Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2157(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0141/2017

Esitatud tekstid :

A8-0141/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0151

Vastuvõetud tekstid
PDF 254kWORD 52k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
P8_TA(2017)0151A8-0141/2017
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (2016/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8‑0275/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0141/2017),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Regioonide Komiteele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT L 69, 13.3.2015.
(2) ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.
(3) ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.
(4) ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee (2016/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0141/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava,

1.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2015. aasta kohta, et ei leidnud Regioonide Komitee (edaspidi „komitee“) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

2.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2015 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

3.  märgib, et komitee eelarve on enamasti halduseelarve, millest suur osa kasutatakse komitee töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes terve komitee eelarve kohta, vaid see peaks hõlmama ka konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi (SMART) eesmärke eri osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastastes tegevuskavades; sellega seoses kutsub komiteed üles lisama tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma igapäevasesse tegevusse;

4.  märgib, et 2015. aastal oli komitee kinnitatud eelarve 88 900 000 eurot (võrreldes 2014. aasta 87 600 000 euroga), millest 87 200 000 eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud, mille kasutusmäär oli 98,2 %; võtab teadmiseks täitmise määra mõningase vähenemise 2015. aastal;

5.  võtab teadmiseks, et komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel sõlmiti 2015. aastal uus kahepoolne halduskoostöö leping; on veendunud, et see leping tagab ka edaspidi komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tõhusa töö;

6.  võtab rahuloluga teadmiseks, et aruanne parlamendi ja komitee koostöölepingu (edaspidi „leping“) täitmise kohta oli õigeaegne ja selles antakse mõlema institutsiooni koostööle positiivne hinnang; märgib samas, et lepingus viidatud tõhustatud koostöö iseloomu tuleb paremini selgitada;

7.  kiidab heaks komitee huvi teha parlamendiga süstemaatilisemat koostööd, eelkõige poliitikaküsimustes ja parlamendi uuringuteenistusega; on veendunud, et koostoime edasiarendamine annab mõlemale institutsioonile positiivseid tulemusi;

8.  kordab oma nõuet, et lepingu järgmisse järelmeetmete aruandesse lisataks ühine hinnang lepingust tuleneva eelarvelise kokkuhoiu kohta;

9.  märgib murega, et ühtki komitee 2015. aastal püstitatud eesmärki, millega sooviti suurendada parlamendi ja nõukogu osalemist komitee arvamustega seotud tegevuses, ei ole saavutatud;

10.  märgib, et seoses 2015. aasta Pariisi terrorirünnakutest tulenevate julgeolekukaalutlustega sulges parlament otseühenduse RMD‑ ja REM‑hoone vahel; loodab, et parlament hindab julgeolekuolukorda uuesti, sest vahekäigu taasavamine oleks kindlasti kõigile kolmele institutsioonile kasulik;

11.  märgib murega, et mõningate eelarvepunktide lõikes vähenes 2015. aastal järjekindlalt maksete täitmise määr; võtab teadmiseks, et 2015. aastal algas komitee kuues ametiaeg; on sellegipoolest arvamusel, et see ei tohiks komitee eelarve haldamist mõjutada; kutsub komiteed üles oma tulemusi parandama ja komitee seitsmenda ametiaja algusaastaks paremini valmistuma;

12.  nõuab tungivalt, et komitee suurendaks oma tegevuse läbipaistvust ja lisaks iga-aastasesse tegevusaruandesse kõik kättesaadavad andmed oma liikmete lähetuste kohta koos üksikasjaliku kulude ülevaatega;

13.  kutsub komiteed üles ühinema tulevase institutsioonidevahelise kokkuleppega kohustusliku läbipaistvusregistri kohta;

14.  võtab murega teadmiseks, et kõrgema ja keskastme juhtide seas valitseb endiselt sooline ebavõrdsus (25 % / 75 % kõrgema ja 38 % / 62 % keskastme juhtidest); nõuab tungivalt, et komitee parandaks soolist tasakaalu ja teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nimetatud probleemi lahendamiseks võetud meetmetest ning saavutatud tulemustest;

15.  võtab rahuloluga teadmiseks juhtivate ametikohtade hea geograafilise tasakaalu;

16.  tunneb tõsist muret haiguspäevade suure arvu pärast komitee töötajate seas; palub komisjonil hinnata selle põhjusi, keskenduda inimressursside haldamises olukorra parandamisele ning püüda kaasata füüsilise heaoluga seotud tegevusse võimalikult palju töötajaid, et niisugust töölt puudumist vähendada;

17.  peab murettekitavaks, et auditisoovitusi sisekasutuseks ette nähtud IT‑projektide tulemuste parandamiseks ei ole õigeaegselt piisavalt täidetud; palub komiteel need soovitused viivitamata täita;

18.  kiidab heaks tõlkeandmete esitamise institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee poolt sisse seatud ühtlustatud meetodi kohaselt; võtab teadmiseks tõlke tegevusjuhendi käsiloleva läbivaatamise, mis toimub koostöös Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega;

19.  märgib, et tõlketeenuse sisseostmise maht suurenes 2014. aastal 2,57 %‑lt 2015. aastaks peaaegu 10 %‑ni seoses lepingu kohaselt toimuva töötajate üleviimisega parlamendi alluvusse; palub komiteel hinnata nüüdseks rakendatud uue korralduse kulutasuvust;

20.  võtab teadmiseks, et komitee võttis 2015. aasta detsembris vastu rikkumistest teatamise eeskirja; võtab samuti teadmiseks, et 2015. aastal avati üks rikkumisest teatamise toimik; palub komisjonil teavitada parlamenti selle uurimise käigust;

21.  peab äärmiselt oluliseks, et komitee võtaks viivitamata järelmeetmeid seoses kahe Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse(1), Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aruande(2), komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti aruande(3) ning Euroopa Parlamendi resolutsioonidega(4) ja saavutaks komitee endise siseaudiitoriga seotud rikkumisest teatamise juhtumile enne 2017. aasta lõppu õiglase, väärika ja tasakaalustatud lahenduse;

22.  peab äärmiselt oluliseks, et komitee teeks koostööd Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, et võtta viivitamata järelmeetmeid seoses Avaliku Teenistuse Kohtu otsusega mõlema institutsiooni ametnikke hõlmavas ahistamisjuhtumis(5), annaks parlamendile edusammudest aru ning vaataks läbi menetlused, millega tegeleda tulevaste ahistamissüüdistustega, et kõnealused menetlused oleksid kooskõlas Avaliku Teenistuse Kohtu kohtupraktikaga;

23.  võtab suure rahuloluga teadmiseks seni saavutatud tulemused komitee keskkonnajalajälje vähendamisel ning keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) sertifikaadi uuendamise;

24.  võtab teadmiseks komitee pingutused ja saavutused teabe- ja kommunikatsioonipoliitika tõhustamisel;

25.  kiidab heaks iga-aastases tegevusaruandes komitee kinnisvarapoliitika kohta esitatud teabe, arvestades, et eelkõige on tähtis, et need kulutused oleksid nõuetekohaselt põhjendatud ning mitte ülemäära suured.

(1) Avaliku Teenistuse Kohtu 7. mai 2013. aasta otsus kohtuasjas F‑86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) ja 18. novembri 2014. aasta otsus kohtuasjas F‑156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).
(2) Euroopa Pettusevastase Ameti juurdluse lõpparuanne, esitatud 8. oktoobril 2003.
(3) Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 8. mai 2008. aasta aruanne.
(4) Euroopa Parlamendi resolutsioonid: 29. jaanuar 2004 (ELT L 57, 25.2.2004, lk 8), 21. aprill 2004 (ELT L 330, 4.11.2004, lk 153), 12. aprill 2005 (ELT L 196, 27.7.2005, lk 54), 27. aprill 2006 (ELT L 340, 6.12.2006, lk 44), 29. aprill 2015 (ELT L 255, 30.9.2015, lk 132) ja 28. aprill 2016 (ELT L 246, 14.9.2016, lk 152) komisjoni siseaudiitoriga seotud juhtumi toetuseks.
(5) Avaliku Teenistuse Kohtu 26. veebruari 2013. aasta otsus kohtuasjas F‑124/10: Vassilliki Labiri vs. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (ECLI:EU:F:2013:21).

Õigusalane teave