Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2156(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0144/2017

Teksty złożone :

A8-0144/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0150

Teksty przyjęte
PDF 411kWORD 49k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2016/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0144/2017),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 69 z 13.3.2015.
(2) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.
(3) Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.
(4) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2016/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0144/2017),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i rozliczalności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (zwanego dalej „Komitetem”) nie wystąpiły istotne błędy;

2.  z satysfakcją zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za 2015 r. Trybunał nie odnotował istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich Komitetu i udzielania przezeń zamówień;

3.  stwierdza, że w 2015 r. budżet Komitetu wynosił 129 100 000 EUR (w porównaniu z 128 559 380 EUR w 2014 r.), a wskaźnik wykorzystania wyniósł 95,9 %; zwraca uwagę, że w 2015 r., w porównaniu z rokiem 2014, nieznacznie podniósł się wskaźnik wykorzystania środków budżetowych;

4.  uważa, że budżet Komitetu jest w przeważającej mierze administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – wydatki na budynki, meble, wyposażenie oraz różne koszty bieżące; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Komitetu, lecz obejmować także ustanowienie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów dla poszczególnych departamentów, działów i rocznych planów kadrowych w odniesieniu do pracowników; w związku z tym wzywa Komitet do dalszego wdrażania zasady budżetowania celowego w jego codziennej działalności;

5.  odnotowuje uwagi Komitetu dotyczące jego działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014, załączone do jego rocznego sprawozdania z działalności; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 2015 r. jednostki wsparcia w zakresie zamówień publicznych;

6.  zwraca uwagę, że rok 2015 był pierwszym rokiem nowej kadencji Komitetu, co mogło mieć wpływ na jego wyniki, zwłaszcza w przypadku dyrekcji legislacyjnych, w tym dyrekcji ds. tłumaczeń ustnych, dyrekcji ds. komunikacji i dyrekcji ds. zasobów ludzkich;

7.  zauważa, że sprawozdanie na temat wdrożenia porozumienia o współpracy między Parlamentem a Komitetem (zwanego dalej „porozumieniem”) zawiera terminową i pozytywną ocenę współpracy między obydwoma instytucjami;

8.  odnotowuje, że zdaniem Komitetu należy doprecyzować charakter intensywnej współpracy, o której mowa w porozumieniu, oraz że niektóre elementy wciąż wymagają pełnego wdrożenia przy ustawicznym zaangażowaniu ze strony obydwu instytucji; wyraża przekonanie, że dalsze wysiłki na rzecz pełnego wdrożenia porozumienia oraz dążenie do osiągnięcia efektów synergii zaowocują pozytywnymi wynikami dla obydwu stron;

9.  ponownie zwraca uwagę na swój wniosek dotyczący uwzględnienia wspólnej oceny oszczędności budżetowych wynikających z porozumienia w przeglądzie śródokresowym lub w następnym sprawozdaniu z działań podejmowanych na podstawie porozumienia;

10.  odnotowuje, że opinie Komitetu nie wpisują się odpowiednio w prace Parlamentu, i wzywa Komitet do przygotowania wspólnie z sekretarzem generalnym Parlamentu wniosków w celu usprawnienia pod tym względem procedur obowiązujących w Komitecie i Parlamencie;

11.  odnotowuje, że w 2015 r. podpisano nowe, dwustronne porozumienie o współpracy administracyjnej między Komitetem a Europejskim Komitetem Regionów; ufa, że skutkiem porozumienia będzie dalsza poprawa wyników obu komitetów; uważa, że należy zaplanować połączenie podobnych funkcji administracyjnych, tak aby uniknąć niepotrzebnego powielania działań;

12.  odnotowuje, że w trosce o bezpieczeństwo po atakach terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015 r. Parlament zamknął bezpośrednie połączenie między budynkami RMD i REM; ufa, że Parlament dokona ponownej oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, gdyż otwarcie przejścia byłoby korzystne dla wszystkich trzech instytucji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany administracyjne wprowadzone w 2015 r., zwłaszcza pełne wdrożenie systemu zwrotu kosztów podróży członków w oparciu o poniesione koszty oraz kompleksową aktualizację portalu dla członków; apeluje do Komitetu o przedstawienie rocznego porównawczego przeglądu kosztów podróży członków za lata 2014, 2015 i 2016;

14.  odnotowuje, że zgodnie z regulaminem Komitetu jego członkowie w pełni niezależnie wykonują swoje obowiązki w ogólnym interesie Unii; zauważa, że deklaracje członków o braku konfliktu interesów są dostępne na stronie internetowej Komitetu; wzywa Komitet do przyłączenia się do przyszłego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości;

15.  wyraża zaniepokojenie z powodu dużej liczby nieobsadzonych stałych stanowisk w 2015 r. oraz zachęca Komitet do wdrożenia niezbędnych środków w celu usprawnienia procedury naboru pracowników;

16.  z zaniepokojeniem odnotowuje brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla (30 % / 70 % w przypadku kadry kierowniczej wyższego szczebla); ubolewa również nad brakiem równowagi geograficznej na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla, w szczególności nad niewielką liczbą pracowników z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w roku 2004 i później; apeluje do Komitetu o podjęcie działania mającego na celu zapewnienie równowagi i złożenie sprawozdania organowi udzielającemu absolutorium na temat przyjętych środków oraz osiągniętych wyników;

17.  przyjmuje do wiadomości plan Komitetu, aby dostosować się do porozumienia międzyinstytucjonalnego(1) w sprawie redukcji personelu o 5 % w okresie pięciu lat; pragnie dowiedzieć się, jak plany redukcji mają się do sytuacji w roku 2016, kiedy to zostały utworzone trzy nowe stanowiska; proponuje, aby Komitet zdawał Parlamentowi sprawozdanie na temat wszelkich alternatywnych oszczędności uzyskanych w celu zrekompensowania ewentualnych opóźnień w redukcji personelu;

18.  wyraża zadowolenie, że wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach weszły w życie na początku 2016 r.;

19.  w pełni popiera utworzenie stanowisk doradców etycznych, którzy będą zajmować się sytuacjami dotyczącymi ewentualnego nękania psychicznego oraz specjalistycznymi szkoleniami dla hierarchii w celu podniesienia poziomu wiedzy i usprawnienia zarządzania przypadkami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach; wyraża ubolewanie, że trzy sprawy związane z nękaniem psychicznym musiały zostać rozstrzygnięte sądownie;

20.  nie jest w stanie wydać opinii na temat poziomu absencji chorobowych pracowników, gdyż sprawozdanie Komitetu poświęcone tej kwestii było nieodpowiedniej jakości; apeluje do Komitetu o przedłożenie sprawozdania na temat zwolnień chorobowych jego pracowników z uwzględnieniem dni nieobecności z powodu choroby w przeliczeniu na jednego pracownika;

21.  odnotowuje, że w porównaniu z rokiem 2014 Komitet obniżył średnie koszty posiedzeń wyjazdowych przypadające na jednego uczestnika o 35 % oraz że jedynie 218 pracowników uczestniczyło w takich posiedzeniach w porównaniu z 415 w roku 2014; apeluje do Komitetu o ukierunkowanie swojej działalności na rzecz dobrego samopoczucia pracowników, aby objęła ona jak największą liczbę pracowników i przyczyniła się do dalszej poprawy ich samopoczucia;

22.  odnotowuje z zadowoleniem, że poziom wnioskowanych, ale niewykorzystanych usług w zakresie tłumaczeń ustnych spadł z 4,3 % w 2014 r. do 3,5 % w 2015 r.;

23.  z zadowoleniem przyjmuje udostępnienie danych dotyczących tłumaczenia pisemnego, gromadzonych w oparciu o zharmonizowaną metodykę ustaloną przez międzyinstytucjonalny komitet ds. tłumaczeń pisemnych i ustnych; odnotowuje trwający przegląd kodeksu postępowania w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, który jest przeprowadzany wspólnie z Komitetem Regionów;

24.  zauważa, że w 2015 r. współczynnik outsourcingu tłumaczeń pisemnych wzrósł do niemal 10 % w wyniku przeniesienia pracowników do Parlamentu zgodnie z zawartym porozumieniem; wzywa Komitet do oceny opłacalności tego rozwiązania stosowanego już w praktyce;

25.  z zadowoleniem przyjmuje strategiczne ramy Komitetu na rzecz uczenia się i rozwoju, zwłaszcza ich nowy aspekt dotyczący skupienia się na wzajemnym uczeniu się od kolegów z pracy; zwraca się do Komitetu o przedstawienie wniosków wynikających ze stosowania tej konkretnej metody w jego następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

26.  z ogromną satysfakcją odnotowuje wysiłki podejmowane na rzecz ograniczenia wpływu Komitetu na środowisko i wyniki osiągane w tej dziedzinie, a także odnowienie certyfikatu systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS);

27.  odnotowuje ustalenia administracyjne między Komitetem a Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, których celem jest ustanowienie ustrukturyzowanych ram współpracy i ułatwienie szybkiej wymiany informacji;

28.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące polityki Komitetu w zakresie nieruchomości, zawarte w jego rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza z uwagi na to, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

29.  odnotowuje wysiłki i osiągnięcia Komitetu w usprawnianiu polityki informacyjnej i komunikacyjnej; podkreśla jednak, że zwiększenie faktycznego wpływu opinii Komitetu na europejski proces decyzyjny jest istotniejsze niż ich szerokie promowanie.

(1) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Informacja prawna