Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2156(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0144/2017

Indgivne tekster :

A8-0144/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0150

Vedtagne tekster
PDF 263kWORD 49k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2016/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0144/2017),

1.  meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 69 af 13.3.2015.
(2) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375 af 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2016/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0144/2017),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  glæder sig over, at Revisionsretten konkluderer, at betalingerne vedrørende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs ("EØSU's") administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2015 ikke konstaterede væsentlige svagheder på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og udbud i EØSU;

3.  noterer sig, at EØSU's budget i 2015 beløb sig til 129 100 000 EUR (i forhold til 128 559 380 EUR i 2014) med en udnyttelsesgrad på 95,9 %; bemærker, at der kunne konstateres en svag stigning i udnyttelsesgraden i 2015 i forhold til 2014;

4.  bemærker, at EØSU's budget hovedsagelig er af administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes til personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; understreger imidlertid, at indførelsen af resultatbaseret budgettering ikke kun bør gælde udvalgets samlede budget, men også bør omfatte fastlæggelsen af specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART) mål for de enkelte afdelinger, enheder og medarbejdernes årsplaner; opfordrer i denne forbindelse EØSU til i højere grad at indføre resultatbaseret budgettering-princippet i dets daglige drift;

5.  noterer sig opfølgningen af bemærkningerne til Parlamentets dechargebeslutning for 2014 vedhæftet EØSU's årlige aktivitetsrapport; glæder sig over oprettelsen af en støttetjeneste for offentlige udbud i 2015;

6.  bemærker, at 2015 var det første år i EØSU's nye mandatperiode, hvilket kan have påvirket dets resultater, navnlig for så vidt angår de lovgivningsmæssige direktorater, herunder direktoraterne for tolkning, kommunikation og personale;

7.  noterer sig, at det i rapporten om gennemførelse af samarbejdsaftalen mellem Parlamentet og EØSU ("aftalen") vurderes, at samarbejdet mellem de to institutioner er rettidigt og positivt;

8.  noterer sig, at karakteren af det "intensiverede" samarbejde, som der henvises til i aftalen, ifølge EØSU skal præciseres yderligere, og at visse elementer stadig mangler at blive gennemført fuldt ud og kræver et vedvarende engagement fra begge institutioners side; er overbevist om, at en yderligere indsats med henblik på fuld gennemførelse af aftalen og udviklingen af synergieffekter vil føre til positive resultater for begge parter;

9.  gentager sin anmodning om, at en fælles vurdering af de budgetbesparelser, der er opnået ved hjælp af aftalen, medtages i midtvejsgennemgangen eller i den næste rapport om opfølgning af aftalen;

10.  bemærker, at udtalelser fra EØSU ikke er særligt godt integreret i Parlamentets arbejde og opfordrer EØSU til at udarbejde forslag sammen med Parlamentets generalsekretær med henblik på at strømline procedurerne for EØSU og Parlamentet i denne henseende;

11.  noterer sig indgåelsen af en ny administrativ bilateral samarbejdsaftale mellem EØSU og Regionsudvalget, der blev underskrevet i 2015; har tillid til, at denne aftale vil sikre yderligere effektivitet for så vidt angår begge udvalgs resultater; er af den opfattelse, at administrative funktioner, der svarer til hinanden, bør slås sammen for at undgå en unødvendig overlapning af aktiviteter;

12.  noterer sig, at den direkte adgang mellem RMD-bygningen og REM-bygningen blev lukket af Parlamentet på grund af sikkerhedshensyn efter terrorangrebet i Paris i november 2015; har tillid til, at Parlamentet vil genoverveje disse sikkerhedshensyn, eftersom en genåbning af denne adgang ville være til gavn for de tre institutioner;

13.  glæder sig over de administrative ændringer, der fandt anvendelse i 2015, navnlig den fuldstændige gennemførelse af et omkostningsbaseret system for godtgørelse af medlemmernes rejseudgifter og den fuldstændige modernisering af medlemmernes portal; opfordrer EØSU til at tilvejebringe en sammenlignende årlig oversigt over medlemmernes rejseudgifter for 2014, 2015 og 2016;

14.  noterer sig, at EØSU's medlemmer ifølge udvalgets forretningsorden og i Unionens almene interesse er fuldstændigt uafhængige i udførelsen af deres hverv; noterer sig, at medlemmernes interesseerklæringer er tilgængelige på EØSU's websted; opfordrer EØSU til at tilslutte sig den kommende interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister;

15.  er bekymret over det store antal ledige faste stillinger i 2015 og tilskynder EØSU til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at forbedre ansættelsesprocedurerne;

16.  bemærker med bekymring den fortsatte kønsmæssige skævhed i leder- og mellemlederstillinger (30 % / 70 % i lederstillinger); beklager ligeledes den geografiske skævhed i besættelsen af leder- og mellemlederstillinger, navnlig manglen på ledere fra medlemsstater, der tiltrådte Unionen i 2004 eller derefter; opfordrer EØSU til at forbedre disse skævheder og rapportere til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere dette problem, samt om de opnåede resultater;

17.  noterer sig EØSU's hensigt om at overholde den interinstitutionelle aftale(1) om at skære personalet ned med 5 % i løbet af en periode på fem år; anmoder om at blive orienteret om, hvordan denne nedskæring stemmer overens med situationen i 2016, hvor tre nye stillinger blev oprettet; foreslår, at EØSU melder tilbage til Parlamentet om, hvilke alternative besparelser der er opnået for at kompensere for den eventuelle forsinkelse i personalenedskæringen;

18.  glæder sig over, at de interne regler vedrørende whisteblowing trådte i kraft i begyndelsen af 2016;

19.  støtter fuldt ud udnævnelsen af etiske rådgivere, som kan hjælpe med at løse tilfælde af chikane, samt særlig uddannelse af ledere og mellemledere med henblik på at forbedre deres viden om og håndtere whistleblowersager; beklager, at tre tilfælde af chikane skulle løses ved hjælp af retssager;

20.  kan ikke udtale sig om omfanget af medarbejdernes sygefravær på grund af den mangelfulde indberetning om dette emne fra EØSU; opfordrer EØSU til at indberette medarbejdernes sygefravær, opdelt efter antallet af tabte arbejdsdage på grund af sygefravær for hvert enkelt medarbejder;

21.  bemærker, at EØSU har reduceret de gennemsnitlige udgifter til "udedage" med 35 % pr. deltager i forhold til 2014, og at kun 218 medarbejdere deltog i denne begivenhed i forhold til 415 i 2014; opfordrer EØSU til at målrette sine aktiviteter vedrørende velvære, således at så mange medarbejdere som muligt deltager med henblik på at forbedre deres velvære;

22.  noterer sig med tilfredshed den nedadgående tendens i andelen af ønskede, men uudnyttede tolketjenester fra 4,3 % i 2014 til 3,5 % i 2015;

23.  glæder sig over tilvejebringelsen af oversættelsesdata i henhold til den harmoniserede metode, der blev fastlagt af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning; noterer sig den gennemgang af adfærdskodeksen for oversættelse, som for øjeblikket foretages sammen med Regionsudvalget;

24.  noterer sig, at outsourcingprocenten for oversættelser steg til næsten 10 % i 2015 på grund af overførslen af medarbejdere til Parlamentet i henhold til aftalen; opfordrer EØSU til at vurdere omkostningseffektiviteten ved den nye ordning, som nu er omsat i praksis;

25.  glæder sig over EØSU's strategiske ramme for personaleudvikling, navnlig dens fokus på læring medarbejderne imellem; anmoder EØSU om at sikre en opfølgning på denne specifikke metode i sin næste årlige aktivitetsrapport;

26.  bemærker med stor tilfredshed den indsats og de resultater, der indtil videre er opnået, for så vidt angår forbedring af EØSU's miljømæssige fodaftryk samt fornyelsen af certificeringen under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS);

27.  bemærker de administrative ordninger mellem EØSU og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig med henblik på at etablere en struktureret samarbejdsramme og fremme hurtig udveksling af oplysninger;

28.  glæder sig over de oplysninger om EØSU's bygningspolitik, der findes i den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt, og at de ikke er uforholdsmæssigt høje;

29.  noterer sig EØSU's indsats og resultater i forhold til at optrappe sin informations- og kommunikationspolitik; understreger dog, at det er vigtigere, at effektiviteten af dets udtalelser i forbindelse med EU-beslutningsprocessen forbedres, end at sådanne udtalelser generelt offentliggøres.

(1) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

Juridisk meddelelse