Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2158(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0142/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0142/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.22

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0153

Usvojeni tekstovi
PDF 329kWORD 51k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman
P8_TA(2017)0153A8-0142/2017
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman (2016/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

1.  daje razrješnicu Europskoj ombudsmanici za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom ombudsmanu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih objavi u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 69, 13.3.2015.
(2) SL C 380, 14.10.2016., str. 1.
(3) SL C 375, 13.10.2016., str. 1.
(4) SL C 380, 14.10.2016., str. 147.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman (2016/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

A.   budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom napominje da Revizorski sud nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europskog ombudsmana („Ombudsman”);

2.  naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svoje revizije zaključio da u plaćanjima za administrativne rashode Ombudsmana u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2015. iznosio 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR 2014.); međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Ombudsmana u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja; u tom pogledu poziva Ombudsmana da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

4.  prima na znanje da je od ukupnih sredstava odobreno 92,32 % za preuzimanje obveza (u usporedbi s 97,87 % u 2014.), a 86,19 % za plaćanja (u usporedbi s 93,96 % u 2014.) sa stopom korištenja od 92,32 % (u usporedbi s 97,87 % u 2014.); prima na znanje da se stopa korištenja i dalje smanjivala 2015.;

5.  prima na znanje da je smanjenje stope korištenja 2015. utjecalo na odluku Ombudsmana da smanji nekoliko proračunskih linija (točnije za službena putovanja, troškove reprezentacije te publikacije i prijevode), što je posljedično smanjilo proračun tih linija;

6.  prima na znanje da je Ombudsman vodeća institucija Unije u pogledu transparentnosti; ipak poziva na daljnje poboljšanje transparentnosti u pogledu uvjeta i postupaka zapošljavanja; traži od Ombudsmana da naznači koje su zadaće glavnog savjetnika i da razjasni njegov/njezin položaj u organigramu; s obzirom na to da je došlo do promjena prije usvajanja organizacijskog ustroja institucije u studenom 2015., traži od Ombudsmana da na svojim internetskim stranicama objavi ažuriranu verziju svojeg organigrama;

7.  pozdravlja činjenicu da je Ombudsman nastavio istraživati slučajeve „kružnih vrata” u Komisiji; izražava zabrinutost zbog slučajeva „internih kružnih vrata” između Ombudsmana i drugih institucija koji su možda bili pod nadzorom Ombudsmana te između drugih institucija koje su možda nadzirale jedna drugu; poziva Ombudsmana da analizira situaciju i utvrdi pravila kako bi se izbjegli sukobi interesa, ako to smatra potrebnim;

8.  pozdravlja učinkovitu provedbu godišnjeg plana upravljanja za 2015. u okviru strategije „Ususret 2019.”; napominje da je ostvarena velika većina ciljeva koje je Ombudsman odredio radi ocjene svojih rezultata s pomoću ključnih pokazatelja uspješnosti; vjeruje da će se takav trend nastaviti i tijekom narednih godina;

9.  prima na znanje ključnu ulogu Ombudsmana u procesu uvođenja do kraja 2015. internih pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22. točkama (a), (b) i (c) Pravilnika o osoblju institucija Unije; traži od Ombudsmana da kontinuirano prati primjenu tih pravila i procjenjuje pruža li se njima prikladna zaštita akreditiranih parlamentarnih asistenata u Parlamentu;

10.  podržava Ombudsmana u pogledu izrade pravila o sprečavanju i suzbijanju zlostavljanja;

11.  prima na znanje važnost strateških i vlastitih inicijativa Ombudsmana te poziva Ombudsmana da o učincima svojih istraga redovito obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice; ponavlja da bi glavni prioritet Ombudsmana trebalo biti rješavanje pritužbi građana u razumnom roku; poziva Ombudsmana da nepravilnosti u postupanju tumači što je šire moguće u obavljanju svojih zadaća te da u svojem strateškom djelovanju ostvari bližu suradnju s Odborom Parlamenta za proračunski nadzor;

12.  prima na znanje nove definicije javnog i nejavnog interesa uvedene provedbenim odredbama za razvrstavanje ulaznih pritužbi; traži od Ombudsmana da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome kako su te definicije utjecale na njegove rezultate;

13.  pozdravlja činjenicu da Ombudsman na svojim internetskim stranicama objavljuje identitet i druge podatke o vanjskim dionicima s kojima se sastaje;

14.  prima na znanje rezultate postignute 2015. u pogledu rješavanja pritužbi i pozdravlja činjenicu da je stopa usklađenosti institucija Unije s prijedlozima Ombudsmana iznosila 90 %; poziva Ombudsmana da u okviru svojih godišnjih izvješća o radu objavi razvrstane podatke o usklađenosti institucija Unije s njegovim prijedlozima; poziva Ombudsmana da pruži analizu mogućih razloga neusklađenosti i traži od institucija Unije da nadalje poboljšaju svoju stopu usklađenosti;

15.  pozdravlja činjenicu da je 2015. postignula rodna uravnoteženost na rukovodećoj razini; podržava potporu koju Ombudsman pruža mjerama za jednaku zastupljenost muškaraca i žena u njegovu osoblju;

16.  međutim, žali zbog toga što na srednjoj i višoj rukovodećoj razini postoji jasna geografska neuravnoteženost, posebno kada je riječ o prevelikoj zastupljenosti upravitelja koji dolaze iz države članice Ombudsmanice; poziva Ombudsmana da zajamči održivo ispravljanje takve situacije;

17.  prima na znanje plan Ombudsmana da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom smanji osoblje za 5 % tijekom razdoblja od pet godina te traži da ga se obavijesti o tome kako se to smanjenje slaže s procjenama da će se 2016. otvoriti pet novih radnih mjesta;

18.  zabrinut je zbog dvije pritužbe koje su 2015. podnesene Europskom nadzorniku za zaštitu podataka protiv Ombudsmana i traži da se detalji tih pritužbi dostave Odboru Parlamenta za proračunski nadzor;

19.  pozdravlja kontinuiranu primjenu pravila sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), dematerijalizaciju dokumenata, stvaranje stalnog programa „zelene” mobilnosti i korištenje video-konferencija za sastanke; potiče daljnju primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva Ombudsmana da uspostavi pravila i proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

20.  pozdravlja pojašnjenje Ombudsmana o nedostatku politike upravljanja nekretninama s obzirom na to da se njegove usluge odvijaju u zgradama Parlamenta te traži da ga se obavijesti o svim razvojima i promjenama u pogledu aktualne situacije;

21.  pozdravlja pružanje detaljnih informacija o cjelokupnom osoblju koje Ombudsmanu stoji na raspolaganju, raspoređene prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti te traži da se te informacije automatski uvrste u godišnje izvješće o radu Ombudsmana;

22.  očekuje da će Ombudsman nastaviti težiti dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te traži od Ombudsmana da podnese sveobuhvatno godišnje izvješće o procjeni učinka, što je važan alat za procjenu njegova rada;

23.  izražava želju da nacionalni pučki pravobranitelji, tijela država članica i institucije Unije pružaju veću pomoć Ombudsmanu usmjeravanjem pozornosti građana Unije na mogućnost da se obrate Ombudsmanu u slučajevima nepravilnosti u postupanju bilo koje institucije ili tijela Unije.

Pravna napomena