Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0803(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0164/2017

Předložené texty :

A8-0164/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0136

Přijaté texty
PDF 321kWORD 44k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07281/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0120/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(2), ve znění prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2017/290(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(4), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Komise a předsedy vlády Dánska ze dne 15. prosince 2016, v němž jsou zdůrazněny operativní potřeby, ale také mimořádný a přechodný charakter plánovaného ujednání mezi Europolem a Dánskem,

–  s ohledem na výše uvedené prohlášení, v němž je zdůrazněno, že toto ujednání je podmíněno tím, že Dánsko zůstane členem Unie a schengenského prostoru, do 1. května 2017 splní povinnost plně provést směrnici (EU) 2016/680(5) o ochraně údajů v policejních věcech ve svém vnitrostátním právu a bude souhlasit s tím, že se na ně bude vztahovat jurisdikce Soudního dvora Evropské unie a pravomoc evropského inspektora ochrany údajů,

–  s ohledem na protokol č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na výsledek dánského referenda ze dne 3. prosince 2015 ohledně protokolu č. 22 ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. února 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se pozměňuje rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(6), a zejména na žádost uvedenou v odstavci 4 tohoto návrhu, jež vyzývá k tomu, aby budoucí ujednání mezi Europolem a Dánskem platilo po dobu pěti let, čímž bude zajištěno, že bude mít přechodnou povahu s výhledem na dosažení trvalejšího ujednání,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0164/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že v rámci posouzení, které má být prováděno podle článku 25 dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Europolem, byl Evropský parlament pravidelně informován a konzultován, a to zejména prostřednictvím skupiny Europolu pro společnou parlamentní kontrolu, která má být zřízena podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/794(7);

5.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby využily veškeré možnosti podle primárního a sekundárního práva k tomu, aby Dánsku znovu nabídly plné členství v Europolu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a Europolu.

(1) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.
(3) Úř. věst. L 42, 18.2.2017, s. 17.
(4) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0023.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

Právní upozornění