Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2157(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2017

Внесени текстове :

A8-0141/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.20

Приети текстове :

P8_TA(2017)0151

Приети текстове
PDF 487kWORD 55k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС — Комитет на регионите
P8_TA(2017)0151A8-0141/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII — Комитет на регионите (2016/2157(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0141/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) ОВ С 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ С 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII — Комитет на регионите (2016/2157(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0141/2017),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че в годишния си доклад за 2015 г. Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2.  отбелязва със задоволство, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с главно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в Комитета, а останалата част — за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага само за бюджета на Комитета като цяло, а следва също така да включва поставянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели за отделните департаменти, отдели и годишните планове на служителите; във връзка с това призовава Комитета да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

4.  отбелязва, че одобреният бюджет на Комитета за 2015 г. възлиза на 88 900 000 EUR (в сравнение с 87 600 000 EUR през 2014 г.), от които 87 200 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, със степен на усвояване 98,2%; отбелязва лекото намаление на степента на усвояване през 2015 г.;

5.  отбелязва, че през 2015 г. беше подписано ново споразумение за двустранно административно сътрудничество между Комитета и Европейския икономически и социален комитет; очаква това споразумение да гарантира по-нататъшна ефикасност на резултатите от дейността на Комитета и Европейския икономически и социален комитет;

6.  отбелязва със задоволство, че докладът относно изпълнението на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета (наричано по-долу за краткост „Споразумението“) беше навременен, и оценява положително сътрудничеството между двете институции; отбелязва обаче, че естеството на „засиленото“ сътрудничество, посочено в Споразумението, трябва да бъде по-добре изяснено;

7.  приветства интереса на Комитета за по-систематичен подход към сътрудничеството с Парламента, в частност в политическите области, както и със службата за изследвания на Парламента (ГД за парламентарни изследвания); счита, че допълнителното развиване на полезни взаимодействия води до положителни резултати и за двете институции;

8.  припомня искането си за съвместна оценка на бюджетните икономии, произтичащи от Споразумението, които да бъдат включени в идния последващ доклад във връзка с изпълнението на Споразумението;

9.  отбелязва със загриженост, че не е постигната нито една от целите, набелязани от Комитета през 2015 г., за повишаване на участието на Парламента и Съвета в дейности, свързани със становищата на Комитета;

10.  отбелязва, че пряката връзка между сградите RMD и REM беше затворена от Парламента поради проблемите на сигурността след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г.; вярва, че Парламентът ще направи нова оценка на аспектите на сигурността, тъй като възстановяването на връзката между сградите със сигурност ще бъде от полза и за трите институции;

11.  отбелязва със загриженост постоянното намаляване на степента на изпълнение на плащанията през 2015 г. по някои бюджетни позиции; отбелязва, че 2015 г. беше първата година от шестия мандат на Комитета; счита, че при все това Комитетът не следва да позволява това да повлияе на бюджетното управление; призовава Комитета да подобри своите резултати и да се подготви по-добре за началната година на седмия си мандат;

12.  настоятелно призовава Комитета да подобри още повече прозрачността на своите операции и да включи в годишния си отчет за дейността всички налични данни за командировките на членовете си, като се посочат подробно разходите;

13.  призовава Комитета да се присъедини към бъдещото междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност;

14.  отбелязва със загриженост, че продължава да съществува дисбаланс в съотношението между половете сред висшите и средните ръководни длъжности (25%/75% за висшето ръководство и 38%/62% за средния управленски персонал); настоятелно призовава Комитета да подобри съотношението между половете и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за справяне с този проблем, както и относно постигнатите резултати;

15.  отбелязва със задоволство добре балансираното географско представяне в рамките на ръководните длъжности;

16.  изразява дълбока загриженост във връзка с големия брой дни на отпуск по болест сред служителите на Комитета; призовава Комитета да направи оценка на причините, да съсредоточи усилията си при управлението на човешките ресурси за подобряване на ситуацията и да насочи своите дейности за благосъстояние към възможно най-много служители, за да помогне за превенцията на този вид отсъствие от работа;

17.  изразява загриженост, че се забавя адекватното изпълнение на препоръките по одита на изпълнението на проектите в областта на информационните технологии за вътрешно прилагане; призовава Комитета да коригира незабавно тази ситуация;

18.  приветства предоставянето на данни за писмените преводи съгласно хармонизираната методология, установена от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи; отбелязва текущото преразглеждане на Кодекса за поведение относно писмените преводи, което се извършва съвместно с Европейския икономически и социален комитет;

19.  отбелязва, че степента на възлагане на писмени преводи на външни изпълнители се е увеличила от 2,57% през 2014 г. на близо 10% през 2015 г. вследствие на прехвърлянето на персонал в Парламента по силата на Споразумението; призовава Комитета да направи оценка на разходната ефективност на новата договореност, която действа понастоящем;

20.  Отбелязва, че през декември 2015 г. Комитетът е приел правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва също така, че през 2015 г. е образувано едно досие по сигнал за нередности; изисква от Комитета да информира Парламента за последващите действия по случая;

21.  счита за особено важно Комитетът незабавно да предприеме последващи действия във връзка с две решения на Съда на публичната служба на ЕС(1), с доклада на Европейската служба за борба с измамите по разследване(2), с доклада на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията(3) и със съответните резолюции на Парламента,(4) и да реши до края на 2017 г. по справедлив, честен и равнопоставен начин случая във връзка с подаден сигнал за бивш вътрешен одитор на Комитета;

22.  счита за особено важно Комитетът да работи заедно с Европейския икономически и социален комитет за незабавни последващи действия във връзка с решението на Съда на публичната служба на по делото за тормоз, засягащо длъжностни лица и от двете институции(5), както и да докладва на Парламента относно напредъка и да преразгледа процедурите си за справяне с бъдещи твърдения за тормоз, за да се гарантира, че те са в съответствие с практиката на Съда на публичната служба;

23.  отбелязва с голямо задоволство положените усилия и постигнатите досега резултати в подобряването на екологичния отпечатък на Комитета и в подновяването на сертифицирането по Схемата за екологично управление и одит (EMAS);

24.  Отбелязва усилията и постиженията на Комитета във връзка с подобряването на своята информационна и комуникационна политика;

25.  приветства приложената информация за политиката на Комитета в областта на сградния фонд в неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни.

(1) Решения на Съда на публичната служба от 7 май 2013 г. по дело F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) и от 18 ноември 2014 г. по дело F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).
(2) Окончателен доклад на Европейската служба за борба с измамите от 8 октомври 2003 г.
(3) Доклад на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията от 8 май 2008 г.
(4) Шест различни резолюции на Парламента от 29 януари 2004 г. (OВ L 57, 25.2.2004 г., стр. 8), 21 април 2004 г. (OВ L 330, 4.11.2004 г., стр. 153), 12 април 2005 г. (OВ L 196, 27.7.2005 г., стр. 54), 27 април 2006 г. (OВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 44), 29 април 2015 г. (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 132) и 28 април 2016 г. (OВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 152) в подкрепа на разследването срещу вътрешния одитор на Комитета.
(5) Решение на Съда на публичната служба от 26 февруари 2013 г., дело F-124/10: Vassilliki Labiri/Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (ECLI:EU:F:2013:21)..

Правна информация