Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2152(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0153/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0153/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0146

Usvojeni tekstovi
PDF 695kWORD 89k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament (2016/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament(3),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(4),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(5) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 16. lipnja 2014. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta(7), a posebno njezin članak 22.,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0153/2017),

A.  budući da je 4. srpnja 2016. predsjednik usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2015.;

B.  budući da je glavni tajnik, kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 24. lipnja 2016. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te da uspostavljeni postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnošću povezanih transakcija;

C.  budući da Revizorski sud navodi da u svojoj reviziji u pogledu posebne ocjene administrativnih i drugih rashoda 2015. nije utvrdio ozbiljne nedostatke u ispitanim godišnjim izvješćima o radu i u sustavima unutarnje kontrole institucija i tijela, kako se to zahtijeva Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012;

D.  budući da se člankom 166. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme potrebne mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1.  daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 354, 27.9.2016., str. 1.
(4) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(5) SL C 375, 13.10.2016., str. 10.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament (2016/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I – Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0153/2017),

A.  budući da je u svojoj potvrdi konačnih financijskih izvještaja računovodstveni službenik Europskog parlamenta („Parlament”) izrazio razumno jamstvo da financijski izvještaji predstavljaju istinito i pošteno financijsko stanje Parlamenta u svim značajnim aspektima te da nije upoznat ni s kakvim spornim pitanjima koja bi iziskivala zadršku;

B.  budući da je upravi Parlamenta, u skladu s uobičajenim postupkom, poslan upitnik koji sadrži 129 pitanja, a pisane je odgovore primio i o njima raspravljao Odbor za proračunski nadzor (odbor CONT) u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

C.  budući da je nadzor neophodan kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije; budući da postoji trajan prostor za poboljšanje u pogledu kvalitete, učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja javnim financijama; budući da bi načelo izrade proračuna na temelju uspješnosti i dobro upravljanje ljudskim resursima trebali biti ključni elementi pri izvršenju proračuna;

Nadzor nad proračunskim i financijskim upravljanjem Parlamenta

1.  primjećuje da se službeni sustav nadzora nad proračunskim i financijskim upravljanjem Parlamenta sastoji od četiri glavna dijela:

   (a) potvrde konačnih financijskih izvještaja od strane računovodstvenog službenika Parlamenta;
   (b) godišnjih izvješća unutarnjeg revizora i njegova mišljenja o sustavu unutarnje kontrole;
   (c) ocjene administrativnih i drugih rashoda za sve institucije Unije, uključujući Parlament, od strane njegova vanjskog revizora, Revizorskog suda; i
   (d) postupka davanja razrješnice koju priprema odbor CONT i iz koje proizlazi odluka Parlamenta o davanju razrješnice predsjedniku Parlamenta.

2.  napominje da godišnje izvješće unutarnjeg revizora sadržava rezultate koji se temelje na posebnom revizijskom radu; njegov je cilj poboljšati postupke financijskog upravljanja i upravljanja proračunom, no ne i pružiti sveobuhvatnu sliku o proračunskom i financijskom upravljanju Parlamenta; napominje, također, da su u izvješću Revizorskog suda predstavljeni samo rezultati manjeg uzorka (16 transakcija), uzmu li se u obzir sve transakcije Parlamenta;

3.  shvaća da se općenito niska razina pogreške u vezi s administrativnim rashodima može pripisati tome da Revizorski sud relativno malo pozornosti posvećuje transakcijama Parlamenta;

4.  ističe, međutim, da je čak i kada je stopa pogrešaka vrlo niska, reputacijski rizik relativno visok, s obzirom na to da bi takve financijske i proračunske pogreške mogle negativno utjecati na položaj institucije;

5.  dodaje da, s obzirom na to da u novije vrijeme postoji potreba za izradom proračuna temeljenoj na uspješnosti, razrješnice ne bi trebalo ograničiti na otkrivanje nepravilnosti, već bi trebalo uključiti i mjerenje konkretnih rezultata i ishoda, što je posebno važno u slučaju Parlamenta jer izostanak rezultata ima izravan učinak na ugled institucije;

6.  napominje da je u tom kontekstu djelovanje Parlamenta u okviru postupka davanja razrješnice predstavlja priliku da se podrobnije ispitaju financijski izvještaji uprave Parlamenta; poziva na jačanje internog stručnog znanja o financijskim izvještajima i revizijama koje bi izvjestitelji mogli iskoristiti u pripremi izvješća o davanju razrješnice;

Financijski izvještaji Europskog parlamenta

7.  napominje da su konačna odobrena sredstva Europskog parlamenta za 2015. ukupno iznosila 1 794 929 112 EUR, odnosno 19,78 % naslova 5. višegodišnjeg financijskog okvira(1) predviđenog za administrativne rashode institucija Unije tijekom 2015., što ukupno predstavlja povećanje od 2,2 % u odnosu na proračun iz 2014. (1 755 631 742 EUR);

8.  napominje da je ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2015. iznosio 176 367 724 EUR (2014.: 174 436 852 EUR), uključujući 27 988 590 EUR namjenskih prihoda (2014.: 26 979 032 EUR);

9.  ističe da su četiri poglavlja činila 71 % ukupnih obveza: poglavlje 10 (Članovi institucije), poglavlje 12 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 20 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 42 (Rashodi za parlamentarnu pomoć); napominje da to znači da rashode Parlamenta karakterizira visoka razina kontinuiteta za velik dio povezan s naknadama za zastupnike i osoblje, koje su prilagođene u skladu s Pravilnikom o osoblju i ostalim ugovornim obvezama;

10.  uzima u obzir brojke na temelju kojih su zaključene poslovne knjige Parlamenta za financijsku godinu 2015.:

(a)  Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2015.

1 794 929 112

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2014.

-

automatski prijenosi iz financijske godine 2014.

277 911 825

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2015.

 

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2014.

 

Ukupno

 

(b)  Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2015. (EUR)

obveze

 

izvršena plaćanja

 

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda

 

odobrena sredstva prenesena neautomatski

-

ukinuta odobrena sredstva

 

(c)  Proračunski primici (EUR)

primljeno 2015.

 

(d)  Ukupna bilanca stanja na dan 31. prosinca 2015. (EUR)

 

11.  primjećuje da je 2015. 99,1 % odobrenih sredstava unesenih u proračun Parlamenta preuzeto uz stopu ukidanja od 0,9 % te da je, kao prethodnih godina, postignuta visoka razina izvršenja proračuna;

12.  skreće pozornost na činjenicu da su ukinuta odobrena sredstva ukupno iznosila 41 422 684 EUR, a najveći broj ukidanja izvršeno je u odnosu na plaće i rashode povezane sa zgradama;

13.  napominje da je prijenos uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava iznosio 71 000 000 EUR, što predstavlja 4 % ukupnih odobrenih sredstava prenesenih iz rezervacija i drugih izvora kako bi se doprinijelo plaćanju godišnjeg najma zgrade Konrad Adenauer (KAD); poziva na to da se politika nekretnina Parlamenta dovoljno jasno utvrdi kao dio proračunske strategije; smatra da je razina prijenosa uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava vrlo visoka; izražava čvrsto uvjerenje da bi se s učinkovitim upravljanjem proračunom taj prijenos trebao smanjiti na najmanju moguću mjeru; u tom kontekstu poziva Revizorski sud da sastavi izvješće o proračunskoj politici Parlamenta;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2015. te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija

14.  napominje da sveukupni revizijski dokazi ukazuju na to da u administrativnim rashodima ne postoji velika razina pogreške, no da na temelju sedam kvantificiranih pogrešaka procijenjena razina pogreške u naslovu V. VFO-a, koji se odnosi na administraciju, iznosi 0,6 % (u usporedbi s 0,5 % 2014.);

15.  zabrinut je zbog nalaza Revizorskog suda da su od 151 ispitane transakcije za sve institucije Unije, njih 22 (14,6 %) sadržavale pogrešku; primjećuje, ipak, da je u te 22 transakcije kvantificirano samo sedam pogrešaka, koje su tako imale financijske posljedice, zbog čega je stopa pogreške procijenjena na 0,6 %;

16.  nadalje, prima na znanje konkretne nalaze koji se tiču Parlamenta sadržane u godišnjem izvješću Revizorskog suda za 2015.; primjećuje da je Revizorski sud pronašao nedostatke pri kontrolama odobravanja i podmirivanja rashoda koji su nastali 2014., ti su nedostaci bili utvrđeni u samo jednoj od 16 ispitanih transakcija Parlamenta u vezi s nekim od klubova zastupnika, te su bili uklonjeni 2015.;

17.  prima na znanje odgovore Parlamenta Revizorskom sudu tijekom kontradiktornog postupka; traži od Revizorskog suda da obavještava nadležni odbor o provedbi preporuke da pruži bolje smjernice i preispita postojeći okvir kontrole za izvršenje odobrenih proračunskih sredstava dodijeljenih klubovima zastupnika;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

18.  napominje da je na sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 30. siječnja 2017. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće i rekao da je 2015. godine usvojio izvješća o sljedećim predmetima:

   naknadnom praćenju nedovršenih mjera iz unutarnjih revizijskih izvješća;
   Kodeksu ponašanja o višejezičnosti;
   informatičkoj operativnoj učinkovitosti i uspješnosti;
   sustavu upravljanja financijama;
   postupku za povrat dugova;
   upravljanju kontinuitetom poslovanja;
   inventaru informatičkog podatkovnog centra i upravljanju vanjskim stručnjacima;

19.  prima na znanje i podržava stajališta unutarnjeg revizora o potrebi:

   da se sastavi obrazloženi prijedlog za ažuriranje Kodeksa ponašanja o višejezičnosti za usluge usmenog prevođenja koji uključuje posebne odredbe o planiranu sastanaka povezanih s trijalogom;
   da se poboljša regulatorni okvir koji se primjenjuje na sjednice s usmenim prevođenjem, uključujući bolje usklađivanje postojećih pravila i mjere za ravnomjerniju raspodjelu potražnje kroz tjedan te identificiranje i popunjavanje nedovoljno iskorištenih termina; naglašava potrebu za smanjenjem broja sastanaka koji se otkazuju u zadnji trenutak jer ta praksa dovodi do velikih pogrešaka pri raspodjeli sredstava;
   da se sastave relevantni kriteriji i okvirni pragovi za pokretanje pravnih postupaka i za odricanje od potraživanja dugova i njihovo podnošenje glavnom dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti na odobrenje;
   da se uspostavi odgovarajuće upravljanje i politika (uključujući institucionalno vodstvo i praktična rješenja) za upravljanje kontinuitetom poslovanja;

20.  napominje da su na kraju 2015., nakon uzastopnih revizija u svrhu praćenja napretka, četiri mjere iz preispitivanja okvira unutarnje kontrole, sve aktivnosti umjerenoga rizika, ostale otvorene, pri čemu je rok jedne mjere pomaknut na 2017. u kontekstu novog sustava financijskog upravljanja Parlamenta; poziva unutarnjeg revizora da odbor CONT obavješćuje o ostvarenom napretku u tim mjerama;

21.  poziva unutarnjeg revizora da se pri predstavljanju godišnjeg izvješća u većoj mjeri usredotoči na one aspekte u kojima su utvrđeni nedostaci i/ili nepravilnosti; također traži da unutarnji revizor sastavi izvješće o daljnjim mjerama, razvoju i rješenjima u pogledu problema utvrđenih tijekom njegova mandata koje će biti na raspolaganju Odboru za proračunski nadzor; traži od glavnog tajnika da uvede postupke za ocjenu uspješnosti i rezultata;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

22.  prima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za 2014. dostavljene odboru CONT 20. listopada 2016. te izlaganje glavnog tajnika o različitim pitanjima i zahtjevima iz rezolucije Parlamenta o davanju razrješnice za 2014. te razmjenu mišljenja sa zastupnicima koja je uslijedila; ipak, izražava žaljenje zbog toga što u vezi s mnogim zahtjevima i dalje nisu poduzete nikakve mjere i da za to nije dano obrazloženje ili razlog; naglašava da je važno da se s glavnim tajnikom u Odboru CONT može češće raspravljati o pitanjima koja utječu na proračun Parlamenta i njegovo izvršavanje.

23.  napominje da je uočena nedosljednost između datuma predstavljanja nacrta izvješća o razrješnici Parlamentu i datuma kada se glavnom tajniku mogu podnijeti dodatna pitanja; traži od glavnog tajnika da odgovori na dodatna pitanja prije isteka roka za podnošenje amandmana i, ako je potrebno, prije glasovanja u Odboru;

Razrješnica Parlamenta za 2015.

24.  prima na znanje razmjenu mišljenja od 30. siječnja 2017. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i odbora CONT, u prisutnosti člana Revizorskog suda i unutarnjeg revizora;

25.  izražava zadovoljstvo zbog predanosti uprave Parlamenta stalnom poboljšanju učinkovitosti službi Parlamenta kao cjeline i tome da se to poboljšanje djelotvorno provede, iako je također mišljenja da katkad predugo traje da se te promjene primjene u praksi;

26.  primjećuje da Parlament, za koji svaki građanin godišnje izdvaja otprilike 3,60 EUR, ne treba prezati od usporedbi s drugim parlamentarnim sustavima, osobito s obzirom na to da je jedna trećina troškova povezana s osnovnim čimbenicima (višejezičnost i broj mjesta rada), nad kojima Parlament ima ograničen utjecaj i koji nisu prisutni u tom obliku u drugim parlamentima;

27.  napominje, međutim, da se razina pozornosti koja se posvećuje izradi proračuna temeljenoj na uspješnosti razlikuje među različitim glavnim upravama i da je dobro razvijena, na primjer, u Glavnoj upravi za financije (DG FINS), ali još je uvijek u početnoj fazi drugdje u upravi; poziva glavnog tajnika da osigura da su utvrđeni jasni i mjerljivi ciljevi koji se slijede u cijeloj upravi;

28.  prima na znanje odgovor glavnog tajnika u vezi s dostupnošću aplikacije ePetition za zastupnike i opću javnost kao i izvješće Pravne službe; traži od glavnog tajnika da izvijesti o mjerama koje su poduzete kako bi se provele preporuke Pravne službe;

29.  pozdravlja pozornost koju uprava obraća na održivost, posebno u kontekstu postupaka javne nabave; napominje, međutim, da je stupanjem na snagu nove direktive o javnoj nabavi(2) postalo moguće povećanje pondera za kriterije koji se odnose na socijalnu i ekološku održivost u odnosu na kriterij najniže cijene;

30.  poziva glavnog tajnika da podnese akcijski plan o tome kako primijeniti kriterije održivosti u postupcima javne nabave i da u tom pogledu uključi evaluaciju primjene zelene javne nabave kao instrumenta;

31.  smatra da, prema mišljenju Revizorskog suda, troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose 114 milijuna EUR godišnje i napominje nalaz iz svoje rezolucije od 20. studenoga 2013. o mjestima sjedišta institucija Europske unije(3) da je 78 % svih službenih putovanja statutornog osoblja Parlamenta izravno povezano s geografskom raspršenošću službi Parlamenta; podsjeća da je procjena utjecaja na okoliš te raspršenosti između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; poziva Predsjedništvo da od glavnog tajnika zatraži da bez odgađanja razvije plan za jedinstveno sjedište Parlamenta; ponavlja svoj poziv Parlamentu i Vijeću da radi ostvarivanja dugoročnih ušteda uzmu u obzir izradu plana jedinstvenog sjedišta, kao što je Parlament naveo u nekoliko svojih prethodnih rezolucija; smatra da istupanje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i potreba za premještanjem europskih agencija sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini može biti i izvrsna prilika za paralelno rješavanje nekoliko pitanja; ipak, upućuje na članak 341. UFEU-a, kojim je utvrđeno da sjedišta institucija Unije zajedničkom suglasnošću utvrđuju vlade država članica, i na Protokol br. 6 priložen UEU-u i UFEU-u, kojim se utvrđuje da je sjedište Parlamenta u Strasbourgu; podsjeća na to da rješenje koje počiva na jednom sjedištu zahtijeva izmjenu Ugovora;

32.  podsjeća na odgovor uprave na pitanje 75. u upitniku o razrješnici za Europski parlament za 2013., točnije na to da je odlučila „prekinuti praksu dugoročnih službenih putovanja..., čime će se ostvariti znatne uštede”, no velikim proturječjem smatra činjenicu da je 13 članova osoblja trenutačno na dugoročnim službenim putovanjima; smatra da je dugoročno službeno putovanje člana osoblja, koje uključuje naknadu za život u inozemstvu i isplatu dnevnica, u mjesto gdje je ta osoba već živjela i radila neprimjereno korištenje novca poreznih obveznika te da je u suprotnosti s Pravilnikom o osoblju; ustraje na razjašnjenju okolnosti svakog dugoročnog službenog putovanja, a posebno na objavljivanju razloga i troškova tih putovanja;

33.  podsjeća na to da svi dužnosnici i drugi službenici Unije, čak i oni koji rade u kabinetima, svoje dužnosti moraju obavljati imajući u vidu isključivo interese Unije i u skladu s pravilima utvrđenima u Pravilniku o osoblju; ističe da su dužnosnici Unije plaćeni novcem poreznih obveznika, koji nije namijenjen financiranju novinara ili drugog osoblja zaposlenog na promicanju bilo kojeg nacionalnog političkog interesa predsjednika; poziva Predsjedništvo da u propisima Parlamenta utvrdi jasne odredbe;

34.  prima na znanje odluku predsjednika od 21. listopada 2015., čija je svrha bila imenovati osobe na upravljačke funkcije u Parlamentu bez poštovanja relevantnih postupaka, a posebno bez poziva na podnošenje prijava; napominje da ta odluka „nije bila u skladu s pravilima” (odgovor uprave u vezi s drugim upitnikom Odbora CONT); inzistira na tome da se ta odluka predsjednika službeno opozove;

35.  primjećuje da je 15. prosinca 2015. predsjednik sebe ovlastio da uz već postojeću naknadu dodijeli neograničenu posebnu naknadu osoblju svog ureda, unatoč činjenici da se u Pravilniku o osoblju ne predviđaju takve posebne naknade; ponovno otvara pitanje zakonitosti te ovlasti i valjanosti te posebne naknade; poziva na to da se razmotri treba li dotičnu odluku opozvati;

Upravljanje programom subvencija za skupine posjetitelja

36.  prima na znanje da je Predsjedništvo 24. listopada 2016. usvojilo izmijenjeni Pravilnik o isplati financijskih doprinosa za sponzorirane skupine posjetitelja;

37.  pozdravlja činjenicu da se na taj se način znatno smanjuju gotovinska plaćanja i uvode obvezne elektroničke transakcije, čime se smanjuje rizik od krađe i narušavanja ugleda Parlamenta te istovremeno pruža znatna fleksibilnost; podržava namjeru Predsjedništva da ocijeni revidirani sustav nakon jedne godine provedbe; međutim, izražava žaljenje zbog toga što parlamentarni asistenti mogu biti imenovani za primanje plaćanja na osobne račune i da mogu ovjeravati troškove skupine; izražava zabrinutost zbog toga što to znači nepotrebnu pravnu i financijsku odgovornost za akreditirane parlamentarne asistente i zato što ih se tako izlaže mogućim rizicima; traži od Predsjedništva da to pitanje preispita kao prioritetno;

38.  izražava žaljenje zbog činjenice što je Parlament svojem predsjedniku dao razrješnicu za izvršenje proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2014. te u posljednji trenutak izbrisao važne stavke, koji su potakli važna pitanja o političkim aktivnostima predsjednika i njegovom financijskom ponašanju tijekom europskih izbora 2014.;

Registar transparentnosti i sukob interesa

39.  pozdravlja sve veću pozornost koju mediji i javnost posvećuju Parlamentu i njegovoj upravi; napominje, međutim, da neki novinari nailaze na poteškoće pri dobivanju konkretnih informacija koje traže; ističe da je transparentnost Parlamenta i njegove uprave od ključne važnosti za legitimnost institucije te da treba olakšati pristup informacijama, uz stalno poštovanje pravila kojima se uređuje zaštita osobnih podataka;

40.  u tom pogledu poziva Predsjedništvo da na internetskim stranicama Parlamenta objavi dokumente koje mu je dostavio glavni tajnik u računalno čitljivom obliku, osim ako je zbog prirode informacija sadržanih u njima to nemoguće, na primjer, radi zaštite osobnih podataka;

41.  naglašava da rad unutarnjih tijela za donošenje odluka Parlamenta, posebno Predsjedništva, treba biti transparentniji i pristupačniji; poziva na to da se dnevni redovi Predsjedništva objavljuju na intranetu pravodobno, a da se zapisnici sa sastanaka objavljuju mnogo brže; primjećuje da nije potrebno čekati da se prevedu na sve jezike;

42.  podsjeća zastupnike da su obvezni odmah obavijestiti upravu o bilo kakvoj promjeni u izjavama o financijskim interesima;

43.  poziva glavnog tajnika da ovu rezoluciju proslijedi Predsjedništvu i da pritom istakne sve zahtjeve u kojima se od Predsjedništva traži da poduzme mjere ili donese odluke; poziva glavnog tajnika da uspostavi plan djelovanja i vremenski raspored te tako omogući Predsjedništvu da poduzme mjere na temelju preporuka sadržanih u rezolucijama Parlamenta o davanju razrješnica i/ili da na njih odgovori te da uključi rezultate u godišnji dokument o praćenju; traži od glavnog tajnika da pravodobno izvještava Odbor za proračune i CONT o svim projektima podnesenima Predsjedništvu koji u velikoj mjeri utječu na proračun;

44.  smatra da bi se zastupnici trebali moći koristiti internetskim stranicama Parlamenta kako bi glasačima u svojim izbornim jedinicama pružili maksimalnu transparentnost u pogledu svojih aktivnosti i stoga poziva glavnog tajnika da razvije sustav koji zastupnici mogu upotrebljavati za objavu podataka o svojim sastancima s predstavnicima interesnih skupina; poziva glavnog tajnika da to omogući bez daljnjeg odlaganja, s obzirom na to da je Parlament već zatražio takvo djelovanje u Rezoluciji o razrješnici za 2014.;

45.  poziva Predsjedništvo da utvrdi i objavi pravila o upotrebi naknade za opće troškove

46.  primjećuje nisku razinu informiranosti među zastupnicima o mogućnostima vraćanja viškova naknade za opće troškove; podsjeća zastupnike da naknade za opće troškove ne predstavljaju dodatnu osobnu plaću; traži od glavnog tajnika da tu mogućnost promiče kao prioritet; poziva zastupnike da na kraju svog mandata vrate spomenute viškove;

47.  isto tako, poziva glavnog tajnika da zastupnicima koji na svojim internetskim stranicama žele objavljivati podatke o isplati bilo koje druge parlamentarne naknade pruži uvid u odgovarajuće evidencije podataka koje je moguće lako ponovno obraditi;

48.  nadalje, poziva glavnog tajnika da zainteresiranim klubovima zastupnika pomogne na isti način;

49.  primjećuje da je na internetskoj stranici Parlamenta dostupan niz dokumenata koji se odnose na odluku o priznavanju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s pojedinostima o konačnom iznosu financiranja; traži od Parlamenta da od Komisije zahtijeva da predstavi prijedlog za reviziju aktualnog pravnog akta Unije o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada(4), uključujući strože zahtjeve za osnivanje europskih političkih stranaka i zaklada, u cilju sprečavanja zloupotreba;

50.  pozdravlja uvođenje posebnog obrasca za izvjestitelje, u kojemu mogu navesti koji su predstavnici interesnih skupina utjecali na njihova izvješća (zakonodavni otisak);

51.  ponavlja svoj poziv upravi Parlamenta da sastavi izvješće o tome kako se predstavnici interesnih skupina i druge vanjske organizacije koriste prostorijama Parlamenta;

52.  izražava zabrinutost zbog toga što bi aktualni Kodeks ponašanja za zastupnike možda trebalo dodatno poboljšati kako bi se izbjegli sukobi interesa, pri čemu posebnu pozornost treba obratiti na:

   dodatne plaćene poslove zastupnika;
   aktivnosti lobiranja bivših zastupnika usmjerene na europske institucije koje oni poduzimaju dok ostvaruju pravo na prijelaznu naknadu;
   registraciju izjava o financijskim interesima zastupnika;
   sastav i ovlasti savjetodavnog odbora.

Glavna uprava za komunikaciju

53.  pozdravlja razvoj pokazatelja za mjerenje uspješnosti komunikacijske aktivnosti Parlamenta i poziva glavnog tajnika da u izvješću o aktivnostima Parlamenta za 2016. posveti zaseban odjeljak učinkovitosti tog novog pristupa zasnovanog na uspješnosti u području komunikacija;

54.  podupire razne programe čiji je cilj poticati posjete novinara i svih građana koji žele saznati više o aktivnostima Parlamenta;

55.  u tom smislu ponavlja svoj poziv iz razrješnice za 2014., u kojoj je utvrđeno da je internetska stranica Parlamenta i dalje relativno neprilagođena korisnicima, nepodesna za navigaciju te da i dalje ne odražava razvoj najnovije tehnologije, zbog čega je bilo teško brzo pronaći relevantne informacije; također je navedeno da, s obzirom na važnost komuniciranja s europskim građanima, internetska stranica nije doprinijela poboljšanju slike Parlamenta u široj javnosti;

56.  poziva Glavnu upravu za komunikacije (DG COMM) da uspostavi učinkovitiju i korisnicima prilagođeniju internetsku stranicu, koja će uključivati učinkovitiju tražilicu i koja će povećati vidljivost Parlamenta u široj javnosti te na izravniji način odgovarati na potrebe i interese građana; napominje da su postignuti rezultati tek osrednji, unatoč tome što su uložena velika sredstva;

57.  izražava zabrinutost u pogledu djelotvornosti komunikacijske strategije Parlamenta; u tom smislu poziva na sveobuhvatnu reviziju trenutačne strategije, a posebno na aktivniji pristup u odnosu na one koji nisu automatski zainteresirani za aktivnosti Parlamenta ili koji čak mogu biti skeptični u vezi njegova funkcioniranja; poziva glavnog tajnika da razvije novu strategiju kako bi se u većoj mjeri doprlo do tih građana, uključujući olakšavanjem pristupa informacijama, i na odgovarajući način odgovorilo na neopravdane predrasude o Parlamentu, izbjegavajući pritom nepotrebne i skupe kampanje oglašavanja;

58.  naglašava potrebu za modernizacijom zadaća informacijskih ureda Parlamenta u vidu optimiziranja uporabe novih komunikacijskih tehnologija i obrazaca te iskorištavanjem njihova privilegiranog zemljopisnog položaja bliskog građanima kako bi se dodatno poduprle aktivnosti u sklopu inicijative „Djelujmo lokalno”, kao što su rasprave sa zastupnicima i civilnim društvom, i tako osluhnule potrebe ljudi i privukla njihova pažnja; naglašava da bi internetske rasprave i pozornost medija, koje prate takva događanja, trebale dodatno doprinijeti približavanju građanima; primjećuje da su troškovi povezani sa zgradama i osobljem informacijskih ureda u državama članicama nerazmjerno visoki u odnosu na iznose koji se troše na ključne funkcije tih ureda; poziva glavnog tajnika da do kraja 2017. Odboru CONT predstavi detaljno izvješće o aktivnostima i financijama informacijskih ureda u Bruxellesu i Strasbourgu, s posebnim naglaskom na njihovu dodanu vrijednost;

59.  izražava zabrinutost zbog odgovorâ na pitanja za pisani odgovor o informacijskim uredima Parlamenta u nekim državama članicama, s obzirom na to da u većini slučajeva samo mali dio njihovih operativnih troškova proizlazi iz stvarnih ciljeva i zadaća tih ureda, dok se najveći dio novca troši na najam ureda te plaće i putne troškove osoblja;

60.  poziva glavnog tajnika da poboljša unutarnju komunikaciju između raznih glavnih uprava, tako da se, primjerice, s razvojem novih i važnih alata, kao što je zakonodavni vlak, upozna šira javnost, unutar i izvan Institucije;

Nagrada LUX

61.  podsjeća na zajedničko izlaganje pred odborom CONT i Odborom za kulturu i obrazovanje o anketi, kako je zahtijevano u okviru postupka davanja razrješnice za 2013., da bi se utvrdilo je li nagrada LUX dobro poznata u javnosti i kako je, ako uopće, percipirana u dotičnim državama članicama, te na njezine zaključke;

62.  podsjeća na to da se anketa uglavnom odnosila na to jesu li i koliko zastupnici i filmski djelatnici upoznati sa svrhom nagrade, a to je ukazati građanima na predanost Parlamenta konsenzualnim vrijednostima, kao što su ljudska prava i solidarnost, kao i na njegovu predanost kulturnoj i jezičnoj raznolikosti;

63.  primjećuje da je odaziv bio slab i da je u anketi sudjelovalo samo 18 % zastupnika Parlamenta, tj. 137 zastupnika iz svih klubova zastupnika i država članica, pri čemu je među njima više od 90 % onih koji su upoznati s filmskom nagradom LUX, 75 % onih koji razumiju njezinu svrhu, a više od 80 % sudionika ankete ima pozitivnu predodžbu o toj nagradi.

64.  nije uvjeren u metodu odabira kod koje zastupnici odlučuju o nominacijama i konačnom izboru dobitnika nagrade i poziva Predsjedništvo da podnese izvješće o alternativnim modelima za postizanje željenih rezultata, na primjer, podupiranjem sličnih inicijativa samih organizacija filmskih djelatnika;

65.  primjećuje da je, iako se tijekom godina broj gledatelja povećao, brojka od 43 000 gledatelja unutar Unije i dalje vrlo niska te dovodi u pitanje opravdanost postojanja nagrade Lux;

Kuća europske povijesti

66.  izražava žaljenje zbog opetovanih odgađanja otvorenja Kuće europske povijesti, prvotno predviđenog za ožujak 2016., koje je potom odgođeno na rujan pa studeni 2016. i sada zakazano za 6. svibnja 2017.;

67.  sa zabrinutošću primjećuje aktualne rasprave o prirodi privremenih izložbi: ističe važnost akademske neovisnosti Kuće europske povijesti u pogledu sadržaja i dizajna postava, koji se određuju isključivo na temelju muzeoloških i povijesnih kriterija;

68.  sa zadovoljstvom primjećuje da će, prema procjenama, Kuća europske povijesti primati 250 000 posjetitelja godišnje; ističe da su godišnji operativni troškovi Kuće unaprijed procijenjeni na 13,3 milijuna EUR; izražava zabrinutost zbog razmjerno malog broja posjetitelja u usporedbi s visokim troškovima poslovanja, imajući na umu da je 2015. Parlament primio 326 080 posjetitelja i da je operativni trošak iznosio samo 4,3 milijuna EUR;

69.  napominje da uspostavom Parlamentarija i otvaranjem Kuće europske povijesti Parlament i njegovo okruženje postaju atrakcija za građane i turiste koja će dovesti do boljeg razumijevanja uloge Parlamenta i ukazati građanima na predanost Parlamenta zajednički prihvaćenim vrijednostima, kao što su ljudska prava i solidarnost; traži od Predsjedništva da razmotri pokretanje dijaloga s lokalnim tijelima kako bi se vidjelo na koji način ona mogu doprinijeti financiranju Kuće europske povijesti i njezinom upravljanju;

70.  poziva Predsjedništvo da razmotri izmjenu načina upravljanja Kućom europske povijesti i da ga više prilagodi međuinstitucijskom pristupu te da pritom istraži mogućnosti daljnje suradnje s drugim institucijama Unije, a posebno Komisijom i Vijećem;

71.  pozdravlja odluku Komisije o izdvajanju iznosa od 800 000 EUR godišnje za operativne troškove Kuće europske povijesti; ipak, smatra da bi Komisija trebala mnogo više doprinositi pokrivanju procijenjenih godišnjih operativnih troškova;

Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS)

72.  napominje da je do 31. prosinca 2015. ukupno 5 391 dužnosnika i privremenog osoblja zaposleno u Glavnom tajništvu (povećanje od 96 u odnosu na 31. prosinca 2014.) i ukupno 771 dužnosnika i privremenog osoblja zaposleno u klubovima zastupnika (povećanje od 26 u odnosu na 31. prosinca 2014.); DG PERS, zajedno s ugovornim osobljem, zapošljava 9 402 članova osoblja (povećanje od 467 u odnosu na 31. prosinca 2014.);

73.  prima na znanje da je na dan 1. siječnja 2015. izbrisano 47 radnih mjesta iz plana radnih mjesta Parlamenta u skladu s revizijom Pravilnika o osoblju 2014. i višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., pri čemu je u planu radnih mjesta ostalo ukupno 6 739 radnih mjesta, od kojih se 5 723 (84,9 %) odnosilo na tajništvo a 1 016 na klubove zastupnika (15,1 %); dana 31. prosinca 2015. 4,9 % radnih mjesta u Tajništvu bilo je ispražnjeno u usporedbi s 9,6 % na kraju 2014.;

74.  pozdravlja činjenicu da se ravnoteža u zastupljenosti spolova na položajima glavnih direktora povećala s 18,2 %/81,8 % (omjer iz 2014.) na 33,3 %/66,7 % 2015. godine, ali sa zabrinutošću primjećuje kako je došlo do smanjenja ravnoteže spolova na položajima direktora i da je u odnosu na omjer iz 2014. od 34 %/66 % on 2015. godine bio 31,1 %/68,9 %; podsjeća da apsolutnu većinu osoblja Parlamenta čine žene, no žene su zastupljene na ograničenom broju rukovodećih položaja; primjećuje da se ravnoteža spolova kada je riječ o položaju načelnika odjela nastavila povećavati te da je omjer načelnika i načelnica odjela 2014. godine bio 30 %/70 %, a na kraju 2015. godine 31,2 %/68,8 %; ističe da je neravnoteža na rukovodećim položajima i dalje prisutna i da je uspostava programa jednakih mogućnosti za ta radna mjesta i dalje od najveće važnosti; odlučno smatra da bi Parlament do 2019. trebao imati najmanje 40 % žena na rukovodećim položajima;

75.  izražava svoje iznenađenje zbog činjenice da se savjetodavni odbor Parlamenta za imenovanja visokih dužnosnika sastoji isključivo od višeg rukovodstva i poziva glavnog tajnika da uključi predstavnike udruženja zaposlenika;

76.  naglašava da bi geografska uravnoteženost, odnosno povezanost broja osoblja određenog državljanstva i broja stanovništva njihove matične države članice, i dalje trebala biti važan element upravljanja resursima, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji od 2004., te pozdravlja činjenicu da je Parlament ostvario uravnoteženiji sastav dužnosnika iz država članica koje su pristupile Uniji prije i nakon 2004.; ističe da iz tih država članica i dalje dolazi samo 3 % zaposlenika na razini „viših administratora” (AD 12 – 16) na trima mjestima rada, iako je udio stanovništva tih država u ukupnom stanovništvu Unije 21 %, te da se napredak po tom pitanju još očekuje;

77.  uviđa da je Parlament za izvođenje određenih aktivnosti, kao što su vođenje kantina i čišćenje, dao prednost vanjskim izvršiteljima i da zbog toga u određenim glavnim upravama broj vanjskog osoblja u prostorima Parlamenta može čak premašivati broj dužnosnika;

78.  napominje, međutim, da takve odluke o vanjskom ugovaranju usluga ne mogu opravdati angažiranje sveg vanjskog osoblja i da je primjerice omjer vanjskog osoblja i dužnosnika u Glavnoj upravi za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC) teško objasniti;

79.  izražava mišljenje da se vanjsko osoblje ne bi trebalo upotrebljavati kao nadomjestak za smanjenje broja radnih mjesta dogovoreno u kontekstu revizije Pravilnika o osoblju iz 2014. i trenutačnog VFO-a;

80.  prima na znanje odgovor glavnog tajnika u vezi s uvjetima pod kojima Parlament sklapa ugovore s vanjskim izvršiteljima; naglašava da uprava mora pozorno i sustavno osiguravati strogu sukladnost pružatelja usluga sa zakonodavstvom koje se odnosi na zapošljavanje, sigurnost, dobrobit itd. i koje se primjenjuje na sve vanjsko osoblje koji radi u prostorima Parlamenta, poput osoblja u kantinama i osoblja koje je zaduženo za čišćenje, održavanje itd.; poziva Parlament da uvede redovna upozorenja i mehanizme praćenja za sprečavanje i otkrivanje svih izoliranih ili sustavnih slučajeva nemara, zlouporabe ili povrede i tako omogući hitno poduzimanje mjera;

81.  konstatira da je postupak za uspostavu sigurnosne službe Parlamenta završen te da je isti postupak u tijeku za vozače; poziva glavnoga tajnika da izvijesti Odbor CONT o iskustvima stečenima tijekom tih postupaka i o svim uštedama koje su na temelju njih ostvarene;

82.  sa zabrinutošću primjećuje da osoblje koje radi u kantinama nije plaćeno u skladu s brojem sati u ugovoru u tjednima kada zastupnici rade negdje drugdje, kao što su tjedni koje provode u izbornim jedinicama i na plenarnim sjednicama u Strasbourgu, ili da je velik broj takvog osoblja zaposlen na skraćeno radno vrijeme, što utječe na njihov opseg posla i zaradu; poziva glavnog tajnika da osmisli rješenje u pregovorima s pružateljem usluga u kantinama kojim će se zaposlenicima zajamčiti redovno radno vrijeme i isplata plaće za svaki tjedan;

83.  prima na znanje da je na kraju 2015. u Parlamentu radilo 1 813 akreditiranih parlamentarnih asistenata, u usporedbi s 1 686, koliko ih je bilo prethodne godine; poziva na to da se obrati posebna pozornost na prava akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata, s obzirom na to da su njihovi ugovori izravno povezani s mandatom zastupnika kojima pružaju potporu i imajući pritom na umu da su akreditirani parlamentarni asistenti članovi osoblja koji ugovor o zapošljavanju potpisuju s Parlamentom, dok lokalni asistenti podliježu različitim nacionalnim zakonodavstvima;

84.  izražava žaljenje zbog toga što izvješće o ocjeni primjene odredaba koje se odnose na akreditirane parlamentarne asistente nije dostavljeno Odboru CONT prije kraja 2016., kao što se zahtijeva u Rezoluciji o razrješnici za 2014., kao i zbog toga što ono još nije podneseno;

85.  ističe da su u slučajevima uznemiravanja ili aktivnosti zviždača akreditirani parlamentarni asistenti u posebno ranjivom položaju s obzirom na to da se njihovi ugovori temelje na uzajamnom povjerenju između zastupnika i asistenta; ako tog povjerenja nema, to je samo po sebi razlog za raskid ugovora; osim toga, ako zastupnik mora podnijeti ostavku zbog narušenog ugleda, koji je posljedica kaznenog djela ili drugog kršenja zakona, to obično znači da će se ugovori svih njegovih asistenata također raskinuti; stoga poziva na hitno jačanje zastupljenosti akreditiranih parlamentarnih asistenata u savjetodavnom odboru za uznemiravanje, kao što je već zatraženo u okviru razrješnica za 2013. i 2014., čime će se zajamčiti ravnoteža spolova; poziva Predsjedništvo da dodijeli odgovarajuća sredstva za pokrivanje putnih troškova i isplatu dnevnica za akreditirane parlamentarne asistente koji podnesu tužbu jer oni često nemaju potrebna sredstva da dođu u Bruxelles i osobno izlože svoj slučaj pred savjetodavnim odborom za uznemiravanje; također poziva na mogućnost razmatranja financijskih kompenzacijskih mjera za akreditirane parlamentarne asistente pri sljedećoj reviziji Pravilnika o osoblju kako bi se osiguralo jednako postupanje s akreditiranim parlamentarnim asistentima i priznavanje njihove posebne ranjivosti u slučajevima koji uključuju uznemiravanje ili aktivnosti zviždača;

86.  pozdravlja namjeru uprave da pokrene postupak za prilagodbu paušalnih naknada koje primaju akreditirani parlamentarni asistenti za službena putovanja u Strasbourg, a koje su znatno niže od onih za dužnosnike; naglašava da bi se ta prilagodba trebala temeljiti na transparentnoj metodologiji izračuna te da bi trebala biti u izravnoj vezi s nedavnim povećanjem gornjih granica za naknade i troškove smještaja za dužnosnike; također naglašava da bi trebalo uvesti automatsku indeksaciju naknada za buduće revizije;

87.  izražava žaljenje zbog činjenice da Predsjedništvo nije odgovorilo na zahtjeve iz rezolucija Parlamenta o razrješnici za 2013., odnosno 2014. godinu, u kojima je zatraženo da se akreditiranim parlamentarnim asistentima isplaćuju jednake dnevnice kao i ostalom osoblju; traži od glavnoga tajnika da prije provođenja ikakvih promjena donese procjenu dodatnoga troška do kojega bi došlo tim usklađivanjem; pritom ističe da aktualne gornje granice za povrat troškova za službena putovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata nisu usklađivane od 2009. i da je neusklađenost između njih i iznosa povrata za ostalo osoblje dodatno povećana do najmanje 40 % nakon uvođenja novih gornjih granica, koje je Vijeće odobrilo 9. rujna 2016. i koje su se od 10. rujna 2016. dosad primjenjivale samo na dužnosnike; stoga poziva Predsjedništvo da poduzme potrebne mjere za ispravljanje te nejednakosti;

88.  duboko žali zbog činjenice da radni odnos akreditiranih parlamentarnih asistenata u slučaju smrti ili ostavke zastupnika prestaje na kraju kalendarskog mjeseca; naglašava da bi to moglo značiti da akreditirani parlamentarni asistenti ne bi imali ni jedan dan otkaznog roka ako mandat zastupnika završi posljednji dan tog mjeseca; poziva na to da se ta neprihvatljiva situacija riješi u sljedećoj reviziji Pravilnika o osoblju, i to povezivanjem otkaznih rokova s određenim vremenskim razdobljem, primjerice od četiri tjedna, a ne kalendarskim mjesecima; nadalje, poziva Predsjedništvo da što prije uvede privremene mjere koje bi mogle predstavljati privremeno rješenje problema, prije provedbe takve pravne revizije;

89.  izražava zabrinutost zbog navodnih praksi zastupnika koji obvezuju akreditirane parlamentarne asistente da odlaze na službena putovanja u Strasbourg bez putnog naloga, troškova službenog putovanja ili jednostavno bez putnih troškova; smatra da takva praksa ostavlja prostora za zlouporabu: u slučaju da akreditirani parlamentarni asistenti na službeno putovanje odlaze bez putnog naloga, ne samo da moraju sami snositi troškove nego nisu ni pokriveni osiguranjem na radnom mjestu; poziva Predsjedništvo da osigura da se Pravilnik o osoblju pravilno provodi kako bi se kaznilo zastupnike koji krše pravila;

90.  primjećuje da pripravnici imaju pravo na popust od 0,50 EUR na glavna jela u svim samoposlužnim restoranima u Bruxellesu i Luxembourgu ta na popust od 0,80 EUR u Strasbourgu; smatra, međutim, da su s obzirom na njihovu prosječnu razinu plaća i visoke cijene tijekom posljednje dvije godine ti popusti toliko mali da ni najmanje ne olakšavaju njihov financijski položaj; poziva glavnog tajnika da im odobri sniženja cijena u skladu s njihovim prihodima;

91.  poziva predsjedništvo da osigura jamčenje socijalnih i mirovinskih prava za akreditirane parlamentarne asistente koji su bez prekida zaposleni tijekom najmanje dva posljednja parlamentarna saziva; u tom pogledu poziva upravu da pri obračunu 10 godina službe podnese prijedlog kojim se uzima u obzir odluka o ranim izborima 2014. kao i vrijeme utrošeno na zapošljavanje, kako se zahtijeva u Pravilniku o osoblju;

92.  poziva Konferenciju predsjednika da razmotri mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti uz određene uvjete prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima, kao što je nekoliko zastupnika već tražilo;

93.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da prouče i riješe probleme u vezi s akreditiranim parlamentarnim asistentima koji u prvom redu proizlaze iz posljednje promjene mandata (kao što su kašnjenja u potpisivanju ugovora, prekidi ugovora, rani europski izbori itd.) i koji mogu imati ozbiljne posljedice na te asistente kada ubuduće budu stjecali radna prava; traži da predstavnici akreditiranih parlamentarnih asistenata uključe u potragu za rješenjima;

94.  traži od Parlamenta da u interesu jednakih mogućnosti i poštovanja prava na zaposlenje donese smjernice o raspoređivanju akreditiranih parlamentarnih asistenata u razrede i da sastavi jasan opis posla, dužnosti i zadaća za svaku funkcijsku skupinu;

95.  primjećuje da su 2015. u Parlamentu prestale raditi 154 osobe, i to 126 zbog umirovljenja, 13 zbog invalidnosti, 9 zbog ostavki i 6 zbog smrti; poziva glavnog tajnika da strogo provodi članak 16. stavak 4. Pravilnika o osoblju o potencijalnim sukobima interesa nakon prestanka radnog odnosa u Parlamentu, a posebno kada je riječ o ostavkama, s obzirom na to da iznenađuje da nikad nije objavljen slučaj potencijalnog sukoba interesa;

96.  sa zabrinutošću napominje da nema posebnih aranžmana za osoblje u slučaju da država članica odluči istupiti iz Unije; priznaje da to pitanje vrijedi za sve europske institucije i poziva glavnog tajnika da započne dijalog s Komisijom kako bi se osiguralo da britansko osoblje ne postane žrtva Brexita i kako bi se u potpunosti zaštitila njihova zakonska, ugovorna i stečena prava;

97.  poziva na učinkovitiju organizaciju tečajeva osposobljavanja kako bi ih se prilagodilo specifičnim potrebama akreditiranih parlamentarnih asistenata; poziva upravu da u prvom redu uzme u obzir kalendar parlamentarnih aktivnosti i aktivnosti zastupnika u Europskom parlamentu te utvrdi prilagođene vremenske rasporede i posebne teme.

98.  ističe činjenicu da 43 % osoblja Parlamenta smatra da bi rad na daljinu mogao imati pozitivan učinak na njihovo zadovoljstvo poslom; naglašava da je Parlament jedina institucija koja nije uvela sustav fleksibilnog radnog vremena (Flexitime) i rad na daljinu, iako se oba koriste već dugi niz godina u većini drugih institucija, uključujući i u Komisiji, s dokazanim rezultatima u pogledu povećane produktivnosti i bolje kvalitete života za članove osoblja; primjećuje da je Parlament u listopadu 2016. uveo povremen rad na daljinu; traži od glavnog tajnika da izvještava sve zainteresirane službe, uključujući zastupnike i njihove asistente, o provedbi ove usluge; također poziva na što hitnije uključivanje sustava Flexitime u radne prakse Parlamenta;

99.  poziva Parlament da izmijeni svoje propise o stažiranju koje nude zastupnici u Europskom parlamentu i klubovi zastupnika kako bi se poboljšao položaj pripravnika i stažista u Parlamentu, uključujući dostojnu plaću, utvrđivanje ograničenog trajanja pripravničkog staža i ugovor o učenju.

Glavna uprava za financije

Ugovori koje je sklopio Parlament

100.  sa zadovoljstvom primjećuje da Parlament na svojim internetskim stranicama objavljuje cjeloviti godišnji popis svih dobavljača s kojima je sklopio ugovore vrijednosti veće od 15 000 EUR, koji uključuje naziv i adresu dobavljača, vrstu i predmet ugovora, trajanje, vrijednost, primijenjeni postupak i relevantnu glavnu upravu;

101.  ističe da taj popis nadilazi zahtjeve povezane s transparentnošću iz Financijske uredbe; potiče sve institucije Unije da objave cjelovite informacije o svim dobavljačima i ugovorima sklopljenima preko postupaka javne nabave, uključujući slučajeve izravnog sklapanja ugovora ili ograničenih postupaka;

102.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da bi institucije Unije trebale uspostaviti jedinstvenu javnu bazu podataka o ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju kako bi se omogućili učinkovita transparentnost i djelotvorno ex post praćenje njihovih aktivnosti povezanih s javnom nabavom;

103.  ističe da su, unatoč prijašnjim pozivima na poboljšanje, usluge koje se nude u putničkoj agenciji Parlamenta i dalje na nezadovoljavajućoj razini, s obzirom na to da su cijene relativno visoke i da agencija nije uspjela iznaći dogovor s velikim zračnim prijevoznicima kako bi se osigurale niže cijene i veća fleksibilnost pri organizaciji putovanja;

104.  poziva agenciju da aktivno trudi ponuditi niže cijene bez obzira na to o kojem je zračnom prijevozniku riječ; zahtijeva da agencija uvede postupak pružanja povratnih informacija (u vidu anketa o zadovoljstvu korisnika) s ciljem utvrđivanja područja u kojima bi se mogao ostvariti daljnji napredak;

Dobrovoljni mirovinski fond

105.  napominje da je dobrovoljni mirovinski fond povećao procjenu svog aktuarskog deficita na 276,8 milijuna EUR na kraju 2015.; nadalje napominje da je na kraju 2015. iznos neto imovine koja se uzima u obzir iznosio 155,5 milijuna EUR, a aktuarske obveze 432,3 milijuna EUR;

106.  podsjeća na to da su te predviđene buduće obveze raspoređene na više desetljeća, ali napominje da je 2015. ukupan iznos isplaćen u dobrovoljni mirovinski fond iznosio 15,8 milijuna EUR;

107.  ističe da to izaziva zabrinutost zbog mogućeg iscrpljenja fonda i zbog toga što Parlament jamči isplatu mirovinskih prava čak i u slučaju kad taj fond nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze;

108.  poziva Predsjedništvo da što prije ocijeni aktualno stanje mirovinskog fonda;

109.  podsjeća na stavak 112. prošlogodišnje rezolucije(5) o davanju razrješnice , u kojem se poziva na ocjenu aktualnog stanja mirovinskog fonda; žali zbog činjenice da se ta ocjena još nije izrađena;

110.  podsjeća na to da je Sud Europske unije 2013. presudio da je valjana odluka kojom se povisuje dob umirovljenja za članove Fonda sa 60 na 63 godine starosti kako bi se izbjeglo rano iscrpljenje kapitala i uskladilo s novim statutom zastupnika;

111.  smatra da se, dok nacionalni mirovinski fondovi obično moraju ispunjavati stroge standarde i ne smiju imati aktuarski deficit, dobrovoljni mirovinski fond trenutačno suočava s aktuarskim deficitom od 64 % aktuarske preuzete obveze i poziva glavnog tajnika da Predsjedništvu podnese sveobuhvatan plan djelovanja kako bi se izbjeglo rano iscrpljenje fonda;

Ostala pitanja

112.  izražava žaljenje zbog činjenice da se pri odabiru financijskih institucija s kojima posluje Parlament za svoja plaćanja i vođenje računa pozornost ne obraća na politike tih institucija u pogledu društvene odgovornosti i poziva glavnog tajnika da se pobrine da u budućnosti Parlament prvenstveno posluje s financijskim institucijama koje imaju ulagačke politike s naglaskom na održivosti i drugim vidovima društveno odgovornog poslovanja;

113.  naglašava da je Parlament 2015. imao u prosjeku 106,25 milijuna EUR na bankovnim računima od kojih uopće nije ostvarivao prihode od kamata; poziva glavnog tajnika da ispita je li potrebno imati tolika likvidna sredstva, a prvenstveno traži od njega da u tom pogledu poboljša upravljanje riznicom i da, ako je moguće, pronađe načine za povećanje prihoda od tih depozita;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC)

114.  zadovoljan je s provedbom strateških smjernica DG ITEC-a za razdoblje 2014. – 2019.; smatra da se uvode mnoge promjene u elektroničkom radnom okruženju za zastupnike i osoblje, ali da su posljedice tih promjena, uključujući nove mogućnosti, relativno nepoznate te da se razvijaju uglavnom unutar DG ITEC-a; poziva na bolju suradnju između DG ITEC-a i DG COMM-a kako bi se poboljšala unutarnja i vanjska komunikacija u vezi s mnogim inovacijama koje već jesu, ili će uskoro biti uvedene;

115.  uviđa napore koje DG ITEC ulaže radi povećanja broja prikaza internetskih stranica Parlamenta pri korištenju Googleova pretraživača; smatra, međutim, da bi pretraživač na internetskoj stranici Parlamenta trebao pronalaziti smislene rezultate tako da korisnici mogu stvarno i koristiti te stranice i brzo pristupati relevantnim sadržajima; izražava zabrinutost zbog toga što taj pretraživač trenutačno ne funkcionira ispravno i poziva glavnog tajnika da pronađe brzo rješenje za taj dugo prisutan problem;

116.  sa zabrinutošću primjećuje da, iako u području nadležnosti DG ITEC-a godišnji troškovi nabave nove računalne opreme iznose više od 35 milijuna EUR, ne postoji jasna politika za ekološki i socijalno održivu javnu nabavu te poziva glavnog tajnika da razvije plan djelovanja u tom pogledu kako bi se osiguralo da ubuduće svi pozivi na podnošenje ponuda sadrže ekološke i socijalne kriterije za odabir računalne opreme;

117.  poziva DG ITEC da se pobrine za dostupnost svih internetskih stranica Parlamenta na prijenosnim uređajima jer se sadašnja sučelja ne mogu smatrati prilagođenima prijenosnim uređajima, iako velik broj posjetitelja za pristup stranicama Parlamenta i specijaliziranih odbora koristi mobilni telefon ili iPad; predlaže provedbu mjera kojima bi se zamjetno i u razumnom roku poboljšala dostupnost internetskih stranica na prijenosnim uređajima;

118.  smatra da je za mandat zastupnika ključno da pisači ostanu u njihovim uredima; ističe da jeftini generičkih ulošci mogu dovesti do opasnih razina emisije čestica i štetnih učinaka na zdravlje; stoga poziva na to da DG ITEC i Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO) poduzmu mjere kojima bi se potakla nabava ekološki prihvatljivih pisača i da osiguraju uporabu isključivo originalnih uložaka te pritom pruže mogućnost zastupnicima i njihovom osoblju da smjeste pisače izvan ureda no u njihovoj blizini;

119.  prima na znanje da je Predsjedništvo 7. rujna 2015. donijelo politiku sigurnosti informacijskih i komunikacijskih tehnoloških sustava („IKT sigurnosna politika”); ističe da je u trenutačnom globalnom kontekstu potrebno hitno provesti znatno strožu IKT sigurnosnu politiku kojom se u potpunosti rješavaju rizici povezani s kibersigurnošću; u tom pogledu pozdravlja imenovanje službenika za kibersigurnost u Parlamentu;

120.  ponavlja svoj poziv iz Rezolucije o razrješnici iz 2014. da se uspostavi sustav brze uzbune u hitnim situacijama kojim bi se DG ITEC-u u suradnji s Glavnom upravom za sigurnost i zaštitu (DG SAFE) omogućilo brzo slanje obavijesti SMS-om ili e-poštom zastupnicima i osoblju koji pristanu biti uvršteni na komunikacijsku listu koja bi se koristila u specifičnim hitnim situacijama;

121.  pohvaljuje DG ITEC za uvođenje bežičnog interneta u sve zgrade Parlamenta; napominje, međutim, da funkcioniranje bežičnog interneta u vijećnici u Strasbourgu nije pouzdano, posebice ako se njime istodobno koriste brojni zastupnici tijekom sjednice na kojima se glasuje i vode ključne rasprave; poziva glavnog tajnika da u tom pogledu poduzme potrebne korektivne mjere;

Glavna uprava za vanjsku politiku Unije

122.  pozdravlja činjenicu da se određene javne sjednice međuparlamentarnih izaslanstva već izravno prenose na internetu (web-streaming); traži od glavnog tajnika da nastavi s razvojem i širenjem te usluge, zajedno sa sadržajem internetskih stranica izaslanstava;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO)

123.  primjećuje da je srednjoročna strategija za upravljanje nekretninama iz 2010. trenutačno u postupku revizije; poziva da se takvom strategijom obuhvati duže razdoblje i da se u nju uvrsti studija slučaja u kojoj bi bile analizirane vjerojatne posljedice Brexita;

124.  pozdravlja činjenicu da će se od 2019. površine uredskih prostora namijenjenih zastupnicima i njihovim asistentima u Strasbourgu povećati; poziva glavnog tajnika da sve dok se ne pronađe rješenje za jedinstveno mjesto rada Parlamenta zajamči minimalnu površinu u kvadratnim metrima po asistentu u skladu s važećim pravilima o radnim uvjetima, s obzirom na to da se u ovom trenutku Parlament nalazi u nepovoljnom položaju jer svjesno zanemaruje pravila o minimalnoj površini uredskih prostora;

125.  izražava duboko žaljenje zbog odluke o promjeni namještaja u uredima zastupnika i njihovih asistenata u Bruxellesu i poziva na to da se provedba odluke odmah obustavi; konstatira da je većina namještaja u potpunosti funkcionalna i u dobrom stanju i da ga stoga ne treba mijenjati; smatra da povratne informacije od određenog broja zastupnika, za razliku od opće ankete, same po sebi nisu dovoljno opravdanje za promjenu namještaja, a argumenti uprave o pitanjima ukusa, mode ili zastarjelog stila isto su tako neprimjereni; pojedine komade namještaja trebalo bi mijenjati samo ako postoje jasni znakovi habanja, velike dotrajalosti ili ako je na radnom mjestu prisutan rizik za zdravlje specifične ili opće naravi (npr. mogući razvoj ergonomski prilagođenijih uredskih stolica); ističe da bi u vrijeme gospodarske krize koja je dovela do sadašnjih ograničenja proračuna takva briga o vanjskom izgledu mogla ozbiljno ugroziti vjerodostojnost Parlamenta i njegovih zastupnika, posebno u očima građana i javnog mnijenja;

126.  priznaje da se u skladu s odlukama Predsjedništva iz 2013. i 2015. u novim ugovorima o cateringu nisu predviđene izravne subvencije iz proračuna Parlamenta; ipak, izražava zabrinutost zbog toga što su se neke usluge 2015. godine nudile po cijenama višima od tržišnih; u tom kontekstu navodi uslugu posluživanja kave tijekom sjednica; napominje da su cijene izmijenjene u kolovozu 2016.;

127.  izražava duboko žaljenje zbog proizvoljnih, subjektivnih i nerazmjernih kriterija koji se primjenjuju za zapošljavanje vozača i internalizacije te usluge koja je pokrenuta 2016. godine zbog sigurnosnih razloga; žali zbog činjenice da se u tom postupku nisu u obzir uzele vještine i iskustvo vozača koji su godinama radili u izravnom kontaktu sa zastupnicima kao ni povjerenje koji su izgradili u kontaktu s njima te zbog činjenice da su oni zatim ostali bez posla, pri čemu su mnogi već dobi u kojoj je teško pronaći novo zaposlenje;

Glavna uprava za usmeno prevođenje i konferencije (DG INTE)

128.  izražava zabrinutost zbog problematičnog socijalnog dijaloga između DG INTE-a i predstavnika usmenih prevoditelja, koji je počeo u siječnju 2014. godine i koji dosad nije doveo do postizanja dogovora; poziva glavnog tajnika da započne postupak posredovanja između uključenih strana kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje stajališta i pronašla rješenja koja su prihvatljiva za sve;

129.  pozdravlja napredak koji je već postignut u postupku modernizacije DG INTE-a, posebice u pogledu veće raspoloživosti usmenih prevoditelja, umjerenog povećanja u broju sati koje usmeni prevoditelji provedu u pružanju usluga usmenog prevođenja i bolje distribucije radnog opterećenja među usmenim prevoditeljima; primjećuje da metoda korištena za izračun statistika nije pojašnjena i da su svi godišnji odmori i razdoblja bolovanja sada isključeni iz izračuna prosječnog broja sati koje usmeni prevoditelji provode u kabini;

130.  od glavnog tajnika zahtijeva podatke o mjerama koje su poduzete nakon donošenja rezolucije o razrješnici za proračun za 2014. kako bi se pojednostavljenjem upravljanja konferencijama u Parlamentu postigla veća učinkovitost i djelotvornost resursa pri organizaciji sjednica;

Glavna uprava za sigurnost (DG SAFE)

131.  pozdravlja stalne napore za postizanje sigurnosti i zaštite u prostorima Parlamenta i njihovoj okolini; priznaje da se, kada je riječ o sigurnosti u Parlamentu, mora nastojati ostvariti ravnoteža između uzimanja u obzir niza zaštitnih mjera i uvođenja režima pretjerano usmjerenog na sigurnost, kojim se usporavaju aktivnosti Parlamenta; međutim, ustraje u tome da bi se sigurnost Parlamenta trebala dodatno povećati i poziva glavnog tajnika da zajamči da propisnu obučenost osoblja i njegovu sposobnost za obavljanje zadaća u skladu s pravilima struke, uključujući i u hitnim situacijama;

132.  poziva glavnog tajnika da uz suradnju s belgijskim, francuskim i luksemburškim vlastima osigura aktivnu suradnju i s drugim institucijama Unije;

133.  Poziva DG ITEC i DG SAFE da s obzirom na sve veću prijetnju od kibernetičkih napada posljednjih nekoliko mjeseci ojačaju kapacitete za kiberobranu;

Ekološki prihvatljiviji Parlament

134.  podsjeća na to da je Predsjedništvo 19. travnja 2004. pokrenulo projekt Sustav upravljanja okolišem (EMAS) u Parlamentu; primjećuje da je 2016. Predsjedništvo donijelo revidiranu politiku zaštite okoliša kojom se zadržava i ponovno potvrđuje predanost Parlamenta stalnom poboljšanju stanja okoliša;

135.  pozdravlja uvođenje međuinstitucijske korisničke podrške u području „zelene” javne nabave, koju sada treba u potpunosti provoditi postavljanjem jasnih ciljeva u tom području te ulaganjem većih napora u interno informiranje, promicanje i djelotvorno upravljanje „zelenom” javnom nabavom; ističe i da se i pružatelji podugovornih usluga moraju pridržavati tih pravila; u tom pogledu izražava žaljenje zbog česte uporabe plastičnih boca, čaša, posuda i ambalaže u Parlamentu;

136.  ima na umu da se Parlament obvezao da će do 2020. smanjiti svoje emisije CO2 po ekvivalentu punog radnog vremena za 30 % u odnosu na 2006.; pozdravlja činjenicu da se između 2006. i 2015. godine taj pokazatelj smanjio za otprilike 24,3 %;

137.  smatra da je stoga od iznimne važnosti da Parlament pred sebe postavi nove i zahtjevnije kvantitativne ciljeve čije bi ostvarivanje trebale redovito nadzirati nadležne službe; napominje u tom pogledu odluku Predsjedništva iz 2015. o neutralizaciji ukupnog iznosa emisija ugljika koje su povezane s Parlamentom, uključujući one nastale tijekom letova zastupnika između njihovih zemalja podrijetla i mjesta rada Parlamenta;

138.  podsjeća Parlament na njegovu obvezu u skladu s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, u kojoj se navodi da će ne dovodeći u pitanje primjenjiva proračunska pravila i pravila javne nabave primjenjivati iste zahtjeve za zgrade kojima se koristi i kojima je vlasnik kao i one koji se primjenjuju na zgrade središnje vlasti države članice u skladu s člancima 5. i 6. te Direktive, s obzirom na veliku vidljivost zgrada i vodeću ulogu koju bi Parlamenta trebao imati kad je riječ o energetskoj učinkovitosti zgrada; ističe hitnost poštovanja te izjave, između ostalog i zbog vlastite vjerodostojnosti u preispitivanju direktiva o energetskim svojstvima zgrada i energetskoj učinkovitosti koje je trenutačno u tijeku;

139.  poziva Predsjedništvo da prouči program poticaja za promicanje učinkovitijeg i održivijeg načina prijevoza za putovanje na posao i s posla;

140.  pozdravlja inicijativu Parlamenta u vezi s provedbom sveobuhvatne politike za smanjenje rasipanja hrane; poziva Parlament da se pobrine za to da svi pružatelji usluga cateringa u svim prostorima Europskog parlamenta aktivno sprečavaju rasipanje hrane; poziva Parlament da intenzivira praksu doniranja neprodane hrane u dobrotvorne svrhe;

141.  smatra da se uvođenjem učinkovitog sustava rezervacija prostorija za sastanke i registra za upravljanje objektima može aktivirati velik potencijal u vezi s troškovima Parlamenta i naporima koje ulaže u zaštitu okoliša te poziva glavnog tajnika da taj pristup na odgovarajući način podupre;

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

142.  napominje da su 2015. odobrena sredstva, unesena u proračunsku stavku 4 0 0 koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi:

Klub zastupnika

2015.

2014.

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje (2011.)

EPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S&D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUE/NGL

 

 

 

 

 

 

417

 

 

 

Verts/ALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENF

 

0

827

 

760

 

 

 

 

 

Nezavisni zastupnici

 

533

 

 

214

 

441

 

 

533

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

** 2014. godina sastojala se od dvije financijske godine zbog parlamentarnih izbora u svibnju 2014. Brojke za 2014. godinu u tablici predstavljaju konsolidirane iznose.

143.  podsjeća na to da je Revizorski sud u svom godišnjem izvješću preporučio da bi Parlament trebao preispitati postojeći kontrolni okvir za izvršenje odobrenih proračunskih sredstava dodijeljenih klubovima zastupnika. Osim toga, Europski parlament trebao bi pružati bolje smjernice na temelju pojačanog praćenja primjene pravila za odobravanje i podmirivanje rashoda i za postupke javne nabave u klubovima zastupnika;

Europske političke stranke i europske političke zaklade

144.  napominje da su 2015. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 2 korištena kako slijedi(6):

Stranka

Pokrata

Vlastita sredstva*

Bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve) ili gubitak

Europska pučka stranka

EPP

 

 

 

 

363

Stranka europskih socijalista

 

 

 

 

 

40

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

561

 

 

 

90

Europska stranka zelenih

EGP

480

 

 

 

83

Savez europskih konzervativaca i reformista

AECR

395

 

 

 

8

Stranka europske ljevice

EL

372

 

 

 

71

Europska demokratska stranka

EDP/PDE

120

457

577

 

0

EUDemokrati

EUD

55

292

370

 

3

Europski slobodni savez

EFA

127

636

845

 

0

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

87

461

560

 

4

Europski savez za slobodu

EAF

94

494

588

 

7

Savez europskih nacionalnih pokreta

AENM

53

292

399

 

0

Pokret za Europu nacija i sloboda

MENF

161

401

562

 

0

Savez za izravnu demokraciju u Europi

ADDE

250

821

1.070

 

-403

Pokret za

Europu sloboda

i demokracije

MELD

91

44

226

 

-208

Ukupno

 

 

 

 

 

59

(*) svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

145.  napominje da su 2015. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 3 korištena kako slijedi(7):

Zaklada

Pokrata

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva*

Bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

EPP

949

4 725

5 674

85 %

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

847

3 848

4 695

85 %

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

163

914

1 077

85 %

Preobrazimo Europu

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Institut europskih demokrata

IED

PDE

47

284

331

85 %

Centar Maurits Coppieters

CMC

EFA

57

241

298

85 %

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

AECR

323

1 100

1 423

85 %

Europska zaklada za slobodu

EFF

EAF

47

268

315

85 %

Organizacija za europsku međudržavnu suradnju

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Kršćanska politička zaklada za Europu

CPFE

ECPM

51

267

318

85 %

Zaklada za Europu sloboda i demokracije

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Institut za izravnu demokraciju u Europi

IDDE

ADDE

144

673

817

 

Europski identiteti i tradicije

 

 

32

169

201

 

Ukupno

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) svi iznosi izraženi su u tisućama EUR.

 

 

 

 

 

 

146.  sa zabrinutošću napominje da su u slučajevima Saveza za izravnu demokraciju u Europi, Pokreta za Europu slobodâ i demokracije, Inicijative za izravnu demokraciju u Europi i Zaklade za Europu slobodâ i demokracije otkrivene znatne nepravilnosti, koje se odnose na nedopušteno izravno ili neizravno financiranje nacionalnih stranaka i na donacije;

147.  izražava zabrinutost zbog reputacijskog rizika za Parlament koju predstavlja bilo koja takva nepravilnost te je uvjeren da je potrebno brzo i učinkovito djelovanje kako bi se u budućnosti spriječile i riješile slične nepravilnosti; no smatra da su te nepravilnosti ograničene na ograničen broj političkih stranaka i zaklada; smatra da se zbog tih nepravilnosti ne bi trebalo dovoditi u pitanje financijsko upravljanje ostalim političkim strankama i zakladama;

148.  upoznat je s novim uredbama, Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 i Uredbom (EU, Euratom) br. 1142/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014.(8), koje će imati utjecaja na financiranje europskih političkih stranaka i zaklada tijekom financijske godine 2018., i s važnom ulogom novoosnovanog tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade kao i s tekućim raspravama u Predsjedništvu o prijedlozima glavnog tajnika za rješavanje niza pitanja koja nisu riješena spomenutim propisima; poziva unutarnjeg revizora Parlamenta da što prije nakon stupanja na snagu nove uredbe sastavi novo revizijsko izvješće o financiranju europskih političkih stranaka i zaklada ;

149.  smatra da je u tom pogledu od ključne važnosti preispitati manjkavosti postojećeg sustava unutarnje i vanjske kontrole kada je riječ o izbjegavanju većih nepravilnosti; prima na znanje izjave vanjskog računovođe iz revizijskog društva EY da su njegove revizije provedene u cilju dobivanja razumnog jamstva da u godišnjim financijskim izvještajima nema bitnih pogrešnih prikazivanja, da se subjekt pridržavao pravila i propisa iz područja primjene te da te revizije obuhvaćaju ispitivanje dokaza, na temelju provjere podataka, koji potkrjepljuju njegovo mišljenje; primjećuje, međutim, da ispitivanja ne uključuju istrage mogućih lažnih izjava i dokumenata te da stoga pružaju samo ograničen uvid u financijske aktivnosti koje se ispituju;

150.  primjećuje manjak osoblja u ljudskim resursima (u stvarnosti je riječ o 2 ekvivalenta punog radnog vremena) u Glavnoj upravi za financije zaduženog za provjeru računa europskih političkih stranaka i zaklada; izražava čvrsto uvjerenje da bi zbog visokog reputacijskog rizika toj aktivnosti moglo biti namijenjeno više sredstava;

151.  poziva Predsjedništvo da u mjeri u kojoj to dopušta načelo povjerljivosti omogući pristup popratnim dokumentima iz završnih izvješća europskih političkih stranaka i zaklada te posebice financijskih izvještaja i provedenih revizija;

152.  traži da novoosnovano tijelo Parlamentu podnese izvješće o napretku nakon prve godine svog djelovanja, tj. 2017.; također poziva glavnog tajnika da osigura da će to tijelo imati na raspolaganju sve potrebne resurse kako bi ispunilo svoje zadaće.

(1) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(2) Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65).
(3) SL C 436, 24.11.2016., str. 2.
(4) Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).
(5) SL L 246, 14.9.2016., str. 3.
(6) Napomene: svi iznosi izraženi su u tisućama EUR Napomena (1): ukupni prihodi uključuju prijenos sredstava iz prethodne godine u skladu s člankom 125. stavkom 6. Financijske uredbe
(7) Napomene: svi su iznosi izraženi u tisućama EUR
(8) Uredba (EU, Euratom) br. 1142/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka, (SL L 317, 4.11.2014., str. 28.).

Pravna napomena