Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0144/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0144/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0150

Elfogadott szövegek
PDF 271kWORD 48k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2016/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0144/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, a Régiók Bizottságának, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 69., 2015.3.13.
(2) HL C 380., 2016.10.14., 1. o.
(3) HL C 375., 2016.10.13., 1. o.
(4) HL C 380., 2016.10.14., 147. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2016/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0144/2017),

A.   mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2015. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: az EGSZB) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései lényegi hibától mentesek voltak;

2.  elégedetten jegyzi meg, hogy a Számvevőszék 2015-ös éves jelentésében az EGSZB tekintetében nem tárt fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  megjegyzi, hogy 2015-ben az EGSZB 129 100 000 EUR összegű költségvetéssel rendelkezett (2014-ben ez az összeg 128 559 380 EUR volt), a felhasználási arány pedig 95,9%-os volt; rámutat, hogy 2014-hez képest 2015-ben a felhasználási arány enyhe növekedése volt megfigyelhető;

4.  megállapítja, hogy az EGSZB költségvetése elsősorban igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést nem csak az EGSZB költségvetésének egészére kellene alkalmazni, hanem konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött (SMART) célokat is magában kellene foglalnia az egyes osztályok, egységek és a személyzet éves tervei vonatkozásában; e tekintetben felszólítja az EGSZB-t, hogy napi műveleteiben is vezesse be a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvét;

5.  tudomásul veszi a 2014. évi mentesítési állásfoglalásához kapcsolódó észrevételeket, amelyeket az EGSZB éves tevékenységi jelentéséhez csatoltak; üdvözli, hogy 2015-ben létrehoztak egy közbeszerzési támogató szolgálatot;

6.  megjegyzi, hogy 2015 volt az EGSZB új hivatali időszakának első éve, ami hatással lehetett különösen a jogalkotási igazgatóságok, többek között a tolmácsolási, a kommunikációs és az emberi erőforrások igazgatóságának eredményeire;

7.  tudomásul veszi, hogy a Parlament és az EGSZB közötti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) végrehajtásáról szóló jelentés időben és pozitívan értékeli a két intézmény közti együttműködést;

8.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB szerint a megállapodásban említett „fokozott együttműködés” jellegét alaposabban tisztázni kell, és hogy egyes elemeket még teljes mértékben végre kell hajtani, és azok további elkötelezettséget tesznek szükségessé mindkét intézmény részéről; meggyőződése, hogy a megállapodás maradéktalan végrehajtása érdekében további erőfeszítésekre van szükség, és hogy a szinergiák kialakítása pozitív eredményekkel jár majd mindkét fél számára;

9.  megismétli kérését, hogy a megállapodásból származó költségvetési megtakarításra vonatkozó közös értékelést foglalják bele a megállapodás félidős értékelésébe vagy a soron következő nyomon követési jelentésbe;

10.  megállapítja, hogy az EGSZB véleményeit nem integrálják kellőképpen a Parlament munkafolyamataiba, és felhívja az EGSZB-t, hogy a Parlament főtitkárával együttműködésben dolgozzon ki javaslatokat az EGSZB és a Parlament eljárásainak e tekintetben történő harmonizálására;

11.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben az EGSZB és a Régiók Bizottsága új, kétoldalú igazgatási együttműködési megállapodást írt alá; bízik abban, hogy a megállapodás a Régiók Bizottsága és az EGSZB teljesítményét illetően fokozza a hatékonyságot; úgy véli, hogy a munkavégzés felesleges megkettőzésének elkerülése érdekében a hasonló munkát végző adminisztrációs osztályokat össze kell vonni;

12.  megállapítja, hogy az RMD és a REM épületek közötti közvetlen átjárót a Parlament biztonsági okokból lezárta a 2015. novemberi párizsi terrorista támadás következtében; bízik abban, hogy a Parlament újból megvizsgálja a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat, mivel az átjáró újbóli megnyitása mindhárom intézmény javát szolgálná;

13.  üdvözli a 2015-ben alkalmazott igazgatási módosításokat, különösen a tagok utazási költségeinek visszatérítésére vonatkozó költségalapú rendszer maradéktalan végrehajtását és a tagok weboldalának teljes átdolgozását; felszólítja az EGSZB-t, hogy nyújtson összehasonlító évenkénti áttekintést a tagok 2014., 2015. és 2016. évi utazási kiadásairól;

14.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB eljárási szabályzata szerint tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében járnak el; megállapítja, hogy a tagok érdekeltségi nyilatkozatai az EGSZB honlapján elérhetők; felhívja az EGSZB-t, hogy csatlakozzon a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló jövőbeli intézményközi megállapodáshoz;

15.  aggodalmának ad hangot az üres állandó álláshelyek nagy száma miatt 2015-ben, és arra ösztönzi az EGSZB-t, hogy felvételi eljárásainak javítása céljából vezesse be a szükséges intézkedéseket;

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy továbbra is kiegyensúlyozatlan a felső- és középvezetői beosztások nemek közötti megoszlása (a felsővezetők körében ez az arány 30% / 70%); megállapítja továbbá a felső- és középvezetői álláshelyek földrajzi kiegyensúlyozatlanságát, különösen az Unióhoz 2004-ben vagy azt követően csatlakozott tagállamokból származó személyzet hiányát; szorgalmazza, hogy az EGSZB javítson ezeken az egyensúlyhiányokon, és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményeiről számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

17.  tudomásul veszi az EGSZB tervét, hogy meg kíván felelni az intézményközi megállapodás(1) azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; kéri, hogy tájékoztassák arról, hogy e csökkentés miként áll összhangban a 2016. évi helyzettel, amikor három új álláshelyet hoztak létre; javasolja, hogy az EGSZB tegyen jelentést a Parlamentnek a létszámcsökkentést érintő esetleges késedelem ellensúlyozására tett alternatív megtakarításokról;

18.  üdvözli, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok 2016 elején hatályba léptek;

19.  teljes mértékben támogatja etikai tanácsadói álláshelyek létrehozását, hogy segítsenek az esetleges zaklatással kapcsolatos helyzetekkel és külön képzési programokkal a vezetőség számára, hogy javítsák a visszaélés bejelentésére vonatkozó ügyekkel és kezelésükkel kapcsolatos ismereteket; sajnálja, hogy három zaklatással kapcsolatos ügy kapcsán jogi eljárás indult;

20.  az EGSZB által a kérdésben nyújtott hiányos tájékoztatás miatt nem tud véleményt nyilvánítani a személyzet betegszabadság miatti hiányzásairól; felszólítja az EGSZB-t, hogy tegyen jelentést arról, hogy a személyzet betegszabadsággal töltött munkanapjainak száma az egyes személyekre lebontva hány napot eredményez;

21.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB 2014-hez képest résztvevőnként 35%-kal csökkentette az intézményen kívüli közösségi napok (away days) átlagos költségét és hogy csak a személyzet 218 tagja vett részt a rendezvényen a 2014. évi 415 főhöz képest; felszólítja az EGSZB-t, hogy a személyzet közérzetének továbbjavítása érdekében közérzetjavító tevékenységeit úgy célozza, hogy azok minél nagyobb számú alkalmazottat vonjanak be;

22.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a kért, de igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2014-es 4,3%-ról 2015-re 3,5%-ra csökkent;

23.  üdvözli a fordítással kapcsolatos adatoknak az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által meghatározott harmonizált módszerek szerinti benyújtását; tudomásul veszi, hogy jelenleg zajlik a Régiók Bizottságának közreműködésével a fordítói magatartási kódex felülvizsgálata;

24.  megállapítja, hogy a fordítások kiszervezési aránya 2015-ben majdnem 10%-ra nőtt a személyzet Parlamenthez történő, a megállapodásnak megfelelő áthelyezése következtében; felszólítja az EGSZB-t, hogy értékelje a már gyakorlatban működő helyzet költséghatékonyságát;

25.  nagyra értékeli az EGSZB oktatási és fejlesztési stratégiai keretét, különösen a munkatársak egymás közötti képzésére helyezett új hangsúlyt; felkéri az EGSZB-t, hogy következő éves tevékenységi jelentésében tájékoztasson e módszer eredményességéről;

26.  elégedetten nyugtázza az EGSZB által a környezeti lábnyom terén eddig tett erőfeszítéseket és eredményeket és az uniós környezetvédelemi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS) vonatkozó tanúsítás megújítását;

27.  tudomásul veszi az EGSZB és az Európai Csalás Elleni Hivatal közti igazgatási megállapodást, melynek célja, hogy létrejöjjön az együttműködés strukturált kerete és elősegítsék a gyors információcserét;

28.  üdvözli, hogy éves tevékenységi jelentésében az EGSZB tájékoztatást nyújtott ingatlanpolitikájáról, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségek észszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

29.  tudomásul veszi az EGSZB tájékoztatási és kommunikációs politikája erősítése terén tett erőfeszítéseit és eredményeit; hangsúlyozza azonban, hogy fontosabb, hogy az uniós döntéshozatalról kiadott véleményeinek hatékonyságát javítsa, azok általános ismertsége helyett.

(1) Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Jogi nyilatkozat