Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2154(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0136/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0136/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0148

Usvojeni tekstovi
PDF 337kWORD 54k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud
P8_TA(2017)0148A8-0136/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud (2016/2154(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0136/2017),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje, te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(4) SL C 380, 14.10.2016., str. 147.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud (2016/2154(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0136/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je bila provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i nabava za Sud Europske unije („Sud”);

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode Suda za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  prima na znanje da su odobrena sredstva Suda u 2015. iznosila 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR u 2014.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 99 %; pozdravlja vrlo visoku stopu korištenja u 2015., identičnu stopi iz 2014.;

4.  napominje da se procjenjuje da su prihodi Suda za financijsku godinu 2015. iznosili 44 856 000 EUR; traži od Suda da pojasni zašto utvrđena prava za financijsku godinu 2015. iznose  49 510 442 EUR, što je 10,4 % više od očekivanog;

5.  napominje da prihodi od prava prenesenih iz 2014. u 2015. iznose 84 620,37 EUR i da 84,28 % predstavlja prihode od osoba koje rade za institucije i druga tijela Unije;

6.  napominje da je proračun Suda većinom administrativne naravi i da se otprilike 75 % odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za Sud, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i posebne zadaće koje Sud obavlja; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Suda u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja; u tom pogledu poziva Sud da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

7.  pozdravlja produktivnost sudske djelatnosti Suda u 2015., s 1711 predmeta podnesenih njegovim trima sudovima i 1755 zaključenih predmeta; napominje da je to najviši godišnji broj predmeta u povijesti Suda;

8.  prima na znanje da je Sud u 2015. zaključio 616 predmeta, manje nego 2014. (719 zaključenih predmeta 2014.) i da je pred njim pokrenuto 713 novih predmeta (u usporedbi s 622 u 2014.);

9.  napominje da je u 2015. Opći sud zaprimio 831 novi predmet i obradio 987 predmeta, što predstavlja ukupno povećanje u odnosu na prethodne godine;

10.  prima na znanje da je 2015. Službenički sud zaključio 152 predmeta, kao i 2014., te da je pred njim pokrenuto 167 novih predmeta; ističe da je deset godina nakon njegova osnivanja, 2015. bila posljednja godina postojanja Službeničkog suda; smatra da bi Sud trebao izvršiti dubinsku ocjenu tih deset godina djelovanja;

11.  napominje da statistički podaci za 2015. godinu koji obuhvaćaju tri sudska tijela u okviru Suda potvrđuju trend zadovoljavajućeg trajanja postupaka zabilježen posljednjih godina (Sud: prosječno 15,3 mjeseca za zahtjeve za prethodnu odluku (u usporedbi s 15 mjeseci 2014.), 1,9 mjeseci za hitne zahtjeve za prethodnu odluku (2,2 mjeseca 2014.), 17,6 mjeseci za izravne tužbe (20 mjeseci 2014.) i 14 mjeseci za žalbe (14,5 mjeseci 2014.); Opći sud i Službenički sud: 20,6 mjeseci (u usporedbi s 23,4 mjeseca 2014.) odnosno 12,1 mjesec (u usporedbi s 12,7 mjeseci 2014.) za sve vrste predmeta); smatra da će izmjene Statuta Suda usvojene 2015. dodatno pojačati racionalizaciju postupaka;

12.  pozdravlja činjenicu da se između 2007. i 2015. broj zaključenih predmeta povećao za 57 %, u velikoj mjeri zbog napora uloženih u koordinaciju nadležnosti i pomoćnog osoblja, i to usprkos izuzetno malom povećanju broja pomoćnog osoblja u tom razdoblju;

13.  napominje da je 2015. bila godina usvajanja strukturne pravosudne reforme Suda, koju je pratio razvoj novog poslovnika Općeg suda; shvaća da će se reformom, odnosno udvostručenjem broja sudaca Općeg suda u tri faze do 2019., omogućiti Sudu da nastavi obrađivati sve veći broj predmeta; sa zanimanjem iščekuje analizu postignuća te reforme u pogledu kapaciteta Suda za obrađivanje predmeta u razumnom roku i u skladu sa zahtjevima pravičnog postupka;

14.  smatra da će ta reforma Sudu omogućiti da brže i učinkovitije rješava svoje sve veće radno opterećenje i da služi interesima onih koji traže pravdu, poštujući, u skladu s ciljem učinkovitosti i visoke kvalitete, njihovo pravo na pravično suđenje u razumnom roku;

15.  prima na znanje predstojeću preinaku Kodeksa ponašanja zastupnika kojom će se razjasniti uvjeti za obavljanje vanjskih aktivnosti i objavljivanje njihovih financijskih interesa; poziva na veću transparentnost vanjskih aktivnosti svih sudaca; zahtijeva od Suda da informacije o drugim dužnostima i plaćenim vanjskim aktivnostima sudaca objavi na svojim internetskim stranicama i u svojim godišnjim izvješćima o radu;

16.  napominje da je od preuzetih obveza za službena putovanja u iznosu od  295 500 EUR iskorišteno samo 41 209 EUR; ističe da bi se ta preniska razina ulaganja mogla izbjeći; traži od Suda da poboljša svoju izradu proračuna i odgovornost u pogledu proračuna za službena putovanja i naglašava da bi službena putovanja trebala biti isplativa;

17.  smatra da bi Sud trebao staviti na raspolaganje opći pregled sudionika i sadržaja svojih sastanaka s vanjskim stranama koje nisu povezane s njegovom sudskom djelatnošću;

18.  traži od Suda da tijelu nadležnom za davanje razrješnice do lipnja 2017. dostavi popis sastanaka s lobistima, profesionalnim udrugama i civilnim društvom; poziva Sud da do lipnja 2017. dostavi zapisnike s tih sastanaka;

19.  sa zadovoljstvom prima na znanje poboljšanje aplikacije e-Curia i činjenicu da su se njome 2015. koristile sve države članice; smatra da bi uz dematerijalizaciju dokumentacije trebalo poboljšati sigurnost podataka;

20.  napominje da, prema godišnjem izvješću o upravljanju za 2015., Sud usko surađuje s timom Revizorskog suda zaduženim za provođenje revizije njegove uspješnosti; u tom pogledu napominje da je Sud postavio prepreke radu revizorskog tima na početku postupka revizije; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Sud popravio svoju suradnju s revizorima i da je Revizorskom sudu dostavio dodatne dokumente; svjestan je činjenice da je načelo povjerljivosti vijećanja nužno kako bi se očuvala neovisnost donositelja odluka, promicala dosljednost i konačnost odluka te kako bi se spriječilo da donositelji odluka moraju utrošiti više vremena na svjedočenje o svojim odlukama nego na odlučivanje; ipak ističe da povjerljivost vijećanja, kao načelo ab ovo, onemogućuje svaku vrstu vanjske kontrole; stoga poziva Sud da osmisli mehanizam unutarnje kontrole/pravnog lijeka kako bi se u tim slučajevima osigurala određena razina kontrole;

21.  prima na znanje da Sud poštuje međuinstitucijski sporazum u pogledu smanjenja broja zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina;

22.  prima na znanje veliki udio popunjenih radnih mjesta (98 %) unatoč visokoj stopi fluktuacije osoblja na Sudu i podupire njegovu aktivnu politiku zapošljavanja; poziva Sud da odredi pravila u pogledu načela „rotirajućih vrata”;

23.  pozdravlja razmjenu osoblja između Suda i Europske središnje banke u 2015. i očekuje da se ta suradnja nastavi u godinama koje dolaze;

24.  pozdravlja inicijativu Suda da poboljša rodnu ravnopravnost na rukovodećim položajima i činjenicu da je stopa rodne ravnopravnosti na pozicijama višeg ili srednjeg rukovodstva dosegla 35 % u 2015.; smatra, međutim, da u instituciji još ima prostora za poboljšanje u tom području; napominje također da su Parlament i Vijeće postavili jamčenje jednakog broja žena i muškaraca kao cilj u procesu izbora kandidata za mjesta sudaca Općeg suda(1);

25.  naglašava da geografska uravnoteženost, to jest veza između državljanstva osoblja i veličine države članice, mora ostati važan element upravljanja ljudskim resursima, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon te godine;

26.  pozdravlja činjenicu da je Sud ostvario uravnoteženiji sastav dužnosnika iz država članica koje su pristupile Uniji prije 2004. i iz država članica koje su pristupile 2004. i nakon te godine; međutim, duboko je zabrinut zbog znatne geografske neravnoteže na srednjim i višim rukovodećim položajima, na štetu država članica koje su pristupile Uniji 2004. ili kasnije; poziva Sud da pokuša ispraviti tu situaciju i da izvijesti Parlament o poboljšanjima postignutim u tom pogledu;

27.  žali zbog činjenice da su unutarnja pravila Suda o zviždačima donesena tek početkom 2016.; preporučuje Sudu da ta pravila podijeli članovima osoblja kako bi ih zaposlenici bili svjesni; traži od Suda da do lipnja 2017. dostavi detalje o predmetima iz 2015. povezanim sa zviždačima te o tome kako su obrađeni i zaključeni;

28.  potiče Sud da provede podnošenje izjava o financijskim interesima umjesto izjava o nepostojanju sukoba interesa, s obzirom na to da samoprocjena postojanja sukoba interesa sama po sebi predstavlja sukob interesa; smatra da procjenu situacije u kojoj postoji sukob interesa mora provesti neovisna strana; traži od Suda da do lipnja 2017. izvijesti o uvedenim promjenama i da navede tko provjerava slučajeve sukoba interesa; ponovno naglašava da je transparentnost ključna za dobivanje povjerenja javnosti; poziva Sud da uspostavi jasna pravila o načelu „rotirajućih vrata” i da utvrdi mjere i odvraćajuće kazne kao što je smanjenje mirovina ili zabrana rada na najmanje tri godine u sličnim tijelima, kako bi se spriječila praksa „rotirajućih vrata”;

29.  prima na znanje suradnju Suda s Komisijom i službama usmenog prevođenja Parlamenta u okviru međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje, osobito na području usmenog prevođenja; očekuje da se ta suradnja proširi na područje prevođenja i podupire je, kada je to moguće i bez dovođenja u pitanje nadležnosti Suda;

30.  poziva Sud da Parlamentu dostavi troškove prevođenja prema usklađenoj metodologiji dogovorenoj u okviru međuinstitucijske radne skupine o ključnim međuinstitucijskim aktivnostima i pokazateljima uspješnosti;

31.  napominje da je uprava za prevođenje Suda imala povećanje radnog opterećenja od 1,4 % i da se njezina produktivnost u 2015. povećala za 7 % zbog nadzora eksternalizacije radnog opterećenja i uvođenja novih alata za potpomaganje prevođenja;

32.  podržava preispitivanje rashoda i uvjeta upotrebe službenih automobila koje zajednički provode službe unutarnje revizije Suda i Revizorskog suda; poziva Sud da u okviru tog preispitivanja razmotri mogućnost smanjenja broja službenih vozila koja su na raspolaganju članovima i osoblju Suda; nadalje poziva Sud da poboljša svoje provjere korištenja službenih automobila u privatne svrhe;

33.  pozdravlja predanost Suda ambicioznim ekološkim ciljevima; potiče instituciju na primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva na uspostavu pravila i dostatan proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

34.  prima na znanje detaljne informacije o politici upravljanja nekretninama Suda, posebno s obzirom na izgradnju petog proširenja postojećeg kompleksa zgrada;

35.  pozdravlja otvaranje povijesnog arhiva Suda u Povijesnom arhivu Unije u Firenci;

36.  pozdravlja inicijativu Suda u pogledu objave godišnjeg izvješća o radu u novom formatu; poziva Sud da objavi godišnje izvješće Revizorskog suda, a osobito njegove dijelove koji se odnose na Sud;

37.  poziva Sud da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije.

38.  odgovor koji je Sud pružio na pitanje Parlamenta o naknadama (pitanje br. 26) smatra nepotpunim; od Suda traži pojašnjenje te jasan i iscrpan odgovor.

(1) Vidi prilog zakonodavnoj rezoluciji Parlamenta od 28. listopada 2015. – Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća – Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0377.

Pravna napomena