Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0144/2017

Predkladané texty :

A8-0144/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.19

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0150

Prijaté texty
PDF 270kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2016/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0144/2017),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(2) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2016/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0144/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ďalej len „výbor“) sa nevyskytli významné chyby;

2.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania výboru žiadne významné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2015 rozpočet výboru predstavoval 129 100 000 (v porovnaní s 128 559 380 EUR v roku 2014) a miera využitia 95,9 %; poukazuje na mierne zvýšenie miery využitia v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014;

4.  konštatuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, a zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; zdôrazňuje však, že zavedenie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať len na rozpočet výboru ako celku, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a výročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva výbor, aby vo väčšej miere zavádzal zásadu rozpočtu na základe výkonnosti do svojich každodenných operácií;

5.  berie na vedomie následné pripomienky výboru k uzneseniu Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014, ktoré sú pripojené k jeho výročnej správe o činnosti; víta vytvorenie osobitného podporného útvaru pre verejné obstarávanie v roku 2015;

6.  berie na vedomie, že rok 2015 bol otváracím rokom nového funkčného obdobia výboru, čo mohlo ovplyvniť dosiahnuté výsledky, najmä legislatívnych riaditeľstiev, ale aj riaditeľstva pre tlmočenie a pre komunikáciu a ľudské zdroje;

7.  konštatuje, že v správe o vykonávaní dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a výborom (ďalej len „dohoda“) sa včas a kladne hodnotí spolupráca medzi oboma inštitúciami;

8.  berie na vedomie, že podľa výboru treba povahu „intenzívnejšej“ spolupráce, o ktorej sa hovorí v dohode, lepšie objasniť a že niektoré prvky ešte treba vykonať v plnom rozsahu, čo si žiada nepoľavujúce nasadenie oboch inštitúcií; je presvedčený o tom, že ďalšie úsilie o úplné vykonanie dohody a rozvoj súčinnosti prinesú pre obe strany pozitívne výsledky;

9.  opakuje svoju žiadosť, aby do revízie dohody v polovici obdobia alebo do ďalšej správy nadväzujúcej na dohodu bolo začlenené spoločné posúdenie rozpočtových úspor, ktoré z dohody vyplývajú;

10.  konštatuje, že stanoviská výboru nie sú dobre integrované do práce Európskeho parlamentu, a vyzýva výbor, aby spolu s generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu vypracoval návrhy s cieľom zefektívniť v tejto súvislosti postupy výboru a Európskeho parlamentu;

11.  konštatuje uzatvorenie novej bilaterálnej dohody o administratívnej spolupráci medzi výborom a Výborom regiónov podpísanej v roku 2015; verí, že táto dohoda zabezpečí vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o výkonnosť oboch výborov; domnieva sa, že podobné administratívne funkcie by sa mali zlúčiť s cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplicite činností;

12.  konštatuje, že Európsky parlament uzavrel priamy prechod z budovy RMD do budovy REM po teroristických útokoch v Paríži v novembri 2015 z dôvodu obáv o bezpečnosť; verí, že Európsky parlament opäť prehodnotí obavy o bezpečnosť, keďže znovuotvorenie prechodu by bolo prínosom pre všetky tri inštitúcie;

13.  víta administratívne zmeny vykonané v roku 2015, najmä úplné vykonávanie systému náhrad cestovných výdavkov založeného na nákladoch a kompletné prepracovanie portálu členov; vyzýva výbor, aby poskytol porovnávací ročný prehľad cestovných výdavkov členov za roky 2014, 2015 a 2016;

14.  konštatuje, že podľa rokovacieho poriadku výboru sú členovia výboru pri plnení svojich povinností vo všeobecnom záujme Únie úplne nezávislí; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov sú k dispozícii na webových stránkach výboru; vyzýva výbor, aby pristúpil k budúcej medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti;

15.  je znepokojený vysokým počtom neobsadených stálych pracovných miest v roku 2015 a nabáda výbor, aby vykonal potrebné opatrenia na zlepšenie postupov prijímania pracovníkov;

16.  so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúcu rodovú nerovnováhu na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente (30 % / 70% vo vrcholovom manažmente); vyjadruje poľutovanie nad tým, že na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente panuje geografická nevyváženosť, najmä je tam málo pracovníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo neskôr; vyzýva výbor, aby prijal opatrenia na nápravu týchto nerovnováh a informoval orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opatreniach a dosiahnutých výsledkoch;

17.  konštatuje, že výbor plní medziinštitucionálnu dohodu(1) o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov; žiada, aby bol informovaný o tom, ako toto zníženie zodpovedá situácii v roku 2016, keď boli vytvorené tri nové pracovné miesta; navrhuje, aby výbor podal Európskemu parlamentu správu o všetkých alternatívnych úsporách, ktoré by kompenzovali prípadné meškanie v súvislosti so znižovaním počtu zamestnancov;

18.  víta skutočnosť, že začiatkom roka 2016 nadobudli platnosť vnútorné pravidlá pre oznamovanie nekalých praktík;

19.  plne podporuje vytvorenie miest etických poradcov, ktorí majú pomáhať v situáciách potenciálneho obťažovania, a osobitnú odbornú prípravu pre celú hierarchiu s cieľom zlepšiť znalosť a riadenie prípadov oznamovania nekalých praktík; ľutuje, že tri prípady týkajúce sa obťažovania museli byť riešené právnou cestou;

20.  vzhľadom na nedostatočnú správu výboru o miere neprítomnosti zamestnancov na pracovisku z dôvodu choroby nemôže v tejto veci poskytnúť svoje stanovisko; vyzýva výbor, aby predložil správu, v ktorej uvedie pracovnú neschopnosť zamestnancov z dôvodu choroby, a to tak, že celkovú pracovnú neschopnosť vydelí počtom pracovných dní takejto neschopnosti pripadajúcich na jednotlivého zamestnanca;

21.  konštatuje, že výbor znížil oproti roku 2014 priemerné náklady na svoje výjazdové zasadnutie o 35 % na účastníka a že sa tejto akcie zúčastnilo len 218 zamestnancov oproti 415 v roku 2014; vyzýva výbor, aby v záujme ďalšieho zlepšovania zdravia a pohody zamestnancov usiloval o to, aby sa do zdraviu prospešných aktivít zapájalo čo najviac zamestnancov;

22.  s uspokojením si všíma klesajúci trend miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 4,3 % v roku 2014 na 3,5 % v roku 2015;

23.  víta poskytovanie údajov o prekladoch podľa harmonizovanej metodiky, ktorú stanovil medziinštitucionálny výbor pre preklady a tlmočenie; konštatuje prebiehajúcu revíziu kódexu postupov pri prekladoch, ktorú má výbor vykonať spolu s Výborom regiónov;

24.  konštatuje, že v dôsledku dohody o prevode zamestnancov do Európskeho parlamentu stúpla miera externalizácie prekladov v roku 2015 na takmer 10 %; žiada výbor o hodnotenie nákladovej účinnosti úpravy, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje;

25.  víta strategický rámec výboru týkajúci sa vzdelávania a rozvoja, najmä nové zameranie na vzájomné vzdelávanie medzi kolegami; žiada výbor, aby vo svojej budúcej výročnej správe o činnosti predložil o tejto konkrétnej metóde ďalšie informácie;

26.  s veľkým uspokojením berie na vedomie úsilie a výsledky, ktoré sa doposiaľ dosiahli, pokiaľ ide o zlepšovanie environmentálnej stopy výboru a obnovenie certifikácie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);

27.  berie na vedomie administratívnu dohodu medzi výborom a Európskym úradom pre boj proti podvodom s cieľom vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce a uľahčiť rýchlu výmenu informácií;

28.  víta informácie o politike výboru v oblasti nehnuteľností uvedené v jeho výročnej správe o činnosti, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

29.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky; zdôrazňuje však, že je dôležitejšie, aby sa zlepšila účinnosť jeho stanovísk týkajúcich sa rozhodovania na úrovni Únie než ich všeobecná publicita.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právne oznámenie