Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2151(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0150/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0150/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0143

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 984kWORD 163k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
P8_TA(2017)0143A8-0150/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8‑0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(6)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/776/ΕΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(10)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 2.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 51.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


3. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(10)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 10.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 61.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


4. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 2.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 41.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
(10) ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


5. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(10)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 9.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 157.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


6. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/778/EΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(10)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 11.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 230.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


7. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/801/EΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(10)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 11.
(4) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 219.
(5) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


8. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III - Επιτροπή (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(6), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(7)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)1 ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.


9. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(2) («κανόνες εφαρμογής»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς της, κατάσταση για την οποία κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης οφείλει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, και η οποία, κατά συνέπεια, επιτάσσει στο Κοινοβούλιο να ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τους λογαριασμούς της Επιτροπής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνιακή πολιτική τους όσον αφορά την κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης και την προστιθέμενη αξία που συνεπάγονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλαμβάνει ισχυρή δέσμευση έναντι των πολιτών της Ένωσης ως προς τις ανησυχίες τους σχετικά με το πού δαπανάται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση προστατεύει τα συμφέροντά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός ισχυρού και ανθεκτικού δημοσιονομικού συστήματος της Ένωσης το οποίο θα λειτουργεί με ευελιξία αλλά και ευκινησία τόσο σε περιόδους σταθερότητας όσο και σε δύσκολους καιρούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής προσφέρει σαφή προστιθέμενη αξία βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της Ευρώπης, δεδομένου ότι αποτελεί βασική πολιτική αλληλεγγύης και ιδιαίτερα σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να αναπτύξουν μια σαφή αντίληψη και να συμφωνήσουν ως προς το ποιες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και ποια δημόσια αγαθά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν πρώτα, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών και να καλυφθούν τα κενά στις πολιτικές μας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης, αν και περιορισμένες στο 1 % του ΑΕΠ της Ένωσης είναι σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,9 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ συγκριτικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης α) αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών των κρατών μελών και β) περιλαμβάνει μικρό ποσοστό στοιχείων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, δεν έχουν δαπανηθεί σωστά ή έχουν σπαταληθεί, τα αντίστοιχα ποσά είναι σημαντικά και, συνεπώς, δικαιολογούν ενδελεχή έλεγχο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ειλικρινή συνεργασία με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Προϋπολογισμός, περίοδοι προγραμματισμού και πολιτικές προτεραιότητες

1.  επισημαίνει ότι η επταετής διάρκεια του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου δεν είναι συγχρονισμένη με τις πενταετείς θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γεγονός που προκαλεί αναντιστοιχίες μεταξύ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους και της απαλλαγής για την εκτέλεσή του· επισημαίνει ακόμη, ότι ούτε ο δεκαετής κύκλος στρατηγικού προγραμματισμού ούτε η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι συγχρονισμένα με τον επταετή κύκλο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκτιμά ότι αυτό είναι μία από τις αιτίες μιας μεγάλης αδυναμίας της πολιτικής διακυβέρνησης της Ένωσης, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται από προηγούμενες συμφωνίες σε στρατηγικούς στόχους και δημοσιονομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργηθεί στους πολίτες η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι άνευ σημασίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

2.  επισημαίνει ότι το 2015 ο προϋπολογισμός της Ένωσης έπρεπε να στηρίξει την επίτευξη των στόχων δύο διαφορετικών μακροπρόθεσμων πολιτικών προγραμμάτων:

   α) της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αφενός, και
   β) των δέκα πολιτικών προτεραιοτήτων που όρισε ο Πρόεδρος Juncker, αφετέρου,

και να ανταποκριθεί παράλληλα σε μια σειρά καταστάσεων κρίσης: πρόσφυγες, ανασφάλεια στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, χρηματοπιστωτική αστάθεια στην Ελλάδα και οικονομικός αντίκτυπος της απαγόρευσης εξαγωγών στη Ρωσία, παράλληλα με την παρατεταμένη επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης με τις διαρθρωτικές της συνέπειες της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι οι πολιτικές της Ένωσης ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους η υλοποίηση των οποίων δεν μπορεί, αναγκαστικά, να καθορίζεται από ένα ενιαίο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· θεωρεί ότι χρειάζεται να εξεταστεί η επίτευξη νέας ισορροπίας ανάμεσα στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας, την εφαρμογή των πολιτικών, και τις ανάγκες των δημοσιονομικών πλαισίων·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσωρινές δημοσιονομικές ρυθμίσεις δεν προσφέρουν ένα ιδεώδες σύστημα για τη μετατροπή των κοινωνικών και πολιτικών προσδοκιών σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους για τα προγράμματα και τα καθεστώτα δαπανών·

5.  επισημαίνει ότι το 2020 θα δοθεί η ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν η μακροπρόθεσμη στρατηγική και η χάραξη πολιτικής με τον κύκλο του προϋπολογισμού, και συνιστά να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το μερίδιο των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα ήταν μόλις 17,3 % το 2015 και μόλις 17,6 % κατά μέσο όρο για την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Ελεγκτικό Συνέδριο»)(3), ενώ στόχος ήταν η επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 20 % κατά τη δημοσιονομική περίοδο· τονίζει, συνεπώς, ότι κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 % αν δεν ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

7.  επισημαίνει επιπλέον, ότι ο στόχος του 20 % όσον αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα είχε καθοριστεί πριν από τη συμφωνία του Παρισιού· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης φιλικότερος προς το κλίμα· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά τις δαπάνες για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της COP 21·

8.  χαιρετίζει τη βασιζόμενη στις επιδόσεις προσέγγιση στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, που καθιέρωσε η Επιτροπή· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός από ποτέ, λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως στις εκροές αντί στα αποτελέσματα·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

9.  συντάσσεται με την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό του έγγραφο της 28ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (σημεία 39 και 40), ότι είναι πλέον καιρός να διερευνηθούν και άλλες επιλογές, όπως:

   ένα κυλιόμενο πρόγραμμα κατάρτισης του προϋπολογισμού με πενταετή ορίζοντα προγραμματισμού, ρήτρες αναθεώρησης ανά στόχο και πολιτική, και κυλιόμενο πρόγραμμα αξιολόγησης·
   ο προσδιορισμός της διάρκειας των προγραμμάτων και των καθεστώτων βάσει των αναγκών των πολιτικών και όχι βάσει της διάρκειας της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού· η απαίτηση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλλουν δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες όσον αφορά α) τη χρηματοδότηση από την Ένωση και β) τα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, πριν από τον καθορισμό των δαπανών·

10.  καλεί την Επιτροπή να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων για έναν προϋπολογισμό που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα τις προτάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα σημεία 39 και 40 του προαναφερθέν ενημερωτικού εγγράφου της 28ης Οκτωβρίου 2016 και στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, προκειμένου να προετοιμάσει την προσεχή Διάσκεψη για την πρωτοβουλία της εστίασης του προϋπολογισμού της Ένωσης στα αποτελέσματα, όπου θα συζητηθεί το θέμα των τομέων πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να δαπανάται ο προϋπολογισμός της Ένωσης, πριν ληφθούν αποφάσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο·

11.  προσυπογράφει όλες τις συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2016 και, ειδικότερα, τη σύσταση προς την Επιτροπή να διερευνήσει όλες τις πιθανές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων η ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και η αναθεώρηση ορισμένων νομικών βάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω ουσιαστική στροφή στην ανάληψη δράσης για το κλίμα· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει έκθεση επακολούθησης όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα, έως το τέλος του 2018·

12.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, προκειμένου να δημιουργηθούν γνήσια οικονομικά κίνητρα για την ουσιαστική βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης· ζητεί επιπλέον να ενισχυθεί το αποθεματικό επίδοσης ως μέσο, με την ενίσχυση της συνιστώσας που εξαρτάται από τις επιδόσεις στο επόμενο προσεχές πλαίσιο·

13.  καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις προτεραιότητές της στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας τα μέσα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο πολιτικών προτεραιοτήτων για τη δημοσιονομική περίοδο που αρχίζει το 2021 και να υποβάλει εγκαίρως το κείμενο στο Κοινοβούλιο·

15.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε πλήρη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίησή της στο πλαίσιο του στρατηγικού θεματολογίου για την Ένωση σε εποχή αλλαγών, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014, όπως προβλέπει το εν λόγω θεματολόγιο·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού και να αυξήσει αμέσως τον στόχο για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα από 20 % σε 30 %·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίζει τους επόμενους προϋπολογισμούς της Ένωσης με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και την καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης·

Σκιώδεις προϋπολογισμοί

18.  επισημαίνει ότι πολυάριθμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν πολιτικές της Ένωσης δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό της ούτε εγγράφονται στον ισολογισμό της· στους μηχανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης και το, συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

19.  σημειώνει ότι άλλοι μηχανισμοί εγγράφονται εν μέρει στον ισολογισμό της Ένωσης, όπως οι συνδυαστικοί μηχανισμοί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

20.  επισημαίνει την αυξανόμενη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων που συνίστανται κυρίως σε δάνεια, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, εγγυήσεις και μέσα επιμερισμού του κινδύνου υπό έμμεση διαχείριση κατά την περίοδο 2014-2020, και επισημαίνει περαιτέρω ότι ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των υπό έμμεση διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων· θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα μέσα αυτά, κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να τις αντικαθιστούν·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και χρηματοοικονομικών μέσων υπό επιμερισμένη διαχείριση (μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής) δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους όχι μόνο για τη διατήρηση ενός επαρκούς και αξιόπιστου προϋπολογισμού της Ένωσης για τους τρέχοντες και για τους μελλοντικούς στόχους, αλλά επίσης για τη λογοδοσία και για τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, πριν επεκταθεί η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, θα πρέπει να προηγηθεί συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, των επιτευγμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους· επισημαίνει τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(4), σύμφωνα με τις οποίες τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται και/ή είναι υπερμεγέθη και/ή δεν έχουν αποτέλεσμα όσον αφορά την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων·

22.  προειδοποιεί την Επιτροπή ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα ή οποιαδήποτε συμφωνία χρηματοδότησης δεν δεσμεύονται κατ’ ανάγκη από τους πολιτικούς σκοπούς και στόχους της Ένωσης και ενδέχεται να χρηματοδοτούν έργα τα οποία δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Ένωσης·

23.  επισημαίνει ότι η έναρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων προκάλεσε καθυστέρηση στη δρομολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα επηρεάσει επίσης τη χρήση ορισμένων άλλων χρηματοοικονομικών μέσων·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να καταστούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η Ένωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της –οι οποίοι περιλαμβάνουν σήμερα διάφορα μέσα και συνδυασμούς μέσων, όπως για παράδειγμα προγράμματα, διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καταπιστευματικά ταμεία, ταμείο στρατηγικών επενδύσεων, ταμεία εγγυήσεων, διευκολύνσεις, χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα μακροοικονομικής συνδρομής κ.λπ.– σαφέστεροι, απλούστεροι, συνεκτικότεροι και καταλληλότεροι για να διασφαλίζουν διαφάνεια, λογοδοσία, επιδόσεις και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πολιτικές της Ένωσης και των οφελών που αποφέρουν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση για έναν νέο δημοσιονομικό κανονισμό, του Σεπτεμβρίου του 2016, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο·

25.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις της για το δανειακό μέσο «Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό το φως της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο εκτίμηση του αντίκτυπου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε άλλα προγράμματα και χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης·

26.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει τη συμβολή των χρηματοοικονομικών μέσων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 24) στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών με τη στρατηγική και τους στόχους της Ένωσης, καθώς και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωσης·

27.  χαιρετίζει την πρόθεση του Επιτρόπου Oettinger να επαναφέρει, μακροπρόθεσμα, διάφορους σκιώδεις προϋπολογισμούς υπό τον προϋπολογισμό της Ένωσης· θεωρεί ότι αυτό θα αύξανε θεαματικά τη δημοκρατική λογοδοσία· πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο, και πάντως έως το τέλος της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει σχετική ανακοίνωση πριν από τον Νοέμβριο του 2017·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

28.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων την περίοδο 2007-2013· σημειώνει ότι στο τέλος του 2015 εκκρεμούσε ακόμη η πληρωμή του 10 % των 446,2 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν διατεθεί συνολικά για όλα τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα·

29.  τονίζει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η συνεισφορά της Ένωσης για την οποία δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, μαζί με την απαιτούμενη εθνική συγχρηματοδότηση, αντιστοιχεί στο 15 % των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης λαμβανομένων υπόψη των δύο τελευταίων δημοσιονομικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020·

30.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι έως το τέλος του 2015 πέντε κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία) και κύριοι δικαιούχοι είχαν λάβει πάνω από το ήμισυ των αχρησιμοποίητων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία που δεν είχαν οδηγήσει σε πληρωμές για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι δε λόγοι για την καθυστέρηση αυτή ήταν διάφοροι: έλλειψη ικανότητας και διοικητικής συνδρομής, έλλειψη εθνικών πόρων για τη συγχρηματοδότηση των πράξεων της Ένωσης, καθυστερήσεις στην υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, κ.λπ.·

31.  επισημαίνει ότι ένα νέο χαρακτηριστικό του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου είναι ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά έως το ανώτατο όριο των πληρωμών και έως το ανώτατο όριο των αναλήψεων υποχρεώσεων αυξάνουν αυτομάτως την ευελιξία για τα επόμενα έτη·

32.  τονίζει ότι το επίπεδο των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν το 2015 ήταν υψηλότερο από ποτέ και προσέγγιζε το συνολικό όριο (97,7 % του διαθέσιμου ποσού)·

33.  επισημαίνει ότι το 2015 τα τρία τέταρτα των επιχειρησιακών δαπανών διατέθηκαν σε καθεστώτα που λειτουργούσαν βάσει των κανόνων του προηγούμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: δηλαδή επιδοτήσεις σε γεωργούς για το 2014, έργα στον τομέα της συνοχής, έργα στον τομέα της έρευνας υπό το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή το 2007·

34.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, έως το τέλος του 2015, είχε οριστεί από τα κράτη μέλη λιγότερο από το 20 % των αρμόδιων εθνικών αρχών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· οι εν λόγω ορισμοί συνιστούν αναγκαίο βήμα προκειμένου οι αρχές των κρατών μελών να υποβάλλουν καταστάσεις δαπανών στην Επιτροπή· πιστεύει ότι οι σημαντικές καινοτομίες που καθιερώθηκαν για την περίοδο 2014-2020 οδηγούν σε διοικητική επιβάρυνση, παρά τις προσπάθειες απλούστευσης·

35.  επισημαίνει ότι οι δυσκολίες όσον αφορά την ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε σχέση με το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, οι οποίες, κατά κανόνα, εμφανίζονται στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, αποτελούν σοβαρή αιτία καθυστέρησης της απορρόφησης·

36.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφή των μέτρων δημοσιονομικής περιστολής που εφαρμόζονται στους δημόσιους προϋπολογισμούς, καθώς και οι δυσκολίες στην εξασφάλιση εσωτερικής χρηματοδότησης αποτελούν επίσης βασικό παράγοντα για την καθυστέρηση της απορρόφησης·

37.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 υπάρχει κίνδυνος οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που σημειώθηκαν την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· εκφράζει τον φόβο ότι το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ενδέχεται να ξεκινήσει με πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο του υπόλοιπου προς εκκαθάριση («ΥΠΕ»), γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης κατά τα πρώτα έτη· αναμένει ότι η Επιτροπή έχει αντλήσει σχετικά διδάγματα προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο μέλλον·

38.  λαμβάνει υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα πληρωμών με βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, αλλά επισημαίνει ότι, παρόλο που με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η βελτίωση της πιο βραχυπρόθεσμης διαχείρισης των ταμειακών ροών, η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων απαιτεί μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική καθώς και μια αξιολόγηση σε βάθος των βασικών αιτίων (διοικητικές και λειτουργικές δυσκολίες, μακροοικονομικοί περιορισμοί, κλπ.) με σκοπό την θέσπιση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον·

39.  τονίζει ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές· τονίζει την ανάγκη να καλύπτεται αυτό το κρίσιμο στοιχείο στο πλαίσιο κάθε μεταβατικής ή τελικής συμφωνίας με κάθε κράτος μέλος που αποχωρεί·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

40.  ζητεί τη λήψη μέτρων από την Επιτροπή για την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με τις εκκρεμείς πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων

   i) του κλεισίματος και της αποδέσμευσης κονδυλίων των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013·
   ii) της ορθής χρήσης των καθαρών διορθώσεων στον τομέα της συνοχής·
   iii) της μείωσης των μετρητών που κρατούν καταπιστευματοδόχοι, και
   iv) της κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων και προβλέψεων πληρωμών στους τομείς όπου οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είναι υψηλές·

41.  ζητεί και πάλι να καταρτίζει η Επιτροπή ετησίως επικαιροποιημένες μακροπρόθεσμες ταμειακές προβλέψεις, με επταετή έως δεκαετή ορίζοντα, οι οποίες θα καλύπτουν τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες πληρωμών·

42.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή, δεδομένης της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα διάφορα κράτη μέλη, να εξετάσει, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής της διαχείρισης, τους περιορισμούς της ικανότητας και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ορισμένων κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας και του νέου προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την υποστήριξη αυτών των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρησιμοποίηση των πόρων και να αυξηθούν τα ποσοστά απορρόφησης, ιδίως στον τομέα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων·

43.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες και οι διαδικασίες τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων σε πόρους της Ένωσης και να εξασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των εν λόγω πόρων από τις διοικητικές υπηρεσίες· πιστεύει ότι η απλούστευση θα συμβάλει στην ταχεία διάθεση των κονδυλίων, στην αύξηση των ποσοστών απορρόφησης, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας, στον περιορισμό των σφαλμάτων εκτέλεσης και στη μείωση της διάρκειας των περιόδων πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της σταθερότητας των κανόνων, των διαδικασιών και των ελέγχων· επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, η παροχή επαρκών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών στους δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση·

44.  καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε νέες περικοπές της τεχνικής βοήθειας που έχει στη διάθεσή της, και να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική και έγκαιρη απορρόφηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση και χαμηλά ποσοστά απορρόφησης·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μόνο το 75 %(5) των συνεισφορών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 είχαν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες έως το τέλος του 2015 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (57 % είχε καταβληθεί στο τέλος του 2014 και 37 % στο τέλος του 2012) και ότι τα ρευστά διαθέσιμα που διακρατούνται σε χρηματοοικονομικά μέσα υπό έμμεση διαχείριση παραμένουν υψηλά (1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2015· 1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2014· 1,4 δισεκατομμύρια EUR το 2013)·

46.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά χρηματοοικονομικών μέσων παραμένουν σχετικά υψηλά και ότι στο τέλος του 2014 ήταν συγκεντρωμένα κατά 80 % σε πέντε κράτη μέλη (όπου το 45 % του συνόλου αναλογούσε στην Ιταλία)· θεωρεί σκόπιμο να προβεί η Επιτροπή σε συνολική αξιολόγηση των μέσων αυτών πριν από τα τέλη του 2018, προκειμένου να κρίνει κατά πόσον θα πρέπει να διατηρηθούν στην προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να ανακτήσει τα αχρησιμοποίητα ταμειακά υπόλοιπα σε υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και τα υπολειπόμενα αχρησιμοποίητα κεφάλαια σε υπό έμμεση διαχείριση μέσα από προηγούμενα Πολυετή Δημοσιονομικά Πλαίσια για τα οποία έχουν παρέλθει οι περίοδοι επιλεξιμότητας·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

48.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2015, όπως πράττει από το 2007, και πως το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα δεν εμφανίζουν ουσιώδη σφάλματα το 2015, επισημαίνει δε με ικανοποίηση ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

49.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι επί 22 συνεχόμενα έτη οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών·

50.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την βελτίωση, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές είναι 3,8 %· υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές είχε εκτιμηθεί σε 4,4 % για το οικονομικό έτος 2014, 4,7 % για το οικονομικό έτος 2013, 4,8 % το 2012 και 3,9 % για το οικονομικό έτος 2011·

51.  τονίζει ότι, μολονότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος παραμένει πολύ πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· τονίζει ότι, εάν η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ή εντοπίσει και διορθώσει σημαντικό ποσοστό σφαλμάτων πριν από την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση του επιπέδου των σφαλμάτων· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι καίριος ο ρόλος των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργούν ανάλογα·

52.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, λόγω της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν συμπεριλαμβάνει πλέον την πολλαπλή συμμόρφωση στις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλει τις πράξεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος· το 2014, τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου «Φυσικοί πόροι», ενώ για την περίοδο 2011-2014 η ετήσια συμβολή τους στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν μεταξύ 0,1 και 0,2 εκατοστιαίων μονάδων·

53.  επισημαίνει με ανησυχία ότι αν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 4,3 % αντί 3,8 %·

54.  σημειώνει ότι ο τύπος διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα σφάλματος, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη (4,6 %) και για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (3,9 %)·

55.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,2 %) και «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (4,4 %), ενώ οι «Διοικητικές δαπάνες» είχαν το χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (0,6 %)· υπογραμμίζει ότι, γενικά, τα σφάλματα δεν συνιστούν απάτη· συνιστά να εκπονήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ειδική έκθεση για την εξέταση και τη σύγκριση των εν λόγω τομέων, με σκοπό τη σύνταξη συνοπτικού εγγράφου σχετικά με τις «βέλτιστες πρακτικές»·

56.  επισημαίνει ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κινδύνου που συνδέεται με τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών και τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των σφαλμάτων στους διάφορους τομείς δαπανών· στις περιπτώσεις που η Ένωση αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει των δηλώσεων δαπανών των δικαιούχων, το επίπεδο σφάλματος είναι 5,2 %, ενώ όταν οι πληρωμές γίνονται με βάση την πλήρωση προϋποθέσεων και όχι την απόδοση των δαπανών, το ποσοστό σφάλματος είναι 1,9 %· συνιστά να ελέγξει το Ελεγκτικό Συνέδριο και να συγκρίνει τα πεδία αυτά προκειμένου να συντάξει ειδική έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: επιτεύγματα σε επίπεδο διαχείρισης και εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής

57.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2014, το διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446), έχει μειωθεί περίπου κατά 10 %, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του διακυβευόμενου ποσού που δηλώθηκε στον τομέα της γεωργίας·

58.  τονίζει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, δεδομένου ότι, στην ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, αναφέρει ότι το διακυβευόμενο ποσό κυμαίνεται μεταξύ 3,3 και 4,5 δισεκατομμυρίων EUR, που αντιστοιχεί στο 2,3 % έως 3,1 % των πληρωμών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή εκτιμά πως τα προσεχή χρόνια θα εντοπίσει και θα διορθώσει σφάλματα συνολικού ύψους μεταξύ 2,1 και 2,7 δισεκατομμυρίων EUR·

59.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά ότι οι εκτιμήσεις των γενικών διευθύνσεων όσον αφορά το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε συνεκτική μεθοδολογία (βλέπε ειδικότερα παράγραφο 1.38 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015)· συνιστά, η πρακτική αυτή να εφαρμόζεται σε σταθερή βάση και να τυποποιηθεί το συντομότερο δυνατό·

60.  σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο υπερεκτίμησης όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των διορθωτικών ενεργειών·

61.  επισημαίνει ιδίως το γεγονός ότι, για περισσότερο από τρία τρίμηνα του 2015, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα διακυβευόμενα ποσά σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας των οικείων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) και Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO)) προκύπτει ότι η αξιοπιστία των εκθέσεων ελέγχου των κρατών μελών εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα, μολονότι η υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη έχει βελτιωθεί· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν μια έντιμη συνεργασία με την Επιτροπή στο θέμα των εκθέσεων ελέγχου και της αξιοπιστίας τους·

62.  υπογραμμίζει ότι το βάρος του ελέγχου για τους τελικούς χρήστες θα μειωνόταν με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «ενιαίου ελέγχου», με βάση την οποία ο ευρωπαϊκός έλεγχος δεν διεξάγεται χωριστά, αλλά βασίζεται σε εθνικούς ελέγχους; επισημαίνει ότι η συνεχής αυτή διαδικασία λογοδοσίας θα είναι ωστόσο εφικτή, μόνον αν οι εθνικοί έλεγχοι είναι επαρκείς και εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφωνήσουν ως προς τις αρχές και τις ερμηνείες· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για το θέμα αυτό με τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών·

63.  φρονεί ότι η χορήγηση απαλλαγής θα πρέπει να εξαρτάται από την αναγκαία βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το μέσο των εθνικών δηλώσεων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης λογοδοσίας και ανάληψης ευθύνης σε εθνικό επίπεδο·

64.  επισημαίνει ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας του πολυετούς προγραμματισμού και της πολυπλοκότητας και συσσώρευσης των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, και δεδομένου ότι η διόρθωση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και μετά από δέκα έτη από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν, ο υπολογισμός του εκτιμώμενου αντίκτυπου των μελλοντικών διορθώσεων βάσει των καταγεγραμμένων διορθώσεων τα τελευταία έξι έτη είναι τεχνητός·

65.  υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, εάν η Επιτροπή ήταν βέβαιη για την αποτελεσματικότητα της διορθωτικής της ικανότητας, οι γενικοί διευθυντές δεν θα έπρεπε να εισάγουν δημοσιονομικές επιφυλάξεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

66.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την Επιτροπή(6) οι πραγματοποιηθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις συμποσούνται σε 3,9 δισεκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τις κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες: 1,2 δισεκατομμύρια EUR διορθώσεις και ανακτήσεις «στην πηγή» πριν από την έγκριση των δαπανών από την Επιτροπή (γεωργία, συνοχή, άμεση/έμμεση διαχείριση)· 1,1 δισεκατομμύρια EUR ανακλήσεις από πλευράς των κρατών μελών μετά την αποδοχή δαπανών με την αντικατάσταση μη επιλέξιμων ποσών με νέα έργα στον τομέα της συνοχής· 1,6 δισεκατομμύρια EUR καθαρές διορθώσεις (γεωργία, άμεση/έμμεση διαχείριση)·

67.  τονίζει ότι στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος παρατυπιών είναι υψηλός, η εξέταση του κινδύνου και ο ποσοτικός προσδιορισμός του επιπέδου και των πιθανών επιπτώσεων συνιστούν βέλτιστη πρακτική· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, στις σχετικές εκθέσεις της, η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη «διορθωτική ικανότητα» αντί στον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανάλυση της φύσης των σφαλμάτων που εντοπίζει και στη λήψη συναφών μέτρων πρόληψης για την αποφυγή τέτοιων σφαλμάτων· επισημαίνει ειδικότερα ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης» δεν περιέχει εκτιμήσεις του ποσοστού των παρατυπιών που υπάρχουν στις αρχικές ή τις εγκριθείσες αιτήσεις απόδοσης δαπανών·

68.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 27/2016, ότι η διάκριση που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση Kinnock-Prodi μεταξύ της «πολιτικής ευθύνης των Επιτρόπων» και της επιχειρησιακής ευθύνης των γενικών διευθυντών σημαίνει ότι δεν καθίσταται πάντοτε σαφές εάν η «πολιτική ευθύνη» συμπεριλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των γενικών διευθύνσεων ή εάν διαφοροποιείται από αυτήν (βλέπε σημείο 5 της σύνοψης της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 27/2016)·

69.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ετήσιους λογαριασμούς με τη σύνταξη προλόγου ή έκθεσης από τον Πρόεδρο ή από τον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό Επίτροπο, και η Επιτροπή δεν καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης ή εσωτερικού ελέγχου, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες πρακτικές και η κοινή πρακτική των κρατών μελών·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

70.  ζητεί και πάλι από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να παρέχουν πληροφορίες από τις οποίες να φαίνονται, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος και το έτος κατά το οποίο οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις καταγράφηκαν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών·

71.  καλεί και πάλι την Επιτροπή να εκδίδει σε ετήσια βάση ενιαία, ενδεδειγμένη «δήλωση αξιοπιστίας» βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών, και να πραγματοποιεί η ίδια στατιστική εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος· καλεί την Επιτροπή να υπολογίσει χωριστά το ποσό των χρημάτων της Ένωσης που εκτιμά ότι θα ανακτήσει υπό μορφή ανακτήσεων ή δημοσιονομικών διορθώσεων συνδεόμενων με το οικονομικό έτος 2015·

72.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει επακριβή ανάλυση για τα λεγόμενα «αναδρομικά έργα», δηλαδή για την πρακτική της ένταξης στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ορισμένων έργων τα οποία είχαν δρομολογηθεί ήδη από τις αρχές με άλλους πόρους που μπορούν να συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν μέτρα ή έργα που παρουσιάζουν επιχειρησιακές δυσκολίες ή αποδείχτηκαν παράτυπα, στην οποία να συμπεριλάβει εκ των προτέρων αξιολογήσεις για να διακριβώσει κατά πόσον τα έργα αντικατάστασης ανταποκρίνονται στους προβλεπόμενους στόχους·

73.  καλεί την Επιτροπή να προσθέσει στη δημοσιονομική κατάσταση ετήσια δήλωση για τη διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, που να καλύπτει συγκεκριμένα:

   περιγραφή των εργαλείων εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής,
   αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων στρατηγικού κινδύνου κατά τη διάρκεια του έτους, και
   δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας,

και να συμπεριλάβει στην ανακοίνωσή της σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης εκτίμηση για το ποσοστό παρατυπιών που υπάρχουν στις αρχικές ή τις εγκριθείσες αιτήσεις απόδοσης δαπανών·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν αξιόπιστα στοιχεία στην Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις ελέγχου·

Επιφυλάξεις πολιτικού χαρακτήρα

75.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές της ΓΔ REGIO, της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME), της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO) και της ΓΔ AGRI, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους· εκτιμά ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

76.  διερωτάται για ποιο λόγο ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD), όπως και τα προηγούμενα έτη, συνεχίζει να διατυπώνει γενική επιφύλαξη για όλες τις πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, εν τέλει, μια ουσιαστικότερη προσέγγιση βάσει κινδύνου και να κάνει χρήση των επιφυλάξεων όταν χρειάζεται·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: αξιολόγηση επιδόσεων

77.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνδυάζει δύο προηγούμενες εκθέσεις: την έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 66 παράγραφος 9 του δημοσιονομικού κανονισμού·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι για καθέναν από τους τομείς του προϋπολογισμού, η έκθεση παρέχει πληροφορίες εφαρμογής σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013, ενώ παρουσιάζει επίσης τις σχέσεις με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

79.  εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι η λεγόμενη έκθεση αξιολόγησης αφενός συγχέει τις περιγραφές δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματα και αφετέρου επιχειρεί να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών και δίνει υποσχέσεις για το μέλλον·

80.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους κοινούς δείκτες, με εξαίρεση την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δε προσανατολισμένες στα αποτελέσματα αξιολογήσεις δεν αποτελούν μέρος του αρχικού σταδίου ελέγχου στα κράτη μέλη·

81.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντί να απλουστεύει τα εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησής της, πρόσθεσε ένα νέο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για κάθε υπηρεσία της Επιτροπής με βάση τους κοινούς γενικούς στόχους που καλύπτουν τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker και υποστηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη·

82.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για θεματική συγκέντρωση, όπως διατυπώθηκε στην έκθεση απαλλαγής του για το οικονομικό έτος 2014· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει σε ποιο βαθμό η θεματική συγκέντρωση θα μπορούσε να συμβάλει στην απλούστευση και τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης και του ελεγκτικού φόρτου·

83.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει εγκαίρως την ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις ώστε να μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να την λαμβάνει υπόψη στην ετήσια έκθεσή του· εμμένει στην άποψη ότι οι πληροφορίες που παρέχει η έκθεση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές και να περιλαμβάνουν συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η Επιτροπή τα προηγούμενα έτη στην εφαρμογή των πολιτικών της· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης περιόδου πολιτικού προγραμματισμού όπως η δεκαετής στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

84.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη η διαδικασία καθορισμού δεικτών επιδόσεων να είναι διαφανής και δημοκρατική, με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των εταίρων και των συμφεροντούχων, προκειμένου οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και για να δοθεί απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

85.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα στις προσεχείς εκθέσεις επιδόσεων τις εκροές και τα αποτελέσματα κάθε πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να καταδείξει με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο τη συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών στους στόχους της Ένωσης και να αξιολογήσει την αντίστοιχη συμβολή τους στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ορίζων 2020

86.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ευρείας εμβέλειας οι γενικοί στόχοι του οποίου βασίζονται σε τρεις προτεραιότητες: επιστήμη αριστείας, βιομηχανική υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις·

87.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή Juncker έχει εγκρίνει δέκα πολιτικές για την περίοδο 2014-2019, οι οποίες δεν ταυτίζονται ακριβώς με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου το νομικό πλαίσιο και τα κονδύλια που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενώ η Επιτροπή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» μετά το 2014, έχει αναπροσανατολίσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους μηχανισμούς διαχείρισης προς τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες·

88.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής χαρτογραφήσει τη σχέση ανάμεσα στις δύο δέσμες προτεραιοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εν λόγω σύνδεση·

89.  τονίζει ότι βασικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η αποτελεσματική συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να αναλύσει τον αντίκτυπο και τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

90.  λαμβάνει υπόψη τα δύο παραδείγματα συμπληρωματικότητας μεταξύ εθνικών και ενωσιακών ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, καθώς και το γεγονός ότι τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα της Βουλγαρίας και της Πορτογαλίας διαπίστωσαν πως, ενώ υπήρχαν τομείς στους οποίους τα εθνικά και ενωσιακά προγράμματα ήταν συμπληρωματικά στις χώρες τους, υπήρχαν ωστόσο ορισμένα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τους δείκτες που αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης και των εθνικών στρατηγικών και ορισμένα προβλήματα συντονισμού και διάδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε εθνικό επίπεδο(7)· σημειώνει, επίσης, ότι η Βουλγαρία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που χρησιμοποίησε σε εθελοντική βάση το μέσο στήριξης της πολιτικής «Ορίζων 2020» και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας τους·

91.  υπενθυμίζει ότι το νομικό πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» εισάγει διάφορα σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση των επιδόσεων, όπως στόχους και βασικούς δείκτες επιδόσεων· τονίζει ότι σε γενικές γραμμές οι στόχοι και οι δείκτες που εγκρίθηκαν συνιστούν απτή βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια·

92.  επισημαίνει ότι παραμένουν ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», όπως:

   i) σε σχέση με την ισορροπία των δεικτών που μετρούν μόνο εισροές ή εκροές αντί αποτελέσματα και αντίκτυπο(8)·
   ii) απουσία βασικών επιπέδων αναφοράς· και
   iii) έλλειψη φιλοδοξίας στους στόχους·

93.  εκφράζει την αποδοκιμασία του σε σχέση με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί τα προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τις συναφείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για να ενισχύσει την απαιτούμενη εστίαση στις επιδόσεις(9)·

94.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όσον αφορά τις προτάσεις και τις συμφωνίες επιχορήγησης που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, δόθηκε επαρκής έμφαση στις επιδόσεις ως προς τους στόχους όταν αυτό απαιτείτο από την Επιτροπή, και ότι το ίδιο ισχύει για τη διαδικασία αξιολόγησης αυτών των προτάσεων·

95.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στα επιμέρους προγράμματα εργασίας που αποτελούν την κινητήρια δύναμη του προγράμματος «Ορίζων 2020» και στις συναφείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η χρήση της ευρύτερης έννοιας του «αναμενόμενου αντικτύπου» αντί εκείνης του «αναμενόμενου αποτελέσματος» αυξάνει τον κίνδυνο οι σχετικές πληροφορίες να είναι υπερβολικά αόριστες και να καταστεί δυσχερέστερη η αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020»(10)·

96.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί πάντοτε με συνέπεια βασικές έννοιες που αφορούν τις επιδόσεις (π.χ. «εκροές», «αποτελέσματα» «επακόλουθα έργων» και «αντίκτυπος»)·

97.  εκφράζει την αποδοκιμασία του σε σχέση με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις δεν παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί χωριστά τις δαπάνες και τις επιδόσεις στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να καταρτίζει σχετικές εκθέσεις· επιπλέον, μολονότι η χρηματοδοτική συμβολή του προγράμματος «Ορίζων 2020» στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προβλέπεται σαφώς στη διαδικασία του προϋπολογισμού μέσω των δηλώσεων προγράμματος που δημοσιεύονται, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τη συμβολή του στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τη συμβολή του στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» μόλις τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα·

98.  υποστηρίζει ότι ο ρόλος των εθνικών σημείων επαφής θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να παρέχεται επιτόπου ποιοτική τεχνική υποστήριξη· θεωρεί ότι η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τα μαθήματα κατάρτισης και η ώθηση αποδοτικών εθνικών σημείων επαφής θα αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

99.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει, στις μελλοντικές εκθέσεις επιδόσεων, τη συμβολή του προγράμματος «Ορίζων 2020» στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με σαφή και διεξοδικό τρόπο·

Σχέδια διαχείρισης και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τεσσάρων γενικών διευθύνσεων αρμόδιων για τις δαπάνες στον τομέα «Φυσικοί πόροι»

100.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πολλοί από τους στόχους που χρησιμοποιούνται στα σχέδια διαχείρισης και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ AGRI, ΓΔ CLIMA, ΓΔ ENVI και ΓΔ MARE έχουν ληφθεί απευθείας από έγγραφα πολιτικής ή νομοθετικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην έχουν το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για τους σκοπούς της διαχείρισης και της παρακολούθησης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

101.  καλεί την Επιτροπή:

   να αξιολογήσει τις επιδόσεις των προγραμμάτων εργασίας, μεταφράζοντας τους υψηλού επιπέδου στόχους που προβλέπει η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο προγράμματος εργασίας∙
   να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020), του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2014-2020) και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής (2015-2019)·
   να διασφαλίσει σε όλες τις δραστηριότητές της τη συνεπή χρήση των όρων «εκροές», «αποτελέσματα», «αντίκτυπος» και «επακόλουθα», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·
   να λάβει μέτρα που θα κατοχυρώνουν την ίδια αμοιβή για ερευνητές που κάνουν την ίδια εργασία στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος·
   να υποβάλει κατάλογο, ανά εθνικότητα, όλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και/ή των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κέρδη στον ετήσιο ισολογισμό τους και λαμβάνουν κονδύλια από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Έσοδα

102.  χαιρετίζει το γεγονός ότι από τα συνολικά στοιχεία του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται πως τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, τα εξετασθέντα συστήματα είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τους ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ και τον ΦΠΑ, τα εξετασθέντα συστήματα είναι γενικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου στα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις είναι μερικώς αποτελεσματικές, και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε σφάλματα στις ελεγχθείσες πράξεις·

103.  υπενθυμίζει ότι με την επιφύλαξη παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης αμφίβολων στοιχείων για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ που έχει υποβάλει κράτος μέλος, και χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στις αρθείσες επιφυλάξεις που επανεξετάστηκαν το 2015·

104.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη σημειωθείσα πρόοδο στη βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών στοιχείων για το ΑΕΕ, οι επιφυλάξεις δεν έχουν αρθεί· σημειώνει ότι πρόκειται για τη μόνη γενική παρατήρηση σε εκκρεμότητα στο τέλος του 2015, η οποία καλύπτει το 2008 και το 2009·

105.  σημειώνει, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σε σχέση με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί κατά πόσον οι εισαγωγείς τηρούν τους κανονισμούς περί δασμών και εισαγωγών (που περιλαμβάνουν ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό), ότι η ποιότητα και τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε ιδιαίτερα τη διακοπή της τριετούς προθεσμίας παραγραφής στη Γαλλία σε περίπτωση γνωστοποίησης οφειλής, πρακτική που διαφέρει από εκείνες που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη και έχει ως αποτέλεσμα διαφορετική μεταχείριση των οικονομικών φορέων στην Ένωση(11)·

106.  σημειώνει, όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, ότι στο τέλος του 2015 η Επιτροπή είχε επίσης έναν κατάλογο με 325 σημεία που παρέμεναν σε εκκρεμότητα και αφορούσαν μη συμμόρφωση προς τους τελωνειακούς κανόνες της Ένωσης που εντοπίστηκαν από επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη·

107.  επισημαίνει ότι, σε σχέση με τις καταστάσεις τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ανεπάρκειες στη διαχείριση των απαιτήσεων (γνωστών ως λογιστικής Β) στα κράτη μέλη και ότι η Επιτροπή επισήμανε ανάλογες ανεπάρκειες σε 17 από τα 22 κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις·

108.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε κινδύνους σε σχέση με την είσπραξη τελωνειακών οφειλών από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης ή από πολίτες χωρών εκτός της Ένωσης ή από πολίτες από τρίτες χώρες και εντόπισε περιπτώσεις όπου διάφορα κράτη μέλη αδυνατούσαν να εισπράξουν φόρους από πολίτες ή εταιρείες που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την έδρα τους, π.χ., στη Λευκορωσία, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία·

109.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των σημαντικών αναθεωρήσεων στα υπόλοιπα ΑΕΕ θα ήταν μικρότερος αν είχε εφαρμοστεί κοινή πολιτική αναθεώρησης της Ένωσης, με την οποία θα εναρμονιζόταν το χρονοδιάγραμμα των σημαντικών αναθεωρήσεων·

110.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παραμένουν σε ισχύ τα διαρθρωτικά και νομικά στοιχεία που δημιούργησαν το πολιτικό θέμα σε σχέση με τις εισφορές ορισμένων κρατών μελών στο τέλος Οκτωβρίου του 2014·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

111.  καλεί την Επιτροπή:

   να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση των χρονικών προθεσμιών για τις γνωστοποιήσεις χρέωσης στους οικονομικούς φορείς κατόπιν ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό στα διάφορα κράτη μέλη·
   να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δηλώνουν σωστά τα ποσά των εισπραττόμενων τελωνειακών δασμών στις τριμηνιαίες καταστάσεις και να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται∙
   να διευκολύνει κατά το δυνατόν την είσπραξη από τα κράτη μέλη των τελωνειακών οφειλών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οφειλέτες δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ένωσης·
   να βελτιώσει τον έλεγχο των υπολογισμών των εισφορών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του υπολογισμού των μηχανισμών διόρθωσης· και
   να θεσπίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος από τις αναθεωρήσεις των μεθόδων και πηγών που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των στοιχείων τους για το ΑΕΕ·

Επακολούθηση της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014(12)

112.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή συμφώνησε να δρομολογήσει νέες ενέργειες σχετικά με 88 αιτήματα του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του το οποίο συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014·

113.  σημειώνει ότι, κατά την Επιτροπή, για 227 αιτήματα του Κοινοβουλίου οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και ότι, για λόγους που συνδέονται με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο ή με τον θεσμικό ρόλο ή τα προνόμιά της, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί 35 αιτήματα του Κοινοβουλίου·

114.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής παραμένουν ενίοτε ασαφείς και διφορούμενες·

115.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για να εκπληρωθούν πέντε από τις έξι κύριες δεσμεύσεις·

116.  εμμένει, ωστόσο, στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει στις γενικές διευθύνσεις της να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους (έκτη δέσμευση)·

117.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της ιδίως όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τη διαφάνεια σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους των πόρων της Ένωσης, τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της επιτροπής δεοντολογίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση των διοικητικών δομών των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

118.  καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί στο εξής αναγκαία τη δημοσίευση της έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ένωση· θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ακύρωση αυτή της τελευταίας στιγμής στέλνει λάθος μήνυμα όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους πολίτες· εμμένει στην άποψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Ένωσης και τα κράτη μέλη, και ότι, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα, υπονομεύει τις οικονομικές επιδόσεις, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει και να δημοσιεύσει την έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς για το 2016, να ενεργεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα για να εξαλείψει τη διαφθορά στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να μεριμνήσει για την εκπόνηση ανεξάρτητης αξιολόγησης των προτύπων καταπολέμησης της διαφθοράς στα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

119.  επαναλαμβάνει εμφατικά το αίτημά του προς την Επιτροπή, να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και εύκολα εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για τη θέσπιση του ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού της ανά χώρα, μέσω του οποίου θα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της Ένωσης·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΕΕ 2020

120.  επισημαίνει ότι παρά το επαναλαμβανόμενο ποσοστό σφάλματος και τις καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση και την ολοκλήρωσή της, η εκ των υστέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου(13), έκρινε ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ήταν επιτυχημένο· η ομάδα υψηλού επιπέδου υπογράμμισε ειδικότερα ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο:

   ενθάρρυνε την επιστημονική αριστεία σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο,
   προώθησε την πρωτοποριακή έρευνα μέσω του καινοτόμου ειδικού προγράμματος «Ιδέες» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας),
   διασφάλισε τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ΜΜΕ με στρατηγικό τρόπο,
   προώθησε έναν νέο τρόπο συνεργασίας και ένα πλαίσιο ανοιχτής καινοτομίας,
   ενίσχυσε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας καλλιεργώντας μια νοοτροπία συνεργασίας και δημιουργώντας ολοκληρωμένα δίκτυα ικανά να ανταποκρίνονται σε θεματικές προκλήσεις,
   αντιμετώπισε ορισμένες κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, μέσω του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία»,
   ενθάρρυνε την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
   τόνωσε την κινητικότητα ερευνητών σε όλη την Ευρώπη: το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για μια ανοιχτή αγορά εργασίας για ερευνητές,
   προώθησε τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές,
   δημιούργησε κρίσιμη μάζα έρευνας σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως·

121.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2015, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες:

   μεγάλη διοικητική επιβάρυνση και επαχθείς νομικοί και οικονομικοί κανόνες,
   υπερβολικά υψηλός αριθμός προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο,
   υπερβολικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των ζητημάτων και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στη συμμετοχή της βιομηχανίας,
   υψηλό κατώτατο όριο για τους νεοεισερχόμενους· χαμηλός μέσος όρος επιτυχίας προτάσεων και αιτούντων, 19 % και 22 % αντίστοιχα·
   ελλιπής επικοινωνία·

122.  θεωρεί ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι ο στόχος για επένδυση του 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) των κρατών μελών στην έρευνα έως το 2020 κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα επιτευχθεί· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στις αλλεπάλληλες περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα ερευνητικά προγράμματα· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην πρόκληση· ζητεί από την Επιτροπή να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο·

123.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωση στον τομέα της καινοτομίας: έως τα μέσα του 2014, όλες οι δεσμεύσεις είτε είχαν επιτευχθεί είτε βρίσκονταν σε καλό δρόμο·

124.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το μερίδιο των πόρων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 19,4 % το 2014 σε 23,4 % το 2015, και συνιστά να υποστηριχθεί η τάση αυτή με προορατικό τρόπο·

125.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΓΔ RTD δεν σεβάστηκε το αίτημα του Κοινοβουλίου να δημοσιεύουν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους· διαπιστώνει με ανησυχία την περιορισμένη εδαφική αντιπροσωπευτικότητα των 20 σημαντικότερων σχεδίων του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γενικά θέματα

126.  επισημαίνει ότι το κεφάλαιο πέντε της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2015 καλύπτει τις πληρωμές στους ακόλουθους τομείς: έρευνα (10,4 δισεκατομμύρια EUR), εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός (1,8 δισεκατομμύρια EUR), διάστημα (1,4 δισεκατομμύρια EUR), μεταφορές (1,3 δισεκατομμύρια EUR), άλλες ενέργειες και προγράμματα (1,1 δισεκατομμύρια EUR), ενέργεια (0,5 δισεκατομμύρια EUR) και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (0,3 δισεκατομμύρια EUR)· κατά συνέπεια, στην έρευνα αναλογεί το 62 % των δαπανών·

127.  επισημαίνει ότι η ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα επιμερίζεται ανάμεσα σε διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, εκτελεστικούς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις και τους λεγόμενους οργανισμούς του άρθρου 185 (συνεργασία με τα κράτη μέλη), και συνεπώς απαιτείται στενός συντονισμός·

128.  διευκρινίζει ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά πληρωμές βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου έρευνας·

129.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ RTD αναφέρει πως στο τέλος του 2015 παρέμεναν ημιτελή 1 915 έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου αξίας 1,63 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ)

130.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά την έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές πολιτικές «μερικώς αποτελεσματικά»·

131.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2015 από τις 150 πράξεις που έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο οι 72 (48 %) περιείχαν σφάλματα· βάσει των 38 σφαλμάτων που προσδιόρισε ποσοτικά, εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος σε 4,4 %· επιπλέον, σε 16 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο αυτό θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,6 %·

132.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι επί συνόλου 38 πράξεων που περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε σφάλματα που υπερέβαιναν το 20 % των εξετασθεισών πράξεων· οι 10 αυτές περιπτώσεις (εννέα από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και μία από το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της περιόδου 2007-2013) αντιστοιχούν στο 77 % του συνολικού εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για το 2015·

133.  θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι η πλειονότητα των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (33 επί συνόλου 38) αφορούσε την απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών που δηλώθηκαν από δικαιούχους, και ότι σχεδόν όλα τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δηλώσεις δαπανών οφείλονταν σε παρερμηνεία, από πλευράς των δικαιούχων, των πολύπλοκων κανόνων επιλεξιμότητας ή σε εσφαλμένο υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών τους·

134.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση όσον αφορά την τήρηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

135.  διερωτάται, για ποιο λόγο ο γενικός διευθυντής της ΓΔ RTD, όπως και τα προηγούμενα έτη, διατύπωσε γενική επιφύλαξη για όλες τις δηλώσεις δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (1,47 δισεκατομμύρια EUR)· εκτιμά ότι κατά κανόνα οι γενικές επιφυλάξεις δεν μπορούν να θεωρούνται μέσο υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ορισμένα μέρη των δαπανών του 7ου έβδομου προγράμματος-πλαισίου δεν καλύπτονταν από το αποθεματικό όταν υπήρχαν στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι οι κίνδυνοι (και, ως εκ τούτου, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος) ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από ό, τι για το σύνολο των δαπανών· σημειώνει ότι σε σχέση με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αυτό αφορά δαπάνες από ορισμένες κοινές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι εκτός της ΓΔ R&I, αυτό αφορά επίσης δαπάνες του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Marie Curie», καθώς και το σύνολο των δαπανών από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας·

136.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δεν συμμετείχε το 2015 στο Κοινό Κέντρο Υποστήριξης για την έρευνα και την καινοτομία·

137.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τον Επίτροπο, το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δεν πρόκειται να εκτελεστεί πλήρως και να αξιολογηθεί πριν από το 2020, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα μελλοντικά προγράμματα επακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν υποβάλει το πρόγραμμα έρευνας για το διάστημα μετά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Ορίζων 2020

138.  επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» πραγματοποιούνταν μόνο προπληρωμές· προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η μη έγκαιρη έναρξη του «Ορίζων 2020» θα μπορούσε να καθυστερήσει την εκτέλεση του προγράμματος· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο συσσώρευσης κεφαλαίων λόγω μη απορρόφησης στο τέλος του προγράμματος·

139.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πολυετή προγράμματα που θέτουν πολιτικούς στόχους, όπως τα προγράμματα «Ευρώπη 2020» ή «Ορίζων 2020», μολονότι κινούνται παράλληλα, δεν έχουν ουσιαστική σύνδεση(14)·

140.  εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η πρώτη έκθεση παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιέχει λίγες μόνο πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος και των διαρθρωτικών ταμείων(15)· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις συνέργειες αυτές μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του προγράμματος·

141.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο(16), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν βασίζεται επαρκώς στις επιδόσεις·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

142.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη στο ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2014(17), να δώσει η Επιτροπή εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

143.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προσπάθεια για να επιτύχουν τον στόχο της επένδυσης του 3 % του ΑΕΠ τους στην έρευνα· θεωρεί ότι αυτό θα τονώσει την αριστεία και την καινοτομία· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να προτείνει ένα σύμφωνο για την επιστήμη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που διανοίγονται ήδη με το «Σύμφωνο των δημάρχων»· καλεί τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο να καταβάλουν προσπάθεια και μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης·

144.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων «Παραγόμενη καινοτομία στην ΕΕ», δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της ίδιας της Επιτροπής, «ο μικτός χαρακτήρας του δείκτη δεν (...) προσφέρεται για τον καθορισμό στόχων»(18)·

145.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ειδικότερα συνέχεια στις 16 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων στις οποίες η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών, και να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του σχετικά με τα ληφθέντα επανορθωτικά μέτρα πριν από το τέλος Οκτωβρίου του 2017·

146.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του για τις 10 πράξεις που αντιστοιχούν στο 77 % των σφαλμάτων και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε·

147.  καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της ώστε να καταστούν περιττές οι γενικές επιφυλάξεις· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει, πριν από τον Νοέμβριο του 2017, την αρμόδια επιτροπή του για τα μέτρα που έλαβε·

148.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020), του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020) και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής (2015-2019), παραδείγματος χάριν στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων (2016-2020)· θεωρεί ότι με αυτό θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων και η Επιτροπή θα μπορεί να υποβάλλει ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Διάφορα θέματα

149.  λαμβάνει υπόψη την αποκλειστική διάθεση επιχορηγήσεων λειτουργίας από τη γραμμή του προϋπολογισμού 04 03 01 05 «Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για οργανώσεις εργαζομένων» σε δύο μόνο ειδικά συνδικαλιστικά ινστιτούτα, στο Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι επιχορηγήσεις λειτουργίας και οι εταιρικές σχέσεις πλαίσια πρέπει να αντιμετωπίζονται στην ουσία ως επιδοτήσεις και, συνεπώς, να υπόκεινται σε ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών και δημοσίευση· εκφράζει γενικά την ανησυχία του σε σχέση με την αιτιολόγηση των πρακτικών αυτών με το επιχείρημα των ντε φάκτο μονοπωλίων ή της τεχνικής επάρκειας του φορέα και του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης ή της διοικητικής του εξουσίας (άρθρο 190 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και στ) των κανόνων εφαρμογής)· θεωρεί ότι η μόνιμη αποκλειστική διάθεση λειτουργικών επιχορηγήσεων σε φορείς με το επιχείρημα αυτό μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε ντε φάκτο μονοπώλια, υψηλή ικανότητα, εξειδίκευση και εξουσία, δικαιολογώντας, ως εκ τούτου, περαιτέρω την αποκλειστική διάθεση επιχορηγήσεων λειτουργίας βάσει του άρθρου 190 των κανόνων εφαρμογής·

150.  υπενθυμίζει εν προκειμένω στην Επιτροπή ότι οι εξαιρέσεις στους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσίευσης όπως ορίζονται στα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού 125 κ.έ. πρέπει να τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας και εφαρμογής· καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν τον σαφή προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου και του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων από τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσίευσης, με προφανή στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η χρήση τους·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

151.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει και να ερμηνεύει περιοριστικά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσίευσης, όπως ορίζονται στα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού 125 κ.έ.· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων από τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσίευσης, με σαφή στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η χρήση τους·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

ΕΕ 2020

152.  σημειώνει ότι, βάσει της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) 2007-2013(19), κάθε EUR που επενδύεται στην πολιτική συνοχής θα δημιουργεί περίπου 2,74 EUR πρόσθετου ΑΕΠ μέχρι το 2023· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής επένδυσαν κατά κύριο λόγο στην καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (32,3 δισεκατομμύρια EUR), στην γενική υποστήριξη επιχειρήσεων (21,4 δισεκατομμύρια EUR), στις υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (17,5 δισεκατομμύρια EUR), στις μεταφορές (82,2 δισεκατομμύρια EUR), στην ενέργεια (11,8 δισεκατομμύρια EUR), στο περιβάλλον (41,9 δισεκατομμύρια EUR), στον πολιτισμό και τον τουρισμό (12,2 δισεκατομμύρια EUR) και στην αστική και κοινωνική υποδομή (28,8 δισεκατομμύρια EUR)·

153.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ΕΤΠΑ και ΤΣ μπόρεσαν, σε έναν βαθμό, να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των χρηματοπιστωτικών κρίσεων του 2007-2008 και επισημαίνει ότι, χωρίς την παρέμβαση των διαρθρωτικών ταμείων, η οικονομική και κοινωνική απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών θα είχε αυξηθεί ακόμη περισσότερο·

154.  χαιρετίζει τα επιτεύγματα της πολιτικής για τη συνοχή που κατέδειξαν οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 σε σχέση με τους στόχους της «Ευρώπης 2020»:

   ΕΤΠΑ και ΤΣ: Τίτλοι 1 «Απασχόληση» και 2 «Έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» - δημιουργήθηκαν 41 600 θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας και διατέθηκε στήριξη σε 400 000 ΜΜΕ· Τίτλος 3 «Κλιματική αλλαγή και ενέργεια» - 3 900 MW πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
   Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Τίτλος 1 «Απασχόληση» - τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν απασχόληση (εκ των οποίων περισσότερα από 300 000 άτομα που έλαβαν στήριξη έγιναν ανεξάρτητοι επαγγελματίες)· Τίτλος 4 «Εκπαίδευση» - τουλάχιστον 8,7 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν δεξιότητα/πιστοποιητικό·

155.  σημειώνει, ωστόσο, ότι πολύ λίγα προγράμματα επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα ή σε μετρήσιμο αντίκτυπο· επομένως, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες·

156.  υπογραμμίζει, πάντως, ότι το 2015 πολύ λίγα προγράμματα επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα ή σε μετρήσιμο αντίκτυπο· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να καθορίσει και να συμφωνήσει σε διοργανικό επίπεδο την απαιτούμενη δέσμη δεικτών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα· επισημαίνει, όμως, ότι στο παρόν στάδιο οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες·

157.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει ενημέρωση για τα μέτρα που ζήτησε η Επιτροπή να λάβουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

158.  εκφράζει την έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε καθυστερήσεις στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 ήδη στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2014, και ότι ακόμα και στο τέλος του 2015, οι εθνικές αρχές που είχαν οριστεί αρμόδιες για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εξακολουθούσαν να μην υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20 %·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: γενικά θέματα

159.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ευθυγράμμισε τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής του με τους τομείς του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· εκτιμά, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική σημασία των κονδυλίων του συγκεκριμένου τομέα –ΕΤΠΑ 28,3 δισεκατομμύρια EUR· ΤΣ 12,1 δισεκατομμύρια EUR· ΕΚΤ 10,3 δισεκατομμύρια EUR – επιβάλλει να διατηρηθεί ο διακριτός χαρακτήρας της στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ΕΤΠΑ και ΤΣ, αφενός, και το ΕΚΤ, αφετέρου·

160.  εκφράζει ανησυχία λόγω του γεγονότος ότι, ιδίως προς το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν στην απορρόφηση των κονδυλίων που ήταν διαθέσιμα στο πλαίσιο της εθνικής χρηματοδότησης και όχι στην επίτευξη των στόχων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια, ιδίως στο τέλος της δημοσιονομικής περιόδου·

161.  αναμένει με ανυπομονησία από τα 16 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις(20), τα 19 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(21) και τα 17 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(22), να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό, καθώς στόχος των οδηγιών αυτών είναι η περαιτέρω απλούστευση· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την πρόοδο στους τομείς αυτούς·

162.  υπογραμμίζει τη σημασία της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2015, περίπου 320 000 νέοι άνθρωποι είχαν περιληφθεί σε δράσεις υποστηριζόμενες από την ΠΑΝ και 18 από τα 22 κράτη μέλη είχαν δρομολογήσει δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας· είχε δεσμευτεί το 28 % των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της ΠΑΝ, είχαν συναφθεί συμβάσεις με δικαιούχους για το 20 %, και είχε καταβληθεί στους δικαιούχους το 5 %· επισημαίνει ότι τρία κράτη μέλη δεν είχαν δεσμεύσει χρηματοδότηση έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (Ισπανία, Ιρλανδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο)·

163.  λαμβάνει υπόψη τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εφαρμογής του ΕΚΤ και της ΠΑΝ το 2014-2015 και επισημαίνει ότι στις δραστηριότητες του ΕΤΑ και της ΠΑΝ συμμετείχαν 2,7 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1,6 εκατομμυρίων ανέργων και 700 000 ανενεργών ατόμων·

164.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παράλληλα, μια πρώτη μελέτη(23) φαίνεται να επισημαίνει επίσης έλλειψη αποτελεσματικότητας των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ανεπάρκειες στη συλλογή δεδομένων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

165.  επισημαίνει ότι το 2015 ποσοστό άνω του 80 % των πληρωμών ήταν ενδιάμεσες πληρωμές σε επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, των οποίων η περίοδος επιλεξιμότητας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015· οι προπληρωμές για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια EUR περίπου·

166.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην Ιταλία υπήρξαν απαράδεκτες καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους μαθητευόμενους που καλύπτονται από το μέσο «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να μεριμνήσει για ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρείται αυτό το πρόβλημα·

167.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε 223 πράξεις (120 πράξεις αφορούσαν το ΕΤΠΑ, 52 το ΤΣ και 44 το ΕΚΤ)·

168.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προσδιόρισε ποσοτικά το επίπεδο σφάλματος σε 5,2 % (2014: 5,7 %)· είναι θορυβημένο από τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και τα προηγούμενα έτη, ότι «Σε 18 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων στα οποία υπέπεσαν τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβουν, ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των πληροφοριών για να αποτρέπουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα σφάλματα· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσον τα κράτη μέλη κάνουν χρήση όλων των πληροφοριών για να αποτρέπουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα σφάλματα· εάν είχαν αξιοποιηθεί όλες αυτές οι πληροφορίες, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες.»(24)·

169.  σημειώνει ότι, προκειμένου για τις δαπάνες των ΕΤΠΑ/ΤΣ, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε, ως κύριο κίνδυνο στην κανονικότητα, ότι οι δικαιούχοι δαπανών δηλώνουν δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και/ή τις λιγότερες σε πλήθος διατάξεις επιλεξιμότητας που περιλαμβάνουν οι κανονισμοί της Ένωσης για τα διαρθρωτικά ταμεία ή, αφετέρου, μη συμμόρφωση, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με τους κανόνες της Ένωσης και/ή των κρατών μελών περί των δημοσίων συμβάσεων· η Επιτροπή εκτίμησε τον κίνδυνο σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής μεταξύ 3 % και 5,6 %·

170.  λαμβάνει υπόψη ότι στον τομέα των δαπανών του ΕΚΤ το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κανονικότητα συνδέεται με τον άυλο χαρακτήρα των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων πολλών και συχνά μικρής κλίμακας εταίρων· η Επιτροπή εκτίμησε τον κίνδυνο σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής μεταξύ 3 % και 3,6 %·

171.  σημειώνει με λύπη ότι μία από τις κύριες πηγές σφαλμάτων σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» εξακολουθεί να είναι η παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει ότι στις σοβαρές παραβάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η άμεση ανάθεση πρόσθετων συμβάσεων ή πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση, ο παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής· θεωρεί αναγκαία μια πολιτική πλήρους διαφάνειας αναφορικά με τις πληροφορίες για τους αναθέτοντες φορείς και τους υπεργολάβους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και της καταχρηστικής εφαρμογής των κανόνων·

172.  υπογραμμίζει ότι η απλούστευση, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης επιλογής κόστους, μειώνει τον κίνδυνο σφάλματος· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι αρχές διαχείρισης φοβούνται τον πρόσθετο εργασιακό φόρτο, την ανασφάλεια δικαίου και τον κίνδυνο ενδεχόμενη παρατυπία να θεωρηθεί συστημικό λάθος·

173.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των κρατών μελών με την πάροδο των ετών έχουν γίνει πιο αξιόπιστες: μόνο σε 14 περιπτώσεις ΕΤΠΑ/ΤΣ, το ποσοστό σφάλματος που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη έχει προσαρμοστεί προς τα πάνω κατά περισσότερο από 2 %·

174.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ REGIO χρειάστηκε να διατυπώσει 67 επιφυλάξεις (μείωση από 77) λόγω αναξιόπιστων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε 13 κράτη μέλη και μία επιφύλαξη σχετικά με το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας του προενταξιακού μηχανισμού· από τα 67 προγράμματα για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, 22 αναλογούν στην Ισπανία, 10 στην Ουγγαρία και 7 στην Ελλάδα· παράλληλα, ο εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των επιφυλάξεων μειώθηκε από 234 εκατομμύρια EUR το 2014 σε 231 εκατομμύρια EUR το 2015 για το ΕΤΠΑ/ΤΣ·

175.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) διατύπωσε 23 επιφυλάξεις (μείωση από 36) λόγω αναξιόπιστων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε 11 κράτη μέλη· λαμβάνει υπόψη ότι ο εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των επιφυλάξεων μειώθηκε από 169,4 εκατομμύρια EUR το 2014 σε 50,3 εκατομμύρια EUR το 2015 για το ΕΚΤ·

176.  υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής με βάση τα οποία η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα(25)· ερωτά την Επιτροπή, με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν οι διαπιστώσεις σε ενδεχόμενη νομοθεσία για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ)

177.  επισημαίνει ότι οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών ανέφεραν συνολικά 1 052 ΜΧΤ (περιλαμβανομένων 77 ταμείων χαρτοφυλακίου και 975 ειδικών ταμείων) που λειτουργούσαν στο τέλος του 2015: το 89 % είναι ΜΧΤ για επιχειρήσεις, το 7 % για έργα αστικής ανάπτυξης και το 4 % για κονδύλια ενεργειακής απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

178.  γνωρίζει ότι αυτά τα ΜΧΤ συστάθηκαν σε 25 κράτη μέλη (όλα τα κράτη μέλη πλην Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου και Κροατίας) και έλαβαν χρηματοοικονομική στήριξη από 188 επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου ενός επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας·

179.  αναγνωρίζει ότι η συνολική αξία των συνεισφορών των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα ΜΧΤ ανήλθε σε 16,9 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 11,7 δισεκατομμύρια EUR από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)· αναγνωρίζει επίσης, ότι οι πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ανήλθαν σε 12,7 δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2015, εκ των οποίων 8,6 δισεκατομμύρια EUR προήλθαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, με αποτέλεσμα το ποσοστό απορρόφησης να φθάσει στο 75 % των ποσών των επιχειρησιακών προγραμμάτων που καταβλήθηκαν στα ΜΧΤ·

180.  επισημαίνει ότι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Γαλλία είναι οι πρώτοι δικαιούχοι των ΜΧΤ·

181.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 να περιληφθούν αρκετά νωρίς στις δηλώσεις για το κλείσιμο της περιόδου, ούτως ώστε οι ελεγκτικές αρχές να μπορέσουν να διενεργήσουν τους ελέγχους τους· θεωρεί, επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν χρηματοοικονομικά μέσα να διενεργήσουν ειδικούς ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των μέσων αυτών ενόψει του κλεισίματος·

182.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική περιπλοκότητα που δημιουργούν περισσότεροι από 1 000 ΜΧΤ είναι ένα σημαντικό κομμάτι των «γαλαξιών προϋπολογισμών» που καθιστά αδύνατη τη δημοκρατική λογοδοσία·

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

183.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γενικά υψηλότερο κόστος και τις αμοιβές των ταμείων υπό τη διαχείριση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων/Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που εφαρμόζουν χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως προκύπτει από τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική του έκθεση αριθ. 19/2016, με θέμα «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» και παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να πραγματοποιήσει παρόμοιο λογιστικό έλεγχο για την τρέχουσα περίοδο·

184.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2018, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή από την αρχή του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και την τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση και εκτέλεση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία λειτουργούν με πόρους από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να την χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Ειδικές περιπτώσεις

185.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ξεκίνησε διοικητικές έρευνες, για παράδειγμα στη Γερμανία σε σχέση με τον όμιλο Volkswagen στη βάση του σκανδάλου των εκπομπών, στη Γαλλία σε σχέση με το κόμμα «Εθνικό Μέτωπο» και την πρόεδρό του, και στην Τσεχική Δημοκρατία για ένα έργο που είναι γνωστό ως «Φωλιά Πελαργών», στη βάση εικαζόμενων παρατυπιών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες·

186.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ΓΔ REGIO εντόπισαν στην Ουγγαρία σοβαρές παρατυπίες σε σχέση με την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό της Βουδαπέστης· σημειώνει ότι με βάση τη διοικητική έρευνα της OLAF, που δρομολογήθηκε το 2012 και ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της υπόθεσης, η Επιτροπή θα χρειαστεί να ανακτήσει ενδεχομένως 228 εκατομμύρια EUR και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 55 εκατομμύρια EUR· και ότι η κακοδιαχείριση εντοπίστηκε σε επίπεδο έργου· επισημαίνει ότι η έκθεση της OLAF για την ελεγχθείσα υπόθεση συνιστά επίσης να δοθεί δικαστική συνέχεια στην Ουγγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή να τηρεί την αρμόδια επιτροπή του τακτικά και λεπτομερώς ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται·

187.  καταδικάζει την έγκριση διατάγματος από τη ρουμανική κυβέρνηση το οποίο θα μπορούσε να είχε εμποδίσει την αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς και, επιπλέον, να είχε δώσει τη δυνατότητα σε πολιτικούς οι οποίοι ενδεχομένως ενέχονται σε παράνομες πράξεις να εξασφαλίσουν χάρη· θεωρεί ότι νομοθετικά μέτρα αυτού του είδους θα μπορούσαν να έχουν δυσμενέστατο αντίκτυπο στην προσπάθεια της Επιτροπής να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεδομένου ότι η Ρουμανία είναι σημαντική αποδέκτρια διαρθρωτικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του για τα μέτρα που έχει λάβει για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

188.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη στο ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2014(26), να δώσει η Επιτροπή εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

189.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διατηρήσει τον διακριτό χαρακτήρα των ΕΤΠΑ και ΤΣ, αφενός, και του ΕΚΤ, αφετέρου, στη στρατηγική ελέγχων του, λόγω της δημοσιονομικής σημασίας τους·

190.  καλεί την Επιτροπή:

   να διασφαλίσει την ενίσχυση όσων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα 15 κράτη μέλη(27) παρουσιάζουν αδυναμίες, και να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια επιτροπή του για τις προσπάθειές της πριν από τον Οκτώβριο του 2017·
   να διευκρινίσει τη διάκριση μεταξύ ανακτήσιμου και μη ανακτήσιμου φόρου προστιθέμενης αξίας·
   να υποβάλει έκθεση για τα ποσά που αποδεσμεύτηκαν (χώρα, ταμείο, ποσό) όταν έληξε η δημοσιονομική περίοδος 2007-2013·
   σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να προτείνει τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις του σχεδιασμού και του μηχανισμού εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά την επεξεργασία της νομοθετικής της πρότασης για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει εγκαίρως ανακοίνωση για το θέμα αυτό·
   να προβλέψει για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού πιο διαχειρίσιμους και μετρήσιμους δείκτες, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο αποδίδει ίση σημασία στους ελέγχους της νομιμότητας και της κανονικότητας, αφενός, και στις επιδόσεις, αφετέρου·
   να λάβει μέριμνα για πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση στην τεκμηρίωση για τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία σχετικά με τους εργολάβους και τους υπεργολάβους·

191.  υποστηρίζει πλήρως την άποψη του Επιτρόπου Oettinger, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και οι «σκιώδεις προϋπολογισμοί» πρέπει να επανέλθουν μακροπρόθεσμα υπό τη σκέπη του προϋπολογισμού της Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα είναι έτσι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει σχετική ανακοίνωση πριν από τον Νοέμβριο του 2017·

Κοινή γεωργική πολιτική

192.  υπενθυμίζει ότι τα καθεστώτα άμεσης στήριξης που καθιερώθηκαν με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 τέθηκαν σε ισχύ μόλις κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 και ότι η ανά χείρας έκθεση αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, που αντιστοιχεί στις αιτήσεις για άμεσες ενισχύσεις που υποβλήθηκαν το 2014, τελευταίο έτος ισχύος των καθεστώτων της παλαιάς ΚΓΠ·

Θέματα συμμόρφωσης

193.  επισημαίνει ότι το ποσοστό σφάλματος στον τομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου «Φυσικοί πόροι» για το οικονομικό έτος 2015 εκτιμάται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 2,9 %· σημειώνει ότι το επίπεδο αυτό είναι παρεμφερές με το επίπεδο του 2014, λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής στην προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα σφάλματα πολλαπλής συμμόρφωσης, που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο ποσοστό σφάλματος·

194.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή, με στόχο την βελτίωση της ευθύνης και της λογοδοσίας όσον αφορά τα ανώτερα στελέχη, να μελετήσει μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανόνα της εσωτερικής κινητικότητας των διευθυντικών στελεχών στις περιπτώσεις όπου η μακρόχρονη παραμονή στη θέση συνδυάζεται με τη διαρκή διαπίστωση υψηλού επιπέδου σφάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συνεχείς επιφυλάξεις σχετικά με τα αποτελέσματα της διαχείρισης των αντίστοιχων υπηρεσιών·

195.  επισημαίνει ότι για την «Αγορά και άμεση στήριξη», το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 2,2 %, ελαφρώς πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 % (στο ίδιο επίπεδο με το 2014), ενώ στην «Αγροτική ανάπτυξη και λοιπές πολιτικές», το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος παραμένει υψηλό, 5,3 %, αλλά είναι χαμηλότερο από το 6 % που είχε υπολογιστεί για το προηγούμενο έτος·

196.  τονίζει ότι σχεδόν όλα τα σφάλματα στον τομέα της άμεσης στήριξης οφείλονται στον υπερεκτιμημένο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία των δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, και επισημαίνει ότι, στην αγροτική ανάπτυξη, αιτίες των σφαλμάτων είναι, στις μισές των περιπτώσεων η μη επιλεξιμότητα του δικαιούχου ή του έργου, σε ποσοστό 28 % θέματα σχετικά με τις συμβάσεις και σε ποσοστό 8 % παραβάσεις γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων·

197.  θεωρεί εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι για αμφότερους τους τομείς των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης, οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν μειώσει το επίπεδο σφάλματος σε επίπεδο κοντά στο όριο σημαντικότητας ή και πιο χαμηλό(28), δεδομένου ότι είτε διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να διαπιστώσουν τα σφάλματα είτε τα σφάλματα τα διέπραξαν οι ίδιες· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργούν ανάλογα·

198.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή μείωσε σημαντικά τον αριθμό των εκκρεμών διαδικασιών συμμόρφωσης: από 192 το 2014 σε 34 το 2015, και ότι, μετά από αλλαγές στη νομοθεσία, που αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, η Επιτροπή παρακολουθεί πλέον στενότερα τον κύκλο του ελέγχου ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές και εξωτερικές προθεσμίες·

Αρχές διαχείρισης

199.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ανεπάρκειες που πλήττουν ορισμένες βασικές δικλίδες ελέγχου των οργανισμών πληρωμής των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν:

   α) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων:
   το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, τους διοικητικούς ελέγχους·
   την ποιότητα των επιτόπιων επιθεωρήσεων·
   την έλλειψη συνοχής κατά τον προσδιορισμό των παραμέτρων για τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ), και
   τις διαδικασίες ανάκτησης εσφαλμένων πληρωμών·
   β) σε σχέση με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης:
   αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας, ιδιαίτερα τους όρους που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
   γ) σε επίπεδο πολλαπλής συμμόρφωσης, την αξιοπιστία των στατιστικών και της δειγματοληψίας ελέγχου·

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη

200.  επισημαίνει ότι το 2015, για πρώτη φορά, οι οργανισμοί πιστοποίησης κλήθηκαν να βεβαιώσουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το έργο των οργανισμών αυτών παρά σε περιορισμένο βαθμό, εξαιτίας σημαντικών αδυναμιών στη μεθοδολογία και την υλοποίηση, όπως:

   ανεπαρκείς στρατηγικές ελέγχου·
   υπερβολικά μικρά δείγματα·
   ανεπαρκείς δεξιότητες και νομική εμπειρογνωμοσύνη των ελεγκτών των οργανισμών πιστοποίησης ελεγκτών·

201.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, όπως:

   α) στις άμεσες πληρωμές:
   η ΓΔ AGRI προχώρησε σε προσαρμογές (διορθώσεις προς τα επάνω) για 12 από τους 69 οργανισμούς πληρωμής με εναπομένον ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % (αλλά καμία για ποσοστό πάνω από 5 %), ενώ μόνον ένας οργανισμός πληρωμής είχε διατυπώσει αρχικά επιφυλάξεις στη δήλωσή του·
   η ΓΔ AGRI έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για 10 οργανισμούς πληρωμών: τρεις για την Ισπανία, από μία για τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία (Καλαβρία), και από μία για την Ισπανία και τη Γαλλία για το POSEI (Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών)·
   β) στον αγροτικό τομέα:
   η ΓΔ AGRI προέβη σε προσαρμογές (διορθώσεις προς τα επάνω) για 36 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών και σε 14 περιπτώσεις το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος υπερέβαινε το 5 %·
   η ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφυλάξεις για 24 οργανισμούς πληρωμών που περιλαμβάνουν 18 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία (4 οργανισμοί πληρωμών), Λετονία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία (3 οργανισμοί πληρωμών) και Ηνωμένο Βασίλειο (2 οργανισμοί πληρωμών)·
   επιπλέον, η ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για δύο κράτη μέλη: τη Γερμανία και την Ισπανία·

202.  τονίζει ότι για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, τα ποσοστά σφάλματος που διαπίστωσαν η ΓΔ AGRI και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι διαφορετικά(29), ενώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος 4,99 % που δηλώνει η ΓΔ AGRI είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το επίπεδο σφάλματος·

Θέματα επιδόσεων

203.  σημειώνει ότι, όπως και το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε θέματα σχετικά με τις επιδόσεις για επιλεγμένες πράξεις του τομέα αγροτικής ανάπτυξης, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών στο 44 % των έργων, και ότι υπήρχαν αδυναμίες ως προς τη στόχευση των μέτρων και την επιλογή έργων, μεταξύ των οποίων ανεπαρκής σύνδεση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να βελτιωθεί αυτή η ανησυχητική κατάσταση·

Κύριοι δείκτες επιδόσεων

204.  εκφράζει την ανησυχία του για την αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να μετρήσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων 1 (ΚΔΕ 1) όπως ορίζεται από τη ΓΔ AGRI σχετικά με το γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής· πιστεύει ότι η τρέχουσα τάση για γεωργική μερική απασχόληση λόγω χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων δεν λαμβάνεται επακριβώς υπόψη, επισημαίνει δε ιδίως ότι:

   α) η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τους γεωργούς που εγκατέλειψαν την εργασία τους το 2015 λόγω της κρίσης στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και στον τομέα του χοίρειου κρέατος, καθώς «δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τους νεοεισερχόμενους ή τον αριθμό των γεωργών που έχουν εγκαταλείψει τον τομέα» (γραπτές ερωτήσεις 1 και 3 –ακρόαση του Επιτρόπου Hogan στις 29 Νοεμβρίου 2016)·
   β) το 2013 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων: 10 841 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η κάθε μία υπό τη διαχείριση ενός μόνο γεωργού·
   γ) ο αριθμός των δικαιούχων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ το 2015 είναι: 7 246 694 γεωργοί της Ένωσης και 127 268 δικαιούχοι που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων για τις αγορές·
   δ) το γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ανά «μονάδα ετήσιας εργασίας», η οποία αντιστοιχεί στην εργασία που πραγματοποιείται από ένα πρόσωπο απασχολούμενο σε γεωργική εκμετάλλευση με πλήρες ωράριο, όπου το συνολικό γεωργικό εργατικό δυναμικό σε 28 κράτη μέλη ισοδυναμούσε με 9,5 εκατομμύρια ετήσιες μονάδες εργασίας το 2013, εκ των οποίων 8,7 εκατομμύρια (92 %) ήταν τακτικά απασχολούμενοι εργάτες(30) (31)·
   ε) το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 1/2016, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη μέτρηση των επιδόσεων της ΚΓΠ σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών δεν είναι αρκετά καλά σχεδιασμένο, η δε ποιότητα και η ποσότητα των στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των εισοδημάτων των γεωργών παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς·

205.  εκφράζει φόβους ότι η Επιτροπή δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να παρέχει σε ετήσια βάση πλήρη στοιχεία ως προς τον KΔΕ 1 και ούτε, συνεπώς, για να παρακολουθεί με ακρίβεια και πληρότητα την εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος·

206.  θεωρεί ότι ο κύριος δείκτης επιδόσεων 4 για το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν είναι πρόσφορος, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από τα μέτρα της ΚΓΠ, και ότι επίσης ο στόχος της διατήρησης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο είναι επιμερισμένος και σε πολλά άλλα μέσα, κυρίως άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

Δίκαιη ΚΓΠ

207.  υπογραμμίζει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς το μέσο εισόδημα των αγροτών(32) και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έκρινε πέρσι πως «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το 44,7 % του συνόλου των ενωσιακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εισόδημα κάτω των 4 000 EUR ανά έτος, ότι κατά μέσο όρο το 80 % των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν περίπου το 20 % των πληρωμών και ότι το 79 % των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν 5 000 EUR ή και λιγότερα ετησίως»(33)·

208.  λαμβάνει υπόψη ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ AGRI αναφέρεται, σε μια σελίδα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του για το 2015, στις τάσεις ως προς την κατανομή των άμεσων πληρωμών, και τονίζει εκ νέου ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 ως προς την ανακατανομή των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

209.  θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν επιτελούν πλήρως τον ρόλο τους ως διχτυού ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, ιδίως για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι η σημερινή ανισοκατανομή των πληρωμών έχει ως αποτέλεσμα, το 20 % του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση να λαμβάνουν το 80 % του συνόλου των άμεσων πληρωμών, κατάσταση που δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παραγωγής και οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να βασίζουν τις πληρωμές σε ιστορικά κριτήρια, αν και αναγνωρίζει ότι το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγάλο ή μικρό, εξαρτάται από το εκάστοτε κράτος μέλος· εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι ο καθορισμός ανώτατου ορίου των άμεσων ενισχύσεων, όπως είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να προσφέρει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καταστεί η ΚΓΠ δικαιότερη·

Βιοκαύσιμα

210.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που καταγράφονται στην ειδική έκθεση αριθ. 18/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά το ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης βιώσιμων βιοκαυσίμων, το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο και αποδείχτηκε ευεπίφορο σε απάτη, διότι η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις αναγνώρισης εθελοντικών συστημάτων που δεν διέθεταν κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πηγή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα ήταν όντως απόβλητα·

Απλούστευση

211.  επιμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 25/2016, εξέτασε αν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων παρείχε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν κατά τρόπο αξιόπιστο τη μέτρηση και την επιλεξιμότητα των εκτάσεων που δήλωναν οι γεωργοί, καθώς και αν τα συστήματα είχαν προσαρμοστεί προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020, συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις «πράσινες» υποχρεώσεις·

212.  εκφράζει την ανησυχία του για συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία τον Μάιο του 2015 εισήχθησαν έξι μείζονες αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων ενώ η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση των αλλαγών αυτών αύξησε περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο των κρατών μελών·

Τσεχικός οργανισμός πληρωμών

213.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που κίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2016 για να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία· σημειώνει ότι η τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται τελικά να καταλήξει σε ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμής από την αρμόδια αρχή ή στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση, αν η ΓΔ AGRI, μετά τη λήξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, διαβιβάζει στην OLAF πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

Έρευνα για εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση

214.  θεωρεί ότι η απλούστευση της ΚΓΠ και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τους οργανισμούς πληρωμών θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες της Επιτροπής τα επόμενα χρόνια· θεωρεί ότι, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η θετική τάση ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΚΓΠ και τα ποσοστά σφάλματος της ΚΓΠ, επικεντρώνοντας την προσοχή της στη διατήρηση της διορθωτικής ικανότητας και στα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μη δρομολογήσει ή να μη συνεχίσει έρευνες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση οι οποίες είναι ήσσονος εμβέλειας·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

215.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει όσον αφορά την επακολούθηση στις περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ένωσης, προσφεύγοντας σε όλα τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της, ιδίως δε σε αναστολή πληρωμών·
   β) να παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας του Συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων που διενεργούν τα κράτη μέλη και να εξετάζει αν κάθε κράτος μέλος με αρνητική αξιολόγηση αναλαμβάνει πράγματι τις αναγκαίες επανορθωτικές ενέργειες·
   γ) να επανεξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει τους κανόνες που αφορούν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων για την προσεχή περίοδο της ΚΓΠ, π.χ. επανεξετάζοντας κατά πόσον το ανώτατο όριο σταθερότητας του 2 % και ο κανόνας των 100 δένδρων είναι αναγκαία·
   δ) να διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια δράσης των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
   ε) να παρακολουθεί και να υποστηρίζει εμπράκτως τους οργανισμούς πιστοποίησης στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις εργασίες και τη μεθοδολογία που ακολουθούν σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και ιδίως στην έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ, των οποίων η ποιότητα και το περιεχόμενο θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αξιοπιστία των δεδομένων ελέγχου των οργανισμών πληρωμών ή, κατά περίπτωση, να εκτιμήσει την αναγκαία προσαρμογή των ποσοστών σφαλμάτων των οργανισμών πληρωμών βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών, με στόχο την εφαρμογή της προσέγγισης του ενιαίου ελέγχου στον τομέα των γεωργικών δαπανών·
   στ) να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο ελέγχου της ΓΔ AGRI, συμπληρώνοντάς το με λεπτομερείς διαδικασίες ελέγχου και απαιτήσεις τεκμηρίωσης για την εξακρίβωση των στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων·
   ζ) να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να λαμβάνει από τα κράτη μέλη ακριβή και πλήρη στοιχεία για τον αριθμό των γεωργών της Ένωσης και το γεωργικό εισόδημα, ώστε να μετρά και να παρακολουθεί πραγματικά τον κύριο δείκτη επιδόσεων (ΚΔΕ) 1 που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του γενικού διευθυντή της ΓΔ AGRI σχετικά με το γεωργικό εισόδημα·
   η) να επαναπροσδιορίσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων 4 σχετικά με την απασχόληση σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να τονίσει τον ειδικό αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ για την απασχόληση στις περιοχές αυτές·
   θ) να επιδιώκει τακτικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που εισήγαγε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 για την αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των δικαιούχων και να υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI(34)·
   ι) να αξιολογήσει, στο πλαίσιο του προβληματισμού της για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, κατά πόσον το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή αν ένας διαφορετικός σχεδιασμός πολιτικής ή ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή των δημόσιων πόρων στην επίτευξη των στόχων·
   ια) να τροποποιήσει σημαντικά το σύστημα πιστοποίησης των βιώσιμων βιοκαυσίμων και ιδίως να επαληθεύει με αποτελεσματικό τρόπο ότι οι παραγωγοί πρώτων υλών για βιοκαύσιμα στην Ένωση συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία, παρέχουν επαρκή στοιχεία για την προέλευση των αποβλήτων και για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, και αξιολογούν κατά πόσον η διακυβέρνηση των εθελοντικών συστημάτων μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων·
   ιβ) να αυξήσει το όριο κάτω από το οποίο δεν απαιτείται να κινηθεί έρευνα εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, από 50 000 EUR σε 100 000 EUR(35)·
   ιγ) να επανεξετάσει την εφαρμογή δεσμευτικού ανώτατου ορίου για τις άμεσες πληρωμές·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Ποσοστά σφάλματος

216.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες για το πρόγραμμα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρουσιάζουν εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 2,8 % (2,7 % το 2014)·

217.  θεωρεί απογοητευτικό, ότι, εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, το ποσοστό σφάλματος στις ειδικές πράξεις υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής υπολογίστηκε σε 3,8 % (3,7 % το 2014)·

218.  επισημαίνει ότι, αν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή –και οι ελεγκτές που διόρισε η Επιτροπή– για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα μπορούσε να έχει μειωθεί κατά 1,6 %· προτρέπει την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργεί ανάλογα·

219.  επισημαίνει ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιείχαν σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας·

220.  επισημαίνει ότι το σημαντικότερο είδος σφάλματος που αντιστοιχεί στο 33 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες: δηλαδή δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισής τους, και ενίοτε εκκαθάρισής τους, από την Επιτροπή·

221.  επισημαίνει ότι το συχνότερο είδος σφάλματος που αντιστοιχεί στο 32 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή:

   α) δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από σύμβαση ή πραγματοποιηθείσες εκτός περιόδου επιλεξιμότητας·
   β) μη συμμόρφωση προς τον κανόνα καταγωγής·
   γ) μη επιλέξιμους φόρους και έμμεσες δαπάνες καταλογισθείσες εσφαλμένα ως άμεσες·

Δήλωση αξιοπιστίας

222.  υπενθυμίζει ότι, στη δήλωση αξιοπιστίας του ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR) θεωρεί πως για αμφότερα τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζεται η ΓΔ NEAR – τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) – το χρηματοδοτικό άνοιγμα από τα επισφαλή ποσά είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % και ότι το προσδιορισθέν μέσο ποσοστό σφάλματος για ολόκληρη τη γενική διεύθυνση είναι 1,12 %·

223.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η δήλωση αυτή δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σημειώνει ότι η ΓΔ NEAR αναγνωρίζει στην έκθεσή της πως η εφαρμοζόμενη προσέγγιση χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση·

224.  σημειώνει ειδικότερα ότι η ΓΔ NEAR υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το 90 % των δαπανών της, καταλήγοντας σε τρία ποσοστά: ένα για τον υπό άμεση διαχείριση Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ένα δεύτερο για τον υπό έμμεση διαχείριση Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας και ένα τρίτο για όλες τις μορφές διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· για το υπόλοιπο 10 % των δαπανών, η ΓΔ NEAR χρησιμοποίησε άλλες πηγές διασφάλισης·

225.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως ο υπολογισμός του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος για την «έμμεση διαχείριση από τις δικαιούχους χώρες» ως μορφή διαχείρισης, ο οποίος συνδυάζει τα αποτελέσματα μη στατιστικής δειγματοληψίας από τις ελεγκτικές αρχές με το ιστορικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που υπολογίζει η ΓΔ NEAR, δεν είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικός και δεν παρέχει επαρκώς ακριβή στοιχεία σχετικά με το ύψος των επισφαλών πληρωμών· επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει κίνδυνος υποεκτίμησης του επιπέδου σφάλματος και αυτό ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο στη διασφάλιση που παρέχει ο γενικός διευθυντής·

226.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ DEVCO έβαλε τέλος στην προηγούμενη πρακτική της συνολικής επιφύλαξης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων για όλες τις δραστηριότητες της ΓΔ DEVCO και, ακολουθώντας τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 προέβη σε διαφοροποιημένη βάσει κινδύνου δήλωση αξιοπιστίας·

227.  σημειώνει ότι διατυπώθηκε ειδική επιφύλαξη για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, εξαιτίας αδυναμιών ελέγχου τις οποίες εντόπισε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής· θεωρεί ότι η εν λόγω επιφύλαξη έπρεπε να είχε διατυπωθεί νωρίτερα, καθώς οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν ήταν εμφανείς ήδη από τη δημιουργία του μηχανισμού, το 2004· δηλώνει πως η πρακτική της γενικής επιφύλαξης για όλες τις πράξεις της ΓΔ DEVCO είναι προφανές ότι συνέβαλε στην έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση της ΓΔ DEVCO·

228.  σημειώνει ότι η ΓΔ DEVCO αξιολόγησε δύο τομείς δαπανών ως υψηλού κινδύνου:

   i) τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης·
   ii) την έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς·

αλλά συντάσσεται με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, όσον αφορά την έμμεση διαχείριση με τις δικαιούχους χώρες, η επιφύλαξη ενδέχεται να είναι δικαιολογημένη κυρίως διότι το επίπεδο ανάλυσης κινδύνου για τις επιχορηγήσεις που υλοποιούνται έμμεσα από τις δικαιούχους χώρες θα πρέπει να είναι παρόμοιο με εκείνο των επιχορηγήσεων που υλοποιούνται άμεσα·

229.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε παραγράφους 48-50 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2015 για το ΕΤΑ), η διορθωτική ικανότητα της ΓΔ DEVCO υπερεκτιμήθηκε επειδή, από τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου ποσού των ενταλμάτων είσπραξης που εκδόθηκαν για σφάλματα και παρατυπίες την περίοδο 2009-2015, δεν εξαιρέθηκαν οι ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου και οι ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης·

Αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου και πρόληψης

230.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες των δικλείδων ελέγχου των συστημάτων της Επιτροπής όπως:

   οι επαληθεύσεις των δαπανών από τους ελεγκτές που όρισαν οι δικαιούχοι δεν κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των σφαλμάτων, με αποτέλεσμα την έγκριση μη επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή·
   διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εκκαθάριση, την έκδοση εντολών πληρωμής και την καταβολή των δαπανών από την Επιτροπή·
   οι συγκεκριμένοι κανόνες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή σχετικά με τον μηχανισμό αδελφοποίησης (στο πλαίσιο του μηχανισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης) για την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση βάσει ενιαίου συντελεστή σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενέχει τον κίνδυνο αποκόμισης κέρδους από τον εταίρο του κράτους μέλους·

Εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας

231.  εκφράζει και πάλι την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

232.  σημειώνει ότι, επειδή ήταν η πρώτη φορά που η ΓΔ NEAR διεξήγαγε ανάλυση, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά τις «τάσεις», και ότι, το 2015, πέντε βασικοί δείκτες επιδόσεων δεν υπολογίστηκαν για τη ΓΔ NEAR·

233.  επισημαίνει ότι:

   α) συνολικά, οι επιδόσεις των αντιπροσωπειών έχουν βελτιωθεί, όπως υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των κριτηρίων αναφοράς που πέτυχε κατά μέσο όρο κάθε αντιπροσωπεία·
   β) η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων που διαχειρίζονται οι αντιπροσωπείες μειώθηκε από 30 δισεκατομμύρια EUR σε 27,1 δισεκατομμύρια EUR, και ότι
   γ) το ποσοστό των έργων που παρουσιάζουν προβλήματα εκτέλεσης μειώθηκε από 53,5 % σε 39,7 %·

234.  τονίζει ότι i) ο Μηχανισμός Σταθερότητας ii) ο Μηχανισμός MIDEAST και iii) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι τα προγράμματα που παρουσιάζουν ανησυχητικά υψηλά επίπεδα δυσκολιών εφαρμογής και ότι για τα 3 από τα 4 EUR –αναλογία απαράδεκτη– που δαπανώνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι τους ή να σημειωθεί καθυστέρηση·

235.  σημειώνει ότι από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών έχουν δοθεί πληροφορίες για 3 782 έργα που αντιστοιχούν σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 27,41 δισεκατομμυρίων EUR και ότι:

   α) 800 έργα (21,2 %) ύψους 9,76 δισεκατομμυρίων EUR (35,6 % του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων) είναι εκτεθειμένα σε κάποιο είδος κινδύνου όσον αφορά την παράδοση –είτε σε a priori είτε σε τρέχοντα κίνδυνο– ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αναλογούν στο 72 % του συνολικού διακυβευόμενου ποσού (7 δισεκατομμύρια EUR)·
   β) 648 έργα αξίας έξι δισεκατομμυρίων EUR (17,1 %) (22 % του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων) κινδυνεύουν να καθυστερήσουν, ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των έργων στα οποία υπάρχει καθυστέρηση·
   γ) 1 125 έργα (29,75 %) ύψους 10,89 δισεκατομμυρίων EUR (39,71 %) αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων τους ή καθυστέρησης στην εφαρμογή, όπου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αναλογεί το 71 % από τα διακυβευόμενα 10,8 δισεκατομμύρια EUR·

236.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Επιτροπή έθεσε ερωτήσεις στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης σχετικά με τον a priori κίνδυνο έργων, ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας κεντρικά ελεγχόμενης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων· συνιστά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις δυσκολίες υπό τις οποίες ενδεχομένως η αντιπροσωπεία λειτουργεί, να εντείνει η Επιτροπή τον διάλογο με τις αντιπροσωπείες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου στη φάση της υλοποίησης του έργου·

237.  σημειώνει ότι οι τέσσερις αντιπροσωπείες με τις χειρότερες επιδόσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΔ DEVCO είναι οι αντιπροσωπείες της Υεμένης, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Γκαμπόν και της Μαυριτανίας, ενώ τις θέσεις των τεσσάρων αντιπροσωπειών με τις χειρότερες επιδόσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΔ NEAR καταλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες της Συρίας, της Αιγύπτου, της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου·

238.  ευελπιστεί ότι η ΓΔ DEVCO θα σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων το 2016 και ότι θα αναφερθεί σχετικά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2016:

   α) ενίσχυση της ακρίβειας των δημοσιονομικών προβλέψεων για τις αποφάσεις και τις συμβάσεις·
   β) αύξηση του ποσοστού των πληρωμών που πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών·
   γ) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων·
   δ) βελτίωση των επιδόσεων όλων των αντιπροσωπειών των οποίων οι κύριοι δείκτες επιδόσεων που χαρακτηρίζονται «πράσινοι» κυμαίνονται σε ποσοστό μικρότερο του 60 % το 2015, ιδίως με την έγκριση των σχεδίων δράσης και των συστημάτων πληροφοριών·

239.  αναμένει ότι η ΓΔ NEAR θα σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων το 2016 και ότι θα υποβάλει σχετικά στοιχεία στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2016:

   α) ενσωμάτωση των πέντε κύριων δεικτών επιδόσεων που απουσίαζαν από τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας του 2015·
   β) βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης των κύριων δεικτών επιδόσεων·

Δαπάνες της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο στις γειτονικές χώρες

240.  υπενθυμίζει ότι σημαντική πτυχή των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης είναι, η καταπολέμηση της φτώχειας να αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία συνθηκών που αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη άφιξη παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη·

241.  ασπάζεται τα βασικά συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του αριθ. 9/2016 σχετικά με τις «Εξωτερικές μεταναστευτικές δαπάνες της ΕΕ στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής γειτονίας μέχρι το 2014» και τονίζει ιδίως ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός των μέσων παρεμποδίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία i) του τρόπου απορρόφησής τους και ii) του προσδιορισμού των ευθυνών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης για τη μετανάστευση·

Παγκόσμια Τράπεζα

242.  υπό το φως της εξαιρετικά ανησυχητικής πληροφορίας του «Politico» στις 2 Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με «φόβους για σύγκρουση συμφερόντων στις συμφωνίες της Georgieva με την Παγκόσμια Τράπεζα», υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο τελευταίο ψήφισμά του για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2014, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους, έως το τέλος του 2017, μεταξύ άλλων καθορίζοντας τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι, χωρίς λεπτομερή ορισμό του τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, το Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσει κατάλληλα με δίκαιο και συνεκτικό τρόπο την ύπαρξη πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων·

243.  θεωρεί ότι το νέο καθεστώς χρηματοδότησης που έχει συμφωνήσει η Επιτροπή με την Παγκόσμια Τράπεζα(36), το οποίο αντικαθιστά το πάγιο τέλος διαχείρισης με έναν πιο πολύπλοκο υπολογισμό και προβλέπει ειδικότερα ότι ορισμένα έργα που εκτελούνται απευθείας από την Παγκόσμια Τράπεζα μπορούν να υπόκεινται σε τέλος 17 % του κόστους του προσωπικού και των συμβούλων, θα είναι πιθανόν επιζήμιο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληρωμές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 7 % για τα έξοδα διαχείρισης, πράγμα που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού·

244.  τονίζει ότι τα τέλη διαχείρισης που καταβάλλονται στην Παγκόσμια Τράπεζα δεν θα χρησιμοποιούνται για έργα ανάπτυξης και συνεργασίας· διερωτάται για ποιο λόγο η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να αμείβεται από την Επιτροπή για τραπεζικές δραστηριότητες που είναι η κατεξοχήν αποστολή της ως τράπεζας·

Διεθνής Διαχειριστική Ομάδα

245.  συγχαίρει την Επιτροπή για την έκβαση της υπόθεσης T-381/15, με την απόφαση που εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2017· ζητεί πληροφορίες σχετικές με τις συμβάσεις με τη Διεθνή Διαχειριστική Ομάδα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

246.  καλεί:

   τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR να βελτιώσουν την ποιότητα των επαληθεύσεων δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι αναθέτουν σε εξωτερικούς ελεγκτές, ιδίως καθιερώνοντας νέα μέτρα όπως η χρήση πίνακα αξιολόγησης της ποιότητας, προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα των εργασιών που εκτελούν οι ελεγκτές τους οποίους ορίζει ο δικαιούχος και να αξιολογούνται οι όροι της σχετικής εντολής·
   τη ΓΔ NEAR να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω μηχανισμών αδελφοποίησης συμφωνεί με τον κανόνα της μη αποκόμισης κέρδους και τηρεί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   τη ΓΔ NEAR να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει για τον υπολογισμό του εναπομείναντος ποσοστού σφάλματος, προκειμένου να παρέχει στατιστικώς ακριβή στοιχεία σχετικά με τα επισφαλή ποσά όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του υπό έμμεση διαχείριση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας·
   τη ΓΔ DEVCO να αναθεωρήσει την εκτίμησή της σχετικά με τη μελλοντική διορθωτική ικανότητα, εξαιρώντας από τον υπολογισμό τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου και τις ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν·
   τις ΓΔ DEVCO και ΓΔ NEAR να δημοσιεύουν τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης ως παράρτημα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και να αναφέρουν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να διορθώσουν την κατάσταση στις αντιπροσωπείες με προβλήματα εφαρμογής, να μειώσουν τις καθυστερήσεις στη δημοσιονομική στήριξη και να απλουστεύσουν τα προγράμματα·
   την Επιτροπή να δημοσιεύσει τις δηλώσεις αξιοπιστίας των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·
   την Επιτροπή:
   i) να αποσαφηνίσει τους στόχους·
   ii) να αναπτύξει, να επεκτείνει και να βελτιώσει το πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου στις γειτονικές χώρες·
   iii) να εστιάσει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους σε σαφώς ορισμένες και προσδιορισμένες ποσοτικώς προτεραιότητες στόχους, και
   iv) να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης·
   την Επιτροπή να περιλάβει στον κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους ορισμό για το τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, να επανεξετάσει την ανάγκη πρόβλεψης, στις χρηματοδοτικές της συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς και εντεταλμένες οντότητες, διατάξεων για την αμοιβή τους για δαπάνες για το προσωπικό τους που συνδέονται με δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής τους, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2017 σχετικά με τον προβληματισμό της για αυτό το ζήτημα, αλλά και τον αντίκτυπο της εφαρμογής της νέας πολιτικής ανάκτησης του κόστους·

Μετανάστευση και ασφάλεια

247.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, λόγω του ευαίσθητου πολιτικού χαρακτήρα του ζητήματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε για πρώτη φορά την πολιτική για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 8 της ετήσιας έκθεσής του· σημειώνει ότι, με 0,8 δισεκατομμύρια EUR, ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει μικρό αλλά αυξανόμενο μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

248.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε ποσοστό σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, ενώ ο γενικός διευθυντής της ΓΔ HOME, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2015, υπολογίζει το εναπομένον πολυετές ποσοστό σφάλματος σε 2,88 % για επιχορηγήσεις εκτός του τομέα της έρευνας υπό την άμεση διαχείριση της ΓΔ HOME·

249.  συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το γεγονός ότι οι έλεγχοι που διενήργησε η Επιτροπή για την αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν κάλυπταν τις δοκιμές που περιλαμβάνουν οι έλεγχοι στις βασικότερες διεργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος η Επιτροπή να θεωρήσει ότι ορισμένα ετήσια προγράμματα με αναποτελεσματικά συστήματα δικλείδων ελέγχου παρέχουν εύλογη διασφάλιση και έτσι να μην τα περιλάβει στους κατασταλτικούς ελέγχους της·

250.  υπενθυμίζει ότι η ΓΔ HOME εντόπισε ανεπάρκειες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείο ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013 σε σχέση με την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία·

251.  εκτιμά ότι ο ΚΔΕ 1 που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ HOME για το 2015 δεν είναι πρόσφορος, δεδομένου ότι το ποσοστό επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη διαχείριση της ΓΔ HOME·

252.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτιμά πως είναι «δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προβεί σε εκτίμηση των δαπανών που καταβάλλονται για μετανάστες/αιτούντες άσυλο ανά χώρα δεδομένου ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων»(37)·

253.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει στην αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τη μετανάστευση και την πολιτική ασφάλειας στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, και να αξιολογήσει τη διορθωτική ικανότητα των υπηρεσιών της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

254.  εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τους ελέγχους των κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τα οποία διατίθενται συχνά σε κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χωρίς να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να μεριμνήσει η Επιτροπή για ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχων, μεταξύ άλλων για να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

255.  συνιστά στη ΓΔ HOME:

   α) να ποσοτικοποιήσει και να αναλύσει προσεκτικά, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, τη φύση των σφαλμάτων που εντοπίζει και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία της «διορθωτικής ικανότητάς» της·
   β) να ενθαρρύνει τη χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστους, τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών και το τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος στη διαχείριση των κονδυλίων της·
   γ) να αντλήσει με προσοχή διδάγματα από το παρελθόν όσον αφορά τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013·
   δ) να υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με τα ποσά που καταβάλλονται για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο, ώστε να δικαιολογεί απόλυτα τα ποσά των δημοσιονομικών αιτημάτων για προγράμματα χρηματοδότησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την μη ποσοτικοποιήσιμη αξία κάθε ανθρώπινης ζωής·
   ε) να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών που χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα SOLID για τις περισσότερες βασικές διαδικασίες: διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης, παρακολούθηση έργων, πληρωμές και λογιστική·
   στ) να οργανώνει και να προάγει περισσότερο τη συνέργεια μεταξύ όλων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για προγράμματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές·

Διοίκηση

256.  επισημαίνει ότι ένας υπάλληλος μπορεί να διοριστεί σε θέση ανώτερου εμπειρογνώμονα ή ανώτερου βοηθού, και να μπορεί έτσι να προαχθεί στον βαθμό AD 14 ή AST 11, και ότι από τη στιγμή που ένας υπάλληλος διοριστεί σε θέση ανώτερου εμπειρογνώμονα δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει σε διοικητική θέση· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ασυμφωνία ανάμεσα στο μέτρο αυτό και στα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των διοικητικών εξόδων ή στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ βαθμού και καθηκόντων· καλεί την Επιτροπή να βάλει τέλος σε αυτή την πρακτική·

257.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο μέσος αριθμός ετών παραμονής στον βαθμό πριν από προαγωγή έχει μειωθεί για τους βαθμούς AD 11 και πάνω· για παράδειγμα, το 2008 ο μέσος χρόνος για την προαγωγή ενός υπαλλήλου στον βαθμό AD 12, ήταν 10,3 έτη, ενώ το 2015 ήταν 3,8 έτη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι προαγωγές στα ανώτερα κλιμάκια έχουν επιταχυνθεί· καλεί την Επιτροπή να επιβραδύνει τις προαγωγές σε βαθμούς ανώτερους των AD 11 ή AST 9·

258.  τονίζει ότι η «γεωγραφική ισορροπία», δηλαδή η σχέση μεταξύ ιθαγένειας του προσωπικού και μεγέθους των κρατών μελών, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από το 2004 και των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν μετά το έτος αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα τελευταία κράτη μέλη εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και στις διευθυντικές θέσεις, ένα σημείο στο οποίο αναμένεται ακόμη να επιτευχθεί πρόοδος·

259.  επισημαίνει με ανησυχία τις υπερβολικά υψηλές τιμές που χρεώνονται για ιατρικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους πολίτες του Λουξεμβούργου· ζητεί από τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα από την Επιτροπή να απαιτήσουν και να εγγυηθούν την εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη και ιδίως το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, του άρθρου 4 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ(38), βάσει του οποίου τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός τους χρεώνουν στους ασθενείς από άλλα κράτη μέλη τις ίδιες τιμές όπως και στους εγχώριους ασθενείς· ζητεί επίσης την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την οδηγία.

OLAF

260.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων ήρε την ασυλία του γενικού διευθυντή της OLAF, κατόπιν αιτήματος των βελγικών αρχών, στο πλαίσιο των ερευνών που συνδέονται με την υπόθεση «Dalli»· θεωρεί ότι ο γενικός διευθυντής αντιμετωπίζει τριπλή σύγκρουση συμφερόντων:

   ενώ το Σώμα των Επιτρόπων ήταν στο στάδιο της λήψης απόφασης για την άρση της ασυλίας του, ο γενικός διευθυντής εξέτασε το ενδεχόμενο έναρξης ερευνών της OLAF κατά μελών της Επιτροπής·
   όταν το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για άρση της ασυλίας του, ο γενικός διευθυντής άσκησε προσφυγή κατά της Επιτροπής για εικαζόμενη παρατυπία κατά την έκδοση της απόφασής της· παράλληλα, συνέχισε να εκπροσωπεί την Επιτροπή σχετικά με θέματα πολιτικής που σχετίζονταν με το χαρτοφυλάκιό του·
   αφού επιβεβαιώθηκε η άρση της ασυλίας του, η βελγική εισαγγελική αρχή κίνησε έρευνα για τον ρόλο του γενικού διευθυντή στην εν λόγω υπόθεση, ενώ συνέχισε παράλληλα να λειτουργεί ως συνομιλητής του γενικού διευθυντή της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης στο Βέλγιο·

θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη τόσο της OLAF όσο και της Επιτροπής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να απομακρύνει τον γενικό διευθυντή της OLAF από την υπηρεσία έως το τέλος της έρευνας των βελγικών αρχών, και να ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη·

261.  εκφράζει κατάπληξη για τις ειδήσεις ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της OLAF, η «διαρκής αμέλεια» εκ μέρους των τελωνειακών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου στέρησε την Ένωση από έσοδα 1,987 δισεκατομμυρίων EUR λόγω απολεσθέντων δασμών για κινεζικά εμπορεύματα, και ότι ένα άκρως εξελιγμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος μείωσε κατά 3,2 δισεκατομμύρια EUR τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε μεγάλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία· ζητεί να του δοθεί πρόσβαση στον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και να τηρείται τακτικά ενήμερο·

Κώδικας δεοντολογίας

262.  πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για την αυστηρή ρύθμιση των ζητημάτων δεοντολογίας, προκειμένου να τηρούνται το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εμμένει στην άποψη ότι η ορθή εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας απαιτεί διαρκή προσοχή· τονίζει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας αποτελεί αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά και όταν εξετάζεται συστηματικά η συμμόρφωση, όχι μόνο σε περίπτωση συμβάντων·

263.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· εκφράζει ωστόσο την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση περιορίζεται στην παράταση της περιόδου αναμονής στα τρία έτη μόνο για τον τέως Πρόεδρο της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων έως το τέλος του 2017, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων τη σύσταση του Κοινοβουλίου για μεταρρύθμιση της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας προκειμένου να επεκταθούν οι αρμοδιότητές της και να συμπεριληφθούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και καθορίζοντας τι συνιστά «σύγκρουση συμφερόντων», όπως επίσης θεσπίζοντας κριτήρια για την αξιολόγηση της συμβατότητας της μεταϋπαλληλικής απασχόλησης και παρατείνοντας την περίοδο αναμονής στα τρία έτη για τους Επιτρόπους·

264.  επισημαίνει ότι ένα σημαντικό μέτρο σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων θα είναι να αυξηθεί η διαφάνεια του Προέδρου της Επιτροπής, της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα, κατά την εξέταση καταστάσεων πιθανής σύγκρουσης· επισημαίνει ότι μόνο αν οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής δεοντολογίας δημοσιοποιούνται προορατικά, θα μπορεί το κοινό να καθιστά υπόλογη την Επιτροπή·

265.  ζητεί από το Σώμα των Επιτρόπων να λάβει απόφαση τώρα που έχει πλέον οριστικοποιηθεί η σύσταση της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας στην περίπτωση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ένωσης για γνωμοδότηση·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων

266.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2016, για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής(39), αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, αν και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, η Επιτροπή δεν οργάνωσε πλήρη δημόσια διαβούλευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναβιώσουν μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαφάνεια και η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

267.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας έχει αρνητικές συνέπειες στην εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· πιστεύει ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με βάση σαφείς αρχές διαφάνειας και ισορροπημένης σύνθεσης θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, και συνακόλουθα θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

268.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται ακόμη καμία ρητή διάκριση μεταξύ εκπροσώπων οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ισορροπίας·

269.  υπενθυμίζει ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουν συστήσει στην Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις ημερήσιες διατάξεις, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις συζητήσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων·

Ειδικοί σύμβουλοι

270.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα ονόματα, τον ρόλο, τον βαθμό και τη σύμβαση (ώρες εργασίας, διάρκεια σύμβασης, τόπος εργασίας) όλων των ειδικών συμβούλων· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση των ειδικών συμβούλων· είναι, συνεπώς, απόλυτα πεπεισμένο ότι η σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς θα υποβάθμιζε την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων των ειδικών συμβούλων·

Ευρωπαϊκά σχολεία

271.  επισημαίνει ότι κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο για τους ετήσιους λογαριασμούς (που συνθέτουν το «Γενικό πλαίσιο»)· οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 ανέρχονταν σε 288,8 εκατομμύρια EUR, από τα οποία η Επιτροπή συνεισέφερε 168,4 εκατομμύρια EUR (58 %)·

272.  είναι θορυβημένο από το γεγονός ότι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια δήθεν μεταρρυθμίσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικριτικό στο θέμα της δημοσιονομικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών σχολείων:"«II. Τα σχολεία δεν κατάρτισαν τους ετήσιους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας. Εντοπίστηκαν πολυάριθμα σφάλματα, τα περισσότερα από τα οποία διορθώθηκαν (ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης) στην τελική έκδοση των λογαριασμών. Πρόκειται για συστηματικές αδυναμίες των λογιστικών διαδικασιών. (...)

IV.  Τα συστήματα πληρωμής των δύο επιλεγέντων σχολείων πάσχουν από σημαντικές αδυναμίες: δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση μεταξύ της λογιστικής και των συστημάτων πληρωμής ούτε αυστηρός διαχωρισμός καθηκόντων, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται εκτός του λογιστικού συστήματος δεν απορρίπτονται αυτομάτως από το σύστημα και το επίπεδο ελέγχου είναι εν γένει ανεπαρκές. Οι εν λόγω αδυναμίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών.

V.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε επίσης σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης·

VI.  Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν βρήκε στοιχεία που να πιστοποιούν τα προσόντα του προσληφθέντων μελών του προσωπικού και διαπίστωσε παραλήψεις στους ατομικούς τους φακέλους·

VII.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να βεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση ήταν χρηστή.»·

"

273.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο «αδυνατεί να βεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση ήταν χρηστή»·

274.  εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λόγω κρούσματος πιθανολογούμενης απάτης που συνέβη μεταξύ 2003 και 2012, διατύπωσε και πάλι επιφύλαξη για λόγους φήμης σχετικά με τις πληρωμές·

275.  επισημαίνει ότι το μέγεθος του προϋπολογισμού που διατίθεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που λαμβάνουν οι 30 από τους 32 οργανισμούς· πιστεύει ότι η δημοσιονομική λογοδοσία του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο ανάλογο με αυτό των ευρωπαϊκών οργανισμών, μεταξύ άλλων μέσω μιας ειδικής διαδικασίας απαλλαγής για τα 168,4 εκατομμύρια EUR που τίθενται στη διάθεσή του·

276.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής για το 2010 είχε ήδη αμφισβητήσει τις «δομές λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης που προβλέπονται στη Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων» και είχε ζητήσει από την Επιτροπή «να εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις δυνατότητες αναθεώρησης της εν λόγω Σύμβασης και να υποβάλει έκθεση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο»(40)· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν έλαβε ποτέ έκθεση προόδου·

277.  επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη οικονομική και οργανωτική κρίση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων οξύνεται λόγω των σχεδίων για άνοιγμα πέμπτου σχολείου στις Βρυξέλλες και τις πιθανές συνέπειες της απόσυρσης ενός κράτους μέλους από τη Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κάποια στιγμή στο μέλλον· διερωτάται, κατά πόσο το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων υπό την τρέχουσα οργάνωση και χρηματοδότηση διαθέτει τους πόρους για να αντεπεξέλθει στη σχεδιαζόμενη επέκταση σε πέντε σχολεία στις Βρυξέλλες· επισημαίνει ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη σημαντικότερων προβλημάτων στο μέλλον, λόγω της υπέρμετρης επιβάρυνσης ορισμένων γλωσσικών τμημάτων τα οποία, βάσει της τρέχουσας διάθεσης πόρων, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τέσσερα σχολεία των Βρυξελλών (στην περίπτωση των τμημάτων γερμανικής γλώσσας) ή τρία (στην περίπτωση των τμημάτων αγγλικής γλώσσας)·

278.  θεωρεί ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι η χορήγηση της απαλλαγής στα ευρωπαϊκά σχολεία εξακολουθεί να γίνεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, μολονότι η Επιτροπή, που πληρώνει το 58 % του ετήσιου προϋπολογισμού, και το Ελεγκτικό Συνέδριο τάσσονται κατά της πρακτικής αυτής·

279.  συμφωνεί πλήρως με τις 11 συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2014, οι οποίες αφορούν τη λογιστική, το προσωπικό, τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, τα πρότυπα ελέγχου και ζητήματα σχετικά με τις πληρωμές·

280.  επικροτεί το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης που εκπόνησε η ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας ως απάντηση στην επιφύλαξη της Επιτροπής και στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

281.  καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει, πριν από τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία να αποτυπώνεται ο βέλτιστος τρόπος μεταρρύθμισης της διοικητικής δομής των ευρωπαϊκών σχολείων·

282.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο της σε όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης που καλύπτουν διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά ζητήματα· ζητεί από την Επιτροπή να καταθέτει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο στην οποία να παρέχει αξιολόγηση της κατάστασης προόδου σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές επιτροπές του θα μπορούν να εξετάζουν λεπτομερώς τη διαχείριση του συστήματος των σχολείων και να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα των σχολείων χρησιμοποιεί τους πόρους που τίθενται στη διάθεσή του από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα ο αρμόδιος Επίτροπος, και συγκεκριμένα τον καλεί να συμμετέχει προσωπικά στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου· επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου, ότι απαιτείται επειγόντως η πλήρης επανεξέταση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων· ζητεί την υποβολή του πρώτου σχεδίου της εν λόγω επανεξέτασης έως τις 30 Ιουνίου 2017·

Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Εξωτερικές Υποθέσεις

283.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 6 από τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως σύμφωνες προς το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση όλων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης·

284.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών, που έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της αποδοτικότητας των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· εκφράζει την απογοήτευσή του για το περιορισμένο μέγεθος και τη μικρή κάλυψή της και επαναλαμβάνει την επιθυμία του να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη δημιουργία ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών, που θα επιτρέψει μεγαλύτερη εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και αύξηση της αποδοτικότητας, μέσω της κεντρικής διαχείρισης όλων των υπηρεσιών υποστήριξης αποστολών που δεν χρειάζεται να εξασφαλίζονται σε τοπικό επίπεδο·

285.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εξωτερικής δράσης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων, και τονίζει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία·

286.  εκφράζει ανησυχία για την απουσία άμεσων εργαλείων ελέγχου όσον αφορά τη χρήση της μακροοικονομικής συνδρομής εκ μέρους των δικαιούχων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενότερα με μετρήσιμες παραμέτρους αυτό το είδος συνδρομής·

287.  επιδοκιμάζει επίσης τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 13/2016 σχετικά με τη βοήθεια της Ένωσης για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης στη Μολδαβία, και στην ειδική έκθεση αριθ. 32/2016 για τη βοήθεια της Ένωσης προς την Ουκρανία· πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τη μόχλευση που προσφέρει η αιρεσιμότητα και να εξασφαλίσει την ορθή εποπτεία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει, ώστε να έχει θετική συμβολή στην ενίσχυση των δημοκρατικών πρακτικών τόσο στη Μολδαβία όσο και στην Ουκρανία·

Ανάπτυξη και συνεργασία

288.  εκφράζει εν προκειμένω επιδοκιμασία για την ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής γειτονίας· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι δαπάνες στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, πως είναι αδύνατον να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά τους, πως η προσέγγιση της Επιτροπής για να εξασφαλιστεί ότι η μετανάστευση θα έχει θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπο είναι ασαφής, πως η στήριξη των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής έχει μικρό αντίκτυπο, και πως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ο οποίος θα πρέπει να διέπει όλες τις ενέργειες, παραμένει θεωρητικός και σπάνια μετουσιώνεται σε πράξη·

289.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2016 σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Επιτροπή διαχειρίστηκε σε γενικές γραμμές με αποτελεσματικό τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια που παρασχέθηκε στον δοκιμαζόμενο από τις συγκρούσεις πληθυσμό της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής· υπογραμμίζει την έντονη αντίθεση σε σύγκριση με την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση, και θεωρεί την αντίθεση αυτή μια ακόμη απόδειξη για το γεγονός ότι οι καλά σχεδιασμένες πολιτικές ανάπτυξης οδηγούν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι ο ακτιβισμός υπέρ της μετανάστευσης που υπαγορεύεται από βραχυπρόθεσμα κίνητρα·

290.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την αισθητή τάση που παρατηρείται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής, να αγνοούνται νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(41) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφώς διατυπωμένων νομικών διατάξεων, αν η Επιτροπή επιθυμεί να παραμείνει αξιόπιστη σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου· εν προκειμένω, υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(42) σχετικά με τη συνεργασία με το Μαρόκο και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ένωση έχει επανειλημμένα παραβεί το διεθνές δίκαιο·

291.  υποστηρίζει σε γενικές γραμμές τη χρήση στήριξης από τον προϋπολογισμό, αλλά καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και να ορίζει τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω της στήριξης από τον προϋπολογισμό σε κάθε περίπτωση, και προπαντός να ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου που αφορούν τη συμπεριφορά των δικαιούχων κρατών στους τομείς της διαφθοράς, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση της στήριξης από τον προϋπολογισμό σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου οφειλόμενο είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

292.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την έντονη εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο·

293.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όταν συστάθηκε το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η διαφάνεια των αποφάσεων σχετικά με τα έργα του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζει την έλλειψη κατάλληλης μορφής τακτικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία σχετική ενέργεια·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

294.  επισημαίνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013 και να εκπονήσει στοχευμένη ανάλυση των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας για την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020, με βάση δε αυτή την ανάλυση να δώσει κατευθύνσεις στα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να απλοποιούν και να αποφεύγουν περιττούς, περίπλοκους ή επαχθείς κανόνες·

295.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην ετήσια έρευνα του φόρτου, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(43)· τονίζει ότι η εισαγωγή ετήσιων στόχων για τη μείωση της επιβάρυνσης, στους οποίους θα περιλαμβάνονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, θα αυξήσει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και θα συμβάλει, κατά συνέπεια, στη μείωση του ποσοστού σφάλματος·

296.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη εστίαση στα αποτελέσματα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020· θεωρεί, ωστόσο, ότι η περαιτέρω ανάπτυξη δεικτών αποτελεσμάτων και συστημάτων παρακολούθησης θα μπορούσε να συμβάλει στην απαιτούμενη δημοσιονομική λογοδοσία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μελλοντικών επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

297.  εκφράζει ικανοποίηση όσον αφορά το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι προϋπολογισμοί των εν λόγω οργανισμών·

298.  δηλώνει ικανοποιημένο από τη συνολική εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE+, που ανήλθε σε 99,95 % το 2015 για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε 98,93 % για τις πιστώσεις πληρωμών· τονίζει ότι το πρόγραμμα LIFE+ συνέβαλε στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών στη νομοθεσία και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και στο να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα αυτό· επισημαίνει ότι το 2015 διατέθηκαν 225,9 εκατομμύρια EUR για επιχορηγήσεις δράσεων, 40 εκατομμύρια EUR χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και 59,2 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για μέτρα που προορίζονται να υποστηρίξουν τον ρόλο της Επιτροπής στη χάραξη και παρακολούθηση πολιτικής και στην εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων· επισημαίνει ότι ποσό 10,2 εκατομμυρίων EUR χρησιμοποιήθηκε για διοικητική στήριξη του προγράμματος LIFE και για τη στήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις·

299.  λαμβάνει υπόψη ότι η ΓΔ CLIMA έχει αυξήσει το ποσοστό εκτέλεσης κονδυλίων της στο 99,9 % του ποσού των 108 747 880 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και στο 91,77 % του ποσού των 47 479 530 EUR των πιστώσεων πληρωμών, και ότι, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, το ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών ανέρχεται σε 96,88 %·

300.  ενθαρρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να επικεντρώνεται σε δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ένωση στο μέλλον· αναγνωρίζει ότι έχουν εκτελεστεί δέκα δοκιμαστικά σχέδια και πέντε προπαρασκευαστικές ενέργειες συνολικού ύψους 1 400 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 5 599 888 EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

301.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος για την υγεία (2008-2013) ολοκληρώθηκε το 2015· επικροτεί το γεγονός ότι το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία ενισχύθηκε το 2015 με στόχο τη στήριξη και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την υποδοχή μεγάλου αριθμού μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση, από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ατομικού δελτίου καταγραφής για την αξιολόγηση της υγείας των μεταναστών, που πρέπει να χρησιμοποιείται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) και σε άλλες περιοχές υποδοχής, και σε σχέση με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για έργα που αφορούν την υγεία των μεταναστών·

Μεταφορές και Τουρισμός

302.  σημειώνει ότι, το 2015, διατέθηκαν 12,8 δισεκατομμύρια EUR για 263 έργα στον τομέα των μεταφορών, μέσω συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν το 2015 στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· σημειώνει ακόμη ότι η χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» οδήγησε σε συνολικές επενδύσεις 28,3 δισεκατομμυρίων EUR, με τον συνδυασμό συνεισφοράς της Ένωσης με προϋπολογισμούς περιφερειών και κρατών μελών, καθώς και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

303.  σημειώνει ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στον οποίο εντάσσονται οι μεταφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε επτά πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE)· σημειώνει ότι σφάλματα εντοπίστηκαν μόνο σε μία από τις ελεγχθείσες πράξεις και αφορούσαν τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις·

304.  επισημαίνει ότι η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επισημαίνει γεωγραφικές ανισορροπίες και τομεακές συγκεντρώσεις στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας και ότι η χρηματοδότηση στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας είναι συγκεντρωμένη (63 %) σε τρία κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ένωση συνολικά· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν χρησιμοποιείται επαρκώς για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων μεταφορών σε όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως για παράδειγμα η προώθηση των βιώσιμων μεταφορικών μέσων ή η περαιτέρω ενθάρρυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης και της απρόσκοπτης προσβασιμότητας·

305.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή (ΓΔ MOVE) δεν έχει καθιερώσει ακόμη επίσημο ενοποιημένο στρατηγικό έγγραφο για την εποπτεία της ανάπτυξης διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα τέτοιο στρατηγικό έγγραφο για τις εποπτικές δραστηριότητες και τη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια και η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία των έργων στον τομέα των μεταφορών·

306.  επισημαίνει ότι τα έργα μεταφορών της περιόδου 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν από περισσότερες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναπτύξει συνέργειες που θα επιτρέψουν στις διάφορες αυτές πηγές χρηματοδότησης να κατανείμουν αποδοτικότερα τα διαθέσιμα κονδύλια, και θα προωθήσουν τον συνδυασμό των πόρων αυτών· καλεί την Επιτροπή να εκδίδει και να δημοσιεύει σε ετήσια βάση, μεταξύ άλλων στους ιστοτόπους της, ευπρόσιτους καταλόγους μεταφορών, που να περιλαμβάνουν τα ποσοστά των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και τα έργα στον τομέα του τουρισμού που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία·

Περιφερειακή Ανάπτυξη

307.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου(44), ιδιαίτερη προσοχή στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας κατά τον έλεγχό της στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, και να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απλούστευσή τους ώστε να καταστούν εφικτές οι αλλαγές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η εφαρμογή της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει , μέσω απλουστευμένης και ουσιαστικής καθοδήγησης, την έννοια του ανακτήσιμου ΦΠΑ ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες του όρου «μη ανακτήσιμος» ΦΠΑ και να αποτραπεί το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αξιοποίησης κονδυλίων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους δικαιούχους συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών και τα συναφή ανώτατα όρια για την επιστροφή·

308.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το επίπεδο των αιτήσεων επιστροφής δαπανών που υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές για το 2015 ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το 2014, με αποτέλεσμα να σημειώσουν πτώση οι μη εξοφληθείσες αιτήσεις από 23,2 δισεκατομμύρια EUR, το 2014, σε 10,8 δισεκατομμύρια EUR, το 2015, εκ των οποίων ποσό ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων EUR είχε παραμείνει ανεξόφλητο από το τέλος του 2014· επισημαίνει τον κίνδυνο να σημειωθούν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και να προκληθεί συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τα τέλη της χρηματοδοτικής περιόδου· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την κατάσταση με τα κράτη μέλη και να προσαρμόσει αναλόγως το πρόγραμμα πληρωμών της·

309.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου 2016 εξακολουθούσαν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν είχαν μεταφέρει στο δίκαιό τους τις οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βοηθά τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς των οδηγιών αυτών και να εφαρμόσουν όλα τα σχέδια δράσης τους σχετικά με την πλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, που συνιστά ουσιώδες προαπαιτούμενο για την πρόληψη δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης του σχεδίου δράσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020, για την απλούστευση, την επιτάχυνση και την εναρμόνιση των ηλεκτρονικών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων·

310.  παρατηρεί ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα χρηματοδοτικά μέσα των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ ήταν 57 % στα τέλη του 2014, που αποτελεί αύξηση μόλις 10 % σε σχέση με το 2013· εκφράζει τη λύπη του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των πληρωμών σε τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων, που δόθηκε με απόφαση της Επιτροπής και όχι με τροποποιητικό κανονισμό· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να θεωρήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο παράτυπες όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015· διαπιστώνει με ανησυχία ότι σημαντικό μερίδιο των αρχικών κεφαλαιακών πόρων των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 αναλώθηκαν σε έξοδα διαχείρισης και σχετικές αμοιβές·

311.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικεντρωμένη στις επιδόσεις προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και θεωρεί καλή πρακτική τον ορισμό, από τις διαχειριστικές αρχές, δεικτών αποτελεσμάτων οι οποίοι μετρούν τη συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για τα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το κριτήριο της προσθετικότητας· τονίζει ότι απαιτείται να εντατικοποιηθεί η επικοινωνία· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει αποτελεσματικότερους διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των επενδύσεων στις οποίες γίνεται χρήση κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει περιορισμένο αριθμό σημαντικών δεικτών που να μπορούν να βοηθήσουν στη μέτρηση των επιδόσεων·

312.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εδαφικά μέσα εξασφαλίζοντας την έγκριση της χρηματοδότησης για τις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης έγκαιρα ώστε να μπορούν οι πόλεις να επενδύουν σε ολοκληρωμένες στρατηγικές, να αξιοποιούν συνέργειες μεταξύ τομέων πολιτικής και να εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικότερο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

313.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να παρέχει χωριστές αξιολογήσεις για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον τομέα 2 και μετά το προσεχές οικονομικό έτος, καθώς οι χωριστές αξιολογήσεις επιτρέπουν τη στοχευμένη δράση για τη βελτίωση των ποσοστών σφάλματος, που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό·

314.  παροτρύνει την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να συνεχίσουν στο μέτρο του δυνατού να αντιμετωπίζουν και να μειώνουν τα προβλήματα που αφορούν τις άμεσες πληρωμές, ιδίως εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής στη διαχείριση του Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων·

315.  επιδοκιμάζει μια νέα γενιά πρόσθετων χρηματοδοτικών μέσων, και πιστεύει ότι πρέπει να σχεδιάζονται με σαφέστερους στόχους και επαρκή έλεγχο στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, ώστε να γίνεται εμφανής ο αντίκτυπός τους και να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλούν αύξηση των ποσοστών σφάλματος·

316.  ζητεί, σε σχέση με τους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τα τελευταία τρία χρόνια, υπεύθυνοι στους εν λόγω οργανισμούς πληρωμών να είναι ήδη εν υπηρεσία υπάλληλοι της Ένωσης αντί υπήκοοι των αντίστοιχων κρατών μελών·

317.  εφιστά την προσοχή στον πολυετή χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης της γεωργικής πολιτικής και τονίζει ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού(45) θα είναι δυνατή μόνο στα τέλη της περιόδου προγραμματισμού·

318.  επισημαίνει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον αγροδιατροφικό και τον δασοκομικό τομέα·

Αλιεία

319.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η επακολούθηση των παρατηρήσεων της ΓΔ MARE που είχαν διατυπωθεί στην ετήσια έκθεση του 2014 όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Tαμείου Aλιείας (2007-2013) επέτρεψε σημαντική αριθμητική μείωση, σε πέντε μόνο, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών·

320.  είναι βέβαιο ότι το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που εφαρμόζει η ΓΔ MARE παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ενδεδειγμένη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων·

321.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε καμία από τις δώδεκα πράξεις που αφορούν την αλιεία ειδικά και τις οποίες έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντοπίζεται ποσοτικώς προσδιορίσιμο σφάλμα·

322.  θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη, στη συντριπτική πλειονότητά τους, διαβίβασαν πολύ αργά τα λεπτομερή στοιχεία των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κινητοποίηση των κονδυλίων·

323.  επισημαίνει, συνεπώς, ότι δεν είχε δηλωθεί στην Επιτροπή καμία δαπάνη πριν από τις 30 Ιουνίου 2015, και συνεπώς δεν υπήρχε εποπτεία των δαπανών έως την ημερομηνία αυτή· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εκτέλεση των πιστώσεων στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης·

Πολιτισμός και Παιδεία

324.  επαναλαμβάνει ότι η ενσωμάτωση στο Erasmus+ όλων των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους στην Ένωση αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους και στα κονδύλια του προϋπολογισμού του προγράμματος που έχουν συμφωνηθεί, ώστε το πρόγραμμα να μην πάψει να είναι εστιασμένο·

325.  επικροτεί την ανταπόκριση των Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» στα αναδυόμενα προβλήματα της ένταξης των μεταναστών/προσφύγων και της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης το 2015·

326.  επισημαίνει ότι τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων (δάνειο Master Erasmus+) διατέθηκαν για πρώτη φορά το 2015, με την εκκίνηση του μηχανισμού από δύο τράπεζες, στην Ισπανία και τη Γαλλία· τονίζει ότι για να καταστεί βιώσιμη η δανειακή διευκόλυνση έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη και η Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τους όρους δανεισμού·

327.  υπενθυμίζει ότι το 2015 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η διαχείριση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» υπαγόταν σε δύο γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών· τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση, ώστε τα εσωτερικά οργανωτικά προβλήματα να μην βλάπτουν τη λειτουργία του προγράμματος ή την αντίληψη του κοινού για αυτό·

Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

328.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί·

329.  εκφράζει τη λύπη του διότι βασικοί δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ HOME δεν καλύπτουν τον αριθμό των ατόμων που βοηθήθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, μετεγκαταστάθηκαν ή επαναπατρίστηκαν το 2015· εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για την απουσία δεικτών αξιολόγησης του αποτελέσματος που είχαν τα εγκριθέντα μέτρα ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών επιβολής του νόμου·

330.  ενθαρρύνει τη διαμόρφωση σαφέστερων και μακροπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων που μπορούν να μετατραπούν σε πιο συγκεκριμένες επιχειρησιακές προτεραιότητες· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας με άλλους φορείς, ιδίως δε με τους Οργανισμούς·

331.  εκφράζει δυσαρέσκεια για τη μη ευθυγράμμιση των δομών διακυβέρνησης της ασφάλειας των πληροφοριών στην Επιτροπή προς τις αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές (σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου)·

Ζητήματα σε σχέση με το φύλο

332.  επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων θα έπρεπε να αποτελεί εγκάρσιο στόχο σε όλους τους τομείς πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένα προγράμματα δεν διαθέτουν ειδικές στοχευμένες δράσεις με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την επίτευξη αυτού του στόχου, και ότι η καλύτερη συλλογή δεδομένων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τον ποσοτικό προσδιορισμό των πιστώσεων που διατίθενται για δράσεις που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, αλλά και τη βελτίωση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των εν λόγω κονδυλίων της Ένωσης·

333.  επαναλαμβάνει τα αιτήματά του προς την Επιτροπή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σταδίων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της και για τα ταμεία ΕTΣΕ, ΕKT και ΕTΠA και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις που υφίστανται στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα» και την εστίαση στις επιδόσεις, μία κοινή δέσμη ποσοτικών δεικτών αποτελεσμάτων και αντίκτυπου η οποία να επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τη σκοπιά του φύλου·

334.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τόσο τις νέες όσο και τις υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού σε σχέση με το κατά πόσον λήφθηκε υπόψη η ισότητα των φύλων στην κατάρτισή τους και, όπου είναι δυνατόν, να επιφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει την αποφυγή έμμεσων ανισοτήτων λόγω φύλου·

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.
(3) Ειδική έκθεση αριθ. 31/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(4) Ειδική έκθεση αριθ. 5/2015 και αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(5) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006» [Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006], περίοδος προγραμματισμού 2007-2013, κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 20.9.2016, σ. 61.
(6) Βλέπε σημείο 1.39 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(7) Βλέπε σημεία 3.22 και 3.23 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(8) Βλέπε σημείο 3.29 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(9) Βλέπε σημεία 3.33 έως 3.38 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(10) Βλέπε σημείο 3.56 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(11) Βλέπε σημείο 4.16 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(12) COM(2016)0674, SWD(2016)0338, SWD(2016)0339.
(13) «Commitment and Coherence – Ex-post Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013)» (Δέσμευση και Συνοχή – Εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ), Νοέμβριος 2015.
(14) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 3.19.
(15) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 3.22.
(16) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, Ενότητα 3.
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, παράγραφος 8 (ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 27).
(18) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Βρυξέλλες 2016, σελίδα 11, υποσημείωση 8.
(19) SWD(2016)0318.
(20) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(21) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(22) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(23) Πρώτα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, τελική έκθεση για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής, Ιούνιος 2016.
(24)Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 6.36.
(25) Απάντηση στην ερώτηση 19 των γραπτών ερωτήσεων προς την Επίτροπο Creţu.
(26) Βλέπε παράγραφο 8 στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016.
(27) Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015, σημείο 6.9, υποσημείωση 8.
(28) Εάν είχαν αποφευχθεί τα σφάλματα αυτά, θα είχε μειωθεί το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγορά και άμεση στήριξη» και κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγροτική ανάπτυξη και λοιπές πολιτικές».
(29) Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI αναφέρει ότι το συνολικό προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος μειώθηκε από 2,61 % το 2014 σε 1,47 % το 2015.
(30) Πλήρης απασχόληση σημαίνει το ελάχιστο ωράριο που απαιτείται βάσει των εθνικών διατάξεων που διέπουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αν οι εθνικές διατάξεις δεν αναφέρουν τον αριθμό ωρών, τότε οι ελάχιστες ετήσιες ώρες εργασίας θεωρείται ότι είναι 1 800: το αντίστοιχο 225 εργάσιμων ημερών οκτάωρης εργασίας.
(31) Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα για τη διάρθρωση της γεωργίας (Eurostat), η συνολική μεταβολή του γεωργικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2007-2013 συνίστατο σε πτώση κατά 2,3 εκατομμύρια μονάδες ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ), που ισοδυναμεί με μείωση κατά 19,8 %.
(32) Βλέπε απάντηση στη γραπτή ερώτηση 3 – ακρόαση του Επιτρόπου Hogan στις 29 Νοεμβρίου 2016.
(33) Βλέπε παράγραφος 317 στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016.
(34) Τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων πληρωμών ανά εκτάριο για τους δικαιούχους στην επικράτειά τους (πρόκειται για τη λεγόμενη «εσωτερική σύγκλιση»)· κατ’ αρχήν (ισχύουν εξαιρέσεις), πρέπει επίσης να μειώσουν κατά 5 % τουλάχιστον τα έσοδα άνω των 150 000 EUR που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης· επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ανακατανέμουν ποσοστό έως 30 % του εθνικού κονδυλίου τους για τις άμεσες ενισχύσεις στα πρώτα 30 εκτάρια κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης («αναδιανεμητική ενίσχυση»), καθώς και να καθιερώσουν απόλυτο ανώτατο όριο για τα έσοδα κάθε δικαιούχου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης («επιβολή ανώτατων ορίων»).
(35) Βλέπε άρθρο 35 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59) και κανονισμος (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
(36) Απόφαση C(2016)2210 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης C(2014)5434 της Επιτροπής που επιτρέπει την απόδοση με βάση το μοναδιαίο κόστος για δραστηριότητες που εκτελούνται από οντότητα του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την Ένωση.
(37) Απάντηση στη γραπτή ερώτηση 23 – ακρόαση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου στις 29 Νοεμβρίου 2016.
(38) Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).
(39) C(2016)3301.
(40) Βλέπε παράγραφο 38 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 31).
(41) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).
(42) Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Συμβούλιο κατά Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.
(43) Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(44) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση της Απλούστευσης για τους Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
(45) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου