Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0182(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2017

Внесени текстове :

A8-0008/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0142

Приети текстове
PDF 469kWORD 46k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I
P8_TA(2017)0142A8-0008/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г. (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0388),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 169, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0220/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 март 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0008/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 117.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г.
P8_TC1-COD(2016)0182

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/826.)

Правна информация