Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0144/2017

Předložené texty :

A8-0144/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.19

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0150

Přijaté texty
PDF 403kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2016/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0144/2017),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na  rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2016/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0144/2017),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

1.  s potěšením konstatuje, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 v oblasti správních a jiných výdajů Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „výbor“) nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 neshledal u výboru významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v roce 2015 dosahoval rozpočet výboru výše 129 100 000 EUR (ve srovnání s rokem 2014, kdy tato částka činila 128 559 380 EUR), s mírou plnění 95,9 %; upozorňuje, že v roce 2015 došlo oproti roku 2014 k mírnému nárůstu míry plnění;

4.  konstatuje, že rozpočet výboru je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami pracujícími v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet výboru jako celek, ale mělo by zahrnovat také stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá výbor, aby zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti prosazoval ve větší míře i v rámci svých běžných činností;

5.  bere na vědomí návazné připomínky výboru k usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2014, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti výboru; vítá, že v roce 2015 byla zřízena zvláštní asistenční služba pro veřejné zakázky;

6.  bere na vědomí, že rok 2015 byl zahajovacím rokem nového funkčního období výboru, což mohlo ovlivnit dosažené výsledky, zejména výsledky legislativních ředitelství, ale i ředitelství pro tlumočení a pro komunikaci a lidské zdroje;

7.  bere na vědomí, že zpráva o uplatňování dohody o spolupráci mezi Parlamentem a výborem (dále jen „dohoda“) hodnotí spolupráci mezi oběma institucemi kladně a jako včasnou;

8.  bere na vědomí, že podle výboru je třeba povahu „intenzívnější“ spolupráce, o níž hovoří dohoda, lépe vyjasnit a že některé prvky ještě zbývá zavést v plném rozsahu, což si žádá nepolevující nasazení obou institucí; je přesvědčen o tom, že další úsilí o úplné uplatnění dohody a rozvoj součinnosti přinesou pro obě strany pozitivní výsledky;

9.  opakuje svou žádost, aby do přezkumu dohody v polovině období nebo do příští zprávy o uplatňování dohody bylo začleněno společné posouzení rozpočtových úspor, které z dohody plynou;

10.  konstatuje, že stanoviska výboru nejsou náležitě začleněna do práce Parlamentu, a vyzývá výbor, aby z tohoto hlediska vytvořil společně s generálním tajemníkem Parlamentu návrhy na zefektivnění postupů výboru a Parlamentu;

11.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla mezi výborem a Výborem regionů podepsána nová dvoustranná dohoda o administrativní spolupráci; věří, že tato dohoda dále zefektivní činnost obou výborů; je toho názoru, že podobné administrativní funkce by měly být spojeny do jedné, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování činnosti;

12.  konstatuje, že po teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015 Parlament z bezpečnostních důvodů uzavřel přímé propojení mezi budovami RMD a REM; věří, že Parlament bezpečnostní situaci znovu posoudí, neboť opětovné otevření průchodu by bylo přínosné pro všechny tři instituce;

13.  vítá administrativní změny provedené v roce 2015, zejména úplné zavedení systému úhrady cestovních výdajů členů výboru založeného na nákladech a kompletní přepracování portálu členů výboru; žádá výbor, aby předložil srovnávací výroční přehled cestovních výdajů svých členů za roky 2014, 2015 a 2016;

14.  podotýká, že podle jednacího řádu výboru jsou jeho členové při plnění svých povinností v obecném zájmu Unie zcela nezávislí; konstatuje, že prohlášení o zájmech členů výboru jsou k dispozici na internetových stránkách výboru; vyzývá výbor, aby se připojil k budoucí interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti;

15.  je znepokojen počtem neobsazených stálých pracovních míst v roce 2015 a vybízí výbor, aby přijal nezbytná opatření ke zlepšení svého postupu při přijímání pracovníků;

16.  se znepokojením poukazuje na pokračující genderovou nevyváženost ve vysokých a středních řídících funkcích (30 % / 70 % v případě vysokých funkcí); konstatuje rovněž, že ve vysokých a středních řídících funkcích panuje zeměpisná nevyváženost, zejména se nedostává zaměstnanců z členských států, které přistoupily k Unii v roce 2004 nebo později; žádá výbor, aby přijal opatření k nápravě těchto nevyváženosti a informoval o nich a o dosažených výsledcích orgán příslušný pro udělení absolutoria;

17.  bere na vědomí záměr výboru dodržet interinstitucionální dohodu(1) o snížení počtu zaměstnanců během pěti let o 5 %; žádá, aby byl informován o tom, jakým způsobem odpovídá toto snížení vytvoření tří nových pracovních míst, k němuž došlo v roce 2016; navrhuje, aby výbor informoval Parlament o veškerých alternativních úsporách, které by kompenzovaly případné zpoždění při snižování počtu zaměstnanců;

18.  s potěšením konstatuje, že začátkem roku 2016 vstoupila v platnost vnitřní pravidla týkající se informátorů;

19.  plně podporuje vytvoření míst etických poradců, kteří mají pomáhat v situacích potenciálního obtěžování, a zvláštní odbornou přípravu pro celou hierarchii, jejímž cílem je rozšířit znalosti, pokud jde o případy oznamování a zacházení s nimi; lituje, že tři případy týkající se obtěžování musely být řešeny právní cestou;

20.  s ohledem na nedostatečnou zprávu výboru týkající se míry absencí zaměstnanců z důvodu nemoci nemůže v této věci poskytnout své stanovisko; žádá výbor, aby předložil zprávu o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců z důvodu nemoci, vydělené počtem pracovních dnů této neschopnosti připadajících na jednoho zaměstnance;

21.  bere na vědomí, že výbor snížil oproti roku 2014 průměrné náklady na své výjezdní zasedání o 35 % na účastníka a že se této akce účastnilo jen 218 zaměstnanců, oproti 415 v roce 2014; žádá výbor, aby v zájmu dalšího zlepšování zdraví a pohody zaměstnanců usiloval o to, aby se do zdraví prospěšných aktivit zapojovalo co nejvíce zaměstnanců;

22.  s uspokojením bere na vědomí snížení míry požadovaných tlumočnických služeb, které nebyly využity, ze 4,3 % v roce 2014 na 3,5 % v roce 2015;

23.  vítá poskytování údajů o překladech podle harmonizované metodiky, kterou stanovil interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení; bere na vědomí probíhající revizi kodexu chování v oblasti překladů, již má výbor provést spolu s Výborem regionů;

24.  bere na vědomí, že v důsledku dohody o převodu zaměstnanců do Parlamentu stoupla míra externalizace překladů v roce 2015 na téměř 10 %; žádá výbor, aby posoudil nákladovou efektivnost uspořádání, které se nyní uplatňuje v praxi;

25.  vítá strategický rámec výboru pro vzdělávání a rozvoj, zejména nové zaměření na učení se od kolegů; žádá výbor, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti předložil o této konkrétní metodě příslušné informace;

26.  s velkým uspokojením bere na vědomí úsilí a dosažené výsledky v oblasti zlepšování environmentální stopy výboru a obnovení certifikace v rámci systému pro environmentální řízení a audit (EMAS);

27.  bere na vědomí administrativní ujednání mezi výborem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům, jehož cílem je vytvořit strukturovaný rámec pro spolupráci a usnadnit rychlou výměnu informací;

28.  vítá, že k výroční zprávě o činnosti byly připojeny informace o politice výboru v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby náklady spojené s touto politikou byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

29.  bere na vědomí úsilí a výsledky výboru při zkvalitňování své informační a komunikační politiky; zdůrazňuje však, že spíše než obecná publicita stanovisek k evropskému rozhodování je důležitější, aby tato stanoviska dosahovala lepší úrovně efektivnosti.

(1) Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právní upozornění