Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2153(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0131/2017

Předložené texty :

A8-0131/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0147

Přijaté texty
PDF 402kWORD 46k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (2016/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0131/2017),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (2016/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0131/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Parlament v souvislosti s postupem udělování absolutoria klade zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2015 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu za rok 2015 (dále jen „výroční zprávě“) uvedl, že u Evropské rady a Rady nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v roce 2015 měly Evropská rada a Rada celkový rozpočet ve výši 541 791 500 EUR (v roce 2014 to bylo 534 202 300 EUR) a míra čerpání činila 92,6 %;

4.  bere na vědomí zvýšení o 7,6 milionu EUR (+1,4 %) v rozpočtu Rady na rok 2015;

5.  bere na vědomí zveřejnění výročních zpráv o činnosti generálních ředitelů právní služby, generálního ředitelství pro komunikaci a správu dokumentů a generálního ředitelství pro administrativu ze strany generálního sekretariátu Rady;

6.  bere na vědomí vysvětlení poskytnutá ve výročních zprávách o činnosti týkající se strukturálního nečerpání prostředků; je však znepokojen tím, že míra nečerpání je v některých kategoriích i nadále příliš vysoká; vybízí k vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, aby se rozpočtové plánování zlepšilo;

7.  je nadále znepokojen velmi vysokým objemem prostředků, které jsou přeneseny z roku 2015 do roku 2016, především v oblasti pozemků, budov a zařízení;

8.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

9.  žádá, aby byl přehled lidských zdrojů rozdělen podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

10.  zdůrazňuje, že geografická vyváženost, konkrétně poměr mezi státní příslušností zaměstnanců a velikostí členských států, by měla zůstat významným prvkem řízení zdrojů, zvláště s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily od roku 2004; vítá skutečnost, že Evropská rada a Rada dosáhly celkově vyváženého složení úředníků z členských států, které k Evropské unii přistoupily před rokem 2004, a členských států, které tak učinily po tomto datu, avšak zdůrazňuje, že členské státy, jež vstoupily do Unie v roce 2004 nebo po něm, jsou stále slabě zastoupené na vyšších úrovních správy a na manažerských pozicích a že v tomto ohledu se stále očekává zlepšení;

11.  bere na vědomí, že generální sekretariát Rady má politiku genderové vyváženosti; vítá pozitivní trend genderově vyváženého zastoupení ve vedoucích pozicích; nicméně vyzývá Radu, aby dále posílila úsilí o genderovou vyváženost, a poukazuje na skutečnost, že poměr zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích na konci roku 2015 stále činil jen 30 % ku 70 %;

12.  vítá informace o pracovní činnosti bývalých vysokých vedoucích pracovníků generálního sekretariátu Rady po skončení služebního poměru(1) v roce 2015; podporuje plnou transparentnost a každoroční zveřejňování těchto informací;

13.  s velkým znepokojením konstatuje, že generální sekretariát Rady v roce 2015 stále nezavedl vnitřní pravidla pro whistleblowing, jak konstatoval evropský veřejný ochránce práv; vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev vnitřní pravidla pro whistleblowing zavedla;

14.  bere na vědomí záměr Rady týkající se plánu pracovních míst, dodržet interinstitucionální dohodu o snížení počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let; žádá, aby byl informován o souladu tohoto snižování s vytvořením 19 nových pracovních míst; navrhuje, aby Rada podala Parlamentu zprávu o možných alternativních úsporách, které by kompenzovaly zpoždění ve snižování počtu zaměstnanců;

15.  bere na vědomí reorganizaci generálního ředitelství pro administrativu, jež má za cíl zlepšit jeho kvalitu a efektivitu; očekává, že tato reforma bude mít na plnění rozpočtu Rady pozitivní dopad;

16.  je znepokojen zpožděním dokončení budovy Evropa; žádá, aby byl informován o jeho finančních dopadech;

17.  znovu Radu žádá, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložila svou politiku v oblasti nemovitostí; připomíná Radě svou výzvu, aby Parlamentu předložila zprávy o pokroku projektů týkajících se nemovitostí a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů;

18.  s uspokojením konstatuje, že generální sekretariát Rady za své efektivní environmentální řízení v roce 2015 obdržel označení „Eco-Dynamic Enterprise“ a v roce 2016 certifikaci EMAS;

Aktuální stav

19.  bere na vědomí oficiální odpověď generálního tajemníka Rady, kterou zaslal na pozvání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, aby se zúčastnil výměny názorů s generálními tajemníky dalších orgánů; poukazuje na to, že tato odpověď pouze opakuje postoj Rady k výměně finančních informací vyjádřený již v minulosti; konstatuje, že na písemný dotazník s otázkami poslanců zaslaný generálnímu sekretariátu Rady dne 17. listopadu 2016 nebylo odpovězeno;

20.  připomíná, že Rada by měla být transparentní a plně odpovědná ve vztahu k občanům Unie za prostředky, které jí byly jako orgánu Unie svěřeny; zdůrazňuje, že to znamená, že se Rada musí plně a v dobré víře zapojit do výročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány; v tomto smyslu se domnívá, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou na základě určitého pracovního ujednání; vyjadřuje hluboké politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria;

21.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě ostatních orgánů, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria vydaných v posledních letech;

22.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí poskytnuté dokumenty a odpovědi na položené otázky; lituje, že Parlament opakovaně naráží na problémy při získávání odpovědí Rady; doufá v tomto ohledu, že se spolupráce s generálním tajemníkem Rady, pro nějž byl rok 2015 prvním, kdy se ujal těchto nových odpovědností, významně zlepší;

23.  vyjadřuje politování nad tím, že v minulosti nebylo Radě uděleno absolutorium kvůli nedostatečné spolupráci s Parlamentem; konstatuje, že podle všeho obě strany projevily v tomto ohledu dobrou vůli, a vyjadřuje naději, že v budoucnu posílí svou spolupráci, což zlepší obraz Parlamentu a Rady v očích veřejnosti; vyzývá Parlament a Radu, aby pokračovaly tímto směrem;

24.  zdůrazňuje pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a článků 164–167 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a potvrzuje, že udělení či neudělení absolutoria je povinností Parlamentu vůči občanům Unie;

25.  připomíná, že každý orgán, jak je definován v čl. 2 písm. b) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, je s ohledem na rozpočtovou autonomii stanovenou ve článku 55 tohoto nařízení při provádění svého oddílu rozpočtu autonomní; potvrzuje, že v souladu s prováděním a výkladem stávajících pravidel a rozpočtovou autonomií Rady a za účelem zachování transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči daňovým poplatníkům Unie uděluje Parlament absolutorium každému orgánu zvlášť;

26.  domnívá se, že uspokojivá spolupráce Parlamentu, Evropské rady a Rady v rámci otevřeného a formálního dialogu může být pozitivním signálem pro občany Unie.

(1) Třetí a čtvrtý odstavec článku 16 služebního řádu.

Právní upozornění