Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2156(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0144/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0144/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0150

Hyväksytyt tekstit
PDF 251kWORD 44k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2016/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0144/2017),

1.  myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 69, 13.3.2015.
(2)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3)EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4)EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2016/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0144/2017),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen, jonka mukaan virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2015 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  panee merkille, että vuonna 2015 komitean talousarvio oli 129 100 000 euroa (128 559 380 euroa vuonna 2014) ja sen toteutusaste oli 95,9 prosenttia; huomauttaa, että toteutusaste kasvoi hieman vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna;

4.  panee merkille, että komitean talousarvio on luonteeltaan lähinnä hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; korostaa kuitenkin, että tulosbudjetointia ei tulisi soveltaa ainoastaan komitean talousarvioon kokonaisuutena tarkasteltuna vaan siihen olisi myös sisällytettävä täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet (SMART-tavoitteet), joita sovelletaan yksittäisiin osastoihin, yksiköihin ja henkilöstön jäsenten vuotuisiin suunnitelmiin; pyytää komiteaa näin ollen ottamaan tulosbudjetoinnin periaatteen laajemmin käyttöön päivittäisessä toiminnassa;

5.  panee merkille, että parlamentin vuoden 2014 vastuuvapauspäätöslauselmassa esittämien suositusten seurantaa koskevat komitean huomautukset on liitetty sen vuotuiseen toimintakertomukseen; suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2015 perustettiin julkisten hankintojen tukiyksikkö;

6.  panee merkille, että vuonna 2015 käynnistyi komitean uusi toimikausi, mikä saattoi vaikuttaa tuloksiin erityisesti lainsäädäntöasioiden osastoissa sekä tulkkaus-, viestintä- ja henkilöstöosastoissa;

7.  panee merkille, että parlamentin ja komitean välisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa esitetään näiden toimielinten välisestä yhteistyöstä oikea-aikainen ja myönteinen arvio;

8.  ottaa huomioon, että komitean mukaan sopimuksessa tarkoitetun ”tehostetun” yhteistyön luonnetta on tarpeen selventää ja että tiettyjä osa-alueita ei ole vielä pantu kokonaan täytäntöön ja ne edellyttävät kestävää sitoumusta molemmilta toimielimiltä; on vakuuttunut siitä, että sopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa edistävät lisätoimet ja yhteisvaikutusten kehittäminen saavat aikaan myönteisiä tuloksia kummallekin osapuolelle;

9.  muistuttaa pyytäneensä, että yhteinen arviointi sopimuksen seurauksena aikaansaaduista talousarviosäästöistä sisällytettäisiin sopimusta koskevaan väliarviointiin tai seuraavaan sopimusta koskevaan seurantakertomukseen;

10.  toteaa, että komitean lausunnot yhdistyvät heikosti parlamentin työhön, ja kehottaa komiteaa laatimaan yhdessä parlamentin pääsihteerin kanssa ehdotuksia komitean ja parlamentin menettelyjen virtaviivaistamiseksi tältä osin;

11.  panee merkille, että uusi komitean ja alueiden komitean kahdenvälinen hallinnollinen yhteistyösopimus tehtiin vuonna 2015; luottaa siihen, että sopimuksella varmistetaan kummankin komitean toiminnan tehostaminen; pitää aiheellisena yhdistää samankaltaisia hallinnollisia tehtäviä, jotta voidaan välttää tarpeettomat toiminnan päällekkäisyydet;

12.  panee merkille, että parlamentti sulki RDM- ja REM -rakennusten välisen suoran yhteyden turvallisuussyistä marraskuussa 2015 tapahtuneiden Pariisin terroristi-iskujen jälkeen; luottaa siihen, että turvallisuushuolia arvioidaan parlamentissa uudelleen, sillä käytävän avaamisesta olisi hyötyä kaikille kolmelle toimielimelle;

13.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2015 toteutettuihin hallinnollisiin muutoksiin, joita olivat erityisesti jäsenten matkakulujen korvaamiseen tarkoitetun kuluperusteisen järjestelmän täysimääräinen täytäntöönpano ja jäsenten portaalin täydellinen uudistaminen; pyytää komitealta vertailevaa vuotuista yleiskatsausta jäsenten matkakuluista vuosilta 2014, 2015 ja 2016;

14.  toteaa, että komitean työjärjestyksen mukaisesti sen jäsenet hoitavat tehtäviään täysin riippumattomina unionin yleisen edun mukaisesti; panee merkille, että jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat saatavilla komitean verkkosivustolla; kehottaa komiteaa liittymään tulevaan pakollista avoimuusrekisteriä koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen;

15.  on huolissaan siitä, että vuonna 2015 oli avoinna suuri määrä virkoja, ja kannustaa komiteaa toteuttamaan tarvittavat palvelukseenottomenettelyjä parantavat toimenpiteet;

16.  panee huolestuneena merkille edelleen vallitsevan sukupuolten epätasapainoisen edustuksen ylimmän johdon ja keskijohdon viroissa (30 prosenttia / 70 prosenttia ylimmän johdon tapauksessa); pitää valitettavana myös maantieteellistä epätasapainoa ylimmän johdon ja keskijohdon viroissa ja erityisesti sitä, että vuonna 2014 unioniin liittyneistä jäsenvaltioista olevasta henkilöstöstä on pulaa; pyytää, että komitea ryhtyy toimiin epätasapainon korjaamiseksi ja ilmoittaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja aikaansaaduista tuloksista;

17.  panee merkille komitean suunnitelman noudattaa toimielinten välistä sopimusta(1), jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; pyytää saada tietoa siitä, miten vuonna 2016 perustetut kolme uutta virkaa sopivat yhteen vähennystavoitteen kanssa; ehdottaa, että komitea raportoi takaisin parlamentille mahdollisesti aikaansaaduista vaihtoehtoisista säästöistä, joiden avulla on tarkoitus kompensoida henkilöstön vähentämisen mahdollista viivästymistä;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt tulivat voimaan vuoden 2016 alussa;

19.  puoltaa täysin mahdollisissa työpaikkakiusaamistapauksissa avustavien eettisten neuvonantajien virkojen luomista ja johdolle annettavaa erityiskoulutusta, jonka avulla parannetaan väärinkäytöstapauksia koskevaa tietämystä ja hallinnointia; pitää valitettavana, että kolme työpaikkakiusaamiseen liittyvää tapausta oli hoidettava oikeusteitse;

20.  ei voi esittää lausuntoa henkilöstön sairauspoissaolojen tasosta, koska komitean selvitys asiasta oli puutteellinen; pyytää komiteaa raportoimaan henkilöstön sairauslomista jakamalla sairauslomapäivien määrän yksittäistä henkilöstön jäsentä kohti;

21.  panee merkille, että komitea vähensi virkistyspäivien keskimääräisiä kuluja 35 prosentilla osallistujaa kohti vuoteen 2014 verrattuna ja että ainoastaan 218 henkilöstön jäsentä osallistui tilaisuuteen (vuonna 2014 osallistujia oli 415); kehottaa komiteaa kohdentamaan hyvinvointitoimintaansa siten, että se kattaa mahdollisimman suuren joukon henkilöstöä ja parantaa siten henkilöstön hyvinvointia;

22.  panee tyytyväisenä merkille, että pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi käyttämättä vuonna 2015 entistä pienempi osa, 3,5 prosenttia, kun vuonna 2014 niitä jäi käyttämättä 4,3 prosenttia;

23.  suhtautuu myönteisesti siihen, että käännöstoimintaa koskevat tiedot on toimitettu toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean sopiman yhdenmukaisen menetelmän mukaisesti; panee merkille kääntämistä koskevien menettelysääntöjen meneillään olevan tarkistuksen, joka on määrä tehdä yhdessä alueiden komitean kanssa;

24.  toteaa, että käännösten ulkoistamistaso nousi vuonna 2015 lähes kymmeneen prosenttiin, kun henkilöstöä siirtyi sopimuksen nojalla parlamenttiin; kehottaa komiteaa arvioimaan nyt käytettävän järjestelyn kustannustehokkuuden;

25.  panee tyytyväisenä merkille komitean oppimista ja kehittämistä koskevan strategiakehyksen ja erityisesti sen uuden kollegojen välistä oppimista koskevan painopisteen; pyytää komiteaa esittämään seurantatietoja kyseisestä menetelmästä seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan;

26.  panee erittäin tyytyväisenä merkille komitean ympäristöjalanjälkeä parantavat toimet ja niissä tähän mennessä saavutetut tulokset sekä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) sertifioinnin uusimisen;

27.  panee merkille komitean ja Euroopan petostentorjuntaviraston väliset hallinnolliset järjestelyt, joiden tarkoituksena on laatia nopeaa tietojenvaihtoa helpottava jäsennelty yhteistyökehys;

28.  on tyytyväinen komitean vuotuisen toimintakertomuksen kiinteistöpolitiikkaa koskevassa osuudessa esitettyihin tietoihin erityisesti siitä syystä, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltu asianmukaisesti eivätkä ne ole liiallisia;

29.  panee merkille komitean ponnistelut ja saavutukset tiedotus- ja viestintäpolitiikkansa tehostamisessa; korostaa kuitenkin, että on tärkeämpää tehostaa sen lausuntojen vaikutusta unionin päätöksentekoon kuin edistää lausuntojen yleistä näkyvyyttä.

(1)Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Oikeudellinen huomautus