Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2158(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0142/2017

Předložené texty :

A8-0142/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.22

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0153

Přijaté texty
PDF 400kWORD 46k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
P8_TA(2017)0153A8-0142/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2016/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2017),

1.  uděluje absolutorium evropské veřejné ochránkyni práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropské veřejné ochránkyni práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2016/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr v případě evropské veřejné ochránkyně práv (dále jen „veřejná ochránkyně práv“) neshledal žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 v oblasti správních výdajů veřejné ochránkyně práv nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet veřejné ochránkyně práv je čistě administrativní a že v roce 2015 činil 10 346 105 EUR (9 857 002 v roce 2014); zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet veřejné ochránkyně práv jako celek, ale mělo by také zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených (SMART) cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti prosazovala ve svých běžných činnostech;

4.  bere na vědomí, že 92,32 % celkové výše prostředků bylo přiděleno na závazky (oproti 97,87 % v roce 2014) a 86,19 % vyplaceno (93,96 % v roce 2014) a že míra plnění činila 92,32 % (oproti 97,87 % v roce 2014); konstatuje, že míra čerpání prostředků během roku 2015 nadále klesala;

5.  konstatuje, že snížení míry čerpání prostředků v roce 2015 ovlivnilo rozhodnutí veřejné ochránkyně práv o snížení některých rozpočtových položek (výdaje na služební cesty, reprezentaci, publikace a překlady), a v důsledku toho byl rozpočet těchto rozpočtových položek snížen;

6.  bere na vědomí, že veřejná ochránkyně práv stojí v čele úsilí o transparentnost mezi orgány Unie; vyzývá nicméně k dalšímu zlepšování transparentnosti podmínek a postupů pro přijímání nových zaměstnanců; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby stanovila úkoly hlavního poradce a vyjasnila jeho postavení v organizační struktuře; vzhledem k tomu, že před přijetím organizační struktury instituce v listopadu 2015 došlo k některým změnám, žádá veřejnou ochránkyni práv o zajištění toho, aby aktualizovaná verze organizační struktury byla k dispozici na jejích internetových stránkách;

7.  vítá, že veřejná ochránkyně práv pokračuje ve vyšetřování případů tzv. „otáčivých dveří“ v Komisi; vyjadřuje obavy ohledně případů „vnitřních otáčivých dveří“ mezi veřejnou ochránkyní práv a ostatními orgány, které by mohly být předmětem jejího přezkumu, nebo mezi jinými orgány, které by si mohly kontrolovat svoji činnost navzájem; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby provedla analýzu situace, a pokud uzná za vhodné, vypracovala pravidla, která mají zamezit střetu zájmů;

8.  vítá účinné provádění ročního plánu řízení v roce 2015 v rámci strategie na cestě k roku 2019; konstatuje, že převážná většina cílů, které stanovila veřejná ochránkyně práv za účelem hodnocení výkonnosti pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, byla dosažena; věří, že bude tento trend zachován i v nadcházejících letech;

9.  uznává zásadní úlohu, kterou veřejná ochránkyně práv koncem roku 2015 sehrála při přijímání vnitřních politik na ochranu oznamovatelů v souladu s články 22a, 22b a 22c služebního řádu úředníků v orgánech Unie; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby monitorovala provádění těchto pravidel a vyhodnotila, zda poskytují vhodnou ochranu pro akreditované asistenty Evropského parlamentu;

10.  vybízí veřejnou ochránkyni práv k přípravě pravidel týkajících se prevence a boje proti obtěžování;

11.  uznává význam strategických a vlastních iniciativ veřejné ochránkyně práv a vyzývá ji, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dopadu svých šetření; opakuje, že největší prioritou veřejné ochránkyně práv by mělo být řešení stížností občanů v přiměřené lhůtě; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby při plnění svých úkolů chápala nesprávný úřední postup co nejšířeji a aby v rámci své strategické činnosti navázala úzkou spolupráci s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

12.  bere na vědomí nové definice veřejného a neveřejného zájmu, jež zavedla prováděcí ustanovení pro třídění obdržených stížností; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o tom, jaký dopad tyto definice měly na její výkonnost;

13.  vítá skutečnost, že veřejná ochránkyně práv zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o totožnosti a další podrobné údaje vnějších zainteresovaných stran, s nimiž se schází;

14.  bere na vědomí výsledky, jichž bylo v roce 2015 dosaženo při vyřizování stížností, a vítá skutečnost, že ze strany orgánů EU bylo vyhověno 90 % doporučení evropské veřejné ochránkyně práv; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby poskytla přehled, jak orgány Unie plní její doporučení; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby poskytla analýzu možných důvodů pro neplnění doporučení, a žádá orgány EU, aby míru plnění dále zvyšovaly;

15.  vítá skutečnost, že v roce 2015 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích; schvaluje, že veřejná ochránkyně práv podporuje opatření, která mají zajistit udržení rovného zastoupení žen a mužů mezi jejími zaměstnanci;

16.  lituje však zřejmé geografické nerovnováhy na úrovni středního a vyššího vedení, zejména nadměrné zastoupení vedoucích pracovníků, kteří pocházejí ze stejného členského státu jako veřejná ochránkyně práv; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby tuto situaci udržitelným způsobem napravila;

17.  bere na vědomí, že veřejná ochránkyně práv zamýšlí snížit v souladu s interinstitucionální dohodou počet zaměstnanců o 5 % během období pěti let, a žádá, aby byl informován o tom, jak je toto snížení slučitelné s odhady z roku 2016, pokud jde o vytvoření pěti nových pracovních míst;

18.  je znepokojen dvěma stížnostmi, které byly v roce 2015 podány evropskému inspektorovi ochrany údajů proti výkonu funkce veřejné ochránkyně práv, a žádá o podrobnosti o těchto stížnostech, které mají být poskytnuty Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

19.  vítá důsledné uplatňování předpisů EMAS (systém pro environmentální řízení a audit), dematerializaci dokumentů, vytvoření trvalého rámce pro zelenou mobilitu a používání videokonferencí při schůzích; vybízí k dalšímu uplatňování zásad ekologického zadávání veřejných zakázek a vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby stanovila pravidla a rozpočet pro kompenzace emisí uhlíku;

20.  vítá, že veřejná ochránkyně práv vysvětlila, proč neuplatňuje politiku v oblasti nemovitostí (její útvary totiž hostí Evropský parlament), a žádá, aby byl vždy informován, pokud se tato situace změní;

21.  vítá, že byly uvedeny vyčerpávající informace o všech pracovnících, které má veřejná ochránkyně práv k dispozici, rozdělených podle platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti, a požaduje, aby tyto informace byly automaticky zařazovány do výroční zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv;

22.  očekává, že veřejná ochránkyně práv bude i nadále usilovat o trvale vysokou kvalitu výroční zprávy o činnosti, a žádá ji, aby předložila souhrnnou výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení její práce.

23.  vyslovuje přání, aby vnitrostátní veřejní ochránci práv, představitelé orgánů v členských státech a orgánů Unie poskytovali větší pomoc evropské veřejné ochránkyni práv tím, že budou upozorňovat evropské občany na možnost obrátit se na evropskou veřejnou ochránkyni práv v případech nesprávného úředního postupu kteréhokoliv z orgánů a institucí Unie;

Právní upozornění