea astfel o lipsă de coordonare. Având în vedere caracterul transfrontalier al schemelor bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride și nevoia de a adopta soluții care să funcționeze pentru piața internă în ansamblu, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. Prin urmare, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv. Prin stabilirea nivelului necesar de protecție pentru piața internă, prezenta directivă are ca unic scop obținerea gradului esențial de coordonare în cadrul Uniunii, necesar pentru realizarea obiectivelor sale.
(21)  Obiectivul prezentei directive este de a îmbunătăți reziliența pieței interne în ansamblul său la tratamentele neuniforme ale elementelor hibride. Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre prin acțiuni individuale, dat fiind că sistemele naționale de impozitare a societăților sunt disparate și acțiunile independente ale statelor membre nu ar face decât să reproducă fragmentarea actuală a pieței interne în domeniul impozitării directe. Astfel, lipsa de eficacitate și denaturările apărute în interacțiunea dintre măsuri naționale diferite ar persista. Ar apărea astfel o lipsă de coordonare. Având în vedere caracterul transfrontalier al tratamentelor neuniforme ale elementelor hibride și nevoia de a adopta soluții care să funcționeze pentru piața internă în ansamblu, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. Prin urmare, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv trecerea de la o abordare bazată pe entități individuale la o abordare unitară a impozitării întreprinderilor multinaționale. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv. Prin stabilirea nivelului necesar de protecție pentru piața internă, prezenta directivă are ca unic scop obținerea gradului esențial de coordonare în cadrul Uniunii, necesar pentru realizarea obiectivelor sale.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   În vederea unei puneri în aplicare clare și eficace, ar trebui pus accentul pe coerența cu recomandările incluse în raportul final din 2015 al OCDE privind acțiunea 2, întitulat „Neutralizarea efectelor acordurilor bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride”.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive la patru ani de la intrarea sa în vigoare și să prezinte un raport Consiliului în acest sens. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei toate informațiile necesare pentru această evaluare,
(23)  Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive o dată la trei ani de la intrarea sa în vigoare și să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în acest sens. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei toate informațiile necesare pentru această evaluare.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)
(23a)   Statele membre ar trebui să aibă obligația de a pune la dispoziție toate informațiile confidențiale relevante și cele mai bune practici, în scopul de a combate tratamentul fiscal neuniform și de a garanta punerea uniformă în aplicare a Directivei (UE) 2016/1164.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
(-1)   La articolul 1 se adaugă următorul paragraf:
„Articolul -9a se aplică, de asemenea, tuturor entităților considerate transparente în scopuri fiscale de către un stat membru.”
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 3
(a)   la punctul 4, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„În sensul articolului 9, o întreprindere asociată înseamnă, de asemenea, o entitate care face parte din același grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară cu contribuabilul, o întreprindere în care contribuabilul are o influență semnificativă asupra conducerii sau o întreprindere care are o influență semnificativă asupra conducerii contribuabilului. În cazul în care tratamentul neuniform implică o entitate hibridă, definiția întreprinderii asociate se modifică astfel încât procentul impus de 25% să fie înlocuit cu un procent impus de 50%.”;
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 - litera aa (nouă)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 3
(aa)   la punctul 4, al treilea paragraf se elimină;
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 1 – partea introductivă
'(9) «tratament neuniform al elementelor hibride» înseamnă o situație apărută între un contribuabil și o întreprindere asociată sau un acord structurat între părți din jurisdicții fiscale diferite, în cazul în care oricare dintre următoarele rezultate se datorează diferențelor în ceea ce privește calificarea juridică a unui instrument financiar sau a unei entități, sau în ceea ce privește tratamentul unei prezențe comerciale ca fiind un sediu permanent:
'(9) «tratament neuniform al elementelor hibride» înseamnă o situație apărută între un contribuabil și o altă entitate, în cazul în care oricare dintre următoarele rezultate se datorează diferențelor în ceea ce privește calificarea juridică a unui instrument financiar sau a unei plăți efectuate în temeiul acestuia sau este rezultatul unor diferențe în ceea ce privește recunoașterea plăților efectuate către o entitate hibridă sau un sediu permanent, sau a unor plăți, cheltuieli ori pierderi suportate de o entitate hibridă sau un sediu permanent, sau este rezultatul unor diferențe în ceea ce privește recunoașterea unei plăți considerate a fi efectuate între două părți ale aceluiași contribuabil sau recunoașterea unei prezențe comerciale ca fiind un sediu permanent:
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 1 – litera b
(b)  are loc deducerea unei plăți din baza impozabilă în jurisdicția în care își are originea plata, fără o includere corespunzătoare a aceleiași plăți, în scopuri fiscale, în baza impozabilă a celeilalte jurisdicții („deducere fără includere”);
(b)  are loc deducerea unei plăți din baza impozabilă în orice jurisdicție în care se consideră că a fost efectuată plata („jurisdicția plătitorului”), fără o includere corespunzătoare a aceleiași plăți, în scopuri fiscale, în orice altă jurisdicție în care se consideră că s-a primit plata („jurisdicția beneficiarului plății”) („deducere fără includere”);
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 1 – litera c
(c)  în cazul unor diferențe în ceea ce privește tratamentul unei prezențe comerciale ca sediu permanent, neimpozitarea venitului care își are sursa într-o jurisdicție, fără o includere corespunzătoare, în scopuri fiscale, a aceluiași venit în cealaltă jurisdicție („neimpozitare fără includere”).
(c)  în cazul unor diferențe în ceea ce privește recunoașterea unei prezențe comerciale ca sediu permanent, neimpozitarea venitului care își are sursa într-o jurisdicție, fără o includere corespunzătoare, în scopuri fiscale, a aceluiași venit în cealaltă jurisdicție („neimpozitare fără includere”);
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)   are loc o plată către o entitate hibridă sau un sediu permanent care determină o deducere fără includere, în cazul în care tratamentul neuniform se datorează diferențelor în ceea ce privește recunoașterea plăților făcute către sediul permanent sau entitatea hibridă;
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 1 – litera cb (nouă)
(cb)   o plată care conduce la o deducere fără includere ca urmare a unei plăți către un sediu permanent ignorat;
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 2
Un tratament neuniform al elementelor hibride apare numai în măsura în care aceeași plată dedusă, aceleași cheltuieli suportate sau pierderi suferite în două jurisdicții depășesc valoarea venitului care este inclus în ambele jurisdicții și care poate fi atribuit aceleiași surse.
Un tratament neuniform al elementelor hibride care este rezultatul diferențelor în ceea ce privește recunoașterea unor plăți, cheltuieli sau pierderi suportate de o entitate hibridă sau sediu permanent sau care este rezultatul unor diferențe în ceea ce privește recunoașterea unei plăți considerate efectuate între două părți ale aceluiași contribuabil apare doar în măsura în care deducerea rezultată în jurisdicția sursei este compensată cu un element care nu este inclus în ambele jurisdicții în care a apărut tratamentul neuniform. Totuși, în cazul în care plata care a determinat apariția respectivului tratament neuniform al elementelor hibride creează, de asemenea, un tratament neuniform al elementelor hibride care poate fi pus pe seama diferențelor în ceea ce privește calificarea juridică a unui instrument financiar sau a unei plăți efectuate în temeiul acestui instrument, sau care este rezultatul diferențelor în ceea ce privește recunoașterea unor plăți efectuate către o entitate hibridă sau un sediu permanent, tratamentul neuniform al elementelor hibride apare în măsura în care plata determină apariția unei deduceri fără includere.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 – paragraful 3 – partea introductivă
Un tratament neuniform al elementelor hibride include, de asemenea, transferul unui instrument financiar în cadrul unui acord structurat care implică un contribuabil, în cazul în care randamentul aferent instrumentului financiar transferat este tratat în scopuri fiscale ca fiind obținut simultan de mai mult de una dintre părțile la acordul respectiv, care sunt rezidente în scopuri fiscale în jurisdicții diferite, dând naștere la oricare dintre următoarele rezultate:
Un tratament neuniform al elementelor hibride include, de asemenea, transferul unui instrument financiar care implică un contribuabil, în cazul în care randamentul aferent instrumentului financiar transferat este tratat în scopuri fiscale ca fiind obținut simultan de mai mult de una dintre părțile la acordul respectiv, care sunt rezidente în scopuri fiscale în jurisdicții diferite, dând naștere la oricare dintre următoarele rezultate:
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 - litera ba (nouă)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 a (nou)
(ba)   se adaugă următoarea literă:
„(9a) „entitate hibridă” înseamnă orice entitate sau acord care este considerată/considerat ca fiind o persoană în scopuri fiscale în temeiul legislației existente dintr-o jurisdicție și ale cărei/cărui venituri sau cheltuieli sunt tratate ca venituri sau cheltuieli ale uneia sau mai multor alte persoane în temeiul legislației dintr-o altă jurisdicție;”
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 9 b (nou)
(bb)   se adaugă următoarea literă:
„(9b) „sediu permanent ignorat” înseamnă orice acord care este considerat ca dând naștere unui sediu permanent în temeiul legislației din jurisdicția în care se află sediul social și care nu este considerat ca dând naștere unui sediu permanent în temeiul legislației din jurisdicția în care se află sediul permanent;”
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 11
(11)   „acord structurat” înseamnă un acord care implică un tratament neuniform al elementelor hibride în care prețul tratamentului neuniform este fixat în termenii acordului sau un acord care a fost conceput pentru a avea ca rezultat un tratament neuniform al elementelor hibride, cu excepția cazului în care nu s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil ca respectivul contribuabil sau o întreprindere asociată să aibă cunoștință de tratamentul neuniform și acesta (aceasta) nu a beneficiat de o parte din valoarea beneficiului fiscal rezultat din tratamentul neuniform al elementelor hibride.”;
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 - litera ca (nouă)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 2 – punctul 11 a (nou)
(ca)   se adaugă următoarea literă:
„(11a) «jurisdicția plătitorului» înseamnă jurisdicția în care este stabilită o entitate hibridă sau este stabilit un sediu permanent sau în care o plată este considerată a fi efectuată.”
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 1
1.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride între state membre are drept rezultat o dublă deducere a acelorași plăți, cheltuieli sau pierderi, deducerea se acordă numai în statul membru în care își are originea plata respectivă, sunt suportate cheltuielile sau sunt suferite pierderile.
1.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride are drept rezultat o dublă deducere a acelorași plăți, cheltuieli sau pierderi, deducerea este refuzată în statul membru care constituie jurisdicția investitorului.
În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride care implică o țară terță are drept rezultat o dublă deducere a acelorași plăți, cheltuieli sau pierderi, statul membru în cauză refuză deducerea unor astfel de plăți, cheltuieli sau pierderi, cu excepția cazului în care țara terță a făcut deja acest lucru.
În cazul în care deducerea nu este refuzată în jurisdicția investitorului, deducerea este refuzată în jurisdicția plătitorului. În măsura în care este implicată o țară terță, sarcina probei în ceea ce privește dovedirea faptului că o deducere a fost refuzată de țara terță respectivă îi revine contribuabilului.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 2
2.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride între state membre are drept rezultat o deducere fără includere, statul membru al plătitorului refuză deducerea plății respective.
2.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride are drept rezultat o deducere fără includere, deducerea este refuzată în statul membru care constituie jurisdicția plătitorului plății respective. În cazul în care deducerea nu este refuzată în jurisdicția plătitorului, statul membru în cauză solicită contribuabilului să includă cuantumul plății care, în caz contrar, ar conduce la un tratament neuniform în veniturile din jurisdicția beneficiarului plății.
În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride care implică o țară terță are drept rezultat o deducere fără includere:
(i)   dacă plata își are originea într-un stat membru, statul membru în cauză refuză deducerea, sau
(ii)   dacă plata își are originea într-o țară terță, statul membru în cauză cere contribuabilului să includă o astfel de plată în baza impozabilă, cu excepția cazului în care țara terță a refuzat deja deducerea sau a cerut ca plata să fie inclusă.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 3
3.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride între state membre care implică un sediu permanent are drept rezultat neimpozitarea fără includere, statul membru în care contribuabilul își are rezidența fiscală solicită contribuabilului să includă în baza impozabilă veniturile atribuite sediului permanent.
3.  În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride implică venitul unui sediu permanent ignorat care nu face obiectul impozitării în statul membru în care contribuabilul își are rezidența fiscală, statul membru respectiv îi solicită contribuabilului să includă în veniturile sale impozabile veniturile care, altfel, ar fi atribuite sediului permanent ignorat.
În măsura în care un tratament neuniform al elementelor hibride care implică un sediu permanent situat într-o țară terță are drept rezultat neimpozitarea fără includere, statul membru în cauză cere contribuabilului să includă în baza impozabilă veniturile atribuite sediului permanent din țara terță.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Statele membre refuză să acorde deduceri pentru orice plată efectuată de către un contribuabil în măsura în care o asemenea plată finanțează direct sau indirect cheltuieli deductibile, ceea ce determină apariția unui tratament neuniform al elementelor hibride printr-o tranzacție sau o serie de tranzacții.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 4
4.  În măsura în care o plată efectuată de un contribuabil către o întreprindere asociată dintr-o țară terță este compensată direct sau indirect cu o plată, cu cheltuieli sau pierderi care, din cauza unui tratament neuniform al elementelor hibride, sunt deductibile în două jurisdicții diferite din afara Uniunii, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății efectuate de contribuabil către o întreprindere asociată dintr-o țară terță din baza impozabilă, cu excepția cazului în care una dintre țările terțe implicate a refuzat deja deducerea plății, a cheltuielilor sau a pierderilor care ar fi deductibile în două jurisdicții diferite.
4.  În măsura în care o plată efectuată de un contribuabil către o entitate dintr-o țară terță este compensată direct sau indirect cu o plată, cu cheltuieli sau pierderi care, din cauza unui tratament neuniform al elementelor hibride, sunt deductibile în două jurisdicții diferite din afara Uniunii, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății efectuate de contribuabil într-o țară terță din baza impozabilă, cu excepția cazului în care una dintre țările terțe implicate a refuzat deja deducerea plății, a cheltuielilor sau a pierderilor care ar fi deductibile în două jurisdicții diferite.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9 – alineatul 5
5.  În măsura în care includerea corespunzătoare a unei plăți deductibile efectuate de un contribuabil către o întreprindere asociată dintr-o țară terță este compensată direct sau indirect cu o plată care, din cauza unui tratament neuniform al elementelor hibride, nu este inclusă de către beneficiarul plății în baza sa impozabilă, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății efectuate de contribuabil către o întreprindere asociată dintr-o țară terță din baza impozabilă, cu excepția cazului în care una dintre țările terțe implicate a refuzat deja deducerea plății care nu este inclusă.
5.  În măsura în care includerea corespunzătoare a unei plăți deductibile efectuate de un contribuabil într-o țară terță este compensată direct sau indirect cu o plată care, din cauza unui tratament neuniform al elementelor hibride, nu este inclusă de către beneficiarul plății în baza sa impozabilă, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății efectuate de contribuabil într-o țară terță din baza impozabilă, cu excepția cazului în care una dintre țările terțe implicate a refuzat deja deducerea plății care nu este inclusă.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul -9 a (nou)
(3a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul -9a
Tratamentele neuniforme ale elementelor hibride inversate
În cazul în care una sau mai multe entități asociate nerezidente care dețin o cotă-parte din profit într-o entitate hibridă constituită sau instituită într-un stat membru sunt situate în una sau mai multe jurisdicții care consideră entitatea hibridă ca persoană impozabilă, entitatea hibridă în cauză este considerată rezident al statului membru respectiv și este impozitată pe venitul său în măsura în care venitul respectiv nu este impozitat altminteri în temeiul legislației statului membru respectiv sau a oricărei alte jurisdicții.”
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva (UE) 2016/1164
Articolul 9a – paragraful 1
În măsura în care o plată, cheltuielile sau pierderile unui contribuabil care este rezident în scopuri fiscale atât într-un stat membru, cât și într-o țară terță, în conformitate cu legislația acelui stat membru și a țării terțe, sunt deductibile din baza impozabilă în ambele jurisdicții și plata, cheltuielile sau pierderile respective pot fi compensate în statul membru al contribuabilului cu venituri impozabile care nu sunt incluse în țara terță, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății, a cheltuielilor sau a pierderilor, cu excepția cazului în care țara terță a făcut deja acest lucru.
În măsura în care o plată, cheltuielile sau pierderile unui contribuabil care este rezident în scopuri fiscale atât într-un stat membru, cât și într-o țară terță, în conformitate cu legislația acelui stat membru și a țării terțe, sunt deductibile din baza impozabilă în ambele jurisdicții și plata, cheltuielile sau pierderile respective pot fi compensate în statul membru al contribuabilului cu venituri impozabile care nu sunt incluse în țara terță, statul membru al contribuabilului refuză deducerea plății, a cheltuielilor sau a pierderilor, cu excepția cazului în care țara terță a făcut deja acest lucru. Acest refuz de a aplica deducerea se aplică, de asemenea, situațiilor în care contribuabilul este „apatrid” în scopuri fiscale. Sarcina probei privind dovedirea faptului că țara terță a refuzat deducerea plății, a cheltuielilor sau a pierderilor îi revine contribuabilului.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0408.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2015)0457.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0310.

Notă juridică