Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2152(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2017

Předložené texty :

A8-0153/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0146

Přijaté texty
PDF 699kWORD 92k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský parlament (2016/2152(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 16. června 2014 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(7), a zejména na článek 22 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0153/2017),

A.  vzhledem k tomu, že předseda přijal účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2015 dne 4. července 2016;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 24. června 2016 osvědčil, že má přiměřenou jistotu, že zdroje poskytnuté do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené kontrolní postupy dávají nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že při svém specifickém posuzování správných a jiných výdajů provedených v roce 2015 nezjistil ve zkoumaných výročních zprávách o činnosti orgánů a institucí a v jejich systémech vnitřní kontroly, které jsou vyžadovány nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012, žádné vážné nedostatky;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 354, 27.9.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(5) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 10.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský parlament (2016/2152(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0153/2017),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky účetní Evropského parlamentu (dále jen „Parlament“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz finanční situace Parlamentu, a že nezjistil žádné okolnosti, které by byly důvodem pro formulaci jakýchkoli výhrad;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem bylo správě Parlamentu zasláno 129 otázek a že Výbor pro rozpočtovou kontrolu (dále jen „výbor CONT“) obdržel odpovědi a v přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora o nich vedl veřejnou diskusi;

C.  vzhledem k tomu, že kontrola, zejména v podobě každoročního postupu udělování absolutoria, je nutná, aby bylo zajištěno, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie; vzhledem k tomu, že je neustále prostor ke zlepšování se, pokud jde o kvalitu, efektivnost a účinnost při správě veřejných finančních prostředků; vzhledem k tomu, že základním prvkem při plnění rozpočtu by měla být zásada sestavování rozpočtu podle výkonnosti a zásada řádné správy a řízení lidských zdrojů;

Dohled nad rozpočtovým a finančním řízením Parlamentu

1.  konstatuje, že formální systém dohledu nad rozpočtovým a finančním řízením Parlamentu má čtyři hlavní součásti:

   a) potvrzení účetní závěrky účetním Parlamentu,
   b) výroční zprávy interního auditora a jeho stanovisko k fungování systému vnitřní kontroly,
   c) posouzení správních a jiných výdajů u všech orgánů a institucí, včetně Parlamentu, externím auditorem, jímž je Účetní dvůr, a
   d) postup udělování absolutoria, který připravuje výbor CONT a jehož výsledkem je rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria předsedovi Parlamentu;

2.  konstatuje, že výroční zpráva interního auditora obsahuje zjištění vycházející ze specifických auditů; jejím cílem je zlepšit rozpočtové a finanční řízení, ale nikoli podat komplexní obraz rozpočtového a finančního řízení Parlamentu; upozorňuje, že podobně i zpráva Účetního dvora představuje v případě finančních operací Parlamentu výsledky pouze malého vzorku (16 operací);

3.  chápe, že poměrně málo pozornosti, kterou věnuje Účetní dvůr operacím Parlamentu, lze přičíst na vrub toho, že u správních výdajů je obecně nízká míra výskytu chyb;

4.  poukazuje však na to, že ačkoli je míra chyb pozoruhodně nízká, riziko poškození pověsti je relativně vysoké, vzhledem k tomu, že takové finanční a rozpočtové chyby mohou mít negativní dopad na postavení instituce;

5.  dodává, že v poslední době by se v důsledku obecně pociťované potřeby sestavování rozpočtu podle výkonnosti neměly postupy udělování absolutoria omezovat pouze na odhalování nesrovnalostí, nýbrž by také měly zahrnovat měření konkrétního výkonu a výsledků, a že i toto je obzvláště důležité v případě Parlamentu, neboť to, že se nedaří dosahovat výsledků, má bezprostřední dopad na pověst instituce;

6.  konstatuje, že za těchto okolností je práce, kterou provádí Parlament v rámci postupu udělování absolutoria, příležitostí, jak se důkladněji zabývat účetní závěrkou, kterou vypracovala správa Parlamentu; vyzývá k rozvoji interní odbornosti v oblasti účetnictví a auditu, o níž se zpravodajové budou moci opírat při přípravě zpráv o udělení absolutoria;

Účetní závěrka Parlamentu

7.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2015 činila celkově 1 794 929 112 EUR, tj. 19,78 % prostředků v okruhu 5 víceletého finančního rámce(1) vyčleněných na správní výdaje orgánů a institucí Unie jako celku v roce 2015, což oproti rozpočtu na rok 2014 (1 755 631 742 EUR) představuje zvýšení o 2,2 %;

8.  konstatuje, že celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2015 činila 176 367 724 EUR (v roce 2014: 174 436 852 EUR), z čehož 27 988 590 EUR činily účelově vázané příjmy (v roce 2014: 26 979 032 EUR);

9.  upozorňuje, že 71 % celkových čerpaných prostředků představovaly čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci); podotýká, že pro výdaje Parlamentu je příznačná vysoká míra kontinuity, týkají se v převážné většině odměn poslanců a zaměstnanců, které se upravují podle služebního řádu a jiných smluvních povinností;

10.  bere na vědomí údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2015, jmenovitě:

a)  Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2015:

1 794 929 112

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2014:

-

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2014:

277 911 825

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2015:

27 988 590

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2014:

106 077 150

Celkem:

2 206 906 677

b)  Využití prostředků v rozpočtovém roce 2015 (v EUR)

závazky:

2 176 992 756

provedené platby:

1 770 807 099

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

392 379 176

prostředky přenesené neautomaticky:

-

zrušené prostředky:

43 720 402

c)  Rozpočtové příjmy (v EUR)

prostředky obdržené v roce 2015:

176 367 724

d)  Celková rozvaha k 31. prosinci 2015 (v EUR)

1 511 058 599

11.  konstatuje, že v roce 2015 bylo využito 99,1 % prostředků zapsaných do rozpočtu Parlamentu, přičemž míra zrušení prostředků činila 0,9 %, a že stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo velmi vysoké úrovně plnění rozpočtu;

12.  upozorňuje na to, že celková výše zrušených prostředků činila 41 422 684 EUR, přičemž v převážné většině šlo o prostředky v položkách na platy a na výdaje související s budovami;

13.  konstatuje, že tzv. „sběrný“ převod činil 71 000 000 EUR, což představuje 4 % celkových prostředků převedených z položek předběžných prostředků a z jiných zdrojů, a jeho účelem bylo pomoci financovat roční splátky na budovu Konrad Adenauer; naléhavě žádá, aby byla politika Parlamentu v oblasti nemovitostí stanovena dostatečně jasně jako součást rozpočtové strategie; považuje tuto částku „sběrného“ převodu za velmi vysokou; je pevně přesvědčen, že účinné rozpočtové řízení by mělo tyto převody omezit na naprosté minimum; v této souvislosti vyzývá Účetní dvůr, aby vypracoval zprávu o politice Parlamentu v oblasti nemovitostí;

Výroky Účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2015 a legality a správnosti operací, na nichž se zakládá

14.  konstatuje, že z důkazních informací celkově vyplývá, že výdaje na „správu“ nejsou zatíženy významnou mírou chyb, ale že na základě sedmi kvantifikovaných chyb činí odhadovaná míra chyb v okruhu 5 VFR určeném na správní výdaje 0,6 % (zvýšení oproti 0,5 % v roce 2014);

15.  je velice znepokojen zjištěním Účetního dvora, že ze 151 zkoumaných operací všech orgánů a institucí Unie bylo 22 (14,6 %) zatíženo chybou; upozorňuje však, že z těchto 22 operací bylo jen sedm chyb vyčísleno, a mělo tudíž finanční dopady, což vede k odhadované míře chyb ve výši 0,6 %;

16.  bere dále na vědomí konkrétní zjištění týkající se Parlamentu obsažená ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2015; konstatuje, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v kontrolách schvalování a vypořádávání výdajů provedených v roce 2014; tyto nedostatky se týkaly jen jedné ze šestnácti zkoumaných operací Parlamentu týkající se některé z politických skupin a byly zúčtovány v roce 2015;

17.  bere na vědomí odpovědi, které Parlament podal v kontradiktorním řízení s Účetním dvorem; žádá Účetní dvůr, aby průběžně informoval příslušný výbor o naplňování svého doporučení, aby Parlament v této věci poskytl lepší pokyny a přezkoumal stávající kontrolní rámec pro vynakládání rozpočtových prostředků přidělených politickým skupinám;

Výroční zpráva interního auditora

18.  konstatuje, že na veřejně přístupné schůzce příslušného výboru s interním auditorem konané dne 30. ledna 2017 představil interní auditor svou výroční zprávu a vysvětlil, že v roce 2015 přijal zprávy na tato témata:

   následný audit nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu,
   pravidla pro mnohojazyčnost,
   měření operační efektivity a výkonnosti IT,
   systém pro finanční řízení (FMS),
   postup vymáhání dlužných částek,
   řízení kontinuity činnosti;
   inventář datového centra IT a správa externího odborného poradenství;

19.  bere na vědomí a podporuje postoje vyjádřené interním auditorem ohledně toho, že je třeba:

   vypracovat odůvodněný návrh aktualizace pravidel pro mnohojazyčnost týkajících se tlumočnických služeb, který bude obsahovat specifická ustanovení pro plánování schůzek souvisejících s trialogem;
   zlepšit předpisový rámec vztahující se na schůze s tlumočením, včetně: lepšího sladění stávajících souborů předpisů a opatření s cílem rozložit poptávku rovnoměrněji do jednotlivých dnů pracovního týdne a zjistit, jaké časy jsou méně využívány, a naplnit je; zdůrazňuje, že je nutné omezit počet schůzí zrušených krátce předem, neboť takové rušení vede k významnému nesprávnému přidělování zdrojů;
   vypracovat relevantní kritéria a orientační prahové limity pro zahájení soudních řízení a pro odpuštění dluhů a předložit je ke schválení hlavní pověřené schvalující osobě;
   vytvořit odpovídající strukturu a koncepci (včetně institucionálních pokynů a praktických opatření) pro řízení kontinuity činností;

20.  konstatuje, že na konci roku 2015, po řadě následných auditů, zůstala nedokončena čtyři opatření z přezkumu rámce vnitřní kontroly, všechna představující jen mírné riziko, u jednoho z nich byl termín dokončení odložen na rok 2017 v souvislosti s novým systémem Parlamentu pro finanční řízení; žádá interního auditora, aby průběžně informoval výbor CONT o pokroku při provádění těchto čtyř opatření;

21.  žádá interního auditora, aby se při předkládání výroční zprávy více zaměřil na ty aspekty, u nichž byly zjištěny nedostatky nebo nesrovnalosti; žádá též interního auditora, aby své zprávy o návazném sledování, rozvoji a řešeních problémů zjištěných v rámci jeho mandátu zpřístupnil Výboru pro rozpočtovou kontrolu; žádá generálního tajemníka, aby zavedl postupy pro posuzování výkonnosti a výsledků;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2014

22.  bere na vědomí písemné odpovědi na usnesení o udělení absolutoria za rok 2014, které byly dány výboru CONT dne 20. října 2016, a vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům uvedeným v usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2014 a následnou výměnu názorů s poslanci; lituje však toho, že nebyla přijata opatření navazující na mnohé z těchto požadavků a že nebyl uveden žádný důvod nebo vysvětlení; zdůrazňuje, že je důležité mít možnost častěji jednat s generálním tajemníkem ve výboru CONT o otázkách, které mají dopad na rozpočet Parlamentu a jeho plnění;

23.  konstatuje, že došlo k nesouladu mezi daty předložení návrhu zprávy Parlamentu o udělení absolutoria a možného předložení dodatečných otázek generálnímu tajemníkovi; žádá generálního tajemníka, aby odpověděl na doplňující otázky ve lhůtě pro pozměňovací návrhy a v případě potřeby před hlasováním ve výboru;

Absolutorium Parlamentu za rok 2015

24.  bere na vědomí výměnu názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem a výborem CONT v přítomnosti člena Účetního dvora a interního auditora, která se uskutečnila dne 30. ledna 2017;

25.  vyjadřuje uspokojení, že je správa Parlamentu odhodlána neustále zlepšovat výkonnost útvarů Parlamentu jako celku a činit tak efektivním způsobem, ačkoli má také za to, že v některých případech trvá zavedení změn do praxe příliš dlouho;

26.  konstatuje, že Parlament, který každého občana stojí přibližně 3,60 EUR ročně, se nemusí ostýchat srovnání s ostatními parlamentními systémy, zejména vzhledem k tomu, že třetina nákladů připadá na základní faktory (mnohojazyčnost a počet jednacích míst), na které má Parlament sám jen omezený vliv a které se jiných parlamentů netýkají stejným způsobem;

27.  konstatuje nicméně, že míra pozornosti věnované sestavování rozpočtu podle výkonnosti je na jednotlivých generálních ředitelstvích různá, velmi v tomto ohledu pokročilo například generální ředitelství pro finance (GŘ FINS), v jiných útvarech správy je však tento přístup stále v přípravné fázi; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, aby v celé správě byly stanoveny jasné, měřitelné cíle a aby bylo sledováno jejich plnění;

28.  bere na vědomí odpověď generálního tajemníka ve věci dostupnosti aplikace elektronického podávání petic pro poslance a veřejnost a také zprávu právní služby; žádá generálního tajemníka, aby podal zprávu o opatřeních přijatých na základě doporučení právní služby;

29.  vítá pozornost, kterou správa věnuje udržitelnosti, zvláště v souvislosti s postupy zadávání veřejných zakázek; konstatuje však, že poté, co vstoupila v platnost nová směrnice o zadávání veřejných zakázek(2), je nyní možno zvýšit váhu kritérií týkajících se sociální a environmentální udržitelnosti v poměru ke kritériu nejnižší ceny;

30.  vyzývá generálního tajemníka, aby předložil plán postupu ve věci toho, jak uplatňovat při postupech zadávání veřejných zakázek v Parlamentu kritéria udržitelnosti, a aby v tomto ohledu učinil jeho součástí i vyhodnocení toho, jak je používáno zadávání zelených veřejných zakázek jako jeden z nástrojů;

31.  konstatuje, že podle Účetního dvora činí náklady na geografickou roztříštěnost činnosti Parlamentu 114 milionů EUR ročně, a bere na vědomí zjištění obsažené v usnesení ze dne 20. listopadu 2013 o umístění sídel evropských institucí(3), že 78 % veškerých služebních cest zaměstnanců Parlamentu, na které se vztahuje služební řád, přímým důsledkem toho, že jsou útvary Parlamentu geograficky rozptýleny; připomíná, že dopad této rozptýlenosti na životní prostředí činí odhadem 11 000–19 000 tun emisí CO2; vyzývá předsednictvo, aby požádalo generálního tajemníka, aby neprodleně vypracoval plán na zavedení jednoho sídla Parlamentu; znovu vyzývá Parlament a Radu, aby za účelem zajištění dlouhodobých úspor řešily potřebu vypracování plánu na zavedení jednoho sídla, jak je uvedeno v několika předchozích usneseních Parlamentu; je přesvědčen, že odchod Spojeného království a nutnost přemístit evropské agentury, které mají nyní sídlo ve Spojeném království, by mohly poskytnout vynikající příležitost k řešení několika problémů najednou; poukazuje však na článek 341 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že sídlo orgánů Unie určí vlády členských států vzájemnou dohodou, a na protokol č. 6, který je přílohou Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU a stanoví, že Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku; připomíná, že řešení s jediným sídlem vyžaduje změnu Smlouvy;

32.  připomíná odpověď správy Parlamentu na otázku 75 v dotazníku týkajícím se udělení absolutoria Parlamentu za rok 2013, jmenovitě to, že se rozhodla ukončit „praxi dlouhodobých misí, což povede ke značným úsporám“, považuje však za velký rozpor skutečnost, že v současnosti je na dlouhodobé misi třináct pracovníků; má za to, že dlouhodobá mise zaměstnance, která zahrnuje příspěvek za práci v zahraničí a denní příspěvky, a to na místě, kde daná osoba již žila a pracovala, je odsouzeníhodným způsobem vynakládání peněz daňových poplatníků a je v rozporu se služebním řádem; trvá na tom, aby bylo podáno vysvětlení okolností každé dlouhodobé mise, a zejména aby byly zveřejněny důvody a náklady této dlouhodobé mise;

33.  připomíná, že podle pravidel stanovených služebním řádem mají úředníci a ostatní zaměstnanci Unie, a to i ti, kteří pracují v kabinetech, plnit své úkoly výhradně s ohledem na zájmy Unie; poukazuje na to, že úředníci Unie jsou placeni z peněz daňových poplatníků, které nejsou určeny k financování toho, aby byl prostřednictvím tisku nebo jiných pracovníků prosazován jakýkoli vnitrostátní politický zájem předsedy Parlamentu; vyzývá předsednictvo, aby v předpisech Parlamentu stanovilo jasná pravidla;

34.  bere na vědomí rozhodnutí předsedy ze dne 21. října 2015, kterým se snažil dosáhnout jmenování lidí do vedoucích pozic vedení v rámci Parlamentu bez dodržování stanovených postupů, a zejména bez výzev k podávání přihlášek; konstatuje, že „rozhodnutí nebylo v souladu s pravidly“ (odpověď správy Parlamentu ve druhém dotazníku výboru CONT); trvá na tom, aby bylo toto rozhodnutí předsedy formálně zrušeno;

35.  konstatuje, že dne 15. prosince 2015 předseda sám sobě udělil oprávnění alokovat neomezený zvláštní příspěvek pracovníkům svého kabinetu, který překračoval stávající příspěvek na kabinet, přestože služební řád se o takovém zvláštním příspěvku nijak nezmiňuje; znovu nastoluje otázku zákonnosti tohoto oprávnění a platnosti zvláštních příspěvků; žádá, aby bylo zváženo, zda by uvedené rozhodnutí nemělo být zrušeno;

Řízení režimu finančních příspěvků pro skupinové návštěvy

36.  konstatuje, že předsednictvo přijalo dne 24. října 2016 revidované předpisy upravující výplatu finančních příspěvků skupinovým návštěvám pod záštitou poslanců;

37.  vítá skutečnost, že toto nové znění výrazně omezuje platby v hotovosti a zavádí povinné elektronické převody, čímž se snižují rizika krádeže a poškození pověsti Parlamentu, přitom je však stále zachována značná flexibilita; podporuje záměr předsednictva vyhodnotit revidovaný systém po jednom roce jeho uplatňování; lituje však toho, že lze jmenovat parlamentní asistenty, kteří získávají platby na své soukromé účty a osvědčují tak výdaje skupiny; obává se, že tento postup přenáší na akreditované parlamentní asistenty zbytečnou finanční a právní odpovědnost a vystavuje je potenciálním rizikům; naléhavě žádá předsednictvo, aby tímto ustanovením prioritně znovu zabývalo;

38.  vyjadřuje politování nad tím, že Parlament udělil absolutorium svému předsedovi k plnění rozpočtu Parlamentu za rozpočtový rok 2014 a na poslední chvíli vypustil důležité body, které kladly další otázky týkající se politických aktivit a finančních kroků předsedy během voleb do Evropského parlamentu v roce 2014;

Rejstřík transparentnosti a střet zájmů

39.  vítá skutečnost, že sdělovací prostředky a široká veřejnost věnují Parlamentu a jeho správě stále větší pozornost; konstatuje však, že někteří novináři prohlašují, že je pro ně obtížné získat konkrétní informace, které se snaží zjistit; poukazuje na to, že transparentnost Parlamentu a jeho správy je zásadní pro legitimitu instituce a že by se přístup k informacím měl zlepšit, přičemž musí být vždy dodrženy předpisy pro ochranu osobních údajů;

40.  žádá předsednictvo, aby na internetových stránkách Parlamentu zveřejňovalo relevantní dokumenty, které mu předkládá generální tajemník, a to ve strojově čitelném formátu, pokud to neznemožňuje povaha informací v nich obsažených, jak je tomu například při nutnosti ochrany osobních údajů;

41.  zdůrazňuje, že je nutné zvýšit transparentnost a přístupnost činností vnitřních rozhodovacích orgánů Parlamentu, zejména předsednictva; žádá, aby byly pořady jednání předsednictva zveřejňovány na intranetu dostatečně dlouho předem a aby byly zápisy z jeho schůzí zveřejňovány daleko rychleji; poznamenává, že není nutné čekat na jejich překlad do všech jazyků;

42.  připomíná, že poslanci jsou povinni neprodleně informovat správní útvary o každé změně týkající se jejich prohlášení o zájmech;

43.  žádá generálního tajemníka, aby toto usnesení předal předsednictvu a upozornil na všechny žádosti o opatření nebo rozhodnutí předsednictva; vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval plán činnosti předsednictva týkající se opatření navazujících a/nebo reagujících na doporučení uvedená v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria a aby výsledky zahrnul do výročního dokumentu o monitorování; žádá generálního tajemníka, aby včas informoval Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu o všech projektech s významnými rozpočtovými dopady, které byly předloženy předsednictvu;

44.  je přesvědčen, že by poslanci měli mít možnost využívat internetové stránky Parlamentu k tomu, aby se mohli voliči v jejich volebních obvodech co možná nejtransparentněji seznámit s jejich činnostmi, a proto vyzývá generálního tajemníka, aby vytvořil systém, který budou moci poslanci využít ke zveřejnění podrobností o svých schůzkách se zástupci zájmových skupin; a naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby tuto možnost bez prodlení zajistil, jak již požadovalo usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2014;

45.  vyzývá předsednictvo, aby definovalo a zveřejnilo pravidla pro používání příspěvků na všeobecné výdaje;

46.  konstatuje, že mezi poslanci je nízká míra informovanosti o možnosti vrátit přebytky příspěvku na všeobecné výdaje; připomíná poslancům, že příspěvek na všeobecné výdaje nepředstavuje další osobní odměnu; žádá generálního tajemníka, aby jako prioritu tuto možnost mezi poslanci propagoval; naléhavě vyzývá poslance, aby přebytky vrátili na konci svého mandátu;

47.  podobně vyzývá generálního tajemníka, aby poslancům, kteří by chtěli na svých stránkách zveřejňovat podrobnosti o veškerých ostatních náhradách a příspěvcích Parlamentu, které jim byly vyplaceny, poskytl příslušné datové záznamy, které by bylo možné snadno znovu zpracovat;

48.  dále vyzývá generálního tajemníka, aby byl stejně nápomocen i politickým skupinám;

49.  konstatuje, že na internetových stránkách Parlamentu je k dispozici široká škála podkladových dokumentů k rozhodnutí o uznání evropských politických stran a evropských politických nadací spolu s podrobnostmi upřesňujícími konečnou výši jejich financování; vyzývá Parlament, aby požádal Komisi, aby předložila návrh revize stávajícího právního aktu Unie o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací(4), včetně přísnějších požadavků na zřizování evropských politických stran a nadací, aby se předešlo jejich zneužívání;

50.  vítá zavedení zvláštního formuláře, v němž mohou zpravodajové uvádět, kteří zástupci zájmových skupin ovlivnili jejich zprávu (tzv. legislativní stopa);

51.  opětovně vyzývá k tomu, aby správa Parlamentu vypracovala zprávu o využívání prostor Parlamentu zájmovými skupinami a dalšími externími organizacemi;

52.  je znepokojen tím, že současný kodex chování pro poslance možná vyžaduje další zlepšení, aby nedocházelo ke střetům zájmů, se zvláštní pozorností k těmto aspektům:

   placené vedlejší zaměstnání poslanců,
   lobbistické aktivity vůči evropským institucím ze strany bývalých poslanců po dobu, kdy mají nárok na přechodný příspěvek,
   ukládání prohlášení poslanců o finančních zájmech do rejstříku,
   složení a pravomoci poradního výboru;

Generální ředitelství pro komunikaci

53.  vítá vytvoření ukazatelů pro měření výkonnosti komunikačních činností a vyzývá generálního tajemníka, aby ve zprávě o činnostech Parlamentu za rok 2016 věnoval samostatný oddíl účinnosti tohoto nového přístupu v oblasti komunikace založeného na výkonnosti;

54.  podporuje různé programy, které mají za cíl usnadnit návštěvy novinářů a občanů, kteří mají zájem se dozvědět více o činnostech Parlamentu;

55.  v tomto ohledu opakuje svou výzvu z postupu udělování absolutoria za rok 2014, v níž bylo uvedeno, že internetové stránky Parlamentu jsou pro uživatele i nadále dosti nevstřícné, špatně se v nich orientuje a dosud nezohlednily nejnovější vývoj technologie, a tudíž je obtížné na nich nalézt příslušné informace; rovněž bylo poukázáno na to, že s ohledem na význam komunikace s evropskými občany internetové stránky nepřispívají ke zlepšování obrazu Parlamentu u široké veřejnosti;

56.  vyzývá generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM), aby zavedlo účinnější a pro uživatele jednodušší internetové stránky, které budou obsahovat efektivnější internetový vyhledávač, aby zvýšily povědomí o činnosti Parlamentu u široké veřejnosti a bezprostředněji reagovaly na potřeby a zájmy občanů; upozorňuje, že přes vynaložení velkého objemu zdrojů bylo dosud dosaženo jen nevalných výsledků;

57.  vyjadřuje obavy, pokud jde o účinnost komunikační strategie Parlamentu; žádá v tomto ohledu komplexní přezkum současné komunikační strategie a zejména aktivnější přístup k těm, kteří se sami od sebe o činnosti Parlamentu nezajímají nebo mohou být dokonce ve věci jeho fungování skeptičtí; vyzývá generálního tajemníka, aby vytvořil novou strategii, která bude mít větší záběr a osloví také tyto občany, mj. tím, že usnadní přístup k informacím, bude odpovídajícím způsobem vyvracet neopodstatněné předsudky vůči Parlamentu, nebude přitom ovšem vést zbytečné a nákladné propagační kampaně;

58.  zdůrazňuje, že je nutné nově vymezit poslání informačních kanceláří Parlamentu a modernizovat jejich fungování tím, že bude optimalizováno využívání nových komunikačních technologií a vzorců a bude využito výhodné zeměpisné polohy kanceláří v blízkosti občanů k dalšímu zintenzivnění činností „na místě“, například pořádání debat s poslanci a občanskou společností s cílem naslouchat lidem a být s nimi v kontaktu; zdůrazňuje, že k většímu oslovení občanů by měla přispět i debata na internetu a pozornost sdělovacích prostředků vyvolaná uvedenými akcemi; konstatuje, že náklady na budovy a zaměstnance informačních kanceláří v členských státech jsou neúměrně vysoké v poměru k částce vynakládané na hlavní funkce těchto kanceláří; vyzývá generálního tajemníka, aby do konce roku 2017 předložil výboru CONT podrobnou zprávu o činnosti a financování informačních kanceláří v Bruselu a ve Štrasburku, se zvláštním zaměřením na to, jaká je jejich přidaná hodnota;

59.  vyjadřuje znepokojení nad odpověďmi na otázky k písemnému zodpovězení ve věci informačních kanceláří Parlamentu v některých členských státech, neboť ve většině případů vyplývá jen zlomek jejich provozních nákladů ze skutečných cílů a úkolů těchto kanceláří, zatímco naprosto převažující část peněz je vynakládána na nájmy kanceláří a mzdy a cestovní výdaje jejich zaměstnanců;

60.  vyzývá generálního tajemníka, aby zlepšil vnitřní komunikaci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, aby se například o vytváření důležitých nových nástrojů, jako je tzv. legislativní vlak, dozvěděla i širší veřejnost uvnitř i vně instituce;

Cena LUX

61.  vítá skutečnost, že na společné schůzi výboru CONT a Výboru pro kulturu a vzdělávání proběhla prezentace průzkumu, který byl požadován při udělení absolutoria za rok 2013, provedeného s cílem zjistit, zda a nakolik se o ceně LUX obecně ví a jak je vůbec vnímána v jednotlivých členských státech, a že byly výbory seznámeny se získanými poznatky;

62.  připomíná, že se tento průzkum hlavně týkal toho, nakolik Filmovou cenu LUX znají poslanci a filmoví tvůrci, a že cílem této ceny je ilustrovat občanům odhodlání Parlamentu prosazovat konsenzuální hodnoty, jako jsou lidská práva a solidarita, a přesvědčení o hodnotnosti kulturní a jazykové rozmanitosti;

63.  konstatuje, že průzkum se setkal s nízkým zájmem, zúčastnilo se jej 18 % oslovených, tj. 137 poslanců Parlamentu ze všech politických skupin a členských států, a že je více než 90 % z těchto poslanců vědělo o existenci Filmové ceny LUX, 75 % chápalo její účel a více než 80 % má na tuto cenu kladný názor;

64.  není přesvědčen o správnosti způsobu výběru, kterým poslanci rozhodují o nominacích a konečném vítězi ceny, a vyzývá předsednictvo, aby vypracovalo zprávu o alternativních modelech, jak dosáhnout žádoucích výsledků, například tím, že Parlament bude podporovat obdobnou iniciativu organizací filmových tvůrců samotných;

65.  konstatuje, že i když s postupem let počet diváků vzrostl, počet 43 000 v celé Unii je stále velice nízký a vyvolává pochybnosti o opodstatněnosti udělování ceny LUX;

Dům evropských dějin

66.  lituje opakovaných odkladů otevření Domu evropských dějin, které bylo původně plánováno na březen 2016, poté bylo odloženo na září a listopad 2016 a nyní by se mělo uskutečnit 6. května 2017;

67.  se znepokojením bere na vědomí probíhající diskuse o povaze dočasných výstav; zdůrazňuje význam akademické nezávislosti Domu evropských dějin z hlediska obsahu a koncepce výstav, které určují výhradně muzeologická a historická kritéria;

68.  je potěšen tím, že podle odhadů uvítá Dům evropských dějin 250 000 návštěvníků ročně; poukazuje na to, že roční provozní náklady tohoto zařízení jsou předem odhadovány na 13,3 milionu EUR; vyjadřuje své znepokojení nad poměrně nízkým počtem návštěvníků v porovnání s vysokými provozními náklady s přihlédnutím k tomu, že v roce 2015 Parlament uvítal 326 080 návštěvníků a provozní náklady činily jen 4,3 milionu EUR;

69.  podotýká, že zřízením Parlamentaria a otevřením Domu evropských dějin se Parlament a jeho okolí stává atrakcí pro občany a pro turisty, která přinese lepší povědomí o úloze Parlamentu a ukáže občanům, jak Parlament usiluje o společné hodnoty, jako jsou lidská práva a solidarita; žádá předsednictvo, aby zvážilo navázání dialogu s místními orgány a jednalo o tom, jak mohou přispět k financování a správě Domu evropských dějin;

70.  vyzývá předsednictvo, aby uvažovalo o změně způsobu řízení Domu evropských dějin tak, aby byl uplatňován více interinstitucionální přístup, a zkoumalo možnosti další spolupráce s ostatními orgány Unie, zejména Komisí a Radou;

71.  vítá rozhodnutí Komise přispívat na provozní náklady Domu evropských dějin částkou 800 000 ročně; soudí však, že by Komise měla přispívat na odhadované roční provozní náklady mnohem větší měrou;

Generální ředitelství pro personál (GŘ PERS)

72.  konstatuje, že k 31. prosinci 2015 bylo na sekretariátu zaměstnáno celkem 5 391 úředníků a dočasných zaměstnanců (stav o 96 pracovníků vyšší než k 31. prosinci 2014) a v politických skupinách bylo zaměstnáno celkem 771 úředníků a dočasných zaměstnanců (stav o 26 pracovníků vyšší než k 31. prosinci 2014); spolu se smluvními zaměstnanci odpovídalo GŘ PERS za 9 402 zaměstnanců (stav o 467 pracovníků vyšší než k 31. prosinci 2014);

73.  konstatuje, že k 1. lednu 2015 bylo v plánu pracovních míst Parlamentu zrušeno 47 pracovních míst v souladu s revizí služebního řádu z roku 2014 a s VFR na období 2014–2020, v důsledku čehož zůstalo v plánu pracovních míst 6 739 míst, z nichž bylo 5 723 (84,9 %) na sekretariátu a 1 016 (15,1 %) v politických skupinách; k 31. prosinci 2015 bylo na sekretariátu neobsazeno 4,9 % pracovních míst oproti 9,6 % na konci roku 2014;

74.  vítá skutečnost, že genderová vyváženost generálních ředitelů a ředitelek se zlepšila z 18,2 % / 81,8 % v roce 2014 na 33,3 % / 66,7 % v roce 2015, konstatuje však, že genderová vyváženost ředitelů a ředitelek se snížila z 34 % / 66 % v roce 2014 na 31,1 % / 68,9 % v roce 2015; připomíná, že naprostou většinu zaměstnanců Parlamentu tvoří ženy, ty však zastávají jen omezený počet manažerských postů; konstatuje, že genderová vyváženost mezi vedoucími oddělení se i nadále zlepšovala z 30 % / 70 % na konci roku 2014 na 31,2 % / 68,8 % na konci roku 2015; zdůrazňuje, že tedy přetrvává nerovnováha na manažerských postech a že i nadále je nanejvýš důležitý program rovných příležitostí pro tato pracovní místa; je pevně přesvědčen, že do roku 2019 by měl mít Parlament nejméně 40 % žen na manažerských postech;

75.  vyjadřuje překvapení nad tím, že poradní výbor Parlamentu pro jmenování vysokých úředníků se skládá výlučně z pracovníků vyššího managementu, a vyzývá generálního tajemníka, aby jeho členem byl i zástupce výboru zaměstnanců;

76.  zdůrazňuje, že geografická vyváženost, zejména poměr mezi počtem zaměstnanců, kteří mají určitou národnost, a počtem obyvatel jejich příslušného členského státu, by měla být i nadále podstatným prvkem řízení lidských zdrojů, zejména s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily po roce 2004, vítá, že Parlament dosáhl celkově vyváženého složení úředníků z členských států, které k Unii přistoupily před rokem 2004 i po něm; poukazuje však na to, že tyto členské státy ve třech místech činnosti Parlamentu stále představují jen 3 % zaměstnanců na pozici „vyšší administrátor“ (AD12-16) v porovnání s jejich podílem na počtu obyvatel Unie, který činí 21 %, a je zde tudíž stále třeba dosáhnout pokroku;

77.  uznává, že některé činnosti, jako je provozování jídelen a úklid, bylo pro Parlament výhodnější zajišťovat externě, a že v důsledku toho u některých GŘ může počet externích zaměstnanců v prostorách Parlamentu dokonce převyšovat počet úředníků;

78.  konstatuje však, že těmito rozhodnutími o externím zajišťování služeb nelze odůvodnit využívání všech externích zaměstnanců a že například na Generálním ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC) lze poměr externích zaměstnanců a úředníků vysvětlit jen stěží;

79.  vyjadřuje svůj názor, že by externí zaměstnanci neměli být využíváni jako způsob kompenzace za snížení stavu pracovních míst dohodnutého v rámci revize služebního řádu z roku 2014 a současného VFR;

80.  bere na vědomí odpovědi generálního tajemníka ve věci podmínek pro objednávání služeb od externích poskytovatelů ze strany Parlamentu; zdůrazňuje, že správní útvary musí důkladně a systematicky zajišťovat přísné dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnávání, bezpečnosti, sociálního zabezpečení apod. ze strany poskytovatelů služeb u všech externích zaměstnanců pracujících v prostorách Parlamentu, například pracovníků v jídelnách a pracovníků úklidu a údržby atd.; vyzývá Parlament, aby zavedl řádné mechanismy varování a monitorování k prevenci a zjišťování veškerých ojedinělých nebo systematických případů nedbalosti, zneužívání nebo porušování předpisů, aby tak mohl neprodleně přijímat opatření;

81.  konstatuje, že postup pro interní zajišťování bezpečnostních služeb v Parlamentu je dokončen a že obdobný postup probíhá v souvislosti s řidiči; vyzývá generálního tajemníka, aby výboru CONT předložil zprávu o poznatcích z těchto postupů a případných úsporách, jichž bylo v jejich důsledku dosaženo;

82.  se znepokojením konstatuje, že pracovníci v jídelnách nejsou placeni v souladu s počtem hodin uvedených v jejich pracovních smlouvách v týdnech, kdy poslanci pracují jinde, například v týdnech vyhrazených pro činnosti ve volebních obvodech nebo během plenárních zasedání ve Štrasburku, a že značný počet těchto pracovníků musí pracovat na zkrácený úvazek, což má vliv na jejich zaměstnanost a výdělky; vyzývá generálního tajemníka, aby po jednání s poskytovatelem stravovacích služeb navrhl řešení, které jeho zaměstnancům zaručí pravidelnou pracovní dobu a výplaty za každý týden;

83.  konstatuje, že na konci roku 2015 v Parlamentu pracovalo 1 813 akreditovaných parlamentních asistentů a že o rok dříve jich bylo 1 686; žádá, aby právům akreditovaných parlamentních asistentů a místních asistentů byla věnována zvláštní pozornost, protože jejich smlouvy jsou bezprostředně provázány s mandátem poslanců Parlamentu, kterým poskytují podporu, s ohledem na to, že akreditovaní parlamentní asistenti jsou zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu s Parlamentem, zatímco místní asistenti se řídí různými vnitrostátními právními předpisy;

84.  vyjadřuje politování nad tím, že hodnotící zpráva o uplatňování ustanovení pro akreditované parlamentní asistenty nebyla výboru CONT předložena do konce roku 2016, jak to požadovalo usnesení o udělení absolutoria za rok 2014, a nebyla doposud předložena;

85.  poukazuje na to, že v případech obtěžování nebo whistleblowingu jsou akreditovaní parlamentní asistenti v mimořádně zranitelném postavení, neboť jejich smlouvy jsou založeny na vzájemné důvěře mezi poslancem a jeho asistentem; pokud tato důvěra není, již to samo o sobě je důvodem k ukončení smlouvy; navíc bude-li daný poslanec muset odstoupit z důvodu poškození své pověsti v důsledku trestného činu nebo jiného porušení práva, zpravidla to znamená, že současně budou ukončeny i smlouvy všech jeho asistentů; žádá proto o okamžité posílení zastoupení akreditovaných parlamentních asistentů v poradním výboru zabývajícím se případy obtěžování – se zajištěním rovnoměrného zastoupení žen a mužů – jak bylo požadováno již v rámci udělování absolutoria za rok 2013 a 2014; vyzývá předsednictvo, aby přidělilo odpovídající finanční prostředky na krytí cestovních výloh a denních diet žalujícím akreditovaným parlamentním asistentům, kteří často nemají dostatečné prostředky na to, aby se osobně dostavili do Bruselu a přednesli svou věc výboru zabývajícímu se případy obtěžování; požaduje také, aby byla při příští revizi služebního řádu zvážena možnost opatření k poskytnutí finanční náhrady pro akreditované parlamentní asistenty, aby tak bylo zajištěno rovné zacházení s akreditovanými parlamentními asistenty a uznání jejich zvláštní zranitelnosti v případech obtěžování nebo whistleblowingu;

86.  vítá záměr správních útvarů, že zahájí proces úprav paušálních příspěvků na cesty do Štrasburku, které dostávají akreditovaní parlamentní asistenti a které jsou významně nižší než příspěvky pro stálé úředníky; zdůrazňuje, že tato úprava by se měla opírat o transparentní metodiku výpočtu a měla by být v přímé korelaci s nedávným zvýšením horní hranice příspěvků a výdajů na ubytování pro stálé úředníky; rovněž zdůrazňuje, že by měla být zavedena automatická indexace příspěvků pro budoucí revize;

87.  lituje, že předsednictvo nijak nereagovalo na žádosti, které Parlament uvedl ve svých usneseních o udělení absolutoria za roky 2013 a 2014, aby pro akreditované parlamentní asistenty platily tytéž denní příspěvky jako pro ostatní zaměstnance; žádá generálního tajemníka, aby před zavedením jakýchkoli změn předložil odhad dodatečných nákladů, které by v důsledku této úpravy vznikly; mezitím zdůrazňuje, že současné stropy pro úhradu výdajů za pracovní cesty akreditovaných parlamentních asistentů nebyly valorizovány od roku 2009 a že rozdíl mezi akreditovanými parlamentními asistenty a ostatními zaměstnanci se ještě zvýšil na nejméně 40 % po zavedení nových stropů schválených Radou dne 9. září 2016, které jsou od 10. září 2016 uplatňovány pouze na úředníky; vyzývá proto předsednictvo, aby přijalo nezbytná opatření k nápravě této nerovnosti;

88.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že pracovní poměr akreditovaného parlamentního asistenta v případě úmrtí nebo odstoupení příslušného poslance z funkce skončí ke konci kalendářního měsíce; zdůrazňuje, že by to mohlo znamenat, že by akreditovaný parlamentní asistent neměl ani jeden den výpovědní lhůty, pokud funkční období příslušného poslance skončí v poslední den daného měsíce; žádá, aby byla tato nepřijatelná situace vyřešena při příští revizi služebního řádu provázáním výpovědních lhůt s vymezeným časovým obdobím, například čtyř týdnů, a nikoli s kalendářním měsícem; dále žádá předsednictvo, aby rychle zavedlo přechodná opatření, která by mohla poskytnout prozatímní řešení tohoto problému, nežli dojde k revizi právních předpisů;

89.  je znepokojen údajnou praxí, podle níž poslanci požadují, aby akreditovaní parlamentní asistenti cestovali, zejména do Štrasburku, bez cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za pracovní cestu nebo jednoduše bez úhrady cestovních výdajů; zastává názor, že tato praxe vytváří prostor pro zneužívání: pokud akreditovaní parlamentní asistenti cestují bez cestovních příkazů, nejenom že musí platit náklady z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani kryti pracovním pojištěním; vyzývá předsednictvo, aby zajistilo řádné uplatňování služebního řádu a sankcionovalo poslance, kteří pravidla porušují;

90.  konstatuje, že stážisté mají nárok na slevu ve výši 0,50 EUR na hlavní jídlo v samoobslužných restauracích v Bruselu a Lucemburku a 0,80 EUR ve Štrasburku; zastává však názor, že vzhledem k úrovni průměrného platu stážistů a vysokým cenám účtovaným v posledních dvou letech nestačí tyto slevy k tomu, aby měly byť jen minimální dopad na jejich finance; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil snížení cen v souladu s výdělkem stážistů;

91.  vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že akreditovaným parlamentním asistentům, kteří pracovali bez přerušení po poslední dvě funkční období Parlamentu, budou zaručena sociální a důchodová práva; v této souvislosti vyzývá správní útvary, aby předložily návrh, který při výpočtu desetiletého období ve službě stanoveného služebním řádem zohlední rozhodnutí konat v roce 2014 brzké volby a také dobu strávenou v přijímacím řízení;

92.  vyzývá Konferenci předsedů, aby znovu zvážila možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti za určitých podmínek, které budou stanoveny, doprovázeli poslance na oficiálních delegacích a pracovních cestách, jak to již někteří poslanci požadují;

93.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby se prošetřili a vyřešili problémy akreditovaných parlamentních asistentů vyplývající zejména z poslední změny funkčního období (např. zpoždění při podpisu smluv, přerušení smluv, volby do Evropského parlamentu konané v dřívějším termínu atd.), které mohou mít závažné důsledky pro budoucí nabytí pracovních práv akreditovaných parlamentních asistentů; žádá zástupce akreditovaných parlamentních asistentů, aby se na hledání řešení podíleli;

94.  žádá Parlament, aby v zájmu rovných příležitostí a dodržování zaměstnaneckých práv přijal pokyny pro připisování platových tříd akreditovaným parlamentním asistentům a aby pro každou funkční skupinu vytvořil odpovídající jasný popis pracovní činnosti, odpovědností a úkolů;

95.  konstatuje, že v roce 2015 došlo ke 154 případům ukončení aktivní služby zaměstnanců, z čehož bylo 126 odchodů do důchodu, 13 případů invalidního důchodu, 9 případů odchodu ze služby a 6 případů úmrtí; vyzývá generálního tajemníka, aby důsledně vymáhal čl. 16 odst. 4 služebního řádu o možných střetech zájmů po skončení služby v Parlamentu, zejména v případech odchodu ze služby, protože je udivující, že nikdy nebyly zveřejněny žádné případy potenciálních střetů zájmů;

96.  se znepokojením konstatuje, že nebyla stanovena žádná zvláštní opatření pro zaměstnance v případě, že se některý členský stát rozhodne vystoupit z Unie; uvědomuje si, že se tento problém týká všech evropských orgánů a institucí, a vyzývá generálního tajemníka, aby navázal dialog s Komisí s cílem zajistit, aby se britští zaměstnanci nestali oběťmi brexitu a aby jejich zákonná, smluvní a nabytá práva byla plně zaručena;

97.  požaduje efektivnější organizaci školení, aby byla přizpůsobena specifickým potřebám akreditovaných parlamentních asistentů; správní útvary by zejména měly přihlédnout k harmonogramu činností Parlamentu a poslanců a stanovit individuálně přizpůsobené harmonogramy a specifická témata;

98.  upozorňuje na to, že 43 % zaměstnanců Parlamentu soudí, že práce z domova by měla příznivý účinek na jejich spokojenost v práci; zdůrazňuje, že Parlament je jediným orgánem, který nezavedl práci z domova a systém pružné pracovní doby, ačkoli většina ostatních orgánů je používá již po mnoho let, včetně Komise, s prokázanými výsledky v podobě zvýšené produktivity a lepší kvality života zaměstnanců; konstatuje, že Parlament v říjnu 2016 zavedl příležitostnou práci z domova; žádá generálního tajemníka, aby všem zainteresovaným útvarům včetně poslanců a jejich asistentů předložil zprávu o provádění této činnosti; žádá, aby byl do pracovních postupů Parlamentu také co nejdříve začleněn systém pružné pracovní doby;

99.  vyzývá Parlament, aby změnil svá pravidla upravující stáže nabízené poslanci a politickými skupinami s cílem zlepšit situaci praktikantů a stážistů v Parlamentu včetně důstojné odměny, stanovené omezené doby trvání stáže a studijní smlouvy;

GŘ FINS

Veřejné zakázky zadávané Parlamentem

100.  s uspokojením konstatuje, že Parlament na svých internetových stránkách každoročně zveřejňuje úplný seznam všech svých dodavatelů, kteří získali zakázky v hodnotě přesahující 15 000 EUR, a že tento seznam obsahuje jméno a adresu dodavatele, typ a předmět zakázky, délku jejího trvání, její hodnotu, druh řízení, v němž byla přidělena, a příslušné generální ředitelství;

101.  zdůrazňuje, že tento seznam jde nad rámec požadavků na transparentnost, které stanoví finanční nařízení; vybízí všechny orgány a instituce Unie, aby zveřejňovaly úplné informace o všech dodavatelích a zakázkách udělovaných v rámci zadávání veřejných zakázek, včetně případů přímého zadávání zakázek nebo užších řízení;

102.  podporuje závěr Účetního dvora, podle něhož musí orgány a instituce Unie vytvořit jednotnou veřejnou databázi informací týkajících se jejich veřejných zakázek, aby bylo možné účinné monitorování těchto zakázek ex post;

103.  poukazuje na to, že i před předchozí žádosti o zlepšení jsou služby nabízené cestovní agenturou Parlamentu nadále neuspokojivé, neboť ceny jsou poměrně vysoké a agentura neuzavřela smlouvy o výhodnějších sazbách a větší flexibilitě cestovních režimů s hlavními leteckými společnostmi;

104.  žádá agenturu, aby se aktivně snažila nabídnout nižší ceny, ať už se jedná o kteroukoli leteckou společnost; žádá, aby agentura zavedla postup zpětné vazby (průzkumy spokojenosti uživatele) s cílem určit oblasti, v nichž by mohlo být dosaženo dalšího pokroku;

Dobrovolný důchodový fond

105.  konstatuje, že na konci roku 2015 se zvýšil odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového fondu na 276,8 milionu EUR; dále konstatuje, že na konci roku 2015 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 155,5 milionu EUR a výše pojistného závazku 432,3 milionu EUR;

106.  podotýká, že tyto předpokládané budoucí závazky jsou rozloženy do několika desetiletí, konstatuje však, že celková částka vyplacená z dobrovolného důchodového fondu v roce 2015 činila 15,8 milionu EUR;

107.  upozorňuje, že to vyvolává znepokojení, že by se prostředky fondu mohly vyčerpat, a že Parlament ručí za vyplácení důchodových nároků, pokud fond nebude schopen plnit své závazky;

108.  znovu vyzývá předsednictvo, aby co možná nejrychleji posoudilo stávající situaci důchodového fondu;

109.  připomíná bod 112 loňského usnesení o udělení absolutoria(5), který požaduje posouzení stávající situace důchodového fondu; vyjadřuje politování nad tím, že toto posouzení dosud nebylo vypracováno;

110.  připomíná, že Soudní dvůr v roce 2013 rozhodl, že rozhodnutí zvýšit věk odchodu do důchodu pro pojistníky fondu ze 60 na 63 let, aby nedošlo k brzkému vyčerpání kapitálu a aby byl fond uveden do souladu s novým statutem poslanců Parlamentu, je právně platné;

111.  soudí, že zatímco vnitrostátní důchodové fondy musí zpravidla splňovat přísné standardy a nesmějí vykazovat jakýkoli pojistně-matematický schodek, dobrovolný důchodový fond má nyní pojistně-matematický schodek ve výši 64 % pojistného závazku, vyzývá generálního tajemníka, aby předsednictvu předložil komplexní plán, jak zabránit brzkému vyčerpání aktiv fondu;

Ostatní záležitosti

112.  lituje skutečnosti, že při výběru finančních institucí, jimž Parlament svěřuje provádění svých plateb a vedení svých účtů, se nevěnuje pozornost politikám těchto institucí, pokud jde o sociální odpovědnost podniků, a vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, že Parlament bude v budoucnu spolupracovat zejména s těmi finančními institucemi, které mají investiční politiky zaměřené na udržitelnost a další aspekty sociální odpovědnosti podniků;

113.  zdůrazňuje, že v roce 2015 měl Parlament na bankovních účtech v průměru 106,25 milionů EUR, z nichž neplynuly vůbec žádné úroky; vyzývá generálního tajemníka, aby prověřil, zda je nezbytné mít takový objem likvidních prostředků, a zejména jej vyzývá, aby v tomto ohledu zlepšil řízení peněžních prostředků a případně nalezl způsoby, jak zvýšit výnos z těchto vkladů;

GŘ ITEC

114.  je spokojen s prováděním strategických směrů GŘ ITEC na období 2014–2019; domnívá se, že je prováděna řada změn v elektronickém pracovním prostředí poslanců i zaměstnanců, ale že dopady těchto změn, včetně nových příležitostí, jsou poměrně málo známé a přitom jsou tyto změny vyvíjeny zejména interně v GŘ ITEC; vyzývá k užší spolupráci mezi GŘ ITEC a GŘ COMM ke zlepšení vnitřní i vnější komunikace o řadě inovací, které již byly nebo brzy budou realizovány;

115.  chápe snahu GŘ ITEC o zvýšení hledanosti webových stránek Parlamentu ve vyhledávači Google; domnívá se však, že také vyhledávač na webových stránkách Parlamentu by měl mít smysluplné výsledky, aby uživatelé mohli portál těchto stránek skutečně využívat k rychlému nalezení hledaných webových stránek; je znepokojen tím, že v současnosti tento vyhledávač řádně nefunguje, a vyzývá generálního tajemníka, aby nalezl rychlé řešení tohoto dlouhodobého problému;

116.  se znepokojením konstatuje, že přes skutečnost, že nákup nového hardwaru, který je v oblasti působnosti GŘ ITEC, představuje každoroční výdaj přesahující 35 milionů EUR, neexistuje jasná politika pro environmentálně a sociálně udržitelné zadávání veřejných zakázek, a vyzývá generálního tajemníka, aby v této souvislosti připravil akční plán a zajistil tak, že v budoucnu budou všechna zadávací řízení zahrnovat environmentální a sociální kritéria pro výběr hardwaru;

117.  vyzývá GŘ ITEC, aby zajistilo přístupnost všech webových stránek Parlamentu pro přenosná zařízení, neboť stávající rozhraní lze jen těžko považovat za kompatibilní s přenosnými zařízeními, přestože velké procento návštěvníků stránek používá k přístupu na webové stránky Parlamentu a specializovaných výborů iPad nebo mobilní telefon; navrhuje zavést opatření, které hmatatelně a v přiměřeném časovém rámci zlepší přístupnost webových internetových stránek pro přenosná zařízení;

118.  považuje za nezbytné pro výkon mandátu poslanců, aby tiskárny zůstaly v jejich kancelářích; poukazuje na to, že levné neoriginální náplně mohou případně vést k nebezpečným úrovním emisí částic a k poškození zdraví; vyzývá proto k tomu, aby GŘ ITEC a generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) přijala opatření na podporu nákupu tiskáren nepoškozujících životní prostředí a aby zajistila, že budou používány jen originální náplně, a zároveň umožnila poslancům a jejich zaměstnancům, aby tiskárny mohli strategicky umístit v blízkosti a nikoli uvnitř svých kanceláří;

119.  konstatuje, že předsednictvo dne 7. září 2015 přijalo bezpečnostní politiku v oblasti systémů informační a komunikační technologie („bezpečnostní politika v oblasti IKT“); zdůrazňuje, že ve stávajícím globálním kontextu je naléhavé uplatňovat mnohem výraznější bezpečnostní politiku v oblasti IKT, která bude plně zaměřena na řízení rizik souvisejících s kybernetickou bezpečností; v této souvislosti vítá, že byl v Parlamentu jmenován úředník pro kybernetickou bezpečnost;

120.  opakuje svůj požadavek vyjádřený v usnesení o udělení absolutoria za rok 2014, aby byl vytvořen nouzový systém rychlého varování, který umožní GŘ ITEC ve spolupráci s generálním ředitelstvím pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE) zasílat prostřednictvím SMS či e-mailu rychlá sdělení poslancům a zaměstnancům, kteří budou souhlasit s tím, že jejich kontaktní údaje budou zařazeny na komunikační seznam, jenž bude použit ve specifických mimořádných situacích;

121.  oceňuje GŘ ITEC, že rozšířilo připojení wifi do všech budov Parlamentu; konstatuje však, že v jednacím sále ve Štrasburku je připojení wifi nespolehlivé, zejména když během hlasování a klíčových rozprav používá tento systém mnoho poslanců současně; vyzývá generálního tajemníka, aby přijal nezbytná opatření v tomto směru;

Generální ředitelství pro vnější politiky Unie

122.  vítá, že některá veřejná zasedání meziparlamentních delegací jsou již vysílána prostřednictvím webstreamingu; žádá generálního tajemníka, aby tuto službu nadále rozvíjel a rozšiřoval, spolu s obsahem webových stránek delegací;

GŘ INLO

123.  konstatuje, že střednědobá strategie v oblasti nemovitostí z roku 2010 je v současnosti přezkoumávána; vyzývá, aby tato strategie byla rozšířena tak, že bude zahrnovat dlouhodobější perspektivu, včetně případové studie zohledňující pravděpodobné dopady brexitu;

124.  vítá skutečnost, že od roku 2019 se rozšíří rozloha kancelářských prostor ve Štrasburku pro poslance a jejich asistenty; vyzývá generální sekretariát, aby, dokud nebude nalezeno řešení pro zavedení jediného pracovního místa Parlamentu, byl zaručen minimální počet čtverečních metrů pro každého asistenta v souladu se stávajícími pravidly v oblasti pracovních podmínek, protože v současnosti je Parlament v tomto směru napadnutelný, jelikož vědomě porušuje pravidla týkající se minimální rozlohy kancelářského prostoru;

125.  vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím vyměnit nábytek v kancelářích poslanců a jejich asistentů v Bruselu a žádá o okamžité zastavení této výměny; upozorňuje, že většina nábytku je v naprosto provozuschopném a nepoškozeném stavu, a není tedy žádný důvod k jeho výměně; zastává názor, že pouhá zpětná vazba od určitého počtu poslanců (na rozdíl od obecného průzkumu) není sama o sobě dostatečným zdůvodněním pro výměnu, přičemž argumenty, které předložily správní útvary ve věci vkusu, módy nebo zastaralého stylu jsou stejně tak nepatřičné; měly by být vyměňovány jen jednotlivé kusy nábytku, vykazují-li zjevné známky poškození, velkého opotřebení nebo zdravotního rizika na pracovišti zvláštní nebo obecné povahy (například možný vývoj více ergonomických kancelářských židlí); zdůrazňuje, že v době hospodářské krize, která vedla k nynější ztížené finanční situaci, by takový důraz na vnější vzhled mohl závažně snížit důvěryhodnost Parlamentu a poslanců, zejména v očích občanů a veřejného mínění;

126.  uznává, že v souladu s rozhodnutími předsednictva z let 2013 a 2015 nepředpokládají nové smlouvy o poskytování stravovacích služeb žádné přímé dotace z rozpočtu Parlamentu; je však znepokojen tím, že některé služby byly v roce 2015 nabízeny za vyšší než tržní ceny; v této souvislosti připomíná službu podávání kávy během schůzí; konstatuje, že ceny byly v srpnu 2016 revidovány;

127.  vyjadřuje hluboké politování nad svévolnými, subjektivními a nepřiměřenými kritérii, která se používají pro nábor řidičů a internalizaci této služby zahájenou v roce 2016 z důvodů bezpečnosti; lituje, že tento proces nepřihlédl ke kvalifikaci a zkušenostem, které řidiči získali za léta práce v přímém kontaktu s poslanci, a k navázanému vztahu důvěry s poslanci, a toho, že řidiči ztratili zaměstnání a mnozí z nich jsou již ve věku, kdy je nalezení práce obtížné;

Generální ředitelství pro tlumočení a konference (GŘ INTE)

128.  je znepokojen problematickým sociálním dialogem mezi GŘ INTE a zástupci tlumočníků, který byl zahájen v lednu 2014 a dosud nevedl k žádné dohodě; vyzývá generálního tajemníka, aby zahájil mediaci mezi zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout toho, aby strany lépe vzájemně rozuměly svým postojům, a nalézt řešení přijatelná pro všechny;

129.  vyjadřuje svou spokojenost s pokrokem, kterého bylo dosaženo v procesu modernizace GŘ INTE, zejména pokud jde o zvýšenou dostupnost tlumočníků, mírný nárůst počtu hodin, které tlumočníci tráví tlumočením a lepší rozložení pracovní zátěže tlumočníků; konstatuje, že byla vyjasněna metoda výpočtu pro účely statistiky a že všechny dovolené za kalendářní rok a nemocenské dovolené jsou nyní vyloučeny z výpočtu průměrného počtu hodin, které tlumočníci stráví v kabině;

130.  žádá generálního tajemníka o informace o opatřeních, která byla přijata v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rozpočet na rok 2014 s cílem dosáhnout větší účinnosti a účelnosti zdrojů při organizaci zasedání prostřednictvím jednoduššího řízení konferencí v Parlamentu;

GŘ SAFE

131.  vítá dlouhodobé úsilí zlepšovat bezpečnost a ochranu v prostorách Parlamentu i v jejich okolí; bere na vědomí, že pokud jde o bezpečnost v prostorách Parlamentu, musí Parlament usilovat o dosažení křehké rovnováhy mezi zohledněním celé řady ochranných opatření a zavedením příliš přísného bezpečnostního režimu, který by činnost Parlamentu zpomaloval; trvá nicméně na tom, že bezpečnost Parlamentu je třeba dále posílit, a požaduje, aby generální tajemník zajistil, že zaměstnanci budou řádně proškoleni a budou schopni profesionálně plnit své úkoly, a to i v mimořádných situacích;

132.  vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil aktivní spolupráci s ostatními orgány Unie a rovněž i spolupráci s belgickými, francouzskými a lucemburskými orgány;

133.  vyzývá GŘ ITEC a GŘ SAFE, aby posílila kapacity kybernetické ochrany s ohledem na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků v posledních měsících;

Parlament a životní prostředí

134.  připomíná, že předsednictvo dne 19. dubna 2004 v Parlamentu zahájilo projekt systému environmentálního řízení (EMAS); bere na vědomí, že předsednictvo přijalo v roce 2016 revidovanou environmentální politiku, která zachovává a opět potvrzuje závazek Parlamentu k dlouhodobému zlepšování životního prostředí;

135.  vítá zřízení interinstitucionálního kontaktního místa pro zadávání zelených veřejných zakázek, které je nyní třeba v plném rozsahu provádět stanovením jasných cílů v této oblasti, jakož i zintenzivněním úsilí v oblasti interních informací, prosazování a účinné správy a řízení zelených veřejných zakázek; zdůrazňuje, že pravidla musí dodržovat i subdodavatelé služeb; v této souvislosti vyjadřuje politování nad vysokou mírou používání plastových lahví, kelímků, nádob a obalů v Parlamentu;

136.  bere na vědomí, že se Parlament zavázal ke 30% snížení svých emisí CO2 do roku 2020 (v přepočtu na plné pracovní úvazky) ve srovnání s rokem 2006; oceňuje skutečnost, že mezi lety 2006 a 2015 se tento ukazatel snížil o přibližně 24,3 %;

137.  považuje proto za velmi důležité, aby si Parlament stanovil nové, ambicióznější množstevní cíle, které by měly odpovědné útvary pravidelně měřit; v této souvislosti bere na vědomí rozhodnutí předsednictva z roku 2015, že bude kompenzovat celkový objem emisí uhlíku Parlamentu, včetně emisí z letů poslanců mezi jejich zemí původu a pracovními místy Parlamentu;

138.  připomíná Parlamentu jeho závazek podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, který stanoví, že vzhledem k velké viditelnosti jeho budov a vedoucímu postavení, které by měl zaujímat, pokud jde o jejich energetickou náročnost, bude, „aniž jsou dotčena platná rozpočtová pravidla a pravidla pro zadávání zakázek, na budovy, které má ve vlastnictví a v užívání, vztahovat stejné požadavky, jako jsou požadavky vztahující se na budovy ústředních vládních institucí členských států podle článku 5 a 6“ této směrnice; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné toto prohlášení dodržet, v neposlední řadě z důvodu důvěryhodnosti Parlamentu při aktuálně probíhajících revizích směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti;

139.  vyzývá předsednictvo, aby zvážilo zavedení pobídkového programu, který bude podporovat udržitelnější a efektivnější dopravu mezi domovem a pracovištěm;

140.  vítá iniciativu Parlamentu, pokud jde o provádění komplexní politiky zaměřené na omezení plýtvání potravinami; vyzývá Parlament, aby zajistil, že všichni poskytovatelé stravovacích služeb ve všech prostorách Parlamentu se budou aktivně snažit plýtvání potravinami předcházet; vyzývá Parlament, aby zintenzivnil praxi darování neprodaných potravin na dobročinné účely;

141.  zastává názor, že zavedení efektivního systému rezervování jednacích místností a registru správy budov může mít značný potenciál z hlediska nákladů Parlamentu a jeho úsilí o ochranu životního prostředí, a vyzývá generálního tajemníka, aby tento přístup odpovídajícím způsobem prosazoval;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

142.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0 a přidělené politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2015 využity následovně:

Skupina

2015

2014**

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období (2011)

PPE

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Verts/ALE

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Nezařazení poslanci

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Celkem

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

* všechny částky v tisících EUR

** Rok 2014 byl tvořen dvěma rozpočtovými roky kvůli parlamentním volbám konaným v květnu 2014. Údaje v tabulce za rok 2014 představují konsolidované částky.

143.  připomíná, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě Parlamentu doporučil, aby „přezkoumal svůj stávající kontrolní rámec pro čerpání rozpočtových prostředků přidělených politickým skupinám a zároveň poskytl lepší vedení prostřednictvím důslednějšího monitorování toho, jak skupiny uplatňují pravidla pro schvalování a vypořádávání výdajů a pravidla pro zadávací řízení“;

Evropské politické strany a evropské politické nadace

144.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 byly v roce 2015 využity následovně(6):

Strana

Zkratka

Vlastní zdroje*

Grant EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv) nebo schodek

Evropská lidová strana

PPE

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Strana evropských socialistů

PES

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Evropská strana zelených

EGP

480

1 666

2 245

85 %

83

Aliance Evropských konzervativců a reformistů

AECR

395

1 952

2 401

85 %

8

Strana evropské levice

EL

372

1 484

2 044

85 %

71

Evropská demokratická strana

EDP/PDE

120

457

577

85 %

0

EUDemokraté

EUD

55

292

370

85 %

3

Evropská svobodná aliance

EFA

127

636

845

85 %

0

Evropské křesťanské politické hnutí

ECPM

87

461

560

85 %

4

Evropská aliance pro svobodu

EAF

94

494

588

85 %

7

Evropská aliance národních hnutí

AENM

53

292

399

85 %

0

Hnutí pro

Evropu svobod

a demokracie

MENF

161

401

562

85%

0

Aliance pro přímou demokracii v Evropě

ADDE

250

821

1.070

85 %

-403

Evropské identity a tradice

MELD

91

44

226

85 %

-208

Celkem

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*) všechny částky v tisících EUR

145.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 byly v roce 2015 využity následovně(7):

Nadace

Zkratka

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje*

Grant EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

949

4 725

5 674

85 %

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PES

847

3 848

4 695

85 %

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

163

914

1 077

85 %

Transform Europe

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Institut evropských demokratů

IED

PDE

47

284

331

85 %

Centrum Mauritse Coppieterse

CMC

EFA

57

241

298

85 %

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu

ND

AECR

323

1 100

1 423

85 %

Evropská nadace pro svobodu

EFF

EAF

47

268

315

85 %

Organizace pro evropskou mezistátní spolupráci

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Křesťanská politická nadace pro Evropu

CPFE

ECPM

51

267

318

85 %

Nadace pro Evropu svobod a demokracie

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Institut pro přímou demokracii v Evropě

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

Evropské identity & tradice

EIT

AENM

32

169

201

85 %

Celkem

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) všechny částky v tisících EUR

 

 

 

 

 

 

146.  se znepokojením konstatuje, že v případě Aliance pro přímou demokracii v Evropě, Hnutí pro Evropu svobod a demokracie, Iniciativy pro přímou demokracii v Evropě a Nadace pro Evropu svobod a demokracie byly zjištěny významné nesrovnalosti týkající se zakázaného přímého nebo nepřímého financování vnitrostátních stran a darů;

147.  vyjadřuje své znepokojení ohledně rizika poškození pověsti Parlamentu, které tyto nesrovnalosti přinášejí, a je přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá a účinná opatření, která umožní tyto nesrovnalosti řešit a zabránit jejich opakování v budoucnu; domnívá se však, že tyto nesrovnalosti se objevily pouze u omezeného počtu politických stran a nadací; zastává názor, že tyto nesrovnalosti by neměly zpochybnit finanční řízení ostatních politických stran a nadací;

148.  je si vědom nových nařízení, konkrétně nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1142/2014 ze dne 22. října 2014(8), která začnou platit pro financování evropských politických stran a nadací na rozpočtový rok 2018, a významné úlohy nově zřízeného úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, i probíhajících diskusí předsednictva o návrzích generálního tajemníka na řešení řady otázek, které tato nařízení opomíjejí; vyzývá útvar interního auditu Parlamentu, aby co nejdříve po vstupu nových nařízení v platnost vypracoval novou auditní zprávu o financování evropských politických stran a nadací;

149.  domnívá se, že v tomto ohledu je nezbytné prošetřit, zda stávající systém vnitřních a vnějších kontrol vykazuje při prevenci významných nesrovnalostí nedostatky; bere na vědomí prohlášení externího účetního společnosti EY, že jeho audity jsou zaměřeny na získání přiměřené jistoty, že roční účetní závěrky neobsahují významné nesprávnosti a že daný subjekt dodržel příslušná pravidla a nařízení, i že zahrnují zkušební zkoumání důkazů na podporu tohoto stanoviska; konstatuje však, že zkoumání nezahrnuje vyšetřování případných podvodných prohlášení a dokumentů, a proto poskytuje jen do určité míry omezený vhled do zkoumaných finančních činností;

150.  bere na vědomí nedostatek lidských zdrojů (konkrétně dvou ekvivalentů plného pracovního úvazku) v GŘ FINS zaměřených na kontrolu účtů evropských politických stran a nadací; je pevně přesvědčen, že vzhledem k významnému riziku poškození pověsti by na tuto činnost mohlo být vyčleněno více zdrojů;

151.  vyzývá předsednictvo, aby v rozsahu, v jakém to umožňuje zásada zachování důvěrnosti, poskytlo přístup k podkladovým dokumentům obsaženým v závěrečných zprávách evropských politických stran a nadací, a zejména k účetním závěrkám a provedeným auditům;

152.  žádá nově zřízený úřad, aby Parlamentu předložil zprávu o pokroku po prvním roce činnosti, tj. v roce 2017 a vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, že orgán bude mít k dispozici všechny nezbytné zdroje k plnění svých úkolů;

(1) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2015–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
(3) Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 2.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).
(5) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 3.
(6) Poznámky: všechny částky v tisících EUR Poznámka (1) : celkové příjmy zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku v souladu s čl. 125 odst. 6 finančního nařízení
(7) Poznámky: všechny částky v tisících EUR
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1142/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 28).

Právní upozornění