Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0803(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0164/2017

Pateikti tekstai :

A8-0164/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0136

Priimti tekstai
PDF 246kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (07281/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0120/2017),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(2), iš dalies pakeistą Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/290(3),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(4), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos Pirmininko, Komisijos Pirmininko ir Danijos Ministro Pirmininko 2016 m. gruodžio 15 d. pareiškimą, kuriame ypatingas dėmesys atkreiptas ne tik į operatyvines reikmes, bet ir į tai, kad numatomas Europolo ir Danijos susitarimas yra išimtinio ir pereinamojo pobūdžio,

–  atsižvelgdamas į minėtąjį pareiškimą, kuriame pabrėžiama, kad numatomas susitarimas priklausys nuo Danijos tolesnės narystės Sąjungoje ir Šengeno erdvėje, Danijos įsipareigojimo iki 2017 m. gegužės 1 d. į nacionalinę teisę iki galo perkelti Direktyvą (ES) 2016/680(5) dėl duomenų apsaugos policijos veiklos kontekste ir Danijos sutikimo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija bei paisyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kompetencijos,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 22,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Danijoje surengto referendumo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 22 rezultatus,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto(6),visų pirma į jos 4 dalies raginimą, kad būsimas Europolo ir Danijos susitarimas turėtų penkerių metų galiojimo pabaigos datą, kad būtų užtikrintas jo laikinas pobūdis, siekiant labiau nuolatinio pobūdžio susitarimo;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0164/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad, atliekant vertinimą pagal Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimo 25 straipsnį, Europos Parlamentas būtų reguliariai informuojamas ir su juo būtų konsultuojamasi – pirmiausia dalyvaujant Europolo jungtinei parlamentinės kontrolės grupei, kurią ketinama įsteigti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/794(7) 51 straipsnio 1 dalimi;

5.  ragina visas susijusias šalis išnaudoti visas pagal pirminę ir antrinę teisę numatytas galimybes, kad Danijai būtų vėl pasiūlyta visateisė narystė Europole;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1) OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
(2) OL L 325, 2009 12 11, p. 12.
(3) OL L 42, 2017 2 18, p. 17.
(4) OL L 325, 2009 12 11, p. 6.
(5) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0023.
(7) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Teisinis pranešimas