Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2157(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2017

Předložené texty :

A8-0141/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.20

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0151

Přijaté texty
PDF 405kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
P8_TA(2017)0151A8-0141/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VII – Výbor regionů (2016/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0141/2017),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Výboru regionů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl VII – Výbor regionů (2016/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VII – Výbor regionů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0141/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že u Výboru regionů (dále jen „výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a úřadů nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že rozpočet výboru je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami pracujícími v tomto výboru a zbývající částka je určena na jeho budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet výboru jako celek, ale mělo by také zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených (SMART) cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá výbor, aby ve svých běžných činnostech zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti šířeji prosazoval;

4.  konstatuje, že v roce 2015 měl výbor schválen rozpočet ve výši 88 900 000 EUR (oproti 87 600 000 EUR v roce 2014), z čehož 87 200 000 EUR byly prostředky na závazky s mírou plnění 98,2 %; bere na vědomí, že se v roce 2015 mírně snížila míra plnění;

5.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla uzavřena a podepsána nová dvoustranná dohoda o administrativní spolupráci mezi výborem a Evropským hospodářským a sociálním výborem; věří, že tato dohoda dále zajistí zefektivnění výkonnosti výboru a Evropského hospodářského a sociálního výboru;

6.  s uspokojením bere na vědomí, že zpráva o provádění dohody o spolupráci mezi Parlamentem a výborem (dále jen „dohoda“) byla předložena včas, a hodnotí spolupráci mezi oběma orgány kladně; konstatuje však, že povahu „intenzivnější“ spolupráce, o níž hovoří dohoda, je třeba lépe vyjasnit;

7.  vítá zájem výboru o zavedení systematičtějšího přístupu ke spolupráci s Parlamentem, zejména v politických oblastech a s výzkumnou službou Parlamentu; domnívá se, že další rozvoj synergií přinese pozitivní výsledky pro oba orgány;

8.  opakuje svou žádost, aby bylo do příští zprávy o provádění dohody začleněno společné posouzení rozpočtových úspor, které z dohody plynou;

9.  se znepokojením konstatuje, že žádný z cílů stanovených výborem v roce 2015 za účelem většího zapojení Parlamentu a Rady do činností souvisejících se stanovisky výboru nebyl dosažen;

10.  konstatuje, že po teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015 Parlament z bezpečnostních důvodů uzavřel přímé propojení mezi budovami RMD a REM; věří, že Parlament bezpečností situaci znovu posoudí, neboť opětovné otevření průchodu by bylo pro všechny tři orgány jistě přínosné;

11.  se znepokojením bere na vědomí neustálé snižování míry čerpání prostředků na platby v roce 2015 v několika rozpočtových bodech; bere na vědomí, že rok 2015 byl zahajovacím rokem šestého funkčního období výboru; je však toho názoru, že výbor by neměl dopustit, aby toto ovlivňovalo řízení rozpočtu; vyzývá výbor, aby zvýšil svoji výkonnost a lépe se připravil na zahajovací rok sedmého funkčního období výboru;

12.  naléhavě vyzývá výbor, aby dále zvýšil transparentnost svých operací a do své výroční zprávy o činnosti zahrnul veškeré dostupné údaje o pracovních cestách svých členů s podrobnými výdaji;

13.  vyzývá výbor, aby se připojil k budoucí interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti;

14.  se znepokojením bere na vědomí pokračující nerovnoměrné zastoupení mužů a žen ve vysokých a středních řídicích funkcích (25 % / 75 % ve vysokých funkcích a 38 % / 62 % ve středních řídicích funkcích); naléhavě žádá výbor, aby zlepšil vyváženost zastoupení mužů a žen a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních přijatých k řešení tohoto problému a o dosažených výsledcích;

15.  s uspokojením bere na vědomí vhodnou zeměpisnou vyváženost v řídicích funkcích;

16.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vysokým počtem dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců výboru; vyzývá výbor, aby posoudil důvody, aby se v rámci řízení lidských zdrojů soustředil na zlepšení této situace a své zdraví prospěšné aktivity zaměřoval tak, aby se jich účastnil co největší počet zaměstnanců, aby se těmto absencím předcházelo;

17.  je znepokojen tím, že doporučení auditu týkající se výkonnosti projektů IT pro interní použití dosud nebyla dostatečně naplněna; vyzývá výbor, aby tuto situaci bez dalšího prodlení napravil;

18.  vítá poskytování údajů o překladech podle harmonizované metodiky stanovené interinstitucionálním výborem pro překlady a tlumočení; bere na vědomí probíhající revizi kodexu chování v oblasti překladů, již má výbor provést spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem;

19.  bere na vědomí, že v důsledku převodu zaměstnanců do Parlamentu v rámci dané dohody stoupla míra externího zajišťování překladů z 2,57 % v roce 2014 na téměř 10 % v roce 2015; žádá výbor, aby posoudil nákladovou efektivnost nového uspořádání, nyní uplatňovaného v praxi;

20.  bere na vědomí, že výbor v prosinci 2015 přijal pravidla pro whistleblowing; rovněž bere na vědomí, že v roce 2015 bylo zahájeno projednávání jednoho případu whistleblowingu; žádá výbor, aby Parlament o vývoji tohoto případu průběžně informoval;

21.  považuje za zásadně důležité, aby výbor okamžitě přijal opatření v návaznosti na dvě rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu(1), zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům(2), zprávu Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v Komisi(3) a usnesení Parlamentu(4), a aby v případě whistleblowingu ze strany bývalého interního auditora výboru zajistil do konce roku 2017 čestné a spravedlivé vyrovnání;

22.  považuje za zásadní, aby výbor spolupracoval s Evropským hospodářským a sociálním výborem s cílem neprodleně přijmout opatření v návaznosti na rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu v případě obtěžování, jehož účastníky byli úředníci z obou orgánů(5), aby informoval Parlament o pokroku a aby přezkoumal své postupy při nakládání s budoucími obviněními z obtěžování s cílem zajistit, že jsou v souladu s judikaturou Soudu pro veřejnou službu.

23.  s velkým uspokojením bere na vědomí úsilí a zatím dosažené výsledky v oblasti zlepšování environmentální stopy výboru a obnovení certifikace systému pro environmentální řízení a audit (EMAS);

24.  bere na vědomí úsilí a výsledky výboru při zkvalitňování své informační a komunikační politiky;

25.  vítá, že ve výroční zprávě o činnosti výboru byly uvedeny informace o jeho politice v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby náklady spojené s touto politikou byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké.

(1) Rozsudky Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. května 2013, věc F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189), a ze dne 18. listopadu 2014, věc F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).
(2) Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům o případu ze dne 8. října 2003.
(3) Zpráva Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v Komisi ze dne 8. května 2008.
(4) Šest různých usnesení Parlamentu ze dne 29. ledna 2004 (Úř. věst. L 57, 25.2.2004, s. 8), 21. dubna 2004 (Úř. věst. L 330, 4.11.2004, s. 153), 12. dubna 2005 (Úř. věst. L 196, 27.7.2005, s. 54), 27. dubna 2006 (Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 44), 29. dubna 2015 (Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 132) a 28. dubna 2016 (Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 152) na podporu případu interního auditora výboru.
(5) Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. února 2013, věc F-124/10: Vassilliki Labiri v. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (ECLI:EU:F:2013:21).

Právní upozornění