Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2152(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2017

Внесени текстове :

A8-0153/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.15

Приети текстове :

P8_TA(2017)0146

Приети текстове
PDF 863kWORD 101k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I — Европейски парламент (2016/2152(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

—  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление за финансовата 2015 година, раздел I — Европейски парламент(3)

—  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета,(6) и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид решението на Бюрото от 16 юни 2014 г. относно вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(7), и по-специално член 22 от него,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0153/2017),

А.  като има предвид, че на 4 юли 2016 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2015 година;

Б.  като има предвид, че на 24 юни 2016 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на извършените операции;

В.  като има предвид, че вследствие на одита Сметната палата заяви, че в своята специфична оценка за административните и другите разходи през 2015 г. не е установила сериозни слабости в проверените годишни отчети за дейността и системите за вътрешен контрол на институциите и органите, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

Г.  като има предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 354, 27.9.2016 г., стр. 1.
(4) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(5) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 10.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2016/2152(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I — Европейски парламент,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0153/2017),

А.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент („Парламента“) декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички съществени аспекти и че не е бил запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

Б.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура бяха изпратени 129 въпроса на администрацията на Парламента, а писмените отговори бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол (CONT) в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

В.  като има предвид, че контролът, особено под формата на годишната процедура по освобождаване от отговорност, е от съществено значение, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза; като има предвид, че съществува постоянна възможност за подобрение по отношение на качеството, ефикасността и ефективността при управлението на публичните финанси; като има предвид, че принципът на основано на изпълнението бюджетиране и добро управление на човешките ресурси следва да бъде основен елемент при изпълнението на бюджета;

Надзор на бюджетното и финансовото управление на Парламента

1.  отбелязва, че официалната система за надзор на бюджетното и финансовото управление на Парламента се състои от четири основни компонента:

   а) заверяването на окончателните отчети от счетоводителя на Парламента;
   б) годишните доклади на вътрешния одитор и неговото становище относно системата за вътрешен контрол;
   в) оценката на административните и другите разходи за всички институции на Съюза, включително Парламента, от неговия външен одитор – Сметната палата („Палатата“); и
   г) процедурата по освобождаване от отговорност, подготвена от комисията по бюджетен контрол, която завършва с решение на Парламента за освобождаване от отговорност на председателя на Парламента.

2.  отбелязва, че годишният доклад на вътрешния одитор съдържа констатации, базирани на конкретна одитна дейност; има за цел да подобри бюджетното и финансовото управление, но не дава всеобхватна представа за бюджетното и финансовото управление на Парламента; отбелязва също така, че докладът на Палатата представя единствено резултатите от една малка извадка (16 операции) от операциите на Парламента;

3.  разбира, че като цяло ниският процент грешки при административните разходи може да обясни сравнително малкото внимание, което Палатата обръща на операциите на Парламента;

4.  посочва обаче, че макар и процентът на грешките да е забележително малък, рискът от накърняване на репутацията е сравнително висок, като се има предвид, че такива финансови и бюджетни грешки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху реномето на институцията;

5.  добавя, че напоследък, поради общото мнение за необходимостта от основано на изпълнението бюджетиране, освобождаването от отговорност не следва да се ограничава до откриването на нередности, а да включва и измерване на конкретни показатели и резултати, и че това също е особено важно по отношение на Парламента, тъй като липсата на резултати има пряко отражение върху репутацията на институцията;

6.  отбелязва, че в този контекст работата, извършена от Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, предлага възможност за по-задълбочено разглеждане на отчетите на администрацията на Парламента; призовава за засилване на вътрешния експертен опит в областта на отчетите и одита, който докладчиците да могат да използват при изготвянето на своите доклади за освобождаване от отговорност;

Отчети на Парламента

7.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2015 г. възлизат общо на 1 794 929 112 EUR, или 19,78% по функция 5 от многогодишната финансова рамка(1), заделени общо за административни разходи на институциите на Съюза за 2015 г., което представлява увеличение с 2,2% спрямо бюджета за 2014 г. (1 755 631 742 EUR);

8.  отбелязва, че общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2015 г., възлиза на 176 367 724 EUR (2014 г.: 174 436 852 EUR), включително 27 988 590 EUR като целеви приходи (2014 г.: EUR 26 979 032);

9.  посочва, че четири глави съставляват 71% от общия размер на поетите задължения: глава 10 (Членове на институцията), глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители), глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) и глава 42 (Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП); отбелязва, че това показва, че разходите на Парламента се характеризират с висока степен на последователност, като в по-голямата си част са свързани с възнагражденията за членовете и служителите на ЕП, коригирани съгласно Правилника за персонала и други договорни задължения;

10.  отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2015 година, а именно:

а)  Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2015 г.

1 794 929 112

неавтоматични преноси от финансовата 2014 година

-

автоматични преноси от финансовата 2014 година

277 911 825

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2015 г.

27 988 590

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2014 г.

106 077 150

Общо

2 206 906 677

б)  Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2015 година (EUR)

поети задължения

2 176 992 756

извършени плащания

1 770 807 099

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи

392 379 176

неавтоматично пренесени бюджетни кредити

-

анулирани бюджетни кредити

43 720 402

в)  Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2015 г.

176 367 724

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2015 г. (EUR)

1 511 058 599

11.  отбелязва, че през 2015 г. за 99,1 % от бюджетните кредити, записани в бюджета на Парламента, е поето задължение, като процентът на анулиране е 0,9% и че, както и през предходни години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета;

12.  обръща внимание на факта, че анулираните бюджетни кредити са били в размер на общо 41 422 684 EUR, като анулирането на по-голямата част от средствата е било извършено спрямо възнагражденията и разходите, свързани със сградите;

13.  отбелязва, че сборният трансфер възлиза на 71 000 000 EUR, което представлява 4% от общия размер на бюджетните кредити, пренесени от бюджетните редове за провизии и от други източници, за да се допринесе за финансирането на вноските за дългосрочен наем за сградата „Конрад Аденауер“; настоява, политиката на Парламента по отношение на сградния фонд да бъде определена с достатъчна яснота като част от бюджетната стратегия; счита, че равнището на сборния трансфер е много високо; изразява твърдото становище, че ефективното управление на бюджета следва да намали този трансфер до абсолютния минимум; в този смисъл призовава Палатата да изготви доклад за политиката на Парламента по отношение на сградния фонд;

Становища на Палатата относно надеждността на отчетите за 2015 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

14.  отбелязва, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент грешки, но че въз основа на седем количествено измерими грешки изчисленият процент грешки по функция 5 от МФР относно администрацията възлиза на 0,6% (0,5% през 2014 г.);

15.  изразява силна загриженост във връзка с констатацията на Палатата, че от 151-те проверени операции за всички институции на Съюза 22 (14,6%) са засегнати от грешки; отбелязва обаче, че от тези 22 операции само седем грешки са количествено определени и следователно са имали финансови последици, водещи до изчислен процент грешки от 0,6%;

16.  освен това отбелязва специфичните констатации относно Парламента, съдържащи се в годишния доклад на Палатата за 2015 г.; отбелязва, че Палатата е установила наличието на слабости в контрола на разрешаването и изпълнението на разходи, направени през 2014 г.; те включват само една от 16-те проверени операции на Парламента, отнасящи се до една или друга политическа група, и тези слабости са отстранени през 2015 г.;

17.  отбелязва отговорите, дадени от Парламента на Палатата по време на състезателната процедура; отправя искане към Палатата да продължава да информира компетентната комисия относно изпълнението на нейната препоръка да предоставя по-добри указания и да преразгледа съществуващата рамка на контрол за изпълнението на бюджетните кредити, отпускани на политическите групи;

Годишен доклад на вътрешния одитор

18.  отбелязва, че по време на откритото заседание на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 30 януари 2017 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад и посочи, че през 2015 г. е приел доклади на следните теми:

   проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит;
   Кодекс за поведение относно езиковото многообразие;
   оперативна ефективност и измерване на резултатите на ИТ;
   система за финансово управление (СФУ);
   процес на събиране на вземания;
   управление на непрекъснатостта на дейността;
   инвентарен ИТ списък на центъра за данни и управление на външния експертен опит;

19.  отбелязва и подкрепя становищата, изразени от вътрешния одитор по отношение на необходимостта:

   да се изготви мотивирано предложение за актуализиране на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие за услугите за устен превод, което включва специални разпоредби относно планирането на заседанията, свързани с тристранните процедури;
   да се подобри регулаторната рамка, приложима за заседанията с устен превод, включително: по-добро съгласуване между съществуващите набори от правила; мерки за по-равномерно разпределение на работата през седмицата и за идентифициране и запълване на недостатъчно използваните отрязъци време; подчертава, че е необходимо да се намали броят на отменените в последния момент заседания, тъй като това води до неправилно разпределение на ресурси в значителна степен;
   да се изготвят съответните критерии и индикативни прагове за започване на съдебни процедури и за освобождаване от задължения и подаването им за одобрение от главния оправомощен разпоредител с бюджетни кредити;
   да се установи подходящо управление и политика (включително институционални насоки и практически договорености) за управление на непрекъснатостта на дейността;

20.  отбелязва, че към края на 2015 г., след поредица от последващи одити, остават незавършени четири действия от прегледа на рамката за вътрешен контрол, като всички те са с „умерен риск“ и срокът за едно от тях е отложен за 2017 г. в контекста на новата система за финансово управление на Парламента; призовава вътрешния одитор да информира редовно комисията по бюджетен контрол относно напредъка, постигнат по отношение на тези действия;

21.  призовава вътрешния одитор при представянето на своя годишен доклад да се съсредоточи повече върху аспектите, в които са установени недостатъци и/или нередности; призовава също така вътрешния одитор да предостави на комисията по бюджетен контрол докладите си относно последващите действия, развитията и решенията, свързани с установените проблеми по време на неговия мандат; призовава генералния секретар да въведе процедури за оценяването на изпълнението и резултатите;

Последващи действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

22.  отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на 20 октомври 2016 г., както и изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания относно резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2014 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП; изразява съжаление обаче, че по много от представените отговори не са предприети последващи действия и че не е посочена причина или основание за това; подчертава, че е важно по-често да има възможност за разглеждане на въпросите, засягащи бюджета на Парламента и неговото изпълнение, в комисията по бюджетен контрол с генералния секретар;

23.  отбелязва, че е имало несъответствие между датите на представяне на проектодоклада относно освобождаването на Парламента от отговорност и възможностите за внасяне на допълнителни въпроси към генералния секретар; призовава генералния секретар да предостави отговори на допълнителните въпроси преди изтичане на крайния срок за нанасяне на изменения и, при необходимост, преди гласуването в комисията;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година

24.  отбелязва качеството на размяната на мнения между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и комисията по бюджетен контрол, в присъствието на компетентния член на Палатата и на вътрешния одитор, на 30 януари 2017 г.;

25.  изразява задоволството си от ангажимента на администрацията на Парламента непрекъснато да подобрява резултатите от дейността на службите на Парламента като цяло и да направи това по ефективен начин, въпреки че също така счита, че в някои случаи прилагането на практика на промените отнема прекалено дълго време;

26.  отбелязва, че Парламентът, който струва около 3,60 EUR на гражданин годишно, не трябва да избягва сравнения с други парламентарни системи, още повече, че една трета от разходите се дължат на основни фактори (езиково многообразие и брой места на работа), върху които самият Парламент има ограничено влияние и които не се прилагат по същия начин за други парламенти;

27.  отбелязва обаче, че вниманието, което се обръща на основаното на изпълнението бюджетиране, е различно в отделните генерални дирекции и е добре развито, например в Генералната дирекция по финанси (ГД FINS), но все още е на предварителен етап на други места в администрацията; призовава генералния секретар да гарантира, че в цялата администрация се определят и наблюдават ясни и измерими цели;

28.  приема за сведение отговора на генералния секретар относно достъпността на приложението ePetition за членовете на ЕП и за широката общественост, както и доклада на Правната служба; призовава генералния секретар да докладва относно последващите действия по отношение на препоръките на Правната служба;

29.  приветства вниманието, което администрацията обръща на устойчивостта, по-специално в контекста на процедурите за възлагане на обществени поръчки; отбелязва обаче, че с влизането в сила на новата директива относно обществените поръчки(2) стана възможно да се увеличи тежестта на критериите, свързани със социалната и екологичната устойчивост, спрямо критерия за най-ниската цена;

30.  призовава генералния секретар да представи план за действие за това как да се прилагат критериите за устойчивост в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Парламента и в тази връзка да включи оценка на използването на „зелени“ обществени поръчки като инструмент;

31.  признава, че според Палатата разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента възлизат на 114 милиона евро годишно, и отбелязва констатацията в резолюцията от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(3), че 78% от всички командировки на служителите на Парламента, които попадат в обхвата на Правилника за персонала, са пряко следствие от географската разпръснатост на службите на Парламента; припомня, че прогнозната оценка на въздействието върху околната среда от тази разпръснатост е между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; призовава Бюрото да поиска от генералния секретар да разработи незабавно пътна карта за едно седалище на Парламента; отново отправя своя призив към Парламента и Съвета, с цел постигане на дългосрочни икономии, да намерят решение във връзка с необходимостта от пътна карта за едно седалище на ЕП, както беше посочено от Парламента в няколко предходни резолюции; счита, че оттеглянето на Обединеното кралство и необходимостта да бъдат преместени европейските агенции, чието седалище понастоящем е в Обединеното кралство, биха могли да предоставят отлична възможност за едновременно решаване на няколко проблема; отбелязва обаче член 341 от ДФЕС, съгласно който седалищата на институциите на Съюза се определят по общо съгласие между правителствата на държавите членки, и приложеният към ДЕС и ДФЕС протокол 6, който гласи, че седалището на Парламента е в Страсбург; припомня, че решението за едно седалище изисква промяна на Договорите;

32.  припомня отговора на администрацията на въпрос № 75 от въпросника за освобождаването от отговорност на Парламента за 2013 г., а именно, че е взела решение да прекрати „практиката на дългосрочни командировки..., ... което ще доведе до значителни икономии“, но вижда съществено противоречие във факта, че понастоящем 13 служители са в дългосрочна командировка; счита, че дългосрочната командировка на служител с надбавка за експатриране и дневни надбавки до място, където лицето вече живее и работи, представлява осъдително използване на парите на данъкоплатците и противоречи на Правилника за персонала; настоява за изясняване на обстоятелствата за всяка дългосрочна мисия, и по-специално за оповестяването на причините и разходите за тази дългосрочна мисия;

33.  припомня, че всички длъжностни лица и други служители на Съюза, дори тези, които работят в кабинети, при изпълнение на задълженията си трябва да се ръководят единствено от интересите на Съюза съгласно правилата, предвидени в Правилника за персонала; отбелязва, че заплатите на длъжностните лица на Съюза са от парите на данъкоплатците, които не са предназначени да финансират служители, отговарящи за връзка с медиите, или други служители, ангажирани в популяризирането на националните политически интереси на председателя; призовава Бюрото да определи ясни разпоредби в правилника на Парламента;

34.  отбелязва решението на председателя от 21 октомври 2015 г., с което той целеше на ръководни длъжности в Парламента да бъдат назначени лица без съблюдаване на процедури, и по-специално без покани за представяне на заявления; отбелязва, че това решение „не съответства на правилата“ (отговор на администрацията във връзка с втория въпросник на комисията по бюджетен контрол); настоява решението на председателя да бъде официално отменено;

35.  отбелязва, че на 15 декември 2015 г. председателят е оправомощил себе си да разпределя на членовете на своя кабинет — освен съществуващата надбавка за кабинета — неограничена по размер специална надбавка, въпреки че в Правилника за персонала подобна специална надбавка не е предвидена; поставя отново въпроса за законосъобразността на това оправомощаване и за валидността на специалните надбавки; изисква да се обмисли дали въпросното решение следва да бъде отменено;

Управление на схемата за безвъзмездно финансиране на групи посетители

36.  отбелязва факта, че на 24 октомври 2016 г. Бюрото прие преразгледания Правилник за изплащане на финансовите вноски за групи посетители под патронаж;

37.  приветства факта, че с това преразглеждане се намаляват значително паричните плащания и се въвеждат задължителни електронни преводи, като по този начин се намаляват рисковете от кражба, както и риска от накърняване на репутацията на Парламента, като същевременно се осигурява значителна гъвкавост; подкрепя намерението на Бюрото да направи оценка на ревизираната система една година след въвеждането ѝ; изразява съжаление обаче, че могат да бъдат определяни парламентарни сътрудници, които да получават плащания по личните си сметки и да удостоверяват разходите на групата; изразява загриженост, че това създава ненужна правна и финансова отговорност за акредитираните парламентарни сътрудници и ги излага на потенциални рискове; настоятелно призовава Бюрото да преразгледа този въпрос като приоритет;

38.  изразява съжаление от факта, че Парламентът освободи от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Парламента за финансовата 2014 година и в последната минута заличи важни параграфи, повдигайки допълнителни въпроси във връзка с политическите дейности и финансовото поведение на председателя по време на европейските избори през 2014 г.;

Регистър за прозрачност и конфликти на интереси

39.  приветства нарастващото внимание от страна на медиите и обществеността към Парламента и неговата администрация; отбелязва обаче, че някои журналисти изпитват трудности при получаването на търсената от тях специфична информация; посочва, че прозрачността на Парламента и неговата администрация е от основно значение за легитимността на институцията и че достъпът до информация следва да бъде подобрен, като се спазват неизменно правилата, уреждащи защитата на личните данни;

40.  призовава Бюрото да публикува на уебсайта на Парламента предоставените му от генералния секретар документи в машинно четим формат, освен ако естеството на съдържащата се в тях информация прави това невъзможно, какъвто е случаят, например, със защитата на личните данни;

41.  подчертава, че е необходимо работата на вътрешните органи на Парламента за вземане на решения, и по-специално Бюрото, да стане по-прозрачна и достъпна; призовава да се публикува своевременно в интранет дневният ред на Бюрото, а протоколите от заседанията да се публикуват значително по-бързо; отбелязва, че не е необходимо да се изчаква те да бъдат преведени на всички езици;

42.  припомня задължението на членовете на ЕП незабавно да информират администрацията относно всяка промяна в своите декларации за интереси;

43.  призовава генералния секретар да препрати на Бюрото настоящата резолюция, като подчертае всички искания за действие или решение от страна на Бюрото; призовава генералния секретар да изготви план за действие и график, който позволява на Бюрото да извършва последващи действия и/или да предприема действия в отговор на препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност, и да включи резултатите в годишния документ от наблюдението; призовава генералния секретар да докладва своевременно на комисиите по бюджет и бюджетен контрол за всички представени на Бюрото проекти, които имат сериозно отражение върху бюджета;

44.  счита, че членовете на ЕП следва да могат да използват уебсайта на Парламента, за да осигурят на своите избиратели възможно най-голяма прозрачност относно своите дейности, и поради това призовава генералния секретар да разработи система, която членовете на ЕП могат да използват, за да публикуват подробности за своите срещи с представители на интереси; и настоятелно призовава генералния секретар незабавно да направи това възможно, както вече беше поискано в резолюцията за освобождаване от отговорност на Парламента за 2014 г.;

45.  призовава Бюрото да определи и да публикува правилата относно използването на надбавката за общи разходи;

46.  отбелязва ниската степен на осведоменост сред членовете на ЕП за възможността за връщане на излишъците от надбавката за общи разходи; припомня на членовете на ЕП, че надбавките за общи разходи не представляват допълнително лично възнаграждение; призовава генералния секретар приоритетно да популяризира тази възможност; настоятелно призовава членовете на ЕП да върнат излишъците в края на мандата си;

47.  също така призовава генералния секретар да предостави на членовете на ЕП, които желаят да публикуват на собствените си уебсайтове подробности за изплатените им от Парламента евентуални други надбавки, съответни архиви от данни в лесен за допълнително обработване формат;

48.  освен това призовава генералния секретар да окаже съдействие на заинтересовани политически групи по същия начин;

49.  отбелязва, че на уебсайта на Парламента е достъпен набор от документи относно решението за признаване на европейските политически партии и европейските политически фондации заедно с подробности за определянето на окончателната сума на финансирането; призовава Парламента да изиска от Комисията да представи предложение за преразглеждане на настоящия правен акт на Съюза относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации(4), включително по-строги изисквания за създаването на европейски политически партии и фондации, с цел да се предотвратят злоупотребите;

50.  приветства въвеждането на специален формуляр за докладчиците, в който те могат да посочват кои представители на интереси са оказали влияние върху техните доклади (законодателен отпечатък);

51.  отново отправя призива си към администрацията на Парламента да изготви доклад относно използването на помещенията на Парламента от представители на интереси и други външни организации;

52.  изразява загриженост, че настоящият Кодекс за поведение на членовете на ЕП може да се наложи да бъде допълнително подобрен с цел да се избегнат конфликтите на интереси, като се обърне особено внимание на:

   платена странична професионална дейност на членовете на ЕП;
   лобистки дейности, насочени към европейските институции, от страна на бивши членове на ЕП през периода от време, в който имат право на преходна надбавка;
   регистрацията на декларациите за интереси на членовете на ЕП;
   състав и компетенции на консултативния комитет.

Генерална дирекция за комуникация

53.  приветства разработването на показатели за измерването на резултатите от комуникационните дейности на Парламента и приканва генералния секретар да предвиди в доклада относно дейността на Парламента за 2016 г. отделен раздел относно ефективността на този нов и основан върху резултатите подход в областта на комуникацията;

54.  подкрепя различните програми, насочени към улесняване на посещенията на журналисти и граждани, които биха искали да научат повече за дейността на Парламента;

55.  в тази връзка отново отправя призива си, отправен в резолюцията за освобождаване от отговорност за 2014 г., в която се отбелязва, че уебсайтът на Парламента остава сравнително труден за ползване, затруднява търсенето и все още не включва последните технологични развития, което води до трудности в бързото намиране на съответната информация; също така се отбелязва, че предвид значението на комуникацията с европейските граждани уебсайтът не е допринесъл за подобряване на имиджа на Парламента сред широката общественост;

56.  призовава Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) да въведе по-ефективен и лесен за ползване уебсайт, който включва по-ефективна търсачка, такава която ще повиши видимостта на Парламента сред широката общественост и ще отговори по-пряко на нуждите и интересите на гражданите; отбелязва, че са постигнати само посредствени резултати въпреки изразходването на значителни ресурси;

57.  изразява загриженост относно ефективността на комуникационната стратегия на Парламента; призовава в тази връзка за цялостен преглед на настоящата стратегия и, по-специално, за по-активен подход към лицата, които не са автоматично заинтересовани от дейността на Парламента или които дори е възможно да бъдат скептични към неговото функциониране; приканва генералния секретар да разработи нова стратегия с още по-широк обхват, която да достигне и до тези граждани, включително чрез улесняване на достъпа до информация, с цел адекватно да се преодоляват необоснованите предразсъдъци към Парламента, като същевременно се избягват ненужните и скъпи рекламни кампании;

58.  подчертава необходимостта от модернизиране на мисията на информационните бюра на Парламента, като се оптимизира използването на нови комуникационни технологии и модели и се извлече полза от тяхното привилегировано географско положение близо до гражданите, с цел допълнително засилване на дейностите на местно равнище, като например разискванията, организирани с членове на ЕП и гражданското общество разисквания с оглед изслушване на хората и сътрудничество с тях; подчертава, че онлайн разискванията и медийното внимание, породено от подобни прояви, следва да допринасят за достигане до гражданите в още по-голяма степен; отбелязва, че разходите за сгради и персонал за информационните бюра в държавите членки са несъразмерно високи в сравнение със сумата, която се разходва за ключовите функции на тези бюра; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджетен контрол до края на 2017 г. подробен доклад за дейността и финансов доклад относно информационните бюра в Брюксел и Страсбург, със специален акцент върху добавената стойност, която създават;

59.  изразява загриженост от отговорите на въпросите с искане за писмен отговор относно информационните бюра на Парламента в някои държави членки, тъй като в повечето случаи само малка част от техните оперативни разходи се дължат на реалните цели и задачи на тези бюра, а по-голямата част от средствата се разходват за наемите на помещения и за заплатите и пътните разноски на служителите;

60.  приканва генералния секретар да подобри също така вътрешната комуникация между различните генерални дирекции, така че, например, разработването на нови важни инструменти като законодателния влак да станат известни на широката общественост, както във вътрешен, така и във външен план;

Наградата „LUX“

61.  приветства съвместното представяне пред комисията по бюджетен контрол и комисията по култура и образование на проучването, поискано в резолюцията за освобождаване от отговорност за 2013 г. и проведено с цел да се определи дали наградата „LUX“ е популярна и по целесъобразност как се оценява в съответните държави членки, както и на съдържащите се в него констатации;

62.  припомня, че проучването е свързано главно с осведомеността на членовете на ЕП и филмовите творци за филмовата награда „LUX“ относно целта на наградата, която е да се илюстрира ангажиментът на Парламента към консенсусни ценности като правата на човека и солидарността, както и ангажиментът му към културното и езиковото многообразие;

63.  отбелязва, че делът на отговорилите на проучването е нисък – само 18% от членовете на ЕП, което съответства на 137 членове на ЕП от всички политически групи и държави членки, и че сред тези членове на ЕП над 90% са били осведомени за филмовата награда „LUX“, 75% са разбирали целта ѝ и повече от 80% имат положително мнение за нея;

64.  не е убеден в метода на подбор, с който членовете на ЕП вземат решение относно номинациите и окончателния избор на носителя на наградата, и приканва Бюрото да докладва за алтернативни модели за получаване на желаните резултати, например чрез подпомагане на подобна инициатива от страна на организациите на филмовите творци;

65.  отбелязва, че въпреки че броят на зрителите се е увеличил през годините, цифрата 43 000 за целия Съюз е все още много ниска и повдига въпроса дали наградата „LUX“ е оправдана;

Дом на европейската история

66.  изразява съжаление във връзка с многократните забавяния на откриването на Дома на европейската история, което беше първоначално планирано за март 2016 г., впоследствие отложено до септември и ноември 2016 г. и понастоящем предвидено за 6 май 2017 г.;

67.  отбелязва със загриженост продължаващите дискусии относно естеството на временните изложби; подчертава значението на академичната независимост на Дома на европейската история от гледна точка на съдържанието и дизайна на изложбите, като те се определят изключително от музейни и исторически критерии;

68.  изразява задоволство поради факта, че според оценките Домът на европейската история ще приема 250 000 посетители годишно; отбелязва, че годишните оперативни разходи на Дома по предварителна оценка възлизат на 13,3 милиона евро; изразява загриженост за пропорционално ниския брой посетители в сравнение с високите оперативни разходи, като се има предвид, че през 2015 г. Парламентът прие 326,080 посетители и че оперативните разходи възлизаха само на 4,3 милиона евро;

69.  отбелязва, че със създаването на Парламентариума и откриването на Дома на европейската история Парламентът и неговите околности се превръщат в атракция за граждани и туристи, която ще допринесе за по-добро познаване на ролята на Парламента и ще илюстрира на гражданите ангажимента на Парламента по отношение на консенсусни ценности като правата на човека и солидарността; отправя искане Бюрото да обмисли започването на диалог с местните органи с цел да се проучи как последните могат да допринесат за финансирането и управлението на Дома на европейската история;

70.  призовава Бюрото да обмисли да адаптира управлението на Дома на европейската история към по-междуинституционален подход, проучвайки допълнително сътрудничество с други институции на Съюза, по-специално Комисията и Съвета;

71.  приветства решението на Комисията да внася 800 000 EUR годишно за оперативните разходи на Дома на европейската история; счита обаче, че Комисията следва да внася много по-голям дял от прогнозните годишни оперативни разходи;

Генерална дирекция за персонала (ГД PERS)

72.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. в Секретариата са наети общо 5 391 длъжностни лица и срочно наети служители (увеличение с 96 в сравнение с 31 декември 2014 г.), а в политическите групи са наети общо 771 длъжностни лица и срочно наети служители (увеличение с 26 в сравнение с 31 декември 2014 г.); отбелязва, че заедно с договорно наетите служители, ГД PERS е отговаряла за 9 402 служители (увеличение с 467 в сравнение с 31 декември 2014 г.);

73.  отбелязва, че към 1 януари 2015 г. 47 длъжности са заличени в щатното разписание на Парламента в съответствие с преразглеждането от 2014 г. на Правилника за персонала и МФР за периода 2014 – 2020 г., в резултат на което щатното разписание включва общо 6 739 длъжности, от които 5 723 (84,9%) са за Секретариата, а 1 016 (15,1%) – за политическите групи; отбелязва, че към 31 декември 2015 г. 4,9% от длъжностите в Секретариата са свободни в сравнение с 9,6% в края на 2014 г.;

74.  приветства факта, че равновесието между половете при генералните директори се е подобрило от 18,2% / 81,8% през 2014 г. до 33,3% / 66,7% през 2015 г., но отбелязва, че това равновесие при директорите е намаляло от 34% / 66% през 2014 г. до 31,1% / 68,9% през 2015 г.; припомня, че абсолютното мнозинство от служителите на Парламента се състои от жени, но, че жените заемат ограничена част от ръководните длъжности; отбелязва, че равновесието между половете при началниците на отдели е продължило да се подобрява от 30% / 70% в края на 2014 г. до 31,2% / 68,8% в края на 2015 г.; подчертава, че следователно продължават да съществуват дисбаланси по отношение на ръководните длъжности и че програмата за равни възможности за тези длъжности продължава да бъде от първостепенно значение; изразява твърдото становище, че до 2019 г. в Парламента следва да има най-малко 40% жени на ръководни длъжности;

75.  изразява своята изненада от това, че Консултативният комитет на Парламента за назначаване на висши длъжностни лица се състои единствено от висши ръководни кадри, и приканва генералния секретар да включи представител на професионална организация;

76.  подчертава, че географският баланс, а именно връзката между броя на служителите от определена националност и размера на населението на съответните държави членки, следва да си остане важен елемент от управлението на ресурсите, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза от 2004 г. нататък; приветства факта, че Парламентът е постигнал като цяло балансиран състав на длъжностните лица от държавите членки, присъединили се към Съюза преди и след 2004 г.; отбелязва обаче, че тези държави членки все още представляват едва 3% от служителите на равнище по-старши администратор (степен AD12 – AD16) в трите официални места на работа спрямо дела на населението на тези държави – 21%, и все още се очаква постигането на напредък в тази насока;

77.  признава, че за някои дейности, като например управлението на столовите и почистването, възлагането на външни изпълнители е предпочитаният вариант на Парламента и че вследствие на това броят на външния персонал в сградите на Парламента за някои генерални дирекции може дори да надвиши броя на длъжностните лица;

78.  отбелязва обаче, че подобни решения за възлагане на външни изпълнители не могат да дадат обяснение за използването на целия външен персонал и че например в Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC) съотношението между външните служители и длъжностните лица е трудно за обяснение;

79.  изразява становището, че външният персонал не следва да бъде използван с цел компенсиране на съкращаването на броя на длъжностите, договорено в контекста на преразглеждането от 2014 г. на Правилника за персонала и текущата МФР;

80.  отбелязва отговорите на генералния секретар относно условията за възлагане на външни изпълнители от страна на Парламента; подчертава, че администрацията трябва внимателно и систематично да следи за това доставчиците на услуги да изпълняват стриктно законодателството в областта на заетостта, сигурността, социалното осигуряване и др., приложимо към всички членове на външния персонал, който работи в помещенията на Парламента, като например персонала в столовите, персонала, отговарящ за почистването, поддръжката и др.; призовава Парламента да въведе механизми за редовно предупреждение и контрол за предотвратяването и откриването на евентуални изолирани или системни случаи на небрежност, злоупотреба или нарушение, така че да може да предприеме незабавни мерки;

81.  отбелязва, че е завършена процедурата за интернализиране на услугата по охраната на Парламента и че в момента се провежда същата процедура за услугата по превоза; призовава генералния секретар да докладва на комисията по бюджетен контрол относно поуките от тези процедури и евентуалните икономии, направени в резултат на тях;

82.  отбелязва със загриженост, че персоналът в столовите не получава заплащане в съответствие с посочените в договора отработени часове за седмиците, когато членовете на ЕП работят другаде, като например седмиците за работа в избирателните райони или пленарните сесии в Страсбург, и че голяма част от този персонал е с намалено работно време, което оказва влияние върху неговата заетост и доходи; призовава генералния секретар да намери решение посредством преговори с доставчика на услуги за столово хранене, което да гарантира на служителите редовност на отработените от тях часове и на възнаграждението им всяка седмица;

83.  отбелязва, че към края на 2015 г. в Парламента са работили 1 813 акредитирани парламентарни сътрудници (АПС) в сравнение с 1 686 през предходната година; призовава да се обърне специално внимание на правата на акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници, тъй като техните трудови договори са пряко свързани с мандата на членовете на ЕП, които подпомагат, като се има предвид, че акредитираните парламентарни сътрудници са служители със сключени трудови договори с Парламента, докато местните сътрудници са обект на различни национални законодателства;

84.  изразява съжаление, че докладът за оценката на прилагането на разпоредбите относно акредитираните парламентарни сътрудници не е бил внесен в комисията по бюджетен контрол преди края на 2016 г., както се призовава в резолюцията относно освобождаването от отговорност за 2014 г., и че все още не е внесен;

85.  посочва, че в случаите на тормоз или подаване на сигнали за нередности акредитираните парламентарни сътрудници са в особено уязвимо положение, тъй като техните договори се основават на взаимно доверие между члена на ЕП и неговия сътрудник; отбелязва, че ако такова доверие липсва, това само по себе си е основание за прекратяване на договора; отбелязва освен това, че ако се наложи членът на ЕП да подаде оставка поради накърняване на репутацията му вследствие на престъпление или друго нарушение на закона, това обикновено означава, че договорите на всички негови сътрудници също ще бъдат прекратени; поради това призовава за незабавното засилване на представителството на акредитираните парламентарни сътрудници в Консултативния комитет по въпросите на тормоза, като се гарантира наличието на баланс между половете, както вече беше поискано в контекста на освобождаването от отговорност за 2013 г. и 2014 г.; призовава Бюрото да отдели достатъчно средства за покриване на пътните и дневните разходи на акредитираните парламентарни сътрудници – ищци, които често нямат необходимите средства, за да дойдат в Брюксел с цел да присъстват лично и да изложат случая си пред Консултативния комитет по въпросите на тормоза; призовава също така при следващото преразглеждане на Правилника за персонала да се разгледа възможността за финансови компенсаторни мерки за акредитираните парламентарни сътрудници, за да се гарантира тяхното равно третиране и признаването на особената им уязвимост в случаи на тормоз или подаване на сигнали за нередности;

86.  приветства намерението на администрацията да започне процеса по адаптиране на фиксираната надбавка за командировките в Страсбург, получавана от акредитираните парламентарни сътрудници, която е значително по-ниска от тази за длъжностните лица на постоянен договор; подчертава, че това адаптиране следва да се основава на прозрачна методология за изчисляване и да бъде в пряка взаимна връзка с последното увеличение на надбавките и таваните за разходи за настаняване на длъжностните лица на постоянен договор; подчертава също така, че следва да се въведе автоматично индексиране на надбавките за бъдещите преразглеждания;

87.  изразява съжаление поради факта, че Бюрото не е дало отговор на исканията, отправени от Парламента в неговите резолюции относно освобождаването от отговорност за 2013 и 2014 г., за прилагане на същите дневни надбавки за акредитираните парламентарни сътрудници, както за останалите служители; призовава генералния секретар да представи, преди да бъдат въведени промените, прогнозна оценка на допълнителните разходи, които биха възникнали чрез тази корекция; междувременно подчертава, че настоящите тавани за възстановяване на разходите за командировки на акредитираните парламентарни сътрудници не са коригирани от 2009 г. насам и че разликата между акредитираните парламентарни сътрудници и другите служители се е увеличила допълнително до най-малко 40% след въвеждането на нови тавани, одобрени от Съвета на 9 септември 2016 г. и засега прилагани, считано от 10 септември 2016 г., само за длъжностните лица; призовава следователно Бюрото да предприеме необходимите мерки, за да премахне това неравенство;

88.  изразява дълбоко съжаление по повод факта, че периодът на заетост на акредитирания парламентарен сътрудник в случай на смърт или оставка на неговия или нейния член на ЕП се преустановява в края на съответния календарен месец; подчертава, че това би могло да означава, че акредитираният парламентарен сътрудник не би имал и един ден предизвестие, ако мандатът на члена на ЕП завърши в края на последния ден от даден месец; призовава да се намери решение за това неприемливо положение при следващото преразглеждане на Правилника за персонала чрез обвързване на сроковете на предизвестие с определен период от време, като например четири седмици, вместо с календарни месеци; освен това призовава Бюрото бързо да въведе временни мерки, които биха могли да осигурят временно решение на този проблем преди осъществяването на такова правно преразглеждане;

89.  изразява загриженост относно предполагаемата практика на членовете на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да отиват в командировки, по-конкретно до Страсбург, без командировъчни заповеди, без командировъчни разходи или просто без пътни разноски; счита, че подобна практика дава възможност за злоупотреби: когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но също така и не разполагат със застрахователно покритие в мястото на работа; призовава Бюрото да гарантира правилното прилагане на Правилника за персонала и да санкционира членовете на ЕП, които нарушават правилата;

90.  отбелязва, че стажантите ползват отстъпка от 0,50 EUR за основните ястия във всички ресторанти на самообслужване в Брюксел и Люксембург и 0,80 EUR в Страсбург; въпреки това, като има предвид средното равнище на получаваното от тях заплащане и начисляваните през последните две години високи цени, счита, че тези отстъпки не са достатъчни, за да окажат дори минимално въздействие върху техните финанси; призовава генералния секретар да осигури намаление на цените в съответствие с техните доходи;

91.  призовава Бюрото да осигури гарантиране на социалните и пенсионните права на акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили без прекъсване през последните два законодателни парламентарни мандата; приканва във връзка с това администрацията да представи предложение, което отчита решението за провеждане на предсрочни избори през 2014 г., както и времето, отделено за процедурата за набиране на персонал, при изчисляване на 10-годишния трудов стаж съгласно Правилника за персонала;

92.  призовава Председателския съвет да преразгледа възможността акредитираните парламентарни сътрудници при определени условия да придружават членовете на ЕП на официални парламентарни делегации и мисии, както вече поискаха няколко членове на ЕП;

93.  призовава генералния секретар и Бюрото да разгледат и разрешат проблемите, възникващи главно от последната смяна на мандата във връзка с акредитираните парламентарни сътрудници (като закъснения при подписване на договорите, прекъсване на договорите, предсрочни европейски избори и др.), които могат да имат сериозни последици за бъдещото придобиване на трудови права от същите; изисква да се включат представители на акредитираните парламентарни сътрудници в търсенето на решения;

94.  призовава Парламента, в интерес на равните възможности и зачитането на трудовите права, да приеме насоки относно определянето на степен на акредитираните парламентарни сътрудници и да разработи съответните ясни длъжностни характеристики, отговорности и задачи за всяка функционална група;

95.  отбелязва, че прекратените служебни правоотношения през 2015 г. са 154 на брой, от които 126 случая на пенсиониране, 13 случая на инвалидност, 9 случая на оставка и 6 случая на смърт; приканва генералния секретар да прилага стриктно член 16, параграф 4 от Правилника за персонала относно потенциалните конфликти на интереси след прекратяване на службата в Парламента, по-специално в случаите на оставка, тъй като прави впечатление, че не са оповестени никакви случаи на потенциални конфликти на интереси;

96.  отбелязва със загриженост, че не са предвидени специални разпоредби за служителите, в случай че държава членка реши да напусне Съюза; като признава, че този въпрос се отнася за всички европейски институции, приканва генералния секретар да започне диалог с Комисията, за да се гарантира, че британските служители няма да се превърнат в жертви в случай че Обединеното кралство напусне ЕС и че техните нормативно признати, договорни и придобити права са изцяло гарантирани;

97.  призовава за по-ефективна организация на курсовете за обучение, така че те да бъдат адаптирани към специфичните нужди на акредитираните парламентарни сътрудници; призовава по-специално администрацията да взема под внимание календара на парламентарните дейности и дейностите на членовете на ЕП и да определи адаптирани графици и конкретни теми;

98.  посочва факта, че 43% от служителите на Парламента считат, че дистанционната работа би имала положително въздействие върху удовлетворението им от работата; подчертава, че Парламентът е единствената институция, която не е въвела дистанционната работа и системата за гъвкаво работно време, макар че и двете схеми се прилагат от много години в повечето от останалите институции, включително Комисията, като резултатите сочат увеличаване на производителността и подобряване на качеството на живот на служителите; отбелязва, че Парламентът е въвел схема за временна дистанционна работа през октомври 2016 г.; призовава генералния секретар да информира всички заинтересовани служби, включително членовете на ЕП и техните сътрудници, относно въвеждането на тази услуга; призовава също така системата за гъвкаво работно време да бъде включена възможно най-скоро в работните практики на Парламента;

99.  призовава Парламента да промени правилата си относно стажовете, предлагани от членовете на ЕП и политическите групи, за да се подобри положението на стажантите и обучаващите се в Парламента, включително достойно възнаграждение, определяне на ограничена продължителност на стажовете и споразумение за учене;

Генерална дирекция по финанси (ГД FINS)

Договори, възложени от Парламента

100.  отбелязва със задоволство, че Парламентът публикува на своя уебсайт пълен годишен списък с всички свои изпълнители, които са сключили договори на стойност над 15 000 EUR, и че този списък включва наименованието и адреса на изпълнителя, вида и предмета на договора, неговата продължителност, стойност, използваната процедура и съответната генерална дирекция;

101.  посочва, че този списък надхвърля изискванията за прозрачност, определени във Финансовия регламент; насърчава всички институции на Съюза да предоставят на разположение пълна информация относно всички изпълнители и договори, възложени по реда на процедурите за обществени поръчки, включително относно случаите на пряко възлагане или на ограничени процедури;

102.  подкрепя заключението на Палатата, че е необходимо институциите на Съюза да създадат единен публичен регистър за информация, свързана с техните договори за възлагане на обществени поръчки, за да се даде възможност за ефективна прозрачност и последващ мониторинг на дейностите им по възлагане на поръчките;

103.  отбелязва, че независимо от предишните призиви за подобряване услугата, предлагана от пътническата агенция на Парламента, остава незадоволителна, тъй като цените са сравнително високи и агенцията не е сключила договори с големи авиокомпании с цел да осигури по-добри цени и по-голяма гъвкавост при планиране на пътуванията;

104.  призовава агенцията активно да се стреми да предлага по-ниски цени, независимо коя е въпросната авиокомпания; изисква агенцията да въведе процес за получаване на обратна информация (анкети за удовлетвореност на потребителя) с оглед на установяване на областите, в които би могъл да бъде постигнат допълнителен напредък;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

105.  отбелязва, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е увеличил очаквания си актюерски дефицит до 276,8 милиона евро в края на 2015 г.; отбелязва също така, че в края на 2015 г. размерът на нетните активи, които трябва да бъдат отчетени, и актюерските задължения възлизат на съответно 155,5 милиона евро и 432,3 милиона евро;

106.  припомня, че тези планирани бъдещи пасиви се простират върху няколко десетилетия, но отбелязва, че общата сума, платена през 2015 г. от Фонда за доброволно пенсионно осигуряване, възлиза на 15,8 милиона евро;

107.  посочва, че това предизвиква някои опасения относно възможното изчерпване на фонда, както и че Парламентът е гарантът за изплащането на пенсионните права, когато и ако този фонд не е в състояние да изпълни задълженията си;

108.  отново призовава Бюрото да извърши оценка на текущото положение на пенсионния фонд във възможно най-кратки срокове;

109.  припомня параграф 112 от миналогодишната резолюция относно освобождаването от отговорност(5), в която се призовава за оценка на текущото положение на пенсионния фонд; изразява съжаление, че такава оценка все още не е предоставена;

110.  припомня, че през 2013 г. Съдът на Европейския съюз потвърди действителността на решението за увеличаване на пенсионната възраст за членовете на фонда от 60 на 63 години, с цел предотвратяване на преждевременното изчерпване на капитала и привеждане на фонда в съответствие с изискванията на новия Устав на членовете на Европейския парламент;

111.  счита, че като се има предвид, че националните пенсионни фондове обикновено трябва да отговарят на строги стандарти и не могат да имат какъвто и да било актюерски дефицит, а доброволният пенсионен фонд понастоящем е изправен пред актюерски дефицит в размер на 64% от актюерските задължения, призовава генералния секретар да представи на Бюрото цялостен план за действие за избягване на преждевременно изчерпване на фонда;

Други въпроси

112.  изразява съжаление относно факта, че при избора на финансови институции, с които Парламентът работи във връзка със своите плащания и сметки, не се обръща внимание на политиките на тези институции по отношение на корпоративната социална отговорност, и призовава генералния секретар да гарантира, че в бъдеще Парламентът ще работи предимно с финансови институции, които имат инвестиционни политики, които се фокусират върху устойчивостта и други аспекти на корпоративната социална отговорност;

113.  подчертава, че през 2015 г. Парламентът е държал средно 106,25 милиона евро в банкови сметки, без да се генерира какъвто и да било доход от лихви; приканва генералния секретар да проучи дали е необходимо да има толкова висока ликвидност и в частност го приканва да подобри управлението на паричните средства в това отношение и по възможност да намери начини за повишаване на възвръщаемостта по такива депозити;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC)

114.  изразява задоволство от прилагането на стратегическите насоки на ГД ITEC за периода 2014—2019 г.; счита, че се извършват много промени в електронната работна среда за членовете и служителите на ЕП, но че последиците от тези промени, включително новите възможности, са сравнително слабо познати и се разработват главно в рамките на ГД ITEC; призовава за по-тясно сътрудничество между ГД ITEC и ГД COMM с цел подобряване на вътрешната и външната комуникация относно множеството иновации, които са били или скоро ще бъдат въведени;

115.  отчита усилията на ГД ITEC за подобряване на броя на резултатите за уебстраниците на Парламента в търсачката на Google; счита също така обаче, че търсачката на уебстраницата на Парламента сама по себе си следва да води до смислени резултати, така че ползвателите да могат действително да използват портала на сайта, за да достигнат бързо до съответните уебстраници; изразява загриженост, че към момента тази търсачка не функционира добре, и приканва генералния секретар да намери бързо решение на този отдавна съществуващ проблем;

116.  отбелязва със загриженост, че въпреки факта, че в областта на компетентност на ГД ITEC разходите на годишна база за придобиването на нов хардуер възлизат на над 35 милиона евро, не съществува ясна политика за екологично и социално устойчиво възлагане на обществени поръчки, и приканва генералния секретар да разработи план за действие в това отношение, за да се гарантира, че в бъдеще всички покани за участие в тръжни процедури включват екологични и социални критерии за избор на хардуер;

117.  призовава ГД ITEC да направи всички уебстраници на Парламента достъпни за преносими устройства, тъй като, макар и голяма част от посетителите на страниците да използват iPad или мобилен телефон за достъп до сайтовете на Парламента и специализираните комисии, настоящите интерфейси не могат да се считат за съвместими с преносимите устройства; предлага прилагането на мерки за съществено подобряване в разумен срок на достъпността на уебстраниците за преносими устройства;

118.  счита, че е от съществено значение за мандата на членовете на ЕП принтерите да останат в техните кабинети; посочва, че е възможно евтините генерични касети да водят до опасни нива на емисиите от частици и вреди за здравето; затова призовава ГД ITEC и Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) да насърчават снабдяването с екологосъобразни принтери и да гарантират използването само на оригинални касети, като същевременно на членовете на ЕП и техните служители се предоставя възможността за разполагане на принтерите им в стратегическа близост, но не в техните кабинети;

119.  отбелязва, че на 7 септември 2015 г. Бюрото прие политика относно сигурността на информационните и комуникационните технологични системи („политика за сигурност в областта на ИКТ“); подчертава, че в настоящата глобална обстановка трябва спешно да се приложи значително по-солидна политика за сигурност в областта на ИКТ, която изцяло взема предвид въпроса за управлението на рисковете, свързани с киберсигурността; във връзка с това приветства назначаването на служител по киберсигурността на Парламента;

120.  подновява отправения в резолюцията за освобождаване от отговорност за 2014 г. призив за създаването на система за бързо предупреждение при извънредни ситуации, която да позволи на ГД ITEC в сътрудничество с Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) да изпраща бързи съобщения чрез текстови или електронни съобщения до членовете и служителите на ЕП, които са се съгласили данните им за контакт да бъдат включени в списък за комуникация, който да се използва при специфични извънредни ситуации;

121.  поздравява ГД ITEC за инсталирането на безжична интернет връзка в сградите на Парламента; отбелязва обаче, че безжичната интернет връзка в пленарната зала в Страсбург е ненадеждна, особено когато по време на гласуването и ключовите разисквания много членове на ЕП използват системата едновременно; призовава генералния секретар да предприеме необходимите коригиращи мерки в тази насока;

Генерална дирекция по външни политики на ЕС (ГД EXPO)

122.  приветства факта, че някои публични заседания на междупарламентарните делегации се предават в реално време по интернет; призовава генералния секретар да продължи да развива и разширява тази услуга, както и съдържанието на уебстраниците на делегациите;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO)

123.  отбелязва, че средносрочната стратегия от 2010 г. относно сградния фонд е в процес на преразглеждане; призовава тази стратегия да бъде разширена с цел да покрие един по-дългосрочен план, както и да включи проучване на вероятните последици от Брекзит;

124.  приветства факта, че считано от 2019 г. площта на офис пространството за членовете на ЕП и техните сътрудници в Страсбург ще се увеличи; призовава генералния секретар да гарантира, че докато не бъде намерено решение за едно седалище във връзка с мястото на работа на Парламента, минималният брой квадратни метри за сътрудник в съответствие с действащите правила относно условията на труд ще бъде гарантиран, предвид факта, че Парламентът се намира в уязвимо положение по този въпрос, тъй като умишлено не зачита тези правила относно минималната площ на офис пространството;

125.  изразява дълбокото си съжаление относно решението за смяна на мебелите в офисите на членовете на ЕП и техните сътрудници в Брюксел и призовава това да бъде незабавно прекратено; счита, че по-голямата част от тези мебели са напълно годни за употреба и в добър вид и че следователно няма никаква причина да се сменят; счита, че обратната информация от няколко членове на ЕП, за разлика от едно общо проучване, сама по себе си не е достатъчна обосновка за промяната, а посочените от администрацията аргументи по въпроси като вкус, мода или остарял стил са също толкова неадекватни; отделни мебели следва да се подменят единствено когато ясни признаци на влошено състояние, значително износване или риск за здравето на работното място от конкретен или общ характер (като например възможното разработване на по-ергономични работни столове); посочва, че във време на икономическа криза, довела до текущите затегнати финансови обстоятелства, подобни безпокойства относно външния вид могат сериозно да накърнят доверието в Парламента и неговите членове, по-специално в очите на гражданите и общественото мнение;

126.  признава, че в съответствие с решенията на Бюрото от 2013 и 2015 г. новите договори за обществено хранене не предвиждат никакви преки субсидии от бюджета на Парламента; изразява загриженост обаче, че някои услуги са предлагани на по-високи от пазарните цени през 2015 г.; посочва в тази връзка предлагането на кафе по време на заседанията; отбелязва, че цените са преразгледани през август 2016 г.;

127.  изразява дълбоко съжаление относно произволните, субективни и непропорционални критерии, използвани при процедурата за наемане на шофьори, и интернализацията на тази услуга, стартирана през 2016 г. от съображения за сигурност; изразява съжаление, че при процедурата не са взети предвид уменията и опита, придобити от шофьорите по време на годините работа в пряк контакт с членовете на ЕП и установените с тях отношения на доверие, както и фактът, че впоследствие тези работници са останали без работа, като много от тях вече са на възраст, на която е трудно намерят работа;

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции (DG INTE)

128.  изразява загриженост относно проблематичния социален диалог между ГД INTE и представителите на устните преводачи, който започна през януари 2014 г. и по който досега не беше постигнато споразумение; призовава генералния секретар да започне процес на посредничество между участващите страни с цел да се подобри взаимното разбиране на позициите и да се намерят решения, които са приемливи за всички;

129.  изразява задоволство от напредъка, който вече е постигнат в процеса на модернизиране на ГД INTE, особено по отношение на по-голямото наличие на устни преводачи, умереното увеличение на броя на работните им часове и по-доброто разпределение на работното им натоварване; отбелязва, че методът за изчисляване на статистическите данни беше изяснен и че понастоящем годишният отпуск и отпускът по болест се изключват от изчисляването на средния брой часове, прекарани от устните преводачи в кабината;

130.  изисква от генералния секретар информация относно мерките, които са предприети след приемането на резолюцията относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г. с цел постигане на по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите при организирането на заседания посредством оптимизиране на управлението на конференциите в Парламента;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE)

131.  приветства непрекъснатите усилия да се работи по безопасността и сигурността във и около помещенията на Парламента; потвърждава, че безопасността в рамките на Парламента трябва да бъде насочена към установяването на деликатен баланс между отчитането на редица защитни мерки и въвеждането на прекалено внимателен по отношение на сигурността режим, който забавя дейността на Парламента; въпреки това настоява сигурността на Парламента да бъде допълнително засилена и призовава генералния секретар да гарантира, че служителите са подходящо обучени и са в състояние да изпълняват професионално задачите си, включително при извънредни ситуации;

132.  призовава генералния секретар да гарантира, че активно се работи за сътрудничество с другите институции на Съюза, както и с белгийските, френските и люксембургските органи;

133.  призовава ГД ITEC и ГД SAFE да засилят капацитета за киберзащита в светлината на нарасналата заплаха от кибератаки през последните месеци;

Екологосъобразен Парламент

134.  припомня, че Бюрото стартира проекта за система за управление на околната среда (EMAS) в Парламента на 19 април 2004 г.; отбелязва, че преразгледаната политика в областта на околната среда беше приета от Бюрото през 2016 г., като запазва и потвърждава ангажимента на Парламента за непрекъснато подобряване на околната среда;

135.  приветства създаването на междуинституционално бюро за екологосъобразни обществени поръчки, което в момента трябва да бъде изцяло приложено чрез определяне на ясни цели в тази област, както и засилване на усилията за вътрешна информация, насърчаване и ефективно управление по отношение на екологосъобразните обществени поръчки; подчертава също така факта, че доставчиците на услуги, наети като подизпълнители, трябва също да спазват правилата; в това отношение изразява съжаление от честото използване на пластмасови бутилки, чаши, съдове и опаковки в Парламента;

136.  взема предвид, че Парламентът е поел ангажимент за постигане на 30% намаление на емисиите си на CO2 на ЕПРВ до 2020 г. в сравнение с 2006 г.; приветства факта, че между 2006 и 2015 г. този показател е спаднал с около 24,3%;

137.  счита, че поради това е изключително важно Парламентът да си постави нови, по-предизвикателни количествени цели, както и че тези цели следва да бъдат редовно измервани от компетентните служби; отбелязва в тази връзка решението на Бюрото от 2015 г. за компенсиране на общото количество на генерираните от Парламента въглеродни емисии, включително емисиите от полети от страна на членовете на ЕП между техните държави на произход и местата на работа на Парламента;

138.  припомня на Парламента ангажимента му, поет съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, че ще прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, [...] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от него] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

139.  призовава Бюрото да проучи система от стимули за насърчаване на използването на по-устойчив и ефикасен транспорт за пътувания от дома до работното място;

140.  приветства инициативата на Парламента по отношение на изпълнението на цялостна политика за намаляване на разхищението на храна; призовава Парламента да гарантира, че разхищението на храна активно се предотвратява от всички доставчици на услуги за обществено хранене във всички помещения на Парламента; призовава Парламента да засили практиката на даряване на непродадената храна за благотворителни цели;

141.  счита, че с въвеждането на ефективна система за резервация на помещенията за заседания и на регистър за управление на помещенията може да бъде активиран значителен потенциал с оглед на разходите и на усилията на Парламента за намаляване на въздействието му върху околната среда, и призовава генералния секретар да ускори обсъждането на тези въпроси;

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

142.  отбелязва, че през 2015 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва:

Група

2015

2014**

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период (2011 г.)

EPP

17 440

10 198

17 101

98,06%

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34%

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81%

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07%

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99%

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43%

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03%

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35%

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02%

1 729

3 527

417

2 689

76,62%

1 255

Verts/ALE

4 153

1 293

3 890

93,67%

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41%

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45%

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83%

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09%

760

 

 

 

 

 

Независими членове на ЕП

1 627

533

1 001

61,51%

214

1 991

441

1 281

64,32%

533

Общо

59 860

24 803

56 588

94,53%

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76%

24 168

* всички суми са в хиляди евро

** 2014 г. включва две финансови години поради парламентарните избори през май 2014 г. Данните за 2014 г. в таблицата представляват консолидираните суми.

143.  припомня, че Палатата препоръча в годишния си доклад Парламентът да преразгледа съществуващата рамка на контрол за изпълнението на бюджетните кредити, отпускани на политическите групи, и освен това да предоставя по-добри насоки, като прилага по-строг мониторинг върху начина, по който групите изпълняват правилата за разрешаване и извършване на разходи и процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

144.  отбелязва, че през 2015 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са усвоени, както следва(6):

Партия

Съкращение

Собствени ресурси*

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък или загуба на приходи (трансфер към резерви)

Европейска народна партия

EPP

1 926

8 053

12 241

85%

363

Партия на европейските социалисти

PES

1 246

5 828

8 024

85%

40

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

561

2 093

2 789

85%

90

Европейска зелена партия

EGP

480

1 666

2 245

85%

83

Алианс на европейските консерватори и реформисти

AECR

395

1 952

2 401

85%

8

Партия на европейската левица

EL

372

1 484

2 044

85%

71

Европейска демократическа партия

EDP/PDE

120

457

577

85%

0

Демократи за ЕС

EUD

55

292

370

85%

3

Европейски свободен алианс

EFA

127

636

845

85%

0

Европейско християнско политическо движение

ECPM

87

461

560

85%

4

Европейски алианс за свобода

EAF

94

494

588

85%

7

Алианс на европейските национални движения

AENM

53

292

399

85%

0

Движение за Европа на нациите и свободите

MENF

161

401

562

85%

0

Алианс за пряка демокрация в Европа

ADDE

250

821

1.070

85%

-403

Движение за

Европа на свободите

и демокрацията

MELD

91

44

226

85%

-208

Общо

 

6 017

24 974

34 943

85%

59

(*) всички суми са в хиляди евро

145.  отбелязва, че през 2015 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са усвоени, както следва(7):

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени средства*

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

EPP

949

4 725

5 674

85%

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

847

3 848

4 695

85%

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

183

880

1 063

85%

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

163

914

1 077

85%

Трансформ Европа

TE

EL

159

847

1 066

85%

Институт на европейските демократи

IED

PDE

47

284

331

85%

Център „Maurits Coppieters“

CMC

EFA

57

241

298

85%

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

AECR

323

1 100

1 423

85%

Европейска фондация за свобода

EFF

EAF

47

268

315

85%

Организация за европейско междудържавно сътрудничество

OEIC

EUD

33

132

165

85%

Християнска политическа фондация за Европа

CPFE

ECPM

51

267

318

85%

Фондация за Европа на свободите и демокрацията

FELD

MELD

50

248

298

85%

Институт за пряка демокрация в Европа

IDDE

ADDE

144

673

817

85%

Европейски идентичности и традиции

EIT

AENM

32

169

201

85%

Общо

 

 

3 085

14 596

17 681

85%

(*) всички суми са в хиляди евро

 

 

 

 

 

 

146.  отбелязва със загриженост, че в случая с Алианса за пряка демокрация в Европа, Движението за Европа на свободите и демокрацията, Инициативата за пряка демокрация в Европа и Фондацията за Европа на свободите и демокрацията бяха открити сериозни нередности, свързани със забраненото пряко или непряко финансиране на национални партии и даренията;

147.  изразява загрижеността си относно риска за репутацията на Парламента, който представляват подобни нередности, и е убеден в необходимостта от бързи и ефективни действия за предотвратяване и преодоляване на всякакви подобни нередности в бъдеще; счита обаче, че тези нередности се отнасят само до ограничен брой политически партии и фондации; счита, че тези нередности следва да не поставят под въпрос финансовото управление на останалите политически партии и фондации;

148.  запознат е с новите регламенти, а именно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.(8), които ще започнат да оказват въздействие върху финансирането на европейските политически партии и фондации за финансовата 2018 година, и с важната роля на новосъздадения орган за европейските политически партии и европейските политически фондации, както и текущите обсъждания в Бюрото на предложенията на генералния секретар за разглеждане на редица въпроси, които не са били разрешени в тези регламенти; призовава вътрешния одитор на Парламента да изготви нов одитен доклад относно финансирането на европейските политически партии и фондации възможно най-скоро след влизането в сила на новия регламент;

149.  счита, че в това отношение е от изключително значение да се разгледат евентуалните пропуски в настоящата система на вътрешен и външен контрол при избягването на сериозни нередности; отбелязва декларациите на външния счетоводител, EY, че целта на одитите му е била да получи достатъчно увереност, че годишните отчети не са засегнати от съществени неточности и че органът е спазил приложимите правила и разпоредби, и че тези одити включват проверка на тестов принцип на подкрепящите становището доказателства; отбелязва обаче, че проверките не включват разследвания на евентуални подправени отчети и документи и следователно дават единствено доста ограничена представа за проверяваните финансови дейности;

150.  отбелязва ограничените човешки ресурси (на практика 2 ЕПРВ) в ГД FINS за проверка на сметките на европейските политически партии и фондации; изразява твърдото становище, че предвид високия риск от накърняване на репутацията биха могли да бъдат отделени повече ресурси за тази дейност;

151.  призовава Бюрото, доколкото позволява принципът на поверителност, да улеснява достъпа до съответните документи, съдържащи се в окончателните доклади на европейските политически партии и фондации, и по-специално отчетите и извършените одити;

152.  отправя искане към новосъздадения орган да представи доклад за напредъка пред Парламента след първата си година на дейност, а именно 2017 г., и призовава генералния секретар да гарантира, че органът ще разполага с всички необходими ресурси за изпълнението на задачите си.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(2) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(3) ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.
(4) Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
(5) ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 3.
(6) Забележки: всички суми са в хиляди евро Забележка (1): общите приходи включват преносите от предходната година в съответствие с член 125, параграф 6 от Финансовия регламент
(7) Забележки: всички суми са в хиляди евро
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28).

Правна информация