Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0374/2016

Внесени текстове :

A8-0374/2016

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0139

Приети текстове
PDF 467kWORD 42k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0701),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията в Парламента (C8-0373/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 април 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, на комисията по бюджети, на комисията по заетост и социални въпроси, на комисията по рибно стопанство, както и на комисията по култура и образование (A8-0374/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 47.
(2)OВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 49.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/825.)

Правна информация