Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0144/2017

Внесени текстове :

A8-0144/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.19

Приети текстове :

P8_TA(2017)0150

Приети текстове
PDF 484kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (2016/2156(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0144/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI  — Европейски икономически и социален комитет (2016/2156(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0144/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския икономически и социален комитет („Комитетът“) не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва със задоволство, че в годишния си доклад за 2015 г. Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета;

3.  отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2015 г. възлиза на 129 100 000 EUR (в сравнение със 128 559 380 EUR през 2014 г.), със степен на усвояване от 95,9%; изтъква, че има леко увеличение на степента на усвояване за 2015 г. в сравнение с 2014 г.;

4.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с главно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част — за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага само за бюджета на Комитета като цяло, а следва също така да включва поставянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели за отделните департаменти, отдели и годишните планове на служителите; във връзка с това призовава Комитета да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

5.  отбелязва забележките на Комитета относно последващите действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година, приложени към годишния отчет за дейността на Комитета; приветства създаването на служба за подкрепа в областта на обществените поръчки през 2015 г.;

6.  отбелязва, че 2015 г. беше първата година от новия мандат на Комитета, което може да е засегнало резултатите, постигнати по-специално от дирекциите с функции във връзка със законодателния процес, включително дирекциите за устни преводи, комуникации и човешки ресурси;

7.  отбелязва, че докладът относно изпълнението на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета („Споразумението“) дава навременна и положителна оценка на сътрудничеството между двете институции;

8.  отбелязва, че според Комитета естеството на „засиленото“ сътрудничество, посочено в Споразумението, трябва да бъде по-добре изяснено, както и че някои елементи все още трябва да бъдат изцяло изпълнени и че изискват траен ангажимент и от двете институции; счита, че по-нататъшните усилия за пълно прилагане на Споразумението и развитието на полезни взаимодействия ще доведат до положителни резултати и за двете страни;

9.  припомня искането си за съвместна оценка на бюджетните икономии, произтичащи от Споразумението, които да бъдат включени в средносрочния му преглед или в идния последващ доклад във връзка с изпълнението на Споразумението;

10.  отбелязва, че становищата на Комитета не са добре интегрирани в работата на Парламента, и призовава Комитета да изработи заедно с генералния секретар на Парламента предложения, за да се рационализират процедурите на Комитета и Парламента в това отношение;

11.  отбелязва, че през 2015 г. беше подписано ново споразумение за двустранно административно сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите; очаква това споразумение да гарантира по-нататъшна ефикасност на резултатите от дейността на Комитета и на Комитета на регионите; счита, че следва да се предвиди сливане на сходните административни функции, за да се избегне излишно дублиране на дейности;

12.  отбелязва, че пряката връзка между сградите RMD и REM беше затворена от Парламента поради проблемите на сигурността след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г.; вярва, че Парламентът ще направи нова оценка на аспектите на сигурността, тъй като възстановяването на връзката между сградите ще бъде от полза и за трите институции;

13.  приветства предприетите през 2015 г. административни промени, и по-специално пълното прилагане на системата за възстановяване на пътните разноски на членовете въз основа на действителните разходи и пълното обновяване на сайта на портала на членовете; призовава Комитета да представи сравнителна годишна справка за пътните разноски на членовете за 2014, 2015 и 2016 г.;

14.  отбелязва, че съгласно Правилника за дейността на Комитета неговите членове са напълно независими при изпълнението на своите служебни задължения, като действат в общ интерес на Съюза; отбелязва, че декларациите за интереси на членовете са публикувани на уебсайта на Комитета; призовава Комитета да се присъедини към бъдещото междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност;

15.  изразява загриженост поради големия брой незаети постоянни щатни длъжности през 2015 г. и насърчава Комитета да приложи необходимите мерки за подобряването на процедурите по набиране на персонал;

16.  отбелязва със загриженост продължаващия дисбаланс в съотношението между половете сред висшите и средните ръководни длъжности (30%/70% сред висшите длъжности); изказва съжаление и за географския дисбаланс при висшите и средните ръководни длъжности, и по-специално недостатъчния брой на служителите от държави членки, които са се присъединили към Съюза през 2004 г. и след това; призовава Комитета да предприеме действия, за да коригира този дисбаланс, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки и постигнатите резултати;

17.  отбелязва плана на Комитета да спази междуинституционалното споразумение(1) за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; изисква да бъде информиран как тези съкращения се съчетават със създадените през 2016 г. три нови щатни бройки; предлага комисията по бюджетен контрол да докладва пред Парламента за всички постигнати алтернативни икономии за компенсиране на евентуални забавяния в намаляването на персонала;

18.  приветства факта, че вътрешните правила относно подаването на сигнали за нередности влязоха в сила в началото на 2016 г.;

19.  напълно подкрепя създаването на етични правила за служителите на съветнически длъжности, за да се помогне във възможни случаи на тормоз, както и специфичното обучение с оглед по-доброто познаване на йерархията и управлението на сигналите за нередности; изразява съжаление, че в три случая, свързани с тормоз, трябваше да се премине през съдебни производства;

20.  поради лошия доклад, представен от Комитета по този въпрос, не може да даде своето становище относно нивото на отсъствия на персонал от работа поради отпуски по болест; призовава Комитета да докладва относно отпуските по болест на своя персонал, като посочи средния брой на работните дни, който се пада на член на персонала, през които е имало отсъствие поради отпуск по болест;

21.  отбелязва, че Комитетът е намалил средния размер на разходите си за заседанието на персонала му извън обичайното място на работа с 35% на участник в сравнение с 2014 г., и че този път участие в заседанието са взели само 218 служители, докато през 2014 г. са били 415 служители; призовава Комитета да насочи своите дейности за благосъстояние към възможно най-голям брой служители, за да се подпомогне по-нататъшното подобряване на благосъстоянието на персонала;

22.  Отбелязва със задоволство низходящата тенденция по отношение на дела на неизползваните заявени услуги по устен превод от 4,3% през 2014 г. на 3,5% през 2015 г.;

23.  приветства предоставянето на данни за писмените преводи съгласно хармонизираната методология, установена от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи; отбелязва текущото преразглеждане на Кодекса за поведение относно писмените преводи, което се извършва съвместно с Комитета на регионите;

24.  отбелязва, че степента на възлагане на писмени преводи на външни изпълнители се е увеличила на близо 10% през 2015 г. вследствие на прехвърлянето на персонал в Парламента по силата на Споразумението; призовава Комитета да направи оценка на разходната ефективност на договореността, която действа понастоящем;

25.  отбелязва със задоволство стратегическата рамка на Комитета за учене и развитие, по-специално новия акцент върху ученето от друг колега; изисква от Комитета да представи в следващия доклад за дейността си информация за последващите действия във връзка с този специфичен метод;

26.  отбелязва с голямо задоволство положените усилия и постигнатите досега резултати в подобряването на екологичния отпечатък на Комитета и в подновяването на сертифицирането по Схемата за екологично управление и одит ; (EMAS);

27.  отбелязва административните договорености между Комитета и Европейската служба за борба с измамите с оглед установяването на структурирана рамка за сътрудничество и улесняване на бързия обмен на информация;

28.  приветства приложената информация за политиката в областта на сградния фонд на Комитета в неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

29.  отбелязва усилията и постиженията на Комитета в областта на подобряването на неговата информационна и комуникационна политика; подчертава обаче, че е по-важно да се подобри ефективността на неговите становища относно вземане на решения от Съюза, отколкото те да бъдат популяризирани всеобщо.

(1) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

Правна информация