Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2156(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0144/2017

Predložena besedila :

A8-0144/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0150

Sprejeta besedila
PDF 258kWORD 53k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2016/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave(4) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 69, 13.3.2015.
(2) UL C 380, 14.10.2016, str. 1.
(3) UL C 375, 13.10.2016, str. 1.
(4) UL C 380, 14.10.2016, str. 147.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2016/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da v plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) kot celoti za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak;

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2015 ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila odbora;

3.  ugotavlja, da je proračun odbora v letu 2015 znašal 129 100 000 EUR (128 559 380 EUR leta 2014), stopnja uporabe pa je znašala 95,9 %; poudarja, da se je stopnja uporabe v letu 2015 nekoliko zvišala v primerjavi z letom 2014;

4.  ugotavlja, da je proračun odbora predvsem upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; poudarja pa, da se oblikovanje proračuna glede na uspešnost ne bi smelo uporabljati le za proračun odbora kot celoto, temveč bi moralo zajemati tudi sklop specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno določenih (SMART) ciljev posameznih oddelkov in enot ter letne načrte zaposlenih; v zvezi s tem poziva odbor, naj načelo oblikovanja proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

5.  je seznanjen z ugotovitvami odbora, ki so sledile resoluciji Parlamenta o razrešnici za leto 2014, priloženimi njegovemu letnemu poročilu o dejavnostih; pozdravlja vzpostavitev podporne službe za javna naročila v letu 2015;

6.  ugotavlja, da se je z letom 2015 začelo novo mandatno obdobje odbora, kar je morda vplivalo na njegove dosežke, zlasti direktoratov za zakonodajno delo, vključno s tolmačenjem, ter direktoratov za komuniciranje in človeške vire;

7.  ugotavlja, da se v poročilu o izvajanju sporazuma o sodelovanju med Parlamentom in odborom (v nadaljnjem besedilu: sporazum) pravočasno in pozitivno ocenjuje sodelovanje med obema institucijama;

8.  ugotavlja, da odbor meni, da je treba naravo „dejavnega“ sodelovanja iz sporazuma bolje pojasniti in da se nekateri elementi še ne izvajajo v celoti, zaradi česar je potrebno vztrajno sodelovanje obeh institucij; je prepričan, da bodo nadaljnja prizadevanja za polno izvajanje sporazuma in razvoj sinergij prinesla pozitivne rezultate za obe strani;

9.  ponavlja svojo zahtevo, da se skupna ocena proračunskih prihrankov, ki so rezultat sporazuma, vključi v vmesni pregled ali v naslednje poročilo o spremljanju sporazuma;

10.  ugotavlja, da mnenja odbora niso dobro vključena v delo Parlamenta in poziva odbor, naj skupaj z generalnim sekretarjem Parlamenta v tem smislu pripravi predloge za poenostavitev postopkov odbora in Parlamenta;

11.  je seznanjen s sklenitvijo novega dvostranskega sporazuma o upravnem sodelovanju med odborom in Odborom regij, ki je bil podpisan leta 2015; je prepričan, da ta sporazum zagotavlja dodatno učinkovitost v delovanju obeh odborov; meni, da bi bilo treba predvideti združitev podobnih upravnih funkcij v izogib nepotrebnemu podvajanju dejavnosti;

12.  ugotavlja, da je Parlament po terorističnih napadih v Parizu novembra 2015 zaradi pomislekov glede varnosti zaprl neposredni prehod med stavbama RMD in REM; verjame, da bo Parlament ponovno ocenil varnostne razmere, saj bi ponovno odprtje prehoda koristilo vsem trem institucijam;

13.  pozdravlja upravne spremembe, uvedene leta 2015, zlasti polno izvajanje stroškovno utemeljenega sistema za povračilo potnih stroškov članov in popolno preoblikovanje portala članov; poziva odbor, naj pripravi primerjalni letni pregled potnih stroškov članov za leta 2014, 2015 in 2016;

14.  ugotavlja, da so člani odbora v skladu z njegovim poslovnikom pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni in delujejo v splošnem interesu Unije; ugotavlja, da so izjave o interesih članov javno dostopne na spletni strani odbora; poziva odbor, naj se pridruži prihodnjemu medinstitucionalnemu sporazumu o obveznem registru za preglednost;

15.  je zaskrbljen zaradi visokega števila praznih delovnih mest v letu 2015 in spodbuja odbor, naj sprejme potrebne ukrepe za izboljšanje svojega postopka zaposlovanja;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je še vedno prisotno neravnovesje med spoloma na položajih na višji in srednji vodstveni ravni (tj. 30%/ 70 % v višjem vodstvu); obžaluje tudi geografsko neravnovesje na položajih višjega in srednjega vodstva, zlasti pomanjkanje osebja iz držav članic, ki so k Uniji pristopile leta 2004 ali pozneje; poziva odbor, naj sprejme ukrepe za odpravo teh neravnovesij in naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih in doseženih rezultatih;

17.  je seznanjen z načrtom odbora za izpolnjevanje medinstitucionalnega dogovora(1) o zmanjšanju zaposlenih za 5 % v obdobju petih let; prosi za pojasnilo, kako je to zmanjšanje skladno s stanjem v letu 2016, ki vključuje tri nova delovna mesta; predlaga, da odbor poroča Parlamentu o drugih prihrankih, ki jih je ustvaril, da bi nadomestil morebitno zamudo pri zmanjševanju števila zaposlenih;

18.  je zadovoljen, ker so v začetku leta 2016 začela veljati notranja pravila glede prijavljanja nepravilnosti;

19.  popolnoma podpira uvedbo delovnih mest svetovalcev za etiko, ki pomagajo v morebitnih primerih, povezanih z nadlegovanjem, in pri posebnem usposabljanju za vodstvene delavce z namenom izboljšanja poznavanja in obravnavanja primerov razkritja nepravilnosti; obžaluje, da je bilo treba tri primere, povezane z nadlegovanjem, rešiti na sodišču;

20.  ne more podati mnenja glede ravni odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega dopusta, ker je odbor v zvezi s tem predložil slabo poročilo; poziva odbor, naj pripravi poročilo o bolniškem dopustu svojih zaposlenih, deljenim s številom delovnih dni na bolniškem dopustu posameznega člana osebja;

21.  ugotavlja, da je odbor zmanjšal povprečne stroške svojih dejavnosti zunaj prostorov za 35 % na udeleženca v primerjavi z letom 2014 in da je na dogodku sodelovalo samo 218 zaposlenih v primerjavi s 415 v letu 2014; poziva odbor, naj si prizadeva, da bo v svoje dejavnosti za dobro počutje vključil čim več zaposlenih, da bi še dodatno naprej boljšemu počutju svojega osebja;

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se stopnja zahtevanih, a neuporabljenih storitev tolmačenja zmanjšala s 4,3 % v letu 2014 na 3,5 % v letu 2015;

23.  pozdravlja, da se podatki o prevajanju posedujejo v skladu z usklajeno metodologijo, ki jo je določil medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje; je seznanjen s tekočo revizijo kodeksa ravnanja za prevajanje, ki se izvaja skupaj z Odborom regij;

24.  ugotavlja, da se je delež zunanjega prevajanja leta 2015 povečal na skoraj 10 %, kar je posledica prehoda osebja v Parlament v skladu s sporazumom; poziva Odbor, naj oceni stroškovno učinkovitost ureditve, ki se zdaj izvaja;

25.  pozdravlja strateški okvir odbora za učenje in razvoj, zlasti novo osredotočenje na učenje med sodelavci; prosi odbor, da v naslednje letno poročilo o dejavnostih vključi več informacij o tej posebni metodi;

26.  z zadovoljstvom opaža prizadevanja in doslej dosežene rezultate glede izboljšanja okoljskega odtisa odbora in obnovitev certifikata sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS);

27.  je seznanjen z upravnimi dogovori med odborom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam o vzpostavitvi strukturiranega okvira za sodelovanje ter lažjo in hitrejšo izmenjavo informacij;

28.  pozdravlja informacije o nepremičninski politiki odbora v njegovem letnem poročilu o dejavnostih, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani.

29.  je seznanjen s prizadevanji in dosežki odbora kar zadeva izboljšanje njegove politike obveščanja in komuniciranja; vseeno poudarja, da je bolj kot splošno obveščanje pomembno izboljšati učinkovitost njegovih mnenj o odločanju v Uniji.

(1) Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Pravno obvestilo