Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0259(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0340/2016

Indgivne tekster :

A8-0340/2016

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0140

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 49k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Europæisk år for kulturarv ***I
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0543),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0352/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. oktober 2016(1),

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. februar 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0340/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 88 af 21.3.2017, s. 7


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/... om et europæisk år for kulturarv (2018)
P8_TC1-COD(2016)0259

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/864.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

I henhold til afgørelsens artikel 9 er finansieringsrammen for gennemførelsen af det europæiske år for kulturarv (2018) fastsat til 8 millioner EUR. For at finansiere forberedelsen af det europæiske år for kulturarv vil 1 million EUR blive finansieret af eksisterende midler i 2017-budgettet. For så vidt angår 2018-budgettet vil 7 millioner EUR blive øremærket det europæiske år for kulturarv og blive synliggjort på en budgetpost. Heraf vil 3 millioner EUR komme fra de midler, der i øjeblikket er afsat til programmet Et Kreativt Europa, og 4 millioner EUR vil blive omprioriteret fra andre eksisterende midler, uden at de eksisterende margener tages i anvendelse og med forbehold af budgetmyndighedens beføjelser.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen noterer sig medlovgivernes aftale om at indføje en finansieringsramme på 8 millioner EUR i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (2018). Kommissionen minder om, at budgetmyndigheden har beføjelse til at godkende beløbsrammen for bevillinger i det årlige budget i overensstemmelse med artikel 314 i TEUF.

Juridisk meddelelse