Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2156(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0144/2017

Ingivna texter :

A8-0144/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.19

Antagna texter :

P8_TA(2017)0150

Antagna texter
PDF 256kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2016/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0144/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Regionkommittén, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2016/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0144/2017), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är det särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2015 inom administrativa och andra utgifter för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (nedan kallad kommittén) inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar nöjt att revisionsrätten i sin årsrapport för 2015 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde personal och upphandlingar för kommittén.

3.  Europaparlamentet noterar att kommitténs budget för 2015 uppgick till 129 100 000 EUR (jämfört med 128 559 380 EUR för 2014), med en utnyttjandegrad på 95,9 %. Parlamentet påpekar att utnyttjandegraden ökade något 2015 jämfört med 2014.

4.  Europaparlamentet konstaterar att kommitténs budget till största delen är en administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på kommitténs budget som helhet, utan även bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och årsplaner för personalen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommittén att i högre grad införa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

5.  Europaparlamentet tar del av de iakttagelser som följer upp parlamentets resolution om ansvarsfrihet för 2014, vilken bifogats kommitténs årliga verksamhetsrapport. Parlamentet välkomnar inrättandet av en tjänst för offentlig upphandling 2015.

6.  Europaparlamentet noterar att 2015 var det första året på kommitténs nya mandat, vilket kan ha påverkat resultaten, särskilt för direktoraten för lagstiftning, inbegripet direktoraten för tolkning, kommunikation och personal.

7.  Europaparlamentet noterar att man i rapporten om genomförandet av samarbetsavtalet mellan parlamentet och kommittén (nedan kallat avtalet) på ett lägligt sätt gör en positiv bedömning av samarbetet mellan de båda institutionerna.

8.  Europaparlamentet noterar att kommittén anser att det ”intensifierade” samarbetet enligt avtalet behöver klarläggas bättre och att vissa delar fortfarande behöver fullbordas, och begär fortsatt engagemang från de båda institutionerna. Parlamentet är övertygat om att ytterligare insatser för ett fullständigt genomförande av avtalet och ett utvecklande av synergier kommer att resultera i fördelar för båda parter.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att en gemensam bedömning av budgetbesparingarna till följd av avtalet ska inkluderas i halvtidsöversynen eller i nästa uppföljningsrapport av avtalet.

10.  Europaparlamentet noterar att yttrandena från kommittén inte är särskilt väl integrerade i parlamentets arbete och uppmanar kommittén att tillsammans med parlamentets generalsekreterare utarbeta förslag för att rationalisera förfarandena för kommittén och parlamentet i detta avseende.

11.  Europaparlamentet noterar ingåendet av det nya administrativa bilaterala samarbetsavtalet mellan kommittén och Regionkommittén som undertecknades 2015. Parlamentet är övertygat om att avtalet kommer att effektivisera båda kommittéernas prestationer. Parlamentet anser att liknande administrativa funktioner bör slås samman så att man undviker en onödig dubblering av insatser.

12.  Europaparlamentet noterar att direktpassagen mellan byggnaderna RMD och REM stängdes av parlamentet på grund av säkerhetsbetänkligheter efter terroristattackerna i Paris i november 2015. Parlamentet hoppas att man kommer att ompröva dessa säkerhetsbetänkligheter, eftersom en på nytt öppnad passage säkerligen skulle vara gynnsam för de tre institutionerna.

13.  Europaparlamentet välkomnar de administrativa förändringar som gjordes 2015, särskilt fullbordandet av ett kostnadsbaserat system för ersättning av ledamöternas reseutgifter och en fullständig omstöpning av ledamöternas portal. Kommittén uppmanas att lägga fram en årlig jämförelse av ledamöternas reseutgifter för 2014, 2015 och 2016.

14.  Europaparlamentet noterar att i enlighet med kommitténs arbetsordning är dess ledamöter helt oberoende i fullgörandet av sina uppdrag, i unionens allmänna intresse. Parlamentet noterar att ledamöternas intresseförklaringar finns tillgängliga på kommitténs webbplats. Kommittén uppmanas att ansluta sig till det framtida interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt transparensregister.

15.  Europaparlamentet är oroat över det stora antalet vakanta fasta tjänster 2015 och uppmanar kommittén att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra rekryteringsprocessen.

16.  Europaparlamentet noterar bekymrat att det fortfarande råder obalans mellan könen i den högre ledningen och på mellanchefstjänster (30 % / 70 % i fallet med den högre ledningen). Parlamentet noterar också den geografiska obalansen på högre och mellanhöga chefsposter, särskilt bristen på personal från medlemsstater som anslutit sig till unionen 2004 eller därefter. Kommittén uppmanas att vidta åtgärder för att korrigera dessa obalanser och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts.

17.  Europaparlamentet noterar kommitténs plan att efterleva det interinstitutionella avtalets bestämmelser(1) om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet begär att hållas underrättat om hur denna nedskärning överensstämmer med situationen under 2016 i vilken tre nya tjänster skapades. Kommittén uppmanas att rapportera till parlamentet om eventuella alternativa besparingar som gjorts för att kompensera för möjliga dröjsmål med personalminskningen.

18.  Europaparlamentet välkomnar att de interna reglerna för rapportering om missförhållanden (visselblåsning) trädde i kraft i början av 2016.

19.  Europaparlamentet stöder helhjärtat inrättandet av tjänsten som etisk rådgivare för att hjälpa till med möjliga trakasserifall och specifik utbildning för ledningshierarkin för att förbättra kunskaperna om och hanteringen av visselblåsningsfall. Parlamentet beklagar att rättsliga åtgärder behövde vidtas i tre trakasserifall.

20.  Europaparlamentet kan inte yttra sig om nivån på personalens sjukfrånvaro, på grund av den undermåliga rapport som kommittén lämnat i denna fråga. Kommittén uppmanas att rapportera sin personals sjukfrånvaro, uppdelad på antalet arbetsdagar som varje enskild person i personalen varit sjukfrånvarande.

21.  Europaparlamentet noterar att kommittén minskade den genomsnittliga kostnaden för sina ”bortadagar” med 35 % per deltagare jämfört med 2014 och att endast 218 personer ur personalen deltog i evenemangen, jämfört med 415 under 2014. Kommittén uppmanas att målinrikta sina åtgärder för välbefinnande i syfte att få så många som möjligt ur personalen att delta och därmed förbättra personalens välbefinnande ytterligare.

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att andelen begärda men outnyttjade tolkningstjänster har minskat från 4,3 % år 2014 till 3,5 % år 2015.

23.  Europaparlamentet välkomnar de översättningsuppgifter som lämnats i enlighet med den harmoniserade metod som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning fastställt. Parlamentet noterar den pågående översyn av uppförandekoden för översättning som görs gemensamt med Regionkommittén.

24.  Europaparlamentet noterar att andelen utkontrakterade översättningar ökade till nära 10 % under 2015 på grund av personalöverföringen till parlamentet enligt avtalet. Kommittén uppmanas att göra en utvärdering av kostnadseffektiviteten i det nya arrangemang som tillämpas.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommitténs strategiska ram för utbildning och utveckling, särskilt den nya tonvikten på lärande kollegor emellan. Kommittén uppmanas att göra en uppföljning av denna särskilda metod i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

26.  Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse de insatser och resultat som uppnåtts hittills för att förbättra kommitténs miljöavtryck och förlängningen av EMAS‑certifieringen (gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning).

27.  Europaparlamentet noterar de administrativa arrangemangen mellan kommittén och Europeiska kontoret för bedrägeribekämpning i syfte att etablera en strukturerad ram för samarbete och underlätta ett snabbt informationsutbyte.

28.  Europaparlamentet välkomnar informationen om kommitténs fastighetspolitik i dess årliga verksamhetsrapport, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

29.  Europaparlamentet noterar kommitténs insatser för att stärka sin informations- och kommunikationspolitik och det resultat som uppnåtts. Parlamentet betonar dock att förbättrad effektivitet i dess yttranden om unionens beslutsfattande är viktigare än att de publiceras i allmänhet.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

Rättsligt meddelande