Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2156(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0144/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0144/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0150

Pieņemtie teksti
PDF 411kWORD 53k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2016/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0144/2017),

1.  sniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Reģionu komitejai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 69, 13.3.2015.
(2) OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp.
(3) OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp.
(4).OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2016/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0144/2017),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2015. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (turpmāk „Komiteja”) administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

2.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palāta savā 2015. gada pārskatā nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Komitejas cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

3.  norāda, ka 2015. gadā Komitejas budžets bija EUR 129 100 000 (salīdzinājumam — 2014. gadā EUR 128 559 380) un tā izpildes līmenis — 95,9 %; norāda, ka 2015. gadā šis līmenis ir nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar 2014. gadu;

4.  norāda, ka Komitejas budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar šajā iestādē strādājošajiem un atlikusī summa — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem; tomēr uzsver, ka uz darbības rezultātiem balstīta budžeta plānošana nebūtu jāpiemēro tikai Komitejas budžetam kopumā, bet tai būtu arī jāietver konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, reālistisku un laikā ierobežotu (SMART) mērķu noteikšana atsevišķām struktūrvienībām un nodaļām un darbinieku gada plānos; šajā sakarībā aicina Komiteju savās ikdienas darbībās plašāk ieviest uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas principu;

5.  ņem vērā Komitejas konstatējumus saistībā ar Parlamenta 2014. gada rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu, kuri pievienoti tās gada darbības pārskatam; atzinīgi vērtē publiskā iepirkuma atbalsta dienesta izveidi 2015. gadā;

6.  norāda, ka 2015. gads bija jauna Komitejas pilnvaru termiņa pirmais gads un tas varēja ietekmēt sasniegumus, jo īpaši likumdošanas direkciju — tostarp mutiskās tulkošanas, komunikācijas un cilvēkresursu direkciju — sasniegumus;

7.  norāda, ka ziņojumā par Komitejas un Parlamenta sadarbības nolīguma (turpmāk „Nolīgums”) īstenošanu ir savlaicīgi un pozitīvi novērtēta abu iestāžu sadarbība;

8.  norāda, ka saskaņā ar Komitejas sniegto informāciju Nolīgumā minētās intensificētās sadarbības raksturs ir vairāk jāprecizē un ka daži Nolīguma elementi vēl nav pilnībā īstenoti, un šajā nolūkā ir vajadzīga abu iestāžu noturīga iesaistīšanās; pauž pārliecību, ka turpmāki centieni pilnībā īstenot Nolīgumu un attīstīt sinerģiju sniegs abām pusēm labvēlīgus rezultātus;

9.  atkārtoti pieprasa Nolīguma vidusposma pārskatīšanā vai nākamajā novērtējuma ziņojumā iekļaut kopīgu izvērtējumu par Nolīguma radītajiem budžeta ietaupījumiem;

10.  norāda, ka Komitejas atzinumi nav labi integrēti Parlamenta darbā, un aicina Komiteju kopā ar Parlamenta ģenerālsekretāru šajā saistībā sagatavot priekšlikumus par Komitejas un Parlamenta procedūru integrēšanu;

11.  norāda, ka ir noslēgts jauns administratīvs divpusējās sadarbības nolīgums starp Komiteju un Reģionu komiteju, kurš tika parakstīts 2015. gadā; paļaujas, ka šis nolīgums nodrošinās vēl lielāku abu komiteju darbības efektivitāti; uzskata, ka līdzīgas administratīvās funkcijas būtu jāapvieno, lai izvairītos no bezjēdzīgas darbību dublēšanās;

12.  norāda, ka pēc 2015. gada novembrī Parīzē notikušajiem teroristu uzbrukumiem Parlaments drošības apsvērumu dēļ slēdza tiešu savstarpēju piekļuvi starp RMD un REM ēkām; paļaujas, ka Parlaments no jauna izvērtēs drošības apsvērumus, jo galerijas atkārtota atvēršana nāktu par labu šīm trim iestādēm;

13.  atzinīgi vērtē 2015. gadā īstenotās administratīvās izmaiņas, jo īpaši to, ka pilnībā īstenota uz izmaksām balstīta Komitejas locekļu ceļa izdevumu atlīdzināšanas sistēma un pilnībā atjaunināts locekļu portāls; aicina Komiteju sniegt visaptverošu gada pārskatu par tās locekļu ceļa izdevumiem 2014., 2015. un 2016. gadā;

14.  norāda, ka saskaņā ar Komitejas reglamentu tās locekļi ir pilnībā neatkarīgi savu pienākumu izpildē Savienības vispārējās interesēs; norāda, ka Komitejas tīmekļa vietnē ir pieejamas tās locekļu interešu deklarācijas; aicina Komiteju pievienoties gaidāmajam iestāžu nolīgumam par obligātu pārredzamības reģistru;

15.  pauž bažas par lielo skaitu neaizpildīto pastāvīgo štata vietu 2015. gadā un mudina Komiteju īstenot nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu tās darbā pieņemšanas procedūras;

16.  ar bažām norāda, ka augstākā un vidējā līmeņa vadošos amatos joprojām pastāv dzimumu nelīdzsvarotība (30 % : 70 % augstākajā vadībā); pauž nožēlu arī par ģeogrāfisko nelīdzsvarotību augstākā un vidējā līmeņa vadošos amatos, jo īpaši par to, ka trūkst darbinieku no dalībvalstīm, kas iestājās Savienībā 2004. gadā vai vēlāk; aicina Komiteju rīkoties, lai novērstu šo nelīdzsvarotību, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem pasākumiem un gūtajiem rezultātiem;

17.  norāda, ka Komiteja plāno ievērot Iestāžu nolīgumu(1) piecu gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 %; prasa informēt Parlamentu par to, kā šī samazināšana atbilst stāvoklim 2016. gadā, kad tika izveidotas trīs jaunas štata vietas; ierosina, ka Komitejai ir jāziņo Parlamentam par jebkādiem citiem ietaupījumiem, ar ko varētu kompensēt iespējamu kavēšanos ar darbinieku skaita samazināšanu;

18.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada sākumā stājās spēkā iekšējie trauksmes celšanas noteikumi;

19.  pilnībā atbalsta ētikas konsultantu štata vietu izveidi, lai palīdzētu iespējamās ar aizskaršanu saistītās situācijās, un īpašu vadības apmācību nolūkā uzlabot zināšanas par trauksmes celšanas gadījumiem un šādu gadījumu pārvaldību; pauž nožēlu par to, ka ir vajadzējis sākt tiesvedību trīs lietās saistībā ar aizskaršanu;

20.  nevar komentēt to, kādā apmērā darbinieki kavēja darbu slimības atvaļinājuma dēļ, jo Komitejas ziņojumā par šo jautājumu bija pārāk maz informācijas; aicina Komiteju ziņot par savu darbinieku slimības atvaļinājumiem, norādot slimības atvaļinājumam izmantoto darba dienu skaitu uz darbinieku;

21.  norāda, ka Komiteja samazināja atbūtnes dienu vidējās izmaksas par 35 % uz dalībnieku salīdzinājumā ar 2014. gadu un ka šāda veida pasākumos piedalījās tikai 218 darbinieki salīdzinājumā ar 415 darbiniekiem 2014. gadā; aicina Komiteju mērķtiecīgi plānot savus labjutības pasākumus, lai aptvertu pēc iespējas vairāk darbinieku un palīdzētu vēl vairāk uzlabot personāla labjutību;

22.  ar gandarījumu norāda uz pieprasīto, bet neizmantoto mutiskās tulkošanas pakalpojumu īpatsvara lejupējo tendenci (no 4,3 % 2014. gadā uz 3,5 % 2015. gadā);

23.  atzinīgi vērtē rakstiskās tulkošanas datu sniegšanu atbilstoši Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas saskaņotajai metodikai; norāda, ka šobrīd kopā ar Reģionu komiteju tiek pārskatīts rīcības kodekss rakstiskās tulkošanas jomā;

24.  norāda, ka tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas apjoms 2015. gadā pieauga līdz teju 10 % un to izraisīja darbinieku pārcelšana uz Parlamentu saskaņā ar Nolīgumu; aicina Komiteju izvērtēt šobrīd īstenotās kārtības izmaksu lietderību;

25.  atzinīgi vērtē Komitejas mācību un pilnveides stratēģisko satvaru, jo īpaši to, ka tagad tiek uzsvērta mācīšanās no kolēģiem; aicina Komisiju tās nākamajā gada darbības pārskatā sniegt turpmāku informāciju par šo konkrēto metodi;

26.  ar lielu gandarījumu norāda uz centieniem uzlabot Komitejas vides pēdu un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, kā arī uz vides vadības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāta atjaunošanu;

27.  atzīmē Komitejas un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai administratīvās vienošanās, kuru mērķis ir izveidot strukturētu sadarbības sistēmu un veicināt ātru informācijas apmaiņu;

28.  atzinīgi vērtē Komitejas gada darbības pārskatā iekļauto informāciju par tās ēku politiku, jo īpaši ņemot vērā, ka ir svarīgi, lai šādas politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārmērīgas;

29.  atzīmē Komitejas centienus un sasniegumus tās informācijas un komunikācijas politikas uzlabošanā; tomēr uzsver, ka lielāka nozīme ir tam, lai tiktu uzlabota Komitejas atzinumu par Savienības lēmumu pieņemšanu efektivitāte, nekā to vispārējai publiskošanai.

(1) 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums