Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0144/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0144/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0150

Usvojeni tekstovi
PDF 331kWORD 54k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2016/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Odboru regija, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(4) SL C 380, 14.10.2016., str. 147.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2016/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. za administrativne i ostale rashode Europskog gospodarskog i socijalnog odbora („Odborˮ) ne sadrže značajne pogreške;

2.  sa zadovoljstvom napominje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Odbor;

3.  napominje da je 2015. proračun Odbora iznosio 129 100 000 EUR (u usporedbi s 128 559 380 EUR 2014.), sa stopom korištenja od 95,9 %; ističe da je u usporedbi s 2014. godinom 2015. došlo do blagog porasta stope korištenja;

4.  nepominje da je proračun Odbora većinom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Odbora u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za pojedinačne službe, odjele i godišnje planove članova osoblja; u tom pogledu poziva Odbor da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

5.  napominje naknadna zapažanja Odbora u vezi s rezolucijom Parlamenta o razrješnici za 2014. koja su priložena godišnjem izvješću o aktivnostima Odbora; pozdravlja činjenicu da je 2015. osnovana služba za potporu za javnu nabavu;

6.  napominje da je 2015. započelo novo mandatno razdoblje Odbora, što je moglo utjecati na rezultate, posebno kada je riječ o upravama za zakonodavni rad, uključujući upravu za usmeno prevođenje i komunikaciju te upravu za ljudske resurse;

7.  napominje da se u izvješću o provedbi Sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora („Sporazum”) pravovremeno i pozitivno ocjenjuje suradnja tih dviju institucija;

8.  napominje da je prema Odboru potrebno bolje razjasniti prirodu „pojačane” suradnje koja se spominje u Sporazumu i da neki elementi još nisu u potpunosti provedeni te iziskuju ustrajan angažman obiju institucija; uvjeren je da će se dodatnim naporima u cilju potpune provedbe Sporazuma i razvojem sinergija ostvariti pozitivni rezultati za obje strane;

9.  ponavlja zahtjev da se zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz Sporazuma uvrsti u pregled sredinom razdoblja ili u sljedeće izvješće o provedbi Sporazuma;

10.  napominje da mišljenja Odbora nisu dobro integrirana u rad Parlamenta i poziva Odbor da pripremi prijedloge zajedno s glavnim tajnikom Parlamenta kako bi se pojednostavili povezani postupci Odbora i Parlamenta;

11.  napominje zaključenje novog bilateralnog administrativnog sporazuma o suradnji između Odbora i Odbora regija, koji je potpisan 2015.; vjeruje da se tim sporazumom jamči veća učinkovitost u radu obaju odbora; mišljenja je da bi se slične administrativne funkcije trebale spojiti kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje aktivnosti;

12.  napominje da je Parlament zbog sigurnosnih razloga zatvorio izravan pristup između zgrada RMD i REM nakon terorističkih napada u Parizu u studenom 2015.; vjeruje da će Parlament ponovno procijeniti sigurnosnu situaciju s obzirom na to da bi ponovno otvaranje prolaza bilo od koristi za sve tri institucije;

13.  pozdravlja administrativne promjene uvedene 2015. godine, posebno punu provedbu sustava povrata putnih troškova za članove temeljenog na troškovima i potpuni redizajn portala članova; poziva Odbor da pruži usporedni godišnji pregled putnih troškova članova za 2014., 2015. i 2016. godinu;

14.  napominje da su u skladu s poslovnikom Odbora njegovi članovi neovisni u obavljanju svojih dužnosti, u općem interesu Unije; prima na znanje da su izjave o interesima članova dostupne na mrežnim stranicama Odbora; poziva Odbor da se priključi budućem međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti;

15.  zabrinut je zbog velikog broja slobodnih stalnih radnih mjesta tijekom 2015. i potiče Odbor da poduzme potrebne mjere kako bi poboljšao svoje postupke zapošljavanja;

16.  sa zabrinutošću napominje stalnu rodnu neravnotežu na pozicijama višeg ili srednjeg rukovodstva (30 % / 70 % na pozicijama višeg rukovodstva); također žali zbog geografske neravnoteže na pozicijama višeg i srednjeg rukovodstva, posebno zbog manjka osoblja iz država članica koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon toga; poziva Odbor da poduzme mjere u cilju ispravljanja tih neuravnoteženosti i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama i postignutim rezultatima;

17.  prima na znanje plan Odbora da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom(1) smanji broj zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; traži da ga se obavijesti o tome kako se takvo smanjenje podudara sa stanjem 2016. kada su otvorena tri nova radna mjesta; predlaže da Odbor izvijesti Parlament o eventualnim alternativnim uštedama ostvarenima kao nadoknada za moguće kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

18.  pozdravlja činjenicu da su interna pravila o zviždačima stupila na snagu početkom 2016.;

19.  u potpunosti podupire uvođenje radnih mjesta etičkih savjetnika koji pomažu u situacijama povezanim s uznemiravanjem i pri posebnom osposobljavanju hijerarhije u cilju poboljšanja znanja o slučajevima razotkrivanja nepravilnosti i upravljanja njima; žali zbog toga što su se tri slučaja povezana s uznemiravanjem morala riješiti sudskim putem;

20.  ne može dati mišljenje o stupnju odsutnosti zaposlenika zbog bolovanja jer Odbor o tom pitanju nije dostavio dostatne informacije; poziva Odbor da dostavi informacije o ukupnom razdoblju bolovanja svojih zaposlenika podijeljenom brojem radnih dana provedenih na bolovanju po pojedinom zaposleniku;

21.  prima na znanje da je Odbor smanjio prosječni trošak dana provedenih izvan mjesta rada za 35 % po sudioniku u odnosu na 2014. i da je samo 218 zaposlenika sudjelovalo u tom događanju, u usporedbi s njih 415 2014. godine; poziva Odbor da svojim aktivnostima za dobrobit obuhvati što više članova osoblja kako bi se doprinijelo daljnjem poboljšanju dobrobiti osoblja;

22.  sa zadovoljstvom primjećuje trend smanjenja broja zatraženih usluga usmenog prevođenja koje nisu iskorištene s 4,3 % 2014. na 3,5 % 2015.;

23.  pozdravlja to što su pruženi podaci o prevođenju prema usklađenoj metodologiji koju je dogovorio međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje; prima na znanje aktualnu reviziju kodeksa ponašanja u području prevođenja koja se provodi zajedno s Odborom regija;

24.  napominje da se postotak eksternalizacije prijevoda povećao na gotovo 10 % 2015. godine zbog prelaska zaposlenika u Parlament u skladu sa Sporazumom; poziva Odbor da procijeni isplativost aranžmana koji se trenutno provodi;

25.  pozdravlja strateški okvir Odbora za učenje i razvoj, posebno novu usmjerenost na učenje od drugih kolega; poziva Odbor da u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu izvijesti o toj konkretnoj metodi;

26.  sa zadovoljstvom primjećuje napore i rezultate koji su dosad postignuti u poboljšanju ekološkog otiska Odbora i obnovi certifikata u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS);

27.  prima na znanje administrativne aranžmane između Odbora i Europskog ureda za borbu protiv prijevara u cilju uspostave strukturiranog okvira za suradnju i poticanja brze razmjene informacija;

28.  pozdravlja dostupnost informacija o politici upravljanja nekretninama Odbora u godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

29.  prima na znanje napore i postignuća Odbora u jačanju njegove politike informiranja i komunikacije; međutim, naglašava da je važnije poboljšati djelotvornost njegovih mišljenja o donošenju odluka na razini Unije nego njegovo opće obavještavanje.

(1) Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1).

Pravna napomena