Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0803(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0164/2017

Esitatud tekstid :

A8-0164/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0136

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 50k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07281/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli (nr 36) (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0120/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(2), ning mida on muudetud nõukogu rakendusotsusega (EL) 2017/290(3),

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(4), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Taani peaministri 15. detsembri 2016. aasta deklaratsiooni, milles rõhutati operatiivvajadusi, aga ka Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe erakorralist ja ajutist laadi,

–  võttes arvesse ülalnimetatud deklaratsiooni, milles rõhutati, et kavandatava kokkuleppe kohaselt on tingimuseks Taani jätkuv liikmesus liidus ja Schengeni alas, Taani kohustus rakendada andmekaitsedirektiivi (EL) 2016/680(5) täiel määral oma riigisiseses õiguses 1. maiks 2017 ning Taani nõusolek kohaldada Euroopa Liidu Kohtu kohtualluvust ja Euroopa Andmekaitseinspektori pädevust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 22),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 22) kohta Taanis 3. detsembril 2015 toimunud referendumi tulemust,

–  võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped(6), ning eriti selle punkti 4, milles palutakse „kehtestada Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe sätete raames kokkuleppe kehtivuse lõpptähtajaks viis aastat pärast selle jõustumist“, et tagada kokkuleppe ajutine loomus, pidades silmas püsivamat lahendust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8‑0164/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub nõukogul ja komisjonil tagada, et Taani Kuningriigi ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe artikli 25 kohaselt tehtava hindamise raames antaks Euroopa Parlamendile regulaarselt teavet ja konsulteeritaks parlamendiga, kasutades selleks eelkõige Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma, mis luuakse vastavalt määruse (EL) 2016/794(7) artikli 51 lõikele 1;

5.  kutsub kõiki asjaosalisi üles täielikult kasutama kõiki esmase ja teisese õiguse võimalusi, et pakkuda Taanile taas Europoli täisliikmelisust;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

(1) ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
(2) ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.
(3) ELT L 42, 18.2.2017, lk 17.
(4) ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0023.
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

Õigusalane teave