Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2160(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2017

Předložené texty :

A8-0122/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.21

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0152

Přijaté texty
PDF 417kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
P8_TA(2017)0152A8-0122/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2016/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99 a 164 až 167 tohoto nařízení,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 7/2016: „Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém světě“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0122/2017),

1.  uděluje absolutorium vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za plnění rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2016/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených výborů (A8-0122/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá skutečnost, že podle Účetního dvora je celková míra chyb v okruhu 5 (Správa), včetně rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), i nadále poměrně nízká (podle odhadů 0,6 % v roce 2015);

2.  bere na vědomí, že Účetní dvůr neshledal žádné významné nedostatky, pokud jde o výroční zprávu o činnosti a vnitřní kontrolní systém ESVČ;

3.  vyzývá ESVČ, aby odstranila určité nedostatky, které Účetní dvůr odhalil v postupech přijímání místních zaměstnanců v delegacích (tj. některé netransparentní kroky v rámci tohoto postupu) a v postupech zadávání zakázek delegacemi (zejména nesprávné posouzení nabídek z hlediska technické specifikace nebo použití nesprávného zadávacího řízení);

4.  souhlasí s Účetním dvorem v tom, že zlepšení pokynů ke koncipování, koordinaci a provádění zadávacích řízení v delegacích u zakázek nižší hodnoty je důležité, neboť ty to zakázky tvoří 4,5 % celkové hodnoty zakázek sjednaných v roce 2015; podporuje záměr ESVČ pořádat regionální semináře a poskytovat v oblasti zadávání zakázek administrativní podporu pro celou síť delegací;

5.  vyzývá ESVČ, aby zlepšila kvalitu svých postupů přijímání zaměstnanců zpracováváním veškeré nezbytné podpůrné dokumentace; žádá ESVČ, aby lépe harmonizovala zadávací řízení v delegacích; znovu opakuje svůj požadavek, aby byly napraveny přetrvávající nedostatky v této oblasti tím, že delegacím bude i nadále poskytována administrativní podpora tam, kde je situace nejkritičtější;

6.  vítá skutečnost, že v rámci zprávy o řízení vnější pomoci za rok 2015 byly vydány zdokonalené a komplexnější pokyny o větším dohledu nad vedoucími delegací, které se týkají jak odpovědnosti, tak i požadavků na podávání zpráv;

7.  vyjadřuje politování nad zvýšením průměrné míry odchylek u závazků dosahující v roce 2015 22,4 % (v roce 2014 to bylo 18,3 %) na úrovni kontrol ex ante;

8.  konstatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2015 činil 602,8 milionu EUR, což představuje celkové navýšení o 16,2 % ve srovnání s rokem 2014, jež je výsledkem skutečnosti, že do rozpočtu ESVČ bylo převedeno 71,5 milionu EUR, a to ze správního rozpočtu Komise (25,2 milionu EUR) a z jiných rozpočtových položek (až 46,3 milionu EUR), za účelem hrazení běžných nákladů spojených s delegacemi Unie, jako jsou nájmy, opatření k zajištění bezpečnosti kanceláří a náklady na IT; poznamenává, že nebyly zahrnuty prostředky z ERF;

9.  poukazuje na skutečnost, že plnění správního rozpočtu ESVČ je i nadále zdrojem znepokojení, neboť některé delegace jsou financovány z vlastního rozpočtu ESVČ a kromě toho získávají od Komise rozpočtové příspěvky z 33 různých rozpočtových položek; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dále zlepšovaly a zjednodušovaly rozpočtové zdroje a postupy s cílem usnadnit provádění rozpočtu; vítá nově dohodnutý postup, kdy administrativní výdaje ERF budou počínaje rokem 2016 hrazeny z rozpočtu ESVČ na základě standardní částky na jednu osobu;

10.  bere na vědomí, že rozpočet ústředí ESVČ činil 218,9 milionu EUR, že čehož bylo 140,5 milionu EUR určeno na výplatu mezd a dalších nároků stálých i externích zaměstnanců, 30 milionů EUR (čili 13,7 %) na budovy a 30,7 milionu EUR na počítačové systémy, vybavení a nábytek;

11.  konstatuje, že rozpočet delegací ve výši 383,9 milionu EUR se dělil na částku 155,8 milionu EUR (tj. 40,6 %) určenou na budovy a související náklady, 105,5 milionu EUR (27,5 %) na platy stálých zaměstnanců, 60,1 milionu EUR (čili 15,7 %) na externí zaměstnance a externí služby, 20,6 milionu EUR (5,4 %) na další výdaje související se zaměstnanci a 41,9 milionu EUR (10,9 %) na ostatní správní náklady; dále konstatuje, že 204,7 milionu EUR bylo obdrženo od Komise na administrativní náklady spojené se zaměstnanci Komise vyslané do delegací Unie;

12.  znovu opakuje svůj požadavek, aby byla, zejména v delegacích, věnována pozornost kontinuitě činností a správě dokumentů, které jsou nejen klíčovými standardy interní kontroly, ale také důležitými prvky řízení, zejména z hlediska dostupnosti a spolehlivosti informací využívaných k různým účelům řízení, tedy k monitorování a posuzování činností a projektů a podávání zpráv o nich;

13.  poznamenává, že pouze dvě delegace vnesly výhrady, které se týkaly nedodržení řádného postupu ve výběrovém řízení a chybějících informací klíčových pro řízení, kterých je potřeba k prohlášení o věrohodnosti;

14.  podporuje pravidelné kontakty mezi ESVČ a útvary Komise zabývajícími se vnějšími záležitostmi zaměřené na prevenci a odhalování podvodů;

15.  vítá vytvoření regionálního centra Evropa, což je iniciativa, jejímž cílem je poskytovat delegacím Unie lepší administrativní podporu v oblasti finančního řízení, zadávání zakázek a lidských zdrojů; se zájmem očekává hodnocení pilotního projektu v roce 2017; vybízí ESVČ, aby v praxi sdílení poznatků pokračovala v případě potřeby i v jiných regionech s cílem postupně snižovat administrativní zátěž a náklady v delegacích;

16.  domnívá se, že je velmi důležité, aby bylo vedoucím delegací pravidelně připomínáno, že kromě politických povinností mají zásadní úlohu také z hlediska celkového posilování věrohodnosti, řízení a odpovědnosti, zejména pokud jde o posuzování různých prvků, které by mohly vést k vyjádření výhrady; vybízí ESVČ, aby vedoucím delegací, zejména diplomatům z členských států, nabízela školení a odborné poradenství;

17.  bere na vědomí změny a racionalizaci v organizaci ESVČ za účelem zjednodušení hierarchického vztahu a informačních toků usnadňujících ESVČ formulovat odpovědi na krize a politické výzvy a snížení počtu úrovní vedení omezením počtu ředitelství;

18.  je si vědom toho, že problematickým aspektem řízení lidských zdrojů v rámci ESVČ je přijímání pracovníků ze tří zdrojů, řízení vysílání pracovníků do delegací a současně plnění požadavku ročního snížení počtu zaměstnanců (v roce 2015 o 17 míst v ústředí);

19.  konstatuje, že podíl diplomatů z členských států nyní tvoří 32,9 % všech zaměstnanců skupiny AD v ESVČ (tj. 307 osob), zatímco v roce 2014 to bylo 33,8 %; poukazuje na skutečnost, že tento podíl je vyšší v delegacích (43,1 % čili 166 diplomatů členských států a 25,7 % v ústředí); vyzývá k vyváženějšímu rozložení zaměstnanců a připomíná ESVČ, že je důležité sdružovat odborné znalosti zaměstnanců členských států a ESVČ na všech úrovních;

20.  zdůrazňuje, že počet diplomatů členských států v čele delegací byl 63 ze 134 míst vedoucích delegací, což představovalo 47 % celkového počtu; poukazuje na to, že těchto 63 míst bylo mezi ženy a muže rozděleno nevyváženě v poměru 16 % ku 84 % a že pouze 16 z nich obsadili státní příslušníci členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 nebo později; konstatuje také, že mezi 29 zástupci vedoucích delegací byla obě pohlaví zastoupena v nevyváženém poměru 24 % ku 76 % a že šest zástupců vedoucích delegací byli diplomaté z členských států;

21.  poznamenává, že počet vyslaných národních odborníků z členských států se v roce 2015 nadále zvyšoval (o 8 % více ve srovnání s rokem 2014) a dosáhl 434 (z nichž 376 působilo v hlavním sídle a 58 v delegacích); konstatuje, že 40 % (neboli 151) z 376 vyslaných národních odborníků působících v Bruselu platila jejich vnitrostátní správa;

22.  připomíná ESVČ, že je nutné zajistit plné dodržování vzorce pro poměr zaměstnanců pocházejících z členských států a z orgánů Unie, jak je stanoveno v rozhodnutí Rady o zřízení ESVČ;

23.  konstatuje, že obecné rozdělení celkového počtu pracovních míst mezi obě pohlaví je téměř rovnocenné s vyváženým poměrem 47 % ku 53 %, avšak na úrovni zaměstnanců skupiny AD je rozdíl 31,7 % ku 68,3 % (ve srovnání s 31 % ku 69 % v roce 2014); poznamenává, že tento 30% podíl je stabilní od roku 2011;

24.  opětovně vyjadřuje své znepokojení nad nerovným zastoupením žen a mužů ve vedoucích funkcích, kde je v současnosti poměr 21,4 % ku 78,6 %; vyjadřuje politování nad tím, že podíl žen ucházejících se o vedoucí funkce zůstává na nízké úrovni 16 %; domnívá se, že je důležité zde dosáhnout pokroku, a vyzývá proto ESVČ, aby upravila své podmínky a náborovou politiku tak, aby do vrcholných funkcí přilákala rovnoměrně obě pohlaví;

25.  opakuje, že by významným prvkem řízení lidských zdrojů ESVČ měla být geografická vyváženost, zvláště poměr mezi státní příslušností zaměstnanců a velikostí členských států, zejména s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily od roku 2004; vyjadřuje vážné znepokojení nad stále nízkým zastoupením těchto členských států na úrovni pracovníků i ve vedení; vyzývá proto ESVČ, aby tuto situaci podstatně napravila; zdůrazňuje, že tyto členské státy jsou stále obzvláště nedostatečně zastoupeny na vyšší úrovni správy a ve vedoucích funkcích, kde se stále očekává významný pokrok;

26.  vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka přislíbila Parlamentu, že bude řešit stávající nevyváženost s početní převahou diplomatů z členských států ve funkcích vedoucích delegací, a vyzývá ESVČ, aby v průběhu roku 2017 předložila přezkum své politiky lidských zdrojů, v němž se bude věnovat otázkám, jako je genderová vyváženost a mobilita zaměstnanců mezi orgány a institucemi, a který zároveň zohlední dopad z hlediska lidských zdrojů za účelem posílení vnější činnosti Unie a jejího zviditelnění prostřednictvím globální unijní strategie;

27.  vybízí ESVČ, aby dále rozvíjela úlohu delegací Unie, zvláště usnadněním a podporou koordinace mezi členskými státy při poskytování konzulární pomoci;

28.  připomíná ESVČ, že existuje jen úzká hranice mezi ekonomickou diplomacií a lobbingem; vyzývá proto ESVČ, aby se připojila k budoucí interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti, který se bude vztahovat i na delegace EU, pokud to bude z právního hlediska možné;

29.  bere na vědomí roční výdaj ve výši 160 milionů EUR věnovaný na síť delegací Unie, což představuje více než 50% nárůst ve srovnání s předchozím finančním rokem; konstatuje, že 80 % delegací stále působí v pronajatých prostorách, přičemž částka za nájmy v roce 2015 dosáhla 53,04 milionů EUR; vítá mechanismus úvěrů ve výši 200 milionů EUR na lepší řízení politiky v oblasti nemovitostí a snížení pořizovacích nákladů delegací; vyjadřuje politování nad tím, že bez ohledu na mechanismus úvěrů a zvýšení výdajů vlastní ESVČ jen malý počet budov delegací; vyzývá ESVČ, aby ve výroční zprávě o činnosti předkládala nejen smlouvy týkající se budov delegací za současný rok, ale rovněž přehled situace všech budov delegací;

30.  vyzývá ESVČ, aby v souladu s doporučeními uvedenými ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 7/2016 přepracovala své politiky v oblasti nemovitostí, zejména pokud jde o:

   potřebu konzistentnosti a plné úhrady nákladů na poplatky vyplácené členskými státy nebo orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, které hostí kancelářské budovy delegací;
   lepší postup výběru budov delegací;
   přímé zapojení ústředí před pronajmutím (nebo obnovením nájemní smlouvy) či nákupem kancelářských budov;
   zdokonalení informačního systému pro správu nemovitostí tak, aby ESVČ měla spolehlivější a relevantnější informace, které může využít v procesu plánování;

31.  vyzývá ESVČ, aby dále rozvíjela využívání prostor zvláště tím, že bude prioritně řešit konkrétní situace, pokud jde o nevyužívané nebo zbytečně velké prostory, a související vícenáklady zjištěné Účetním dvorem (7,8 milionů EUR), přičemž uznává problémy spojené se správou budov v často komplikovaných podmínkách;

32.  zdůrazňuje, že ESVČ a členské státy mají společný zájem na faktoringu využívání budov a na dalším rozvoji místní spolupráce v oblasti správy budov, kde je třeba věnovat zvláštní a stálou pozornost nejlepšímu zhodnocení finančních prostředků, bezpečnostním otázkám a image Unie;

33.  vítá, že došlo k nárůstu počtu projektů společného umístění delegací Unie s členskými státy a že v roce 2015 bylo podepsáno šest memorand o porozumění o společném umístění, což vedlo celkem k 86 projektům společného pronájmu na konci roku 2015; vyzývá ESVČ, aby pokračovala v úsilí o větší využívání tohoto osvědčeného postupu; domnívá se, že tato politika by měla zahrnovat inovativní přístupy zaměřené na definování koordinované strategie společného umisťování s členskými státy, které mají zájem, a vhodných ujednání o sdílení nákladů souvisejících s budovami a logistikou; poukazuje na to, že ujednání o společném umístění se týkají také dalších subjektů, které přispívají k řízení zahraniční politiky, jako jsou Evropská investiční banka, služby evropské civilní ochrany a humanitární pomoci, mise společné bezpečnostní a obranné politiky a zvláštní zástupci Unie;

34.  vyjadřuje politování nad nedostatečnými záznamy a nad nesrovnalostmi v informačních systémech pro správu administrativních budov a rezidencí delegací; žádá o pravidelný přezkum úplnosti a spolehlivosti údajů kódovaných delegacemi Unie s cílem prohlubovat obecné plánování plochy, umístění a úhradu nákladů;

35.  naléhavě vyzývá ESVČ, aby posílila své nástroje sloužící ke kontrole a monitorování řízení všech nákladů vzniklých v politice v oblasti nemovitostí s cílem zajistit přesný přehled o všech výdajích a navazující opatření v této oblasti; domnívá se, že by měl být kladen důraz na monitorování stropů definovaných v politice v oblasti nemovitostí, s cílem snížit celkové roční nájemné za kanceláře delegací a související opakující se náklady a zajistit odpovídající příspěvky placené společně umístěnými subjekty, úhradu provozních nákladů spojených se společným umístěním a správnost nákladů, pokud jde o podmínky místního trhu;

36.  je přesvědčen, že je třeba rychle rozvíjet odborné právní a technické znalosti v oblasti správy nemovitostí a současně posoudit veškeré nákladově účelné alternativy, jako je zaměstnání externích odborníků (například místních makléřů), aby provedli průzkum daného trhu nebo případně jednali s vlastníky pronajímané nemovitosti;

37.  žádá ESVČ, aby každoročně předkládala seznam všech inspekcí provedených v delegacích;

38.  vyzývá ESVČ, aby nechala pět posledních smluv o pronájmu nebo o koupi rezidencí pro velvyslance Unie, včetně rezidence v albánském hlavním městě Tiraně, prověřit inspektorátem delegací a aby o tom podala zprávu Parlamentu;

39.  podporuje provádění střednědobé a dlouhodobé strategie za účelem zjištění veškerých možností v této oblasti od investičních priorit nebo možností nákupu, přes prodloužení pronájmu až po sdílení prostor s členskými státy, přičemž je nutné zohlednit odhady budoucího stavu zaměstnanců a politické plánování a vývoj.

40.  vybízí ESVČ, aby ve své politice v oblasti nemovitostí dále uplatňovala ekologické řízení a audit EMAS a také zásadu zelených veřejných zakázek, přičemž je třeba chápat, že místní podmínky všech 139 delegací vyžadují určitý stupeň flexibility;

41.  zastává názor, že je třeba dále posilovat bezpečnost ESVČ a jejích delegací, a vyzývá ESVČ, aby ji při výběru budov a prostor pro své delegace prioritně zohledňovala; domnívá se, že by bezpečnost budov měla být nedílnou součástí politiky v oblasti nemovitostí a že evakuační plán ESVČ a její rozhodnutí o evakuaci by měly být v případě potřeby koordinovány se zastoupeními dotčených členských států;

42.  vítá skutečnost, že ESVČ plánuje projekt společné vize a společné akce usilující o posílení Evropy, která přispěje k míru a bezpečnosti v regionu i na celém světě;

43.  vyzývá ESVČ, aby zlepšila svou komunikační politiku vůči občanům Unie.

Právní upozornění